De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AMBTELIJK WATERPANEL ‘nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’ Roermond, 10 dec. 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AMBTELIJK WATERPANEL ‘nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’ Roermond, 10 dec. 2009."— Transcript van de presentatie:

1 AMBTELIJK WATERPANEL ‘nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’ Roermond, 10 dec. 2009

2 Programma (1) 13.30 uur Welkom (Hein Kicken, Provincie) Uitvoering Samenwerkingsprogramma Sted. Waterbeheer (okt. 2008) 13.35 uur Handreiking afkoppelen (Wiel Pakbier, WRO) 13.50 uur Routekaart GRP+ (Hans v.d. Eem, Welldra) 14.05 uur Aanpak overstorten (Guus Rameckers, Gem. Weert) 14.20 uur Voortgang KRW-proces (Harrie ter Heegde, Provincie) 14.35 uur Landelijke ontwikkelingen (Hans v.d. Eem, Welldra) 14.50 uur Pauze

3 Programma (2) 15.15 uur VNG Modelverordening hemelwater en grondwater (Rob Hermans, Stichting Rioned) 15.45 uur Toekomst waterpanels Limburg (Hein Kicken) 16.15 uur Afsluiting

4 TOEKOMST WATERPANELS LIMBURG ‘samen slagen maken in het Limburgse water en doorzwemmen’ Roermond, 10 dec. 2009

5 van probleem ….  strengere internationale kwaliteitsnormen oppervlaktewateren (KRW)  klimaatverandering  o.a. piekbuien  riooloverstorten  onderhoudstoestand riolen Zorg over water (1)

6 naar kans …. (1)  OAS’sen: operationele samenwerking inzameling en verwerking afvalwater loont (vb. beheer en onderhoud gemalen)  kwaliteitsverbetering  kostenverlaging  geïntegreerd maatregelenpakket  laagste maatschappelijke kosten  juiste schaal  ‘afkoppelen’ Zorg over water (2)

7 naar kans …. (2)  esthetisch aspect  positieve waterbeleving o.a. in stedelijk gebied Zorg over water (2)

8 vereist ….  krachtenbundeling en praktische samenwerking  bestuurlijke betrokkenheid én commitment!! Zorg over water (3)

9 Samenwerking sleutel tot succes  Limburgs Samenwerkingsprogramma Stedelijk Waterbeheer (2008)  regierol Provincie komt o.a. daarin tot uitdrukking  belangrijke aansturende rol Stuurgroep (bestuurlijk) en Projectgroep Waterpanels (ambtelijk)  koppeling implementatie Waterketen

10 Samenwerkingsprogramma (okt. 2008) uitgangspunten  niet puur opereren op basis van wettelijke taak  werken vanuit overtuiging dat samenwerking partners meerwaarde biedt!!  verantwoordelijkheden verdelen op basis van gelijkwaardigheid  samenwerking/’coalities’ laten groeien  van afstemming naar gezamenlijke aanpak

11 Samenwerkingsprogramma (okt. 2008) uitgevoerd/in uitvoering  ‘afkoppelen ’ (trekker: WRO; product: ‘handreiking’)  ‘GRP+’ (trekker: Gemeente Landgraaf; product: ‘routekaart’)  ‘aanpak overstorten’ (trekker: Gemeente Weert; product: ‘operationeel advies’ (eind 2009))

12 Evaluatie samenwerking doel  tegen licht houden uitvoering projecten stedelijk waterbeheer  leerpunten proces/aanpak  vervolgprojecten  kijken naar inbedding stedelijk water in ‘waterketen’  oriëntatie aanhaking bij andere prioritaire onderwerpen/programma’s

13 Evaluatie samenwerking aanpak ‘input ‘ interviews aantal personen binnen Limburgse waterketen Werkbijeenkomst Projectgroep Waterpanels (21 oktober) ‘outcome‘ Notitie Evaluatie Samenwerkingsprogramma Stedelijk Waterbeheer Limburg

14 Evaluatie samenwerking enkele uitspraken interviews  niet alles in één keer willen bereiken  verstevig vertrouwen in elkaar  investeer in uitbouw netwerk  Provincie moet duidelijk maken waarvoor zij staat en goede voorbeeld geven  Waterexpertise poolen  drinkwater combineren met afvalwater  afvalwaterketen nadrukkelijk verbinden met ‘duurzaamheid/C2C’ en ‘nieuwe energie’

15 Evaluatie samenwerking oriëntatie aanhaking prioritaire ontwikkelingen ‘C2C/duurzaamheid’ BBO’s ‘Nieuwe energie’ enz., enz. Klimaatadaptatie Stedelijk Water ‘Lange termijn visie water’ en ‘Routewijzer innovatie’ ‘Waterketen’/landelijke ontwikkelingenandere prioritaire onderwerpen/programma’s ‘Benchmark riolering 2010’ tussentijdse ijking Bestuursakkoord Waterketen Landelijke conferentie Bestuursakkoord Waterketen (IPO) bezuinigingen, ‘overig’ water, drinkwater, nieuwe wetgeving enz.

16 Evaluatie samenwerking ‘C2C/duurzaamheid’ BBO’s ‘Nieuwe energie’ enz., enz. Klimaatadaptatie Stedelijk Water ‘Lange termijn visie water’ en ‘Routewijzer innovatie’ ‘Waterketen’/landelijke ontwikkelingen andere prioritaire onderwerpen/programma’s ‘Benchmark riolering 2010’ tussentijdse ijking Bestuursakkoord Waterketen Landelijke conferentie Bestuursakkoord Waterketen (IPO) bezuinigingen, ‘overig’ water, drinkwater, nieuwe wetgeving enz. Beleidskader Waterketen Limburg 1 e spoor 2 e spoor nadere uitwerking

17 Vervolgprojecten 1 e spoor  vervolg in uitvoering zijnde projecten  Werkgroep communicatie  ‘uitrol’ en implementatie producten werkgroepen (werkprogramma)  toepassing Viadesk-applicatie en aanpassing Website  verbetering communicatie met burger  afstemming met andere communicatie- activiteiten/gremia (in- en extern)

18 Vervolgprojecten 2 e spoor  Werkgroep Beleidskader waterketen (nieuw )  uitwerking Beleidskader waterketen (‘verbreding en update’ Beleidskader stedelijk water)  concrete projectvoorstellen aanhakend bij ‘waterketen’/landelijke ontwikkelingen en andere prioritaire onderwerpen/ programma’s

19 Werkgroep implementatie KRW? Werkgroep ‘overstorten’ Werkgroep ‘benchmark’? enz. Samenwerking/overlegstructuur Werkgroep Beleidskader Waterketen Programmagroep Waterpanel Stuurgroep Waterpanel structureel; bestuurlijke aansturing structureel; beoordeling (ad-hoc) projecten en wisselwerking ambt. ad-hoc karakter; uitvoering tijdelijke projecten structureel karakter; uitvoering routinem. activiteiten Werkgroep ‘GRP+’? Werkgroep ‘afkoppelen’? Werkgroep Communicatie Waterpanels (ambtelijk en bestuurlijk (al dan niet gecombineerd) ) Waterpanels (ambtelijk en bestuurlijk (al dan niet gecombineerd) ) structureel; wisselwerking/ commitment Regiegroep Waterpanel? structureel; ambtelijke aansturing en advisering

20 Fasering op hoofdlijnen  Werkgroep Beleidskader waterketen werkt een en ander nader uit (projectvoorstel, concepten enz.)  na accordering voorstellen enz. in Projectgroep waterpanels vindt hierover (bestuurlijke) wisselwerking plaats o.a. met (nieuwe) bestuurders en ambtenaren gemeenten  definitief voorstel Beleidskader waterketen c.a. wordt in tweede helft van 2010 ter vaststelling aangeboden

21 TOEKOMST WATERPANELS LIMBURG ‘samen slagen maken in het Limburgse water en doorzwemmen’ Roermond, 10 dec. 2009

22 Afsluiting  ‘doorzwemmen’ nodig  leren van ervaringen verleden  goed om ons heen (blijven) kijken  geen logge overlegstructuren  werken vanuit overtuiging dat bottom-up samenwerking tussen partners meerwaarde biedt!!  vertrouwen in elkaar én last but not least  er samen voor willen gaan!!!

23 AMBTELIJK WATERPANEL ‘nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’ Roermond, 10 dec. 2009


Download ppt "AMBTELIJK WATERPANEL ‘nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’ Roermond, 10 dec. 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google