De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Van harte welkom op de Algemene ledenvergadering van ZLTO afdeling Halderberge.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Van harte welkom op de Algemene ledenvergadering van ZLTO afdeling Halderberge."— Transcript van de presentatie:

1  Van harte welkom op de Algemene ledenvergadering van ZLTO afdeling Halderberge

2  Opening door de voorzitter  Notulen vorige jaarvergadering (*)  Mededelingen, inkomende en uitgaande post  Jaarverslag door de bestuursleden  Jaarrekening (*)  Verslag kascontrolecommissie  Benoeming kascontrolecommissie  Begroting (*)  Bestuursverkiezing: ◦ Aftredend en herkiesbaar Johan van Meer en Leon Koevoets  Rondvraag  Sluiting door de voorzitter, ± 21.00 uur.  Start feestavond in de schuur bij ’t Gastels Sfeer.

3

4 Landbouw en samenleving

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18  In januari zijn er bij Peter Jansen weer 2 BHV avonden georganiseerd.

19

20

21

22

23  Het ingaan van BO (branche organisatie akkerbouw). Deze neemt voor een gedeelte toch de taken van het productschap over.  Vanuit ZLTO is er de vraag of er kandidaten zijn om deze wensen te beoordelen om zo tot een prioriteitenlijst te komen. Opgeven kan via richard.schouten@zlto.nlrichard.schouten@zlto.nl  Nieuwe GLB in werking getreden.  2015 is het jaar van de bodem geweest.  Discussie over BEURS GOES.

24  Streekmarkt Jezuitenplein  Streekwinkel in Klundert i.s.m. afdeling Moerdijk

25  Deelnemende bedrijven:  Fam. Rommens, Oudenbosch  Fam. Koevoets, Oudenbosch  Fam. Masseurs, Oud Gastel  Fam. Akkermans, Oud Gastel  Fam. Van Lier, Hoeven  Fam. Boomaerts, Hoeven

26 Portefeuille Ruimtelijke Ordening Remi Aarssen/Peter van Schip

27

28  Aanleg is in volle gang. De Vaartweg wordt van 25 januari tot 1 februari afgesloten voor werkzaam heden aan de afvalwater persleiding. Een paar maanden terug is er een breuk geweest en is er riool water in het oppervlaktewater terecht gekomen.  De fietstunnel bij de Nattestraat heeft roest door de beton  De planning voor de doorgaande route Oudenbosch wordt deze maand nog gepubliceerd.

29  Eind dit jaar moet de het tracé bekend zijn. op dit moment wordt door EZ de alternatieven onderzocht. Net beheerder tennet bekijkt of er 10 km ondergronds kan.  Op 11 juni is er een bijeenkomst geweest op de Meeshoeve met verschillende afdelingen en Herman van Ham en Engelbert de Bruijn.

30  Zelfaanvoer van bieten bij de Suikerunie is vanaf dit jaar niet meer mogelijk. De bietenopslag locatie aan de Oudedijk in Hoeven is niet meer te gebruiken vanwege de bereikbaarheid voor de windmolens.  Zijn er telers die hierdoor in de problemen komen? Melden bij de secretaris!

31  Binnen een paar jaar moet voor iedereen die in het buitengebied van Brabant woont en geen aansluiting op de kabel heeft, snel internet mogelijk zijn d.m.v. glasvezel.  Mabib (maatschappij voor breedband in Brabant) heeft onlangs een subsidie van 35 miljoen toegezegd gekregen.  Onder voorbehoud dat de Europese commissie geen bezwaar heeft (ongewenste staatssteun).

32  In het najaar is de kruising Goudbloemsedijk, Boutweg en Oudlandsedijk opnieuw aangelegd. Dit moest gebeuren vanwege gasnetwerk. De gemeente probeert in overleg te komen met aangrenzende eigenaren om zo de berm nog wat aan te passen. Ook verwacht de gemeente de plannen van het waterschap over de reconstructie van de Goudbloemsedijk.

33  30 juni was er in zaal Koch een info avond over pacht.  LTO portefeuillehouder Arnold Machielse vertelde over de besluitvorming binnen LTO en de lobby die plaats vindt met het ministerie en de politiek.  Ook de reguliere pacht staat onder druk.

34  Bestemmingsplan wordt herzien.  Aanleiding is uitspraak van de Raad van State en VR 2014  Onderdeel daarvan is een Milieueffectrapportage  Gekeken wordt o.a. naar stikstofdepositie en teeltondersteunende voorzieningen  Planning: mei 2016 Voorontwerp ◦ oktober 2016 Ontwerp ◦ 1 e kwartaal 2017 Vaststelling

35

36 Portefeuille Water Egon van Lier/Jan Klep

37  Waterbeheerplan 2016 2021  Project samenwerken aan onze dijken  Waarom en wat houdt het in.  De deel gebieden.  De dijkinspiratie teams

38  Overleg met het waterschap  Enkele suggesties vanuit ZLTO Den Bosch om samen op te pakken met het waterschap

39  Een belangrijk punt hierin is de erfafspoeling.  Erfemissiescan op internet invullen.  Als we niet gaan voldoen met z’n allen kan het leiden tot inkrimping van ons middelen pakket en eventueel bredere spuitvrije zones.

40

41


Download ppt " Van harte welkom op de Algemene ledenvergadering van ZLTO afdeling Halderberge."

Verwante presentaties


Ads door Google