De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN

2 GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en de daar met gepaard financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 2 Situering en doel

3 GEMEENTEmaasmechelen 3 Thema dagen A. Situering AGB & PPS in het landschap van de externe verzelfstandiging 4 februari 2013 B. Project windturbines onder de vleugels van het AGB

4 GEMEENTEmaasmechelen Hoe realiseert een gemeente haar taakstelling ? Eigen personeel Vrijwilligers in bepaalde sectoren (welzijns- en vrijetijdsaanbod voornamelijk) Uitbesteding via overheidscontracten (aannemingen van werken, diensten enz.) Via tal van organisaties waarin gemeente participeert: (feitelijke of juridische) samenwerkingsverbanden allerhande (bv een PPS, een contractuele PPS of een participatieve PPS), intercommunales, (gemeentelijke) VZW’s, Autonoom Gemeentebedrijf, …mogelijkheden quasi onbeperkt. 4 A. Situering AGB & PPS in het landschap van de externe verzelfstandiging

5 GEMEENTEmaasmechelen 1. Verzelfstandiging van de gemeente (dwz interne of externe verzelfstandiging, dwz mét rechtspersoonlijkheid) 1.1 IVA Intern verzelfstandigd agentschap: in ons bestuur voorlopig niet aan de orde. Bij deze techniek ga je bepaalde diensten/dienstverleningen intern afscheiden van de rest, door ze een eigen vermogen met aparte boekhouding te geven. 1.2. Art 225 gemeentedecreet : EVA’s Extern verzelfstandigde agentschappen Bij deze techniek creëer je een externe rechtspersoon of neem je een deelneming in zulke rechtsfiguur, d.m.v. de gemeente een deel van haar taken gaat realiseren 5 Realisatie van taken van gemeentelijk belang door andere organisaties:

6 GEMEENTEmaasmechelen 1.2. EVA’s: Het is een gemeente verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen, of aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen, infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, ….tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften van deze titel of er voor de oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat (bv decreet intergemeentelijke samenwerking!). Er is door de decreetgever een wettelijk vermoeden geformuleerd dat bepaalde rechtspersonen SOWIESO EVA’s zijn 6

7 GEMEENTEmaasmechelen 1.2. EVA’s: UITDAGING ! Een aantal deelnemingen van ons bestuur werden gescreend en op basis van het voormeld wettelijk vermoeden dienen zij geconfirmeerd te worden aan de decretale bepalingen: d.w.z. bepalingen rond samenstelling van de organen, bepalingen rond overheveling van personeel en middelen aan EVA’s. 7

8 GEMEENTEmaasmechelen 1.2. AGB: Het AGB is slechts één der vormen van externe verzelfstandiging. AGB = een EVA-structuur. Hierover straks meer. 8

9 GEMEENTEmaasmechelen 2. Deelneming zonder verzelfstandiging Gemeenten kunnen verenigingen, stichtingen enz. oprichten, of erin deelnemen, die niet beantwoorden aan de EVA-vereisten, voor zover ze NIET belast zijn met taken van gemeentelijk belang. 9 Realisatie van taken van gemeentelijk belang door andere organisaties:

10 GEMEENTEmaasmechelen 3. Positionering PPS t.o.v. verzelfstandiging Finaliteit PPS MM: (samenwerkingsverband met Democo-Strabag-Van Roey) Ruimtelijk wegwerken van zwarte punten Ontstaan vanuit een consequent gevolgde en nog steeds gedragen ruimtelijke visie 10 Realisatie van taken van gemeentelijk belang door andere organisaties:

11 GEMEENTEmaasmechelen 3. Positionering PPS t.o.v. verzelfstandiging Conclusie: AGB en PPS staan los van elkaar Gemeenschappelijke deler tussen AGB MM en PPS MM = AGB neemt soms investeringen, die afgesproken worden i.k.v. PPS, voor haar rekening owv BTW- optimalisatie. 11

12 GEMEENTEmaasmechelen 3. Positionering PPS t.o.v. verzelfstandiging UITDAGING ! PPS verlengen? Loopt af in 2014 cfr. themasessie van Johan van den Berg – vooral ruimtelijke en economische argumenten dienen hier te spelen. 12

13 GEMEENTEmaasmechelen AGB (opgericht bij GR-besluit d.d. 04.10.2005) 1.Een publieke rechtsfiguur die al bestond voor de theorie van de verzelfstandiging. 2.door samenlezing van alle huidige bepalingen kan je stellen dat het AGB wellicht de meest extreme vorm van externe verzelfstandiging is, precies omdat het een publieke rechtspersoon die 100% wordt aangestuurd door de gemeentelijke overheid. De andere EVA-vormen hebben een privaatrechterlijke structuur. 13

14 GEMEENTEmaasmechelen Doel van het AGB 1. een efficiëntere vastgoedpolitiek voeren 2. fiscale optimalisatie bereiken (BTW-optimalisatie bij investeringen)* *D aarom heeft het AGB ook een dochter opgericht, de eenhoofdige vennootschap EBVBA Promm, om bepaalde constructies - onder de toenmalige stand van de wetgeving toch - fiscale optimalisatie te laten genieten. 14

15 GEMEENTEmaasmechelen Buiten de vastgoedprogrammatie (beheersovereenkomst somde investeringen op die het AGB diende uit te voeren met fiscale optimalisatie) - in Maasmechelen oefening geweest: nagaan of ook exploitatie onder AGB gebracht kon worden om zo winsten te genereren (al was het door recht op BTW-aftrek op thans vrijgestelde activiteiten zoals bv. Zwembad) Uit oefening bleek: schaal waarop MM werkt, niet voldoende om onderbrengen van exploitatie onder structuur van AGB te verantwoorden. Heel wat kleinere gemeenten die in de euforie en booming van de AGB-gedachte dit toch deden, zitten nu helaas met de gebakken peren. 15

16 GEMEENTEmaasmechelen Statutair doel AGB gewijzigd in 2010 De afweging m.b.t. de exploitatie van een windturbinepark: 1.met al zijn operationele risico’s enz. 2.onder welk fiscaal regime opdat winsten niet fiscaal zouden worden afgeroomd enz. Dit leidde tot het onderbrengen onder het AGB. Hiertoe werden de statuten van het AGB aangepast (uitbreiding statutaire doel) alsook van het EBVBA Promm gewijzigd, en juridisch alles in gereedheid gebracht. 16

17 GEMEENTEmaasmechelen 17 B. Project windturbines onder de vleugels van het AGB

18 GEMEENTEmaasmechelen Het project windturbines dient meerdere doelstellingen: Ecologie Duurzaamheid Als baken voor een vernieuwde aanpak van bedrijventerrein (klimaatplan en co2-uitstoot) Financieel aspect Uitgaand van doorlopen parcours van besluitvorming en huidige (gevorderde) stand van zaken, wordt bij deze presentatie uitgegaan van gelijkblijvend beleid en worden de uitdagingen ook vanuit deze context geschetst. 18 Historiek:

19 GEMEENTEmaasmechelen Consultancy owv hoog technisch karakter van dit project = aanzienlijk: Technische begeleiding  Tractebel Financiële en fiscale begeleiding  Deloitte Juridische advisering en afstemming  Advocaat Wim Rasschaert Projectaanpak: Samenstelling stuurgroep: interne experten, ontvanger, vertegenwoordigers van de 3 consultants, de burgemeester, schepen van AGB en schepen van milieu, de secretaris. Vergaderfrequentie: ongeveer 1x/2 maand en zoveel als nodig Algemene voortgangsopvolging: secretaris Technische coördinatie: ingenieur Tractebel Financiële coördinatie: ontvanger 19

20 GEMEENTEmaasmechelen Stand van zaken van het project: 1.1. het windmolenplan wordt gerealiseerd in 2 fasen 1.2. bestuurlijke besluitvorming 1.3. stand van zaken m.b.t. vergunningen 1.4. financiële prognose 20

21 GEMEENTEmaasmechelen 1.1. het windmolenplan wordt gerealiseerd in 2 fasen  Duiding op plan 21

22 GEMEENTEmaasmechelen 1.2. Bestuurlijke besluitvorming met het oog op de verwezenlijking van Fase 1 van haar gemeentelijk windmolenplan, werd het project “De levering, plaatsing en onderhoud van 4 windturbines op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen langs de E314, alsmede de bijstand in de exploitatie.” opgestart, o.b.v. het bestek nr. 11/034, goedgekeurd door de GR dd. 05.04.2011; Overdracht van het project aan het AGB met ingang vanaf 07.02.2012 o.g.v. voornamelijk fiscale overweging en op advies van Deloitte (cfr. vooral inzake vennootschapsbelasting) Besluit GR dd. 07.02.2012 en besluit RvB AGB dd. 07.02.2012. Alle lopende procedures, inbegrepen de adviesverlening en ondersteunende diensten, zijn verder gezet door het AGB; De aanbestedingsprocedure voor Fase 1 werd doorlopen t.e.m. de preselectie van 2 inschrijvers, aan wie een verlenging van de gestanddoeningstermijn werd gevraagd (én verkregen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden). Inmiddels voorwerp van oorspronkelijke overheidsopdracht dermate gewijzigd, dat de aanbesteding diende stilgelegd en dit m.o.o. het maken van NIEUW bestek voor Fase 1 en Fase 2 samen. (Expertise niet verloren, het gaat om een uitgebreide en verbeterde/geoptimaliseerde versie van het originele bestek). 22

23 GEMEENTEmaasmechelen 1.2. Bestuurlijke besluitvorming Dermate gewijzigde omstandigheden? 1.Complex kluwen van vergunningsprocedures en beroepen cascade (zie verder) waardoor rechtsonzekerheid ontstond 2.Blijvende onzekerheid over juiste type windturbine t.g.v. adviesverlening defensie en spraakverwarring die daarna volgde 3.Kapers op de kust, die om ter snelst aanvragen indienden (limburg wind(t)) en gebruik maakten van traagheid die een overheid nu eenmaal noodgedwongen eigen is 4.Door het wegvallen van WT 4 en WT 5, tijdens de onderhandelingsprocedure, werd het rendement van Fase 1 van het windturbineproject van de gemeente en het AGB Maasmechelen in zeer negatieve zin aangetast op dermate wijze dat het project vanuit financieel oogpunt diende te worden herbekeken en Fase 2 aangesneden moest worden (o.w.v. rendement + overheidsopdracht) Opmaak nieuw bestek, goedgekeurd door RvB d.d. 28.12.2012 23

24 GEMEENTEmaasmechelen 1.3. Stand van zaken m.b.t. vergunningen  Overzicht (PDF) 24

25 GEMEENTEmaasmechelen 1.4. Financiële prognose  Sheets PDF Premissen: 1.Uitgaande van de aangeboden prijzen door de 2 geselecteerde inschrijvers, die nog werd bijgesteld tgv hun schrijven mbt de verlenging gestanddoenings- termijn 2.Berekening geldt voor 2 WT’s (die overbleven van eerste fase), zuivere extrapolatie naar X-aantal WT’s is dus onmogelijk (cfr. rendementsstudie Tractebel in opmaak en daarna zal financieel model pas gemaakt kunnen worden)  Andere premissen? zie parameters in sheets vervat. 25

26 GEMEENTEmaasmechelen UITDAGING ! Verdere timing en to do’s: Strategische beslissing rond fiscale luik van dit project Uitwerking bestek voor twee fases samen loopt Aanbesteding en gunning met bekwame spoed en rekening houdend met vervaltermijn van vergunningen Verdere timing kan enkel uitgezet i.f.v. voortgang werk Tractebel 26

27 GEMEENTEmaasmechelen 27 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Sabine Bervaes Gemeentesecretaris Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 089 769 640 Sabine.bervaes@maasmechelen.be www.maasmechelen.be


Download ppt "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google