De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2005 1 DOMINO Katrien Bultynck Evaluatieinstrument Taalvaardigheid Domeingerichte Instroom Opleidingen NT2 VDAB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2005 1 DOMINO Katrien Bultynck Evaluatieinstrument Taalvaardigheid Domeingerichte Instroom Opleidingen NT2 VDAB."— Transcript van de presentatie:

1 © 2005 1 DOMINO Katrien Bultynck Evaluatieinstrument Taalvaardigheid Domeingerichte Instroom Opleidingen NT2 VDAB

2 © 2005 1 Afspraak Rondetafelconferentie NT2 voor Volwassenen in Vlaanderen (1993) Cursisten die Nederlands willen leren in functie van werk/beroepsopleiding moeten na het bereiken van het basisniveau kunnen instromen bij VDAB

3 © 2005 1 Basiscursus NT 2 bij CVO of BE Basisniveau VLOR / richtgraad 1 niveau 1.1 BEHOEFTEGERICHTE NT2 schakelopleiding Beroepsopleiding (bv lasser, boekhouding,..)

4 © 2005 1 Behoeftegerichte NT2- trajecten bij VDAB Bereiden cursisten zo intensief en gericht mogelijk voor op een beroepsopleiding en werk (cursisten willen zo snel mogelijk aan het werk) Aansluitend op het VLOR-basisniveau/ richtgraad 1 niveau 1.1

5 © 2005 1 NT2 secundaire sector: VACANT NT2 administratieve Sector: DE LIFT NT2 zorg: DUIZENPOOT BEROEPS- OPLEIDING bv. Admi- nistratief medewerker

6 © 2005 1 Behoeftegerichte NT2-trajecten VDAB Cursisten die taalvaardigheid bijbrengen die zij nodig hebben voor beroepsopleiding Lesmateriaal De Lift en Vacant ontwikkeld door CTM: Via functionele taken: voorafspiegeling van talige situaties waarmee cursisten in de opleiding / in het beroep zullen geconfronteerd worden.

7 © 2005 1 KIEZEN : module beroeps- oriëntering NT2 secundaire sector: VACANT NT2 administratieve Sector: DE LIFT NT2 zorg: DUIZENPOOT BEROEPS- OPLEIDING Bv. Admi- nistratief medewerker

8 © 2005 1 Na oriënteringsmodule eerste keuze voor: secundaire, tertiaire of quartaire sector

9 © 2005 1 Criteria voor keuzebepaling o.a. voorkeur van cursist motivatie reeds opgedane kennis relevante ervaring relevante taalvaardigheid

10 © 2005 1 Taalvaardigheidsniveau van cursisten bij instroom VDAB Beheersen ‘het basisniveau’ = een basiscursus bij Basiseducatie of CVO gevolgd OF Op informele weg basistaalvaardigheid opgebouwd en vrijgesteld van 1.1. via instaptoets 1.2. in Huis van het Nederlands

11 © 2005 1 Mogelijke visuele voorstelling VLOR- basisniveau/richtgraad 1 niveau 1.1

12 © 2005 1 Instap 1.2. peilt breed, over de verschillende doelen van het basisniveau en in context van sociale redzaamheid naar taalvaardigheid van kandidaat

13 © 2005 1 Behoeftegerichte NT2 trajecten VDAB Voor iemand die een opleiding bouw volgt, zijn niet dezelfde taalvaardigheidsdoelen cruciaal als voor iemand die bediende wil worden Vacant doet een beroep op/werkt aan andere taalvaardigheid dan De Lift

14 © 2005 1 DOMINO: peilt gericht naar die taalvaardigheid die nodig is om in te stromen in VACANT (NT2 opleiding Secundaire sector) DE LIFT (NT2 opleiding Tertiaire sector) DOMINO 2DOMINO 3

15 © 2005 1 DOMINO Vertrektpunt= talige eisen van begintaken NT2-trajecten Wel qua moeilijkheidsgraad gerelateerd aan VLOR-basisniveau/ richtgraad 1 niveau 1.1. Werkwijze?

16 © 2005 1 Analyse begintaken VACANT: Wat zijn cruciale taken? Analyse begintaken DE LIFT: Wat zijn cruciale taken? Omschrijving set typetaken cruciaal voor instroom Vacant Omschrijving set typetaken cruciaal voor instroom De Lift

17 © 2005 1 VLOR basisniveau /richtgraad 1 niveau 1.1 als referentiepunt om moeilijkheidsgraad af te bakenen Analyse VACANT: Analyse DE LIFT:

18 © 2005 1 Categorieën DOMINO 2 Cat. ACat. BCat. CCat. DCat. ECat. F alle gegevens begrijpen in een eenvoudige instructie globale onderwerp bepalen in eenvoudige gesprekken relevante gegevens selecteren uit eenvoudige gesprekken relevante ge- gevens selecteren uit vereenvou- digde authentieke documenten alle informatie in eenvoudige instructies begrijpen informatie geven in antwoord op vragen van de lesgever instructie van overste of lesgever in werksituatie of opl. sec. sector tussen collega’s of collega en overste in werksituatie of opl. sec. sector aangeboden in context van opleiding of werk sec. sector aangeboden in context van opleiding of werk in sec. sector over werkverleden, opleidingser- varing, gebeurtenis- sen en feiten in thuissituatie korte tekst concrete instructie, visueel ondersteund, in kader van werk of opleiding sec. sector korte teksten over concrete onderwerpen, van direct of persoonlijk belang voor cursist of werknemer zoals hier-en nu gebeurtenissen op het werk, werkomstandig- heden, … korte teksten over concrete onderwerpen van direct of algemeen belang zoals veiligheid, uitvoeren van taken, afspraken,... korte informatieve teksten in kader van werk of beroeps- opleiding. Zeer helder gestructureerd. Bv. Een vereenvoudigde infobrochure over een opleiding, een planning,. Zeer eenvoudige vragen i.v.m. persoonlijke situatie en aspiraties. Kenmerken van de output: basisniveau Beschrijvend Structurerend LUISTEREN LEZEN SPREKEN

19 © 2005 1 Categorieën Domino 3 Cat. ACat. BCat. CCat. DCat. E Luisteren naar een korte dialoog. Informatie daaruit overbrengen op een voorgestructu- reerd document Op basis van mondelinge of geschreven instructies een kort berichtje schrijven om iets mee te delen, te vragen, … Uit korte informatieve teksten (over praktische aangelegenheden) informatie halen en in een vooraf gestructureerd document invullen In een simulatie van een telefoongesprek informatie geven of naar welbepaalde informatie vragen, op basis van vooraf gekende en neergeschreven info. Aan een medecursist of collega mondeling informatie doorgeven op basis van een schriftelijke ondersteunende bron. Input: zeer korte, eenvoudige gesprekjes tussen collega’s, werknemers,over praktische aangelegenheden in kantoorcontext of opleiding TS Input: zeer concrete eenvoudige situatieschets in kantoorcontext: bv. Collega heeft je een briefje geschreven, jij moet antwoorden.. Input: zeer korte berichtjes over concrete aangelegendheden in kantoorcontext Zeer eenvoudig vraag- antwoordgesprek, over concreet onderwerp zoals openingsuren, aanwezigheid van een collega, prijzen, in rol van werknemer. Kenmerken van de output:vlor- basisniveau/niveau 1.1 Eenvoudige feiten en gegevens vertellen op basis van een eenvoudig, kort en en overzichtelijk gestructureerd document ivm concrete gegevens zoals data, uren, lokatie, adressen, namen etc. Output: zeer eenvoudige tabel bv. reservatielijst, uurrooster, aanwezigheidslijst, Output: zeer korte boodschap, concreet van praktische aard, bv. aanwezigheid, deelname aan een vergadering, … Output: zeer eenvoudige tabel bv. Reservatielijst, uurrooster, aanwezigheidslijst, … Kenmerken van de output:vlor- basisniveau/niveau 1.1 StructurerendBeschrijvendStructurerend LUISTEREN/ SCHRIJVEN LUISTEREN/ SCHRIJVEN LUISTEREN/LEZEN SCHRIJVEN LUISTEREN/LEZEN SPREKEN LEZEN/SPREKEN

20 © 2005 1 SPREIDING TYPETAKEN OVER EINDTERMEN 1.1./VLOR basisniv.

21 © 2005 1 Overeenkomsten met instap 1.2 Taken op moeilijkheidsgraad richtgraad 1 niveau 1.1./VLOR-basisniveau Evaluatie taalvaardigheid via het voorleggen van functionele taken Batterij van taken (Hier: taken zoals cursisten die in Vacant dan wel De Lift zullen moeten uitvoeren maar op basisniveau)

22 © 2005 1 DOMINO IS DUS GEEN niveautoets om te bepalen of iemand een basisniveau heeft en al dan niet bij VDAB terecht mag GEEN toets om te bepalen of je in de secundaire dan wel tertiaire sector terechtkomt

23 © 2005 1 DOMINO geeft WEL Informatie over feit of cursist talig klaar is om in te stromen in Vacant dan wel De Lift Diagnostische informatie op basis waarvan lacunes kunnen geremedieerd of cursist gericht extra ondersteuning kan krijgen bij instap in De Lift of Vacant

24 © 2005 1 Keuze voor opleiding nt2 secundaire sector Keuze voor opleiding nt2 bediendeopleiding cursist mag domino 2 afleggen cursist mag domino 3 afleggen ABCDE F groepsafname klassikaal 5 taken (één uit elke categorie). Om te slagen moet hij op elke taak de drempel halen. niet geslaagd remediëring *of heroriëntering geslaagd instroom in Vacant CBA groepsafname klassikaal 3 taken kandidaat haalt de drempel voor geen enkel van de drie taken remediëring* of heroriëntering kandidaat haalt de drempel op minstens 1 van de 3 klassikale taken DE individuele afname 2 spreektaken. geslaagd voor A, B, C, D en E instroom in De Lift remediëring*of heroriëntering Niet geslaagd voor alle taken Keuze op einde van oriënteringsmodule

25 © 2005 1 Voor opvolging en extra ondersteuning Observatie-instrument ontwikkeld bij eerste 100 u van De Lift Sluit volledig aan op diagnostische informatie van DOMINO Brengt via een observatiefiche voor de cruciale categorieën in kaart hoeveel ondersteuning een cursist nog nodig heeft. Geef zo zich op evolutie

26 © 2005 1


Download ppt "© 2005 1 DOMINO Katrien Bultynck Evaluatieinstrument Taalvaardigheid Domeingerichte Instroom Opleidingen NT2 VDAB."

Verwante presentaties


Ads door Google