De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014

2 30 mei 2016 2 Agenda Aanleiding en aard onderzoek Inzicht in netto-lasten onderwijs Opbouw netto-lasten onderwijs begroting 2015 Ontwikkeling netto-lasten onderwijs v.a. 2015 Ontwikkeling huisvestingslasten Mogelijkheden om de netto-lasten (verder) terug te brengen

3 30 mei 2016 3 Aanleiding, doel en aard onderzoek Doelmatigheidsonderzoek ex art. 213a gemeentewet Onderzoek in opdracht van het college Raad informeren over de uitkomsten Begrotingsscan BZK: netto lasten per inwoner Lansingerland veel hoger dan de referentiegemeenten Samenloop met financieel herstelplan/KN2014 Doelstelling onderzoek: Sluiten baten en lasten aan bij beleid gemeente Lansingerland Uitgaven doelmatig besteed? Oorzaken waarom lasten Lansingerland hoger Onderzoek Rekenkamer

4 Samenvatting: Inzicht in lasten onderwijs Belangrijke oorzaken hogere lasten onderwijs dan referentiegemeenten: Snelle groei leerlingen, waardoor we veel scholen moesten bouwen (wettelijke plicht); Kapitaallasten voor grondkosten van scholen drukken bij ons structureel op de begroting. Komende jaren dalen de lasten onder andere door: Reeds genomen bezuinigingsmaatregelen; Daling van de kapitaallasten. Lasten per leerling binnen circa 5 jaar op hetzelfde niveau als vergelijkbare gemeenten nu hebben. 30 mei 2016 4

5 Overzicht daling lasten onderwijs 30 mei 2016 5

6 6 Begrotingsvergelijking 2014 – bezuiningspotentieel

7 30 mei 2016 7 Begroting 2015 – lasten onderwijs

8 30 mei 2016 8 Begroting 2015 lasten onderwijs Alleen huisvestingslasten hoger, overige lasten onderwijs (leerlingenvervoer, overig beleid) juist lager dan referentiegemeenten. Ten opzichte van begroting 2014 afname van € 2,0 miljoen: Per saldo lagere kapitaallasten: Rentepercentage begroting van 4,5% naar 3,5% Incidentele kapitaallasten besluit Westpolder Vervallen lasten onderhoud scholen primair onderwijs in verband met overheveling taken Uitgaven doordecentralisatie lager a.g.v. rijksbeleid (bijdrage via algemene uitkering ook lager)

9 30 mei 2016 9 Begroting 2015 – lasten huisvesting onderwijs Lasten vloeien voor een groot deel voort uit raadsbeslissingen uit het verleden: - Kapitaallasten reeds gebouwde scholen + grond - Uitgaven uit hoofde van doordecentralisatie

10 30 mei 2016 10 Analyse lasten huisvesting primair onderwijs Benchmark geeft nooit alle antwoorden Hoofdoorzaken hogere lasten dan referentiegemeenten: Voorinvesteringen scholen op basis van groeiprognose Lansingerland in periode 2009-2014 snelle/unieke groei leerlingen Lasten aan het begin hoog (kapitaallasten rente+afschrijving) Leerlingen groeien de jaren na investering Lasten per leerling dalen daardoor snel de komende jaren Scholen gebouwd op nieuwbouwlocaties en geen afschrijving op grond; rentelasten over grondkosten drukken structureel op begroting

11 30 mei 2016 11 Ontwikkeling netto lasten huisvesting PO per leerling

12 30 mei 2016 12 Analyse lasten huisvesting voortgezet onderwijs Benchmark niet of nauwelijks mogelijk Verschillende systemen per gemeente Wel/geen doordecentralisatie Vorm doordecentralisatie In 1997 overdracht van schoolgebouwen VO van Rijk naar gemeenten Zonder verrekening van boekwaarde; dus in veel gevallen voor nihil op balans en geen kapitaallasten Wettelijke taak: voorzien in adequate huisvesting Eigen beleid, door de raad vastgesteld, kent 3 systemen: Blesewic niet doorgedecentraliseerd Doordecentralisatie scholen de Zijde; bedrag gerelateerd aan AU Overige scholen en nieuw te bouwen scholen: tot 2019 bedrag van € 1.000 per leerling; vanaf 2019 bedrag AU + € 30 per leerling

13 30 mei 2016 13 Ontwikkeling lasten huisvesting voortgezet onderwijs Fictief budget huisvesting VO via algemene uitkering: Is geen taakstellend budget Wettelijke taak: adequate huisvesting Aantal leerlingen VO ingeschreven per school is een maatstaf (we krijgen dus ook geld voor leerlingen uit andere gemeenten als ze hier naar school gaan)

14 30 mei 2016 14 Mogelijkheden om lasten terug te brengen Er zijn al diverse bezuinigingen doorgevoerd op onderwijs (leerlingenvervoer en schrappen LEA-budget); Opzeggen huur schoolwoningen en afboeking tijdelijke huisvesting al gerealiseerd en verwerkt in begroting; Mogelijkheden voor verdere lastenverlaging zijn beperkt, omdat de uitgaven vastliggen (kapitaallasten, wettelijke taken). Mogelijkheid is aanpassing in doordecentralisatie Korting algemene uitkering in 2015 voor gemeente in relatie tot vast bedrag € 1.000 per leerling Bedrag per leerling gebaseerd op aanname nieuwbouw Herijking gemeentefonds in 2015


Download ppt "Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google