De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. Elkaar kennen, meer begrip en goede afspraken versterken de samenwerking en zorgen voor betere eindresultaten. Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: ". Elkaar kennen, meer begrip en goede afspraken versterken de samenwerking en zorgen voor betere eindresultaten. Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen."— Transcript van de presentatie:

1 . Elkaar kennen, meer begrip en goede afspraken versterken de samenwerking en zorgen voor betere eindresultaten. Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen’ HHNK en Netbeheerders Erik Groothuis Adv. Conditionering HHNK

2 Samenwerken Samen convenant opstellen (halen en brengen) Samen voorkeursvariant ontwerpen (halen en brengen) Vertrouwen Taken verdelen tussen netbeheerders (stuurgroep, inspraak,… ) Zorg voor een eerste klein succesje (halen en brengen) Waarderen Bestuursafspraak Platform en Unie (halen en brengen) Workshop over werkprocessen (halen en brengen) Begrijpen Beheer van leidingen uitleggen (brengen) Beleidsgesprek tussen technici (halen en brengen) Kennen Excursie naar leidingwerk (brengen) Lunchpauzelezing (halen) Waar moet samenwerking over gaan?

3 Samenwerking tussen organisaties Kennen van elkaars belangen, verantwoordelijkheden, gevoeligheden en feiten = voorwaarden voor serieuze afweging van multifunctioneel gebruik Vertrouwen Gezamenlijk benaderen van Risico’s en Kansen Gun-factor Fundament voor: Gecombineerde inspecties Geïntegreerde opdrachten Gezamenlijke data-analyse Gezamenlijke calamiteitenoefening Gezamenlijk onderhoud ….

4 Maar ook samenwerken vanuit maatschappelijk belang De maatschappij vraagt om veilige dijken en bedrijfszekere netwerken Regionaal convenant als basis voor een verdergaande samenwerken Mooie overeenkomst met mooie woorden maar de praktijk bepaalt de effecten hiervan  Samenwerking moet leiden tot kostenbesparing en betere (slimmere) eindresultaten waardoor het maatschappelijk belang optimaal wordt gediend.

5 Overwegingen bij regionaal convenant Veiligheid waterkeringen en leveringszekerheid netwerken  integrale afweging bij planvorming en beheer Laagst maatschappelijke kosten  plannen afstemmen, slimme oplossingen, lagere totale kosten Landelijk convenant “Kabels en Leidingen in Waterkeringen”  Unie van Waterschappen met Platform Netbeheerders Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017 – Medegebruik  richting geven, voorwaarden, kosten, inhoudelijke verdieping

6 Onderdelen waarop afspraken zijn gemaakt Strategische afstemming, Plan- en ontwerpfase, Vergunningen en meldingen, Uitvoeringsfase, Toetsen en beoordelen veiligheid, Financiën en kosten. Kern van de afspraken bij: Plan- en ontwerpfase - Elkaar vroegtijdig betrekken bij opstellen van varianten - Vertegenwoordiging in adviesgroep of projectgroep - Tactisch overleg, plannen met elkaar confronteren en balanceren Kern van de afspraken bij: Plan- en ontwerpfase - Elkaar vroegtijdig betrekken bij opstellen van varianten - Vertegenwoordiging in adviesgroep of projectgroep - Tactisch overleg, plannen met elkaar confronteren en balanceren

7 Samenwerkingsafspraken (1) Strategische afstemming –Visie delen –Betrekken bij innovaties en toekomstplannen –Strategisch overleg en bewaken gezamenlijk actieplan Plan- en ontwerpfase –Elkaar vroegtijdig betrekken bij opstellen van varianten –Vertegenwoordiging in adviesgroep of projectgroep –Tactisch overleg, plannen met elkaar confronteren en balanceren Vergunningen en meldingen –Vooroverleg vergunningen en meldingen op projectniveau –Contactgegevens uitwisselen.

8 Samenwerkingsafspraken (2) Uitvoeringsfase –Contactgegevens uitvoering, omgevingsmanagement, planning –Delen van uitvoeringsplanning Toetsen en beoordelen veiligheid –Gemeenschappelijk toetskader –Gemeenschappelijk onderzoek en monitoring Financiën en kosten –Vroegtijdig overleg op projectniveau –Laagst maatschappelijke kosten Evaluatie en monitoren voortgang –Bewaking vanuit strategisch overleg

9 0.01 In beeld brengen van en verder vormgeven aan de samenhang tussen de verschillende overleggen directieoverleg, strategisch overleg en operationeel overleg en hierbij inzichtelijk maken van de mandaten (zie art. 1.3 regionaal convenant K&L). 0.02 Creëren van één gezamenlijk uitgangspunt door uitwerken van het gemeenschappelijk (toets)kader en vaststellen van het beheer over dit kader (zie art. 5.1 regionaal convenant K&L). 0.03 Opstellen van een business case omtrent hoe om te gaan met het principe van de laagst maatschappelijke kosten (zie art. 6.1 regionaal convenant K&L). 0.04 In een werkgroep verder uitwerken van de mogelijkheden tot het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en delen van onderzoeksresultaten (zie art. 5.2 en 5.3 regionaal convenant K&L). 0.05 Uitwerken richtlijn met betrekking tot de regie in de ondergrond. 0.06 Uitwerken integraal processchema en stappenplan 0.01 In beeld brengen van en verder vormgeven aan de samenhang tussen de verschillende overleggen directieoverleg, strategisch overleg en operationeel overleg en hierbij inzichtelijk maken van de mandaten (zie art. 1.3 regionaal convenant K&L). 0.02 Creëren van één gezamenlijk uitgangspunt door uitwerken van het gemeenschappelijk (toets)kader en vaststellen van het beheer over dit kader (zie art. 5.1 regionaal convenant K&L). 0.03 Opstellen van een business case omtrent hoe om te gaan met het principe van de laagst maatschappelijke kosten (zie art. 6.1 regionaal convenant K&L). 0.04 In een werkgroep verder uitwerken van de mogelijkheden tot het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en delen van onderzoeksresultaten (zie art. 5.2 en 5.3 regionaal convenant K&L). 0.05 Uitwerken richtlijn met betrekking tot de regie in de ondergrond. 0.06 Uitwerken integraal processchema en stappenplan Actieprogramma en strategisch overleg Geen convenant zonder goed actieprogramma Bewaking van de acties in het strategisch overleg K&L Ook dit versterkt de samenwerking

10 Convenant concreet gemaakt in richtlijn projecten Algemeen deel: Strategische afstemming, Op projectniveau: Initiatiefase, Definitiefase, Ontwerpfase, Aanbestedingsfase, Uitvoeringsfase, Nazorgfase.

11 Richtlijn afgestemd op project Initiatiefase en definitiefase blijven nagenoeg ongewijzigd Inventarisatie K&L vindt plaats onder verantwoordelijkheid van HWBP Contractkeuze bepaalt wie verantwoordelijk is voor verleggen van K&L Hoe, wanneer, door wie enz. vooraf in contract meenemen en voorschrijven (voorbeeldcontracten voor verlegging) Verleggingafspraken:  HHNK zorgt voor verlegging, netbeheerder verlegt  Aannemer zorgt voor verlegging, netbeheerder verlegt  Aannemer zorgt voor verlegging en verlegt

12 In de praktijk

13 Wet- en regelgeving Wet- en regelgeving sluiten nu nog niet voldoende op elkaar aan en beperken de kans op multifunctioneel gebruik Doelen: Toetsing en ontwerpinstrumentarium sluiten op elkaar aan Er wordt gezamenlijk geïnspecteerd Data en informatiesystemen zijn uitgewisseld

14 Onderzoek en innovatie Er is kennis over nieuwe materialen en innovatieve aanlegmethoden (Uitvoeren onderzoek naar sterkte materiaalsoorten en folies voor kabelgoot o.a. door het uitvoeren van pilots) MKBA analyse wordt meegenomen in beoordeling en afweging keuzes (Ontwikkelen methode om tot een goede en gedragen MKBA analyse te kunnen komen) Integrale risico analyse met faalkansen methode wordt toegepast bij realisatie projecten (Ontwikkelen methode om tot een gedragen risicoanalyse en faalkansen methode te komen)

15 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt ". Elkaar kennen, meer begrip en goede afspraken versterken de samenwerking en zorgen voor betere eindresultaten. Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google