De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeenten (Nieuwerkerk aan de IJssel,19 januari 2010) Henk Meijer Regionaal commandant Zuidplas, Boskoop,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeenten (Nieuwerkerk aan de IJssel,19 januari 2010) Henk Meijer Regionaal commandant Zuidplas, Boskoop,"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeenten (Nieuwerkerk aan de IJssel,19 januari 2010) Henk Meijer Regionaal commandant Zuidplas, Boskoop, Bodegraven, Reeuwijk & Gouda

2 Opbouw presentatie 1.Korte terugblik 2.Veiligheidsregio: veiligheid een taak van ons allemaal 3.Waarvoor doen we het ook al weer? 4.Waar staan we nu? 5.Bedrijfsmodel brandweer 6.Topstructuur nieuwe brandweerorganisatie 7.Gemeentelijke startbijdrage 8.Gemeenschappelijke regeling 9.Vrijwilligersmanagement 10.Paraatheid en knip 11.Medezeggenschap 12.Tijdslijn, op weg naar 2011 13.Wat vragen we u? VRAGEN? STEL ZE GERUST!

3 Korte terugblik AB- besluit 29 januari 2009: brandweer regionaliseren per 1 januari 2010 (conform afspraak convenant BZK) Gemeentelijke besluitvorming: periode februari- september 2009 Alle gemeenteraden ingestemd m.u.v. Katwijk Bestuur is opdrachtgever Amendementen en toezeggingen zijn verwerkt in vervolgtraject Start nieuwe projectorganisatie (AB- besluit 25 juni 2009): -ontvlechtingprotocol: vastgestelde uitgangspunten, moeizaam traject, lange doorlooptijd: december i.p.v. september; -plan van aanpak: sturingsconcept, inrichtingskeuzes maken, voor en door eigen mensen (130); -werkgroep vrijwilligersmanagement: niet over, maar met elkaar. AB-besluit 18 december 2009: gewijzigde gemeenschappelijke regeling, inrichtingsplan op hoofdlijnen en startbijdrage gemeenten (ontvlechtingprotocol) vastgesteld

4

5 Waarvoor doen we het ook al weer? “De meerwaarde van het nieuwe brandweerkorps is gelegen in de kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, de borging hiervan en de bestendigheid om toekomstige ontwikkelingen op dit gebied aan te kunnen. Dit alles om de inwoners van Hollands Midden een verantwoorde brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing aan te kunnen blijven bieden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.” (AB besluit 29 januari 2009) Sterke partner in de veiligheidsregio Sterke brandweer: samen kunnen we meer dan alleen

6 Waar staan we nu? Besluitvorming in AB (18 december 2009): -gewijzigde gemeenschappelijke regeling; -inrichtingsplan op hoofdlijnen; -gemeentelijke startbijdragen (uit ontvlechtingprotocol ). Tussentijds hard door(ge)werken(t) aan inrichtingsplan en formatieplan op basis van: rol in veiligheidsregio, bedrijfsmodel en topstructuur 1 januari 2010 niet haalbaar: wordt 1 januari 2011 Afspraken met gemeenten om in het overgangsjaar 2010 te bouwen aan de ontvangende organisatie (anders dan interne reorganisatie of regionalisering met groot korps: veel nieuwbouw)

7 Bedrijfsmodel Brandweer

8

9 Gemeentelijke startbijdrage Uit het ontvlechtingprotocol op basis van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten: o.a. over ‘as is’ (incl. kwaliteitsmancobudget) Efficiencyvoordeel 5% over drie jaar: blijft uitgangspunt Op termijn: nieuwe verdeelsleutel op basis Cebeon Geen apart bouwbudget van gemeenten. Kosten worden gedekt uit BDUR en convenant (Rijk) Frictiekosten blijven bij de gemeenten Minder budget voor overhead nieuwe organisatie uit ontvlechtingprotocol: 22% i.p.v. 30% Ook goed nieuws: toch 90% tweede tranche convenant BZK (ruim 6 ton), ondanks dat Katwijk niet mee doet

10 Gemeenschappelijke regeling Verlengd lokaal bestuur: Wet Gemeenschappelijke regelingen Koppeling met Wet Veiligheidsregio. Ingangsdatum 1 juli a.s. (?) Weinig tot geen keuze: Wet Veiligheidsregio bepaalt heel veel College is en blijft verantwoordelijk Burgemeester is en blijft opperbevelhebber Belangrijk dat gemeenten vinger aan de pols kunnen houden o.a.: -verantwoordingsplicht eigen burgemeester en bestuur; -begroting via gemeenteraad; -risicoprofiel en beleidsplan via gemeenteraad (1x 4 jaar); -kostenevaluatie (1x 3 jaar); -kwaliteitsniveau brandweerzorg; -vast aanspreekpunt bestuurlijk en ambtelijk. Het is en blijft uw brandweer!

11 Vrijwilligersmanagement Uitgangspunt: huidige kazerneconfiguratie Deelnemers uit alle korpsen Vinden en binden vrijwilligers (+ geen grote afstanden creëren) Hollands Midden: 300 beroeps en 1100 vrijwilligers We praten met elkaar en niet over elkaar! Belangrijke thema’s: -behoud eigen identiteit; -relatie hoofdwerkgever; -opleiden & oefenen. De personeelsverenigingen blijven gewoon bestaan (met dezelfde financiële vergoeding) De oude voertuigen blijven ook gewoon bij het korps

12 Paraatheid en knip Nu ondersteunt de dagdienst overdag de uitruk van de vrijwillige brandweer (op locaties waar een paraatheidprobleem is en dagdienstpersoneel aanwezig is) Dat blijft ook zo… …plus ook voor gebieden waar wel een paraatheidprobleem is, maar waar nu nog geen dagdienstondersteuning is (schaalvoordeel) Knip proactie- preventie (o.a. invoering wabo): gezamenlijke procesbeschrijving met gemeenten, milieudiensten en brandweer in 2010 en op basis hiervan een besluit

13 Medezeggenschap Iedereen een werkgarantie Bijzondere Ondernemings Raad (BOR) ingesteld Regulier overleg tussen BOR en regionaal commandant Regulier overleg tussen BOR en voorzitter veiligheidsregio en portefeuillehouder brandweer Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) wordt deze maand ingesteld Doel: open, transparant en zorgvuldig Hoort ook bij: bezoeken korpsavonden, brandweerwedstrijden, etc.

14 Tijdslijnen (inzicht oktober 2009)

15 Wat vragen we u? Discussie loopt al enige jaren: snel definitieve duidelijkheid (ook voor het personeel) Grootste belang: niet stilvallen Na besluitvorming in AB (18 december jl.) z.s.m. gemeentelijke besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling Steun om in het overgangsjaar 2010 samen te bouwen aan de nieuwe Brandweer Hollands Midden Blijf uw brandweermensen (vrijwilligers en beroeps) steunen (lief & leed): het is nu, maar ook straks UW brandweer.


Download ppt "De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeenten (Nieuwerkerk aan de IJssel,19 januari 2010) Henk Meijer Regionaal commandant Zuidplas, Boskoop,"

Verwante presentaties


Ads door Google