De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Juridische aspecten taakherschikking” A. Pfaff, anesthesioloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Juridische aspecten taakherschikking” A. Pfaff, anesthesioloog."— Transcript van de presentatie:

1 “Juridische aspecten taakherschikking” A. Pfaff, anesthesioloog

2 De Wet De aanpassing financiële regels Het feitelijke herschikken van VBH (Taakherschikking) Het doorbreken van weerstanden (Zorgwet, AMvB) “Juridische” aspecten taakherschikking

3 VS’en, PA’s en klinisch technologen vijf jaar voorbehouden handelingenVS’en, PA’s en klinisch technologen hebben gedurende vijf jaar tijdelijk de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten of eventueel de behandeling te delegeren voor zover dat bij de overgedragen taken hoort. Wijziging Wet BIG op 1 januari 2012

4 Taakherschikking # Taakverschuiving Overgedragen taken (VBH)

5 Taakverschuiving (taakdelegatie) Het in opdracht van een arts uitvoeren van werkzaamheden door niet‐zelfstandig bevoegde zorgprofessionals, die voorheen alleen door artsen werden verricht. Al langer toegestaan binnen de Wet BIG, mits beide partijen overtuigd zijn van de bekwaamheid van de opdrachtnemer en er mogelijkheid is van toezicht en eventuele tussenkomst van de opdrachtgever. Anesthesie-medewerker, Sedatie Pratijk Specialist

6 Taakherschikking Betekent het structureel herverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, tussen verschillende beroepen, bijvoorbeeld van een arts naar een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS). is zelfstandig bevoegd heeft eigen verantwoordelijkheid voor het handelen is tuchtrechtelijk aan te spreken.

7 Wijziging Wet BIG op 1 januari 2012 delegerenVS’en, PA’s en klinisch technologen hebben gedurende vijf jaar tijdelijk de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten of eventueel de behandeling te delegeren voor zover dat bij de overgedragen taken hoort.

8 Delegeren en eisen van de wet BIG opdrachtgever Vereisten bij opdrachtgever (de arts, VS/PA)(art. 38 Wet BIG): de opdrachtgever geeft een opdracht om de voorbehouden handeling te verrichten hij toetst of de opdrachtontvanger bekwaam is; hij geeft indien redelijkerwijs nodig aanwijzingen; hij zorgt dat toezicht en de mogelijkheid van tussenkomst verzekerd zijn. opdrachtontvanger Vereisten bij opdrachtontvanger (elke ander)(art. 35 Wet BIG): de opdrachtontvanger heeft een opdracht van een bevoegde gekregen; hij acht zichzelf bekwaam; hij volgt eventuele aanwijzingen op.

9 De Wet De aanpassing financiële regels Het feitelijke herschikken van VBH (Taakherschikking) Het doorbreken van weerstanden (Zorgwet, AMvB) “Juridische” aspecten taakherschikking

10 De integrale tarieven worden ingevoerd. DBC ‐ regelgeving; ook PA’s en VS’en mogen een zorgtraject openen. VS’en en PA’s, medisch specialisten én instellingen in één budgettair kader. Financieële ingrepen per 2015

11 De Wet De aanpassing financiële regels Het feitelijke herschikken van VBH (Taakherschikking) Het doorbreken van weerstanden (Zorgwet, AMvB) “Juridische” aspecten taakherschikking

12 Wijziging Wet BIG op 1 januari 2012 Voorbehouden handelingen die in aanmerking komen voor herschikking: Heelkundige handelingen Endoscopieën Catheterisaties Injecties Puncties Electieve cardioversie Defibrillatie Voorschrijven van UR-geneesmiddelen

13 De voorbehouden handeling ‘onder narcose brengen’ is niet aangewezen als handeling die zelfstandig verricht mag gaan worden Deze handeling kan wel tot het takenpakket van bijvoorbeeld een PA behoren in het kader van taakverschuiving (onder verantwoordelijkheid arts). Welke handelingen vallen concreet onder de nieuwe bevoegdheid ?

14 Blijkt (vanwege het experimentele karakter) niet letterlijk uit de wet; Er is ruimte voor interpretatie: wat is wel of niet complex, etc. Per situatie zal de wettelijke regeling daarom nader uitgewerkt moeten worden door de betrokken beroepsbeoefenaren.

15

16 . Stap 1.Bepaal om welke beroepsbeoefena(a)r(en) het gaat Stap 2Bepaal bijdrage van de PA/VS aan het zorgproces Stap 3.Bepaal welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht worden

17 Het toekennen van de voorbehouden handelingen gebeurt onder de voorwaarden dat deze handelingen: op grond van de wet aan de VS/PA zijn toegekend, vallen binnen het deskundigheidsgebied, van een beperkte complexiteit zijn, routinematig worden verricht, waarvan de risico’s te overzien zijn, die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen, en waarbij de VS/PA bekwaam is om de betreffende handeling te verrichten 1.Besluit van 21 december 2011, Staatsblad 2011, 658 (Physician Assistant) en 659 (verpleegkundig Specialist) 2.Wet van 8 februari 2007, Staatsblad 2007, 93, inwerking getreden 1 juli 2007

18 Landelijk en lokaal zal overeenstemming door alle relevante partijen overeenstemming moeten worden bereikt Eén van de veronderstelde uitgangspunten bij taakherschikking is dat meer zorg geleverd kan worden voor hetzelfde of misschien minder geld. Taakherschikking zal van invloed zijn op de inkomens van (vrijgevestigde) medisch specialisten; Veel emotie, begripsverwarring en verdeeldheid bij het onderwerp taakherschikking Het is niet alleen aan artsen om te bepalen welke handelingen de PA mag verrichten; dat bepaalt immers de wet !

19 Taken en handelingen die binnen het anesthesiologische domein in aanmerking komen voor herschikking Projectgroep taakherschikking NVA en PADA

20 functioneel aangestuurd vanuit de afdeling anesthesiologieDe PA die anesthesiologische taken uitvoert wordt functioneel aangestuurd vanuit de afdeling anesthesiologie (vakgroep / maatschap) en legt hieraan medisch inhoudelijk verantwoording af. beschikbaar voor consultatieAnesthesiologen beschikbaar voor consultatie; vakgroep / maatschap anesthesiologie dient concrete voorzieningen te hebben getroffen om, in geval van calamiteiten, ondersteuning te bieden Projectgroep taakherschikking NVA en PADA

21 Ten aanzien van de werkzaamheden van de PA doet de vakgroep/maatschap dit door het eenduidig opstellen van de kaders waarbinnen de PA werkt, zoals afgesproken op lokaal niveau. Projectgroep taakherschikking NVA en PADA eindverantwoordelijkDe (vakgroep / maatschap) anesthesiologie is medisch inhoudelijk en organisatorisch integraal eindverantwoordelijk voor het gehele anesthesiologische perioperatieve zorgtraject.

22 eindverantwoordelijkheid Het begrip eindverantwoordelijkheid hangt samen met de interne organisatiestructuur en heeft als zodanig geen juridische betekenis. Duidelijk moet zijn wie in de organisatie aanspreekbaar is op de aanwezigheid en evaluatie van goede protocollen en samenwerkingsafspraken. Projectgroep taakherschikking NVA en PADA

23 Blijkt (vanwege het experimentele karakter) niet letterlijk uit de wet; er is ruimte voor interpretatie: wat is wel of niet complex, etc. Per situatie zal de wettelijke regeling daarom nader uitgewerkt moeten worden door de betrokken beroepsbeoefenaren. Welke handelingen vallen concreet onder de nieuwe bevoegdheid ?

24 De Wet De aanpassing financiële regels Het feitelijke herschikken van VBH (Taakherschikking) Het doorbreken van weerstanden (Zorgwet, AMvB) “Juridische” aspecten taakherschikking

25 Eén van de veronderstelde uitgangspunten bij taakherschikking is dat meer zorg geleverd kan worden voor hetzelfde of misschien minder geld. Taakherschikking zal van invloed zijn op de inkomens van (vrijgevestigde) medisch specialisten; Veel emotie, begripsverwarring en verdeeldheid bij het onderwerp taakherschikking Het is niet alleen aan artsen om te bepalen welke handelingen de PA mag verrichten; dat bepaalt immers de wet ! overeenstemming Landelijk en lokaal zal overeenstemming door alle relevante partijen overeenstemming moeten worden bereikt

26 Oude situatieNieuwe situatie (met PA / VS) Instelling Verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg (Kwaliteitswet Zorginstellingen, KWZ) ‘Hoofdbehandelaar’ Arts  medisch inhoudelijke behandeling (door hemzelf)  de regie van de behandeling van de cliënt door hemzelf en andere specialisten en zorgverleners Arts of PA / VS?  medisch inhoudelijke behandeling (door hemzelf)  de regie van de behandeling van de cliënt door hemzelf en andere specialisten en zorgverleners VoorBehouden Handeling Arts verantwoordelijk voor de opdracht VBH:  de indicatie  de beslissing tot opdracht  toetsen bekwaamheid  zorgen voor toezicht en tussenkomst  randvoorwaarden (protocollen, scholing, evaluatie etc.) PA / VS (voor zover zelfstandig bevoegd) verantwoordelijk voor:  indicatie VBH  uitvoeren van de verrichting  bewaken van grenzen Verantwoordelijkheden bij taakherschikking

27 Moeten verantwoorde zorg leveren : van goed niveau, doeltreffend en doelmatig, patiëntgericht verleend en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt Moeten zorgen voor een goede infrastructuur waarbinnen taakherschikking plaatsvindt. bevorderen, dat de beroepsbeoefenaren goede protocollen en samenwerkingsafspraken maken en deze ook evaluerenDienen te bevorderen, eventueel in samenspraak met de beroepsverenigingen, dat de beroepsbeoefenaren goede protocollen en samenwerkingsafspraken maken en deze ook evalueren. Verantwoordelijkheden Zorginstellingen (Kwaliteitswet)

28 In de Wet BIG is voor de individuele beroepsbeoefenaar een soortgelijke verplichting geformuleerd (artikel 40). de eisen van verantwoorde zorgWelke afspraken men in de professionele zorgverlening ook maakt ten aanzien van de herschikking van taken, aan de eisen van verantwoorde zorg moet te allen tijde voldaan zijn. Verantwoordelijkheden beroepsbeoefenaar

29 Zorginstellingen Zorgwet, kwaliteit Financiering, ziekenhuisbudget De beroepsbeoefenaar De eisen van verantwoorde zorg (wet BIG art.40) De minister Algemene Maatregel van Bestuur Verantwoordelijkheden bij taakherschikking


Download ppt "“Juridische aspecten taakherschikking” A. Pfaff, anesthesioloog."

Verwante presentaties


Ads door Google