De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 10 CONFLICTEN EN ONDERHANDELINGEN 1. Conflicten − Definitie − Soorten conflicten Conflictbronnen Conflictescalatie Conflicthantering Conflictmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 10 CONFLICTEN EN ONDERHANDELINGEN 1. Conflicten − Definitie − Soorten conflicten Conflictbronnen Conflictescalatie Conflicthantering Conflictmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 10 CONFLICTEN EN ONDERHANDELINGEN 1

2 Conflicten − Definitie − Soorten conflicten Conflictbronnen Conflictescalatie Conflicthantering Conflictmanagement Onderhandelen − Definitie − Technieken − Het onderhandelingsproces − Waarom mislukken onderhandelingen? − Tips voor het onderhandelen OVERZICHT 2

3 “Vele ruzies hadden kunnen worden samengevat in een enkele paragraaf, als de ruziemakers het hadden aangedurfd duidelijk hun voorwaarden te stellen” Aristoteles QUOTE 3

4 10.1 CONFLICTEN > DEFINITIE 4

5 Definitie van een conflict − Een proces dat begint wanneer iemand ervaart dat de eigen meningen doelen, belangen, waarden en normen door iemand anders geschaad zijn of zullen geschaad worden. − 3 kenmerken = Een proces Betrokken partijen moeten het conflict ervaren Spanningsveld tussen belangen van de betrokkenen 10.1 CONFLICTEN > DEFINITIE 5

6 Functioneel vs. disfunctioneel − Afhankelijk van soort conflict Taakconflicten: inhoud en doel van het werk Relatieconflicten: Relaties tussen medewerkers Procesconflicten: manier waarop het werk moet worden gedaan − Relatieconflict is altijd disfunctioneel − Taak – en procesconflicten zijn functioneel bij gematigd niveau 6 10.1 CONFLICTEN > SOORTEN

7 7

8 Interpersoonlijke conflicten − Tussen individuele personen Intergroepsconflicten − Tussen teams of afdelingen Conflicten − Tussen organisaties Belangenconflicten vs. Meningsverschillen − Functioneel bij afwezigheid van belangenconflict − Disfunctioneel bij aanwezigheid van belangenconflict Verticale vs. horizontale conflicten − ≠ hiërarchische niveaus vs. = hiërarchische niveaus 8 10.1 CONFLICTEN > SOORTEN

9 Drie bronnen/ oorzaken van conflicten: onderlinge afhankelijkheid in de organisatie schaarste aan resources machts- informatieasymmetrie in de organisatie 10.2 CONFLICTBRONNEN 9

10 Conflictescalatie: vijf elementen: − gebruik van minder vriendelijke technieken − er komen steeds meer grotere onderwerpen bij − steeds meer algemene zaken komen boven drijven − het taalgebruik wordt formelere van aard − het beschadigen van de ander partij komt meer op de voorgrond. Vb. verkeersagressie 10.3 CONFLICTESCALATIE 10

11 De escalatieladder 10.3 CONFLICTESCALATIE 11 https://www.youtube.com/watch?v=M6Dhh66_eQw

12 Verklaring escalatieladder Fundamentele attributiefout − Negatieve gedrag van ander toe te schrijven aan de persoonlijkheid en niet aan de omstandigheden; − Negatieve gedrag van zichzelf toeschrijven aan de omstandigheden en positieve gedrag toe te schrijven a/d persoonlijkheid.  conflictsituaties: Vijandige gedrag v/d ander: diens persoonlh. … Gevalsstudie: e-mail als bron van conflictescalatie Afwezigheid van feedback op sociale interactie Anoniem en afstandelijk Worden langdradig en weinig gestructureerd Overmatige aandacht aan e-mails 10.3 CONFLICTESCALATIE 12

13 10.5 CONFLICTHANTERING 13

14 Tweevoudig zorgmodel stelt dat er vijf mogelijkheden zijn: − Aanpassen − Samenwerken − Mijden − Vechten − Compromis zoeken 10.4 CONFLICTHANTERING 14

15 Welke elementen bepalen iemands assertiviteit of coöperatief karakter? De situationele omstandigheden & Persoonlijkheidsfactoren.  Doe de test: 10.4 CONFLICTHANTERING 15

16 Welke maatregelen neemt het management om conflicten te voorkomen of op te lossen? − indirect conflictmanagement − direct conflictmanagement 10.5 CONFLICTMANAGEMENT 16

17 Indirect conflictmanagement − Voorkomen van disfunctionele conflicten Betere afbakening en omschrijving bevoegdheden Meer formalisatie Transparante communicatie − Stimuleren van functionele conflicten Advocaat van de duivel Dialectische methode 10.5 CONFLICTMANAGEMENT 17

18 Direct conflictmanagement − Oplossen van een conflict Kritiek: 2-voudig zorgmodel onvolledig → andere vormen van conflictoplossing Arbitrage Bemiddeling 10.5 CONFLICTMANAGEMENT 18

19 Een proces waarbij gezamenlijke besluiten worden genomen, wanneer de diverse betrokkenen verschillende wensen/voorkeuren hebben’ 10.6 ONDERHANDELEN 19 Proces Betrokkenheid van tenminste 2 ≠ partijen Betrokkenen hebben ≠ wensen

20 Onderhandelingstechnieken − > distributief onderhandelen 10.6 ONDERHANDELEN 20

21 Onderhandelingstechnieken − > distributief onderhandelen met een kleine onderhandelingsmarge 10.6 ONDERHANDELEN 21

22 Integratief onderhandelen zoeken naar een win-win oplossing − Afwisselingsvoorstellen − kostenreducerende voorstellen − Overbruggingsvoorstellen Case: onderhandelen & Persoonlijkheid − Extraverte en inschikkelijke onderhandelaars niet succesvol − Vriendelijke mensen → samenwerken − Onaangename introverte onderhandelaars = de beste − Onderhandelaars die competent en succesvol overkomen, hebben negatief effect op onderhandelingsresultaten 10.6 ONDERHANDELEN 22

23 Het onderhandelingsproces → 5 fasen: − Voorbereiding Wie? Hoe? Wat? Waarom? … − definiëren van de grondregels Wie onderhandelt? Waar? Tijdspanne? Welke onderwerpen komen aan bod? − uitleg en rechtvaardiging Beginvoorstellen uitwisselen en toegelicht − Onderhandeling − Overeenkomst en implementatie Officieel document 10.6 ONDERHANDELEN 23

24 Waarom mislukken onderhandelingen? − Iets moeten afnemen v/d andere partij − Escalerend commitment − Hun standpunten zijn de enige juiste − Communicatieproblemen 10.6 ONDERHANDELEN 24 Een moeilijke regeringsformatie Welke technieken werden hier gebruikt ?

25 Tips voor het onderhandelen − open met een positieve boodschap − kaart problemen aan, geen personen − empathie met de tegenpartij − gebruik een strategie − blijf rationeel, laat de emoties thuis − gebruik objectieve criteria − creëer klimaat van vertrouwen − neem eerste bod als een vertrekpunt − benadruk de win-win mogelijkheid − sta open voor hulp van buitenaf 10.6 ONDERHANDELEN 25

26 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat − een omschrijving te geven van het begrip conflict − de verschillende soorten conflict op te sommen en toe te lichten aan de hand van een voorbeeld − de bronnen van conflict toe te lichten en voorbeelden hiervan te geven − de kenmerken van een conflictescalatie op te sommen en voorbeelden te geven; DOELSTELLINGEN 1 26

27 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: − de fasen in een conflictescalatie te beschrijven in eigen woorden − op basis van het tweevoudig zorgmodel iemand reactie op conflicten in te schatten − het verschil uit te leggen tussen direct en indirect conflictmanagement en per vorm een voorbeeld te geven − het verschil uit te leggen tussen arbitrage en bemiddeling; DOELSTELLINGEN 2 27

28 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: − de verschillende onderhandelings- technieken van elkaar te onderscheiden en toe te lichten op basis van een voorbeeld − de drie integratieve onderhandelingstechnieken op te sommen en uit te leggen op basis van een voorbeeld − de vijf fasen in een onderhandelingsproces op te sommen − in te zien hoe er beter onderhandeld kan worden. DOELSTELLINGEN 3 28

29 HOOFDSTUK 10 CONFLICTEN EN ONDERHANDELINGEN 29


Download ppt "HOOFDSTUK 10 CONFLICTEN EN ONDERHANDELINGEN 1. Conflicten − Definitie − Soorten conflicten Conflictbronnen Conflictescalatie Conflicthantering Conflictmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google