De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henk van der Linden Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen’ HHNK en Netbeheerders Simone Boogaard Elkaar kennen, meer begrip.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henk van der Linden Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen’ HHNK en Netbeheerders Simone Boogaard Elkaar kennen, meer begrip."— Transcript van de presentatie:

1 Henk van der Linden Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen’ HHNK en Netbeheerders Simone Boogaard Elkaar kennen, meer begrip en goede afspraken versterken de samenwerking en zorgen voor betere eindresultaten.

2 OP WEG NAAR BETERE SAMENWEKING
Samenwerken Samen convenant opstellen (halen en brengen) Samen voorkeursvariant ontwerpen (halen en brengen) Vertrouwen Taken verdelen tussen netbeheerders (stuurgroep, inspraak,… ) Zorg voor een eerste klein succesje (halen en brengen) Aanvaarden Bestuursafspraak Platform en Unie (halen en brengen) Workshop over werkprocessen (halen en brengen) Begrijpen Beheer van leidingen uitleggen (brengen) Beleidsgesprek tussen technici (halen en brengen) Kennen Excursie naar leidingwerk (brengen) Lunchpauzelezing (halen)

3 Noodzaak vanuit maatschappelijk belang
Betere samenwerking leidt tot kostenbesparing en betere eindresultaten waardoor het maatschappelijk belang beter wordt gediend.

4 Overwegingen Veiligheid waterkeringen en leveringszekerheid netwerken
integrale afweging bij planvorming en beheer Laagst maatschappelijke kosten plannen afstemmen, slimme oplossingen, lagere totale kosten Landelijk convenant “Kabels en Leidingen in Waterkeringen” Unie van Waterschappen met Platform Netbeheerders Beleidsnota Waterkeringen – Medegebruik richting geven, voorwaarden, kosten, inhoudelijke verdieping

5 Bouwstenen van het convenant
Strategische afstemming, Plan- en ontwerpfase, Vergunningen en meldingen, Uitvoeringsfase, Toetsen en beoordelen veiligheid, Financiën en kosten. Kern van de afspraken bij: Plan- en ontwerpfase - Elkaar vroegtijdig betrekken bij opstellen van varianten - Vertegenwoordiging in adviesgroep of projectgroep - Tactisch overleg, plannen met elkaar confronteren en balanceren

6 Actieprogramma en strategisch overleg
Geen convenant zonder goed actieprogramma Bewaking van de acties in het strategisch overleg K&L Ook dit versterkt de samenwerking 0.01 In beeld brengen van en verder vormgeven aan de samenhang tussen de verschillende overleggen directieoverleg, strategisch overleg en operationeel overleg en hierbij inzichtelijk maken van de mandaten (zie art. 1.3 regionaal convenant K&L). 0.02 Creëren van één gezamenlijk uitgangspunt door uitwerken van het gemeenschappelijk (toets)kader en vaststellen van het beheer over dit kader (zie art. 5.1 regionaal convenant K&L). 0.03 Opstellen van een business case omtrent hoe om te gaan met het principe van de laagst maatschappelijke kosten (zie art. 6.1 regionaal convenant K&L). 0.04 In een werkgroep verder uitwerken van de mogelijkheden tot het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en delen van onderzoeksresultaten (zie art. 5.2 en 5.3 regionaal convenant K&L). 0.05 Uitwerken richtlijn met betrekking tot de regie in de ondergrond. 0.06 Uitwerken integraal processchema en stappenplan

7 Van actiepunt tot richtlijn
Geen convenant zonder actielijst (0.06) Actielijst als onderdeel van de ondertekende afspraken Voortgangsbewaking vanuit het strategisch overleg K&L Werkgroep uitwerking actiepunt 0.06: Klaas Weeteling (PWN) Nico van de Reep (KPN) Iris van Erp (HHNK W&W) Erik Groothuis (HHNK HWBP) Richtlijn ‘Inpassing convenant K&L’ Aanpassen van de projectplanningen HHNK

8 Convenant concreet gemaakt in Richtlijn projecten
Uitwerking actie 006: Bouwstenen convenant zijn vertaald in de richtlijn naar projectonderdelen > Algemeen deel: Strategische afstemming, Op projectniveau: Initiatiefase, Definitiefase, Ontwerpfase, Aanbestedingsfase, Uitvoeringsfase, Nazorgfase.

9 Vervolgens vertaald in de projectplanningen HWBP
De WBS-planning als basis (Work-breakdown-structure) Projectplanningen opnieuw geijkt naar aanleiding van de richtlijn Basis voor sturing en verantwoording

10 Een top terugkomdag met weer 5 kansrijke nieuwe acties
Matchen van de vervangingsdatum van kabels en leidingen met HHNK-programma’s Versterken van het bewustzijn bij alle betrokkenen (PL, regiomanagers, medewerkers e.a) bij netbeheerders en HHNK door een goede set van voorlichtingsmaterialen en een rondje langs de velden maken. Creëren van een platform met verschillende partijen (breed) om vanuit een langere termijn visies te definiëren, kennis delen afstemmen dus samen ontwikkelen. Gemeenschappelijk toetsen samen vormgeven vanuit elkaars belangen (parameters inzichtelijk) In beginfase van project aanwijzen van de beheerder van de openbare ruimte

11 Hartelijk dank voor uw aandacht

12 Samenwerkingsafspraken (1)
Strategische afstemming Visie delen Betrekken bij innovaties en toekomstplannen Strategisch overleg en bewaken gezamenlijk actieplan Plan- en ontwerpfase Elkaar vroegtijdig betrekken bij opstellen van varianten Vertegenwoordiging in adviesgroep of projectgroep Tactisch overleg, plannen met elkaar confronteren en balanceren Vergunningen en meldingen Vooroverleg vergunningen en meldingen op projectniveau Contactgegevens uitwisselen.

13 Samenwerkingsafspraken (2)
Uitvoeringsfase Contactgegevens uitvoering, omgevingsmanagement, planning Delen van uitvoeringsplanning Toetsen en beoordelen veiligheid Gemeenschappelijk toetskader Gemeenschappelijk onderzoek en monitoring Financiën en kosten Vroegtijdig overleg op projectniveau Laagst maatschappelijke kosten Evaluatie en monitoren voortgang Bewaking vanuit strategisch overleg

14 Het begin van … Een concrete handreiking bij doorlopen van de projectprocedure Convenant moet ook gezien worden als een intentieverklaring Er is veel bereidheid en goede wil over en weer maar er moet ook nog veel gebeuren Duidelijk omschreven activiteiten in de actielijst Gezamenlijke voortgangsbewaking actielijst door leden strategisch overleg Mogelijk voorbeeld voor andere regio’s

15 4 x kansrijk (toch 5x) Matchen van de vervangingsdatum van kabels en leidingen met HHNK-programma’s (alle) (Ilse) Versterken van het bewustzijn bij alle betrokkenen (PL, regiomanagers, medewerkers e.a) bij netbeheerders en HHNK door een goede set van voorlichtingsmaterialen en een rondje langs de velden maken. (Erik) Creëren van een platform met verschillende partijen (breed) om vanuit een langere termijn visies te definiëren, kennis delen afstemmen dus samen ontwikkelen. (Roger) Gemeenschappelijk toetsen samen vormgeven vanuit elkaars belangen (parameters inzichtelijk) (Peter) In beginfase van project aanwijzen van de beheerder van de openbare ruimte (Iris)


Download ppt "Henk van der Linden Regionaal convenant ‘Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen’ HHNK en Netbeheerders Simone Boogaard Elkaar kennen, meer begrip."

Verwante presentaties


Ads door Google