De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie dijkversterkingen Kruiningen- en Zimmermanpolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie dijkversterkingen Kruiningen- en Zimmermanpolder."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie dijkversterkingen Kruiningen- en Zimmermanpolder

2 Programma door mevrouw S. van ‘t Westeinde Opening en welkom Aanleiding en doel bijeenkomst Toelichting ontwerpdijkversterkingsplannen Gelegenheid tot het stellen van vragen Sluiting

3 Aanleiding en doel bijeenkomst Aanleiding Vervolg op informatiebijeenkomst van 30 juni 2008 Besluit dagelijks bestuur 27 augustus 2008:  Vaststelling ontwerpdijkversterkingsplannen Kruiningen- en Zimmermanpolder.  Ter inzage legging ontwerpdijkversterkings- plannen, aanvragen Natuurbeschermingswet en artikel 19 Wro in periode 28-8-2008 tot 9-10-2008.

4 Aanleiding en doel bijeenkomst Doel Uitleg inspraakprocedure Informatie verstrekken over het ontwerpdijkversterkingsplannen Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen

5 Inspraakprocedure Van 28 augustus tot 9 oktober 2008 Schriftelijk of mondeling Vragen en antwoorden bundelen in Antwoordnota

6 Toelichting ontwerp- dijkversterkingsplannen door de heer A. Marinisse Procedure Inhoud Planning

7 Procedure dijkversterkingsplannen 27-8-2008:vaststelling in ontwerp door db 28-8-2008 tot 9-10-2008:terinzagelegging 15-9-2008:bijeenkomst gemeentehuis 5-11-2008: behandeling zienswijzen door db 9-12-2008:vaststelling dijkversterkings- plannen door algemene vergadering januari 2009: goedkeuring Gedeputeerde Staten Beroepsmogelijkheid afd. bestuursrechtspraak Raad van State

8 Inhoud ontwerpdijkversterkingsplan Doel Inspraak Beoordeling GS inzake M.E.R. beoordeling Goedkeuring GS art. 7 Wet op de Waterkering (inclusief passende beoordeling V.H.R.) Aanvragen andere vergunningen/ontheffingen (o.a. Natuurbeschermingswet)

9 Inhoud ontwerpdijkversterkingsplannen Beschrijving huidige situatie t.a.v. Situering Constructie-opbouw Beheer en onderhoud Knelpunten huidige situatie Recreatief medegebruik Landschap Natuur Cultuurhistorie

10 Inhoud ontwerpdijkversterkingsplannen Randvoorwaarden en uitgangspunten t.a.v. Veiligheid Ecologie Landschap Cultuurhistorie en archeologie Recreatie Financiën Overige aspecten

11 Inhoud ontwerpdijkversterkingsplannen Toetsing t.a.v. Steenbekleding Kruinhoogte

12 Inhoud ontwerpdijkversterkingsplannen Keuze ontwerp (algemeen) Landwaartse versterkingen Kruinhoogte: NAP + 9,50 m Overslagbestendig maken

13 Ontwerp Kruiningenpolder Begrenzing dijkvak: van dijkpaal 215 + 65m tot aan dijkpaal 226 + 65m 2002 reeds bekleding onderbeloop glooiing buitenzijde reeds versterkt (PBZ). Ontwerpkeuze: landwaartse verzwaring. Kleibekleding kruin/binnentalud/buitentalud tot onderhoudsweg verwijderen.

14 Toelichting werkzaamheden Kruiningenpolder Dijklichaam ophogen met zand Terugbrengen kleibekleding van 1,40 m dik Dijkverhoging van maximaal 1,5 m tot NAP +9,5 meter Inzaaien met gras Aanpassing opritten Oostzijde aansluiting Oude Veerhaven (werk RWS in 2008) Maatregelen waterhuishouding

15 Ontwerp Zimmermanpolder Begrenzing dijkvak: van dijkpaal 88 en 113 1999 reeds bekleding onderbeloop glooiing buitenzijde reeds versterkt (PBZ) Ontwerpkeuze: landwaartse verzwaring Kleibekleding kruin/binnentalud/buitentalud tot onderhoudsweg verwijderen Dijklichaam ophogen met zand Terugbrengen kleibekleding van 1,40 m dik

16 Toelichting werkzaamheden Zimmermanpolder Dijkverhoging van maximaal 1 m tot NAP +9,5 meter Inzaaien met gras Verleggen Zimmermanweg Maatregelen waterhuishouding

17 Effecten Kruiningenpolder AspectEffectMaatregel Landschappelijk karakter NeeGeen CultuurhistorieNeeGeen Archeologie Niet uitgeslotenHet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. RecreatieNeeGeen GrondverwervingJaGrondaankoop Habitats/HabitatsoortenNeeGeen VogelrichtlijnsoortenNiet uitgeslotenGeen

18 Effecten Kruiningenpolder AspectEffectMaatregel ZoogdierenJaGras op dijk en langs sloot maaien, 2 weken voor aanvang en gedurende werkzaamheden (konijn en haas) FloraNeeGeen BroedvogelsJaKappen bomen/struiken voor aanvang broedseizoen + in winter. Gras op dijk en langs sloot maaien, 2 weken voor aanvang en gedurende werkzaamheden. Niet-broedvogelsNeeGeen AmfibieënJaDempen sloten vanaf 1 april, in richting van duiker. Reptielen, vissen, overige soorten NeeGeen

19 Effecten Zimmermanpolder AspectEffectMaatregel Landschappelijk karakter NeeGeen CultuurhistorieNeeGeen Archeologie NeeGeen RecreatieNeeGeen GrondverwervingJaGrondaankoop Habitats/HabitatsoortenNeeGeen VogelrichtlijnsoortenNiet uitgeslotenGeen

20 Effecten Zimmermanpolder AspectEffectMaatregel ZoogdierenJaGeen werkzaamheden tussen dijkpaal 100 en 106 aan buitenberm, kruin en binnenkruinlijn van 15-6 tot 1-9 (zeehonden). Gras op dijk en langs sloot maaien, 2 weken voor aanvang en gedurende werkzaamheden (konijn en haas) FloraNeeGeen BroedvogelsJaKappen bomen/struiken voor aanvang broedseizoen + in winter. Gras op dijk en langs sloot maaien, 2 weken voor aanvang en gedurende werkzaamheden. Niet-broedvogelsNeeGeen AmfibieënJaDempen sloten vanaf 1 april, in richting van duiker. Reptielen, vissen, overige soorten NeeGeen

21 Planning ( onder voorbehoud voor beide dijkvakken ) 27 augustus 2008 Vaststelling ontwerp dijkversterkingsplannen door het db 28 augustus – 9 oktober 2008 Terinzagelegging ontwerp dijkversterkingsplannen 5 november 2008 Behandeling zienswijzen en antwoordnota in het db 25 november 2008 Behandeling ontwerp dijkversterkingsplannen (incl. zienswijzen) in commissie Waterkeringen en Wegen

22 Planning (onder voorbehoud voor beide dijkvakken) 9 december 2008: Behandeling ontwerp dijkversterkingsplannen in de av Januari 2009: Goedkeuring GS dijkversterkingsplannen Januari 2009: Verzoek subsidieaanvraag HWBP Februari 2009: Informatiebijeenkomst uitvoering April 2009: Start uitvoering Oktober 2009: Einde uitvoering

23 VRAGEN?


Download ppt "Presentatie dijkversterkingen Kruiningen- en Zimmermanpolder."

Verwante presentaties


Ads door Google