De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streekgemeente samen geloofsgemeenschap zijn. Uit de Kerkorde, Ordinantie 2 Artikel 17 Streekgemeenten Een streekgemeente is een gemeente bestaande uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streekgemeente samen geloofsgemeenschap zijn. Uit de Kerkorde, Ordinantie 2 Artikel 17 Streekgemeenten Een streekgemeente is een gemeente bestaande uit."— Transcript van de presentatie:

1 Streekgemeente samen geloofsgemeenschap zijn

2 Uit de Kerkorde, Ordinantie 2 Artikel 17 Streekgemeenten Een streekgemeente is een gemeente bestaande uit twee of meer binnen een classis gelegen gemeenten, waarin de verzorging van de gemeenschappelijke belangen is opgedragen aan een streekkerkenraad, een streekcollege van kerkrentmeesters en een streekcollege van diakenen. De predikanten zijn verbonden aan de streekgemeente. De classis is de regionale bestuurslaag van de PKN (classis Apeldoorn)

3 Waarom een streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp ?  Elke gemeente blijft een zelfstandige gemeente met een eigen kerkenraad en eigen Colleges van Diakenen en - Kerkrentmeesters.  Dit betekent dat elke gemeente zeggenschap houdt over de eigen financiën.  Een aantal afgesproken onderdelen van het gemeentewerk vallen onder verantwoordelijkheid van de Streekkerkenraad waarin elke gemeente is vertegenwoordigd.  Het aantal onderdelen van het gemeentewerk dat behartigd wordt door de streekgemeente neemt in de loop der tijd toe (groeimodel)

4 Waarom een streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp ?  In ieder geval zijn de predikanten verbonden aan de streekgemeente: werk- en taakverdeling, beroeping, betaling.  Elke gemeente draagt hiervoor de financiën af aan het Streekcollege van Kerkrentmeesters. Dit biedt de mogelijkheid om in de toekomst de kosten voor het pastoraat gezamenlijk te reduceren.

5 Waarom een streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp ?  De streekkerkenraad betekent een extra bestuurslaag dus vraagt bestuurlijke capaciteit. Dit nadeel is op te vangen door duidelijke taakverdeling StreekKR en eigen KR  De afspraken worden vastgelegd in een Streekregeling

6 Afspraken over ‘Predikanten zijn verbonden aan de streekgemeente’ : 1.De drie predikanten van Klarenbeek, Voorst en Wilp worden verbonden aan streekgemeente 2.Ouderenpastoraat PG Voorst (door Drs. Boon) blijft vooralsnog verantwoordelijkheid Voorst

7 Predikanten zijn verbonden aan de streekgemeente : 3. Verantwoordelijkheid inzet predikanten en de verdeling van de taken over de drie gemeenten is taak van de streekkerkenraad. In overleg met kerkenraden en predikantenteam

8 Predikanten zijn verbonden aan de streekgemeente : 4. De CvK’s van de samenwerkende gemeenten blijven verantwoordelijk voor de financiering van het pastoraat bij de streekgemeente, conform de reeds afgesproken werktijd. De financiële consequenties van de afgesproken detachering blijven van kracht tot 1 okt 2017. Ruim voor 1 oktober 2017 zal het Streekcollege van Kerkrentmeesters in overleg gaan met CvK’s over de verdeling na die tijd.

9 Predikanten zijn verbonden aan de streekgemeente 5.De predikanten zullen een gezamenlijk werkplan voor het pastoraat opstellen en dit voorleggen aan de drie kerkenraden. Basis hiervoor zijn de eigen werkplannen en het samen werken als team. Dit is gereed voor de ondertekening van de streekregeling. Er wordt zorg gedragen dat elke gemeente een eigen predikant heeft

10 De streekkerkenraad 5. In de streekkerkenraad zijn alle ambten en alle gemeenten vertegenwoordigd. Een streekkerkenraad bestaat uit minstens 8 leden: - 1 predikant - 2 ouderlingen - 2 ouderling-kerkrentmeesters - 3 diakenen Zij zijn, in de regel, afkomstig uit de kerkenraden. (De streekkerkenraad kan ook bestaan uit alle kerkenraadsleden van de drie gemeenten.) Ambtstermijn en rooster van aftreden zorgt voor wisselingen.

11 De streekkerkenraad 5. De Streekkerkenraad heeft een Streekcollege van Diakenen en een Streekcollege van Kerkrentmeesters. In de streekregeling wordt de taakverdeling tussen streek- en afzonderlijke kerkenraden en colleges opgenomen.

12 Diaconaal Beleid 7. Gemeenschappelijk diaconaal beleid is vastgesteld door de drie kerkenraden -De uitvoering van dit beleid komt onder verantwoordelijkheid van het Streekcollege van Diakenen en Streekkerkenraad -De vermogens van de diaconiën blijven onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Colleges van Diakenen

13 Jeugdwerk 8. Jeugdwerk blijft vooralsnog onder verantwoordelijkheid drie kerkenraden -Gemeenschappelijk beleid gaat ontwikkeld worden -Op termijn kan dit een taak van de Streekkerkenraad zijn

14 Sluitende financiële exploitatie 9. Het is niet mogelijk bij oplopende tekorten arbeidstijdverkorting aan predikanten op te leggen. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor afdracht aan streekgemeente voor de betaling van de door hen beroepen predikant. Bij een predikantsvacature is het mogelijk gezamenlijk de exploitatie in evenwicht te brengen, met als mogelijk gevolg een kleiner pastoraal team.

15 Bij een predikantsvacature 10. De streekkerkenraad beslist over -de gewenste formatie van predikanten -de mogelijkheid van een pastoraal werker -het profiel van de nieuwe predikant / p.w. -de taakverdeling en inzet in de 3 gemeenten In overleg met de kerkenraden en het predikantenteam

16 Bij een predikantsvacature 11. Als er vóór ondertekening van de streekregeling een vacature ontstaat spreken de gemeenten af te handelen zoals bij punt 10 omschreven.

17 Volgende stappen -9 mei: Informatieve gezamenlijke gemeenteavond -4e week mei: Gemeenteavonden in elke gemeente om de gemeente te horen -Definitief besluit in de Kerkenraden. -Invulling streekregeling door afvaardiging uit kerkenraden met terugkoppeling naar KR. -Verzoek aan Breed Moderamen (bestuur) van de classis om te besluiten tot vorming streekgemeente. -Ondertekening door 3 KRen van streekregeling (vóór eind 2016)


Download ppt "Streekgemeente samen geloofsgemeenschap zijn. Uit de Kerkorde, Ordinantie 2 Artikel 17 Streekgemeenten Een streekgemeente is een gemeente bestaande uit."

Verwante presentaties


Ads door Google