De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie kerkorde Consideratieronde (1) voorstellen eerste lezing ordinantie 1 t/m 5 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie kerkorde Consideratieronde (1) voorstellen eerste lezing ordinantie 1 t/m 5 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie kerkorde Consideratieronde (1) voorstellen eerste lezing ordinantie 1 t/m 5 september 2010

2 Conclusies uit rapport ‘De kerkorde bij de tijd’ – november 2009 •Belangrijkste constatering: Gesignaleerde problemen hangen samen met kleiner wordende kerk •Conclusie 1:  Omvang terugbrengen van ambtelijke vergaderingen;  afvaardiging oud-ambtsdragers mogelijk maken;  meer vrijheid om ambtelijke samenstelling zelf te bepalen

3 De kerkorde bij de tijd (2) •Conclusie 2:  Zittingstijden verruimen  Meer taken delegeren aan breed moderamen •Conclusie 3:  Specifieke problemen die schade berokkenen aan personen en imago van kerk aanpakken

4 Kerkenraad en moderamen 1.In wijkkerkenraad voortaan geen 3 maar 2 diakenen en 1 oud-kr - ord 4-6-3a nieuw 2.Kleiner aantal ambtsdragers niet alleen bij kleine gemeenten, maar ook in bijzondere omstandigheden - ord. 4-6-4 3. In moderamen niet meer alle ambten, maar in elk geval een predikant – ord. 4-8-2

5 Kerkenraad en moderamen (2) 4.In regeling van werkzaamheden van kerkenraad ook iets regelen voor openbaarmaking van besluiten – ord. 4-8-6 5.Kleine kerkenraad kan ook als taak krijgen:  leiding geven aan verkiezingen van ouderlingen/diakenen en benoeming kerkrentmeesters  Aanwijzing van afvaardigde naar classis (ord. 4-8-6)

6 Procedure ambtsdragersverkiezing 6.Tekst van ord. 3-6 duidelijker over te volgen procedure en op enkele punten gewijzigd:  Algemene kerkenraad (i.p.v. classis) geeft toestemming voor verkiezing van lid uit andere wijkgemeente  Drempel bij verkiezing dubbeltallen verhoogd van 1 naar 5 aanbevelingen of meer  Ambtsdrager met bepaalde opdracht wordt benoemd door (wijk)kerkenraad of AK

7 Procedure ambtsdragersverkiezing (2)  Alle verkozen ambtsdragers krijgen periode om te beslissen over verkiezing  Periode om bezwaar te maken na mededeling wordt 5 dagen  Onderscheid tussen eerste bevestiging en verbintenis (na herverkiezing) geldt ook voor ouderlingen en diakenen

8 Procedure ambtsdragersverkiezing (3) 7.Periode om bezwaar te maken na mededeling wordt ook voor predikanten 5 dagen – ord. 3-4-10 8.Onderscheid eerst bevestiging en verbintenis ook voor predikanten doorgevoerd – ord. 3-5-7

9 Besluitvorming - quorum 9.Voor besluitvorming in gemeentevergadering dezelfde eisen als voor kerkelijke lichamen (behalve 4-5-4 quorum), tenzij in plaatselijke regeling anders is bepaald – ord. 4-5-5 (nieuw 10.Aantal leden om besluiten te nemen (quorum) is ten minste de helft van aantal leden zoals is vastgesteld voor betreffende kerkelijk lichaam (inclusief vacatures) – ord. 4-5-4

10 Ambtsperiode en zittingstijd 11.Ouderlingen en diakenen – ord. 3-7-1  Eerste zittingstijd in de regel 4 jaar  Zijn telkens terstond herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van minimaal 2 en maximaal 4 jaar, maar niet langer dan 12 jaar achtereen 12./13. Regionale en generale colleges – ord. 4- 20-2 / 4-29-2 en organen van bijstand – ord. 4- 28-2  Leden zijn na eerste periode van 4 jaar herbenoembaar voor aansluitende periode van minimaal 2 en maximaal 4 jaar, maar niet langer dan 12 jaar achtereen

11 Samenstelling ambtelijke vergaderingen 14.Algemene kerkenraad blijft minimaal bestaan uit 2 predikanten, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen; bepaling over dezelfde verhouding tussen ambtsgroepen bij groter aantal leden vervalt – ord. 4-9-2 15.Aantal afgevaardigden uit (wijk)kerkenraad naar classicale vergadering wordt 1; als CV bestaat uit minder dan 16 (wijk)gemeenten blijft het 2 afgevaardigden per (wijk)kerkenraad – ord. 4-14-3

12 Samenstelling ambtelijke vergaderingen (2) 16.Versoepeling van ambtelijke samenstelling CV: Afwijking van rooster door BM CV is mogelijk, mits per 10 ambtsdragers tenminste 2 predikanten, 2 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 diakenen – ord. 4-14-3 17.Secundus-bepaling voor CV verruimd: Bij verhindering van afgevaardigde wijst kerkenraad een vervanger aan – ord. 4-14- 4

13 Samenstelling ambtelijke vergaderingen (3) 18.Verkiezing van moderamen CV op 1 e vergadering van kalenderjaar geschiedt o.l.v. aftredende preses – ord. 4-16-2 19.BM CV bestaat voortaan uit 2 predikanten, 2 ouderlingen, 2 ouderlingen kerkrentmeesters en 2 diakenen – ord. 4- 16-5

14 Taken classicale vergadering 20.‘Bestuurlijke’ taken van CV ten opzichte van gemeenten worden voortaan opgedragen aan breed moderamen CV (bv. grenzen gemeenten, fusie, samenwerkings- verbanden tussen gemeenten etc.) - ord. 2 en 4 diverse plaatsen 21.Over deze besluiten van BM CV kan bij bezwaar heroverweging worden gevraagd aan CV (waarna normale bezwaarprocedure geldt) – ord. 4-16-7 nieuw

15 Taken classicale vergadering (2) 22.CV en haar BM worden in hun arbeid ondersteund vanuit de dienstenorganisatie – ord. 4-16-8 nieuw

16 Algemene classicale vergadering 23.Algemene classicale vergadering wordt opgeheven – Art. VI-7 en ord. 4-19 vervallen; met als gevolg: 24./ 25. Taken van CV in ACV-verband (oud) inzake regionale colleges (visitatie, opzicht, toezicht en bezwaren/geschillen) worden opgedragen aan breed moderamen CV – ord. 4-16-6

17 Algemene classicale vergadering (2) 26.Benoeming leden van regionale colleges geschiedt door kleine synode op voordracht van colleges en gehoord de CV’s. Verslaglegging van colleges voortaan aan CV’s. – ord. 4-20-2 27.BM van Réunion Wallonne kan met medewerking van kleine synode college voor behandeling beheerszaken instellen 28.Ord. 3-15-1 en ord. 3-22-2 vervallen (ACV kan predikant {in algemene dienst} beroepen)

18 Algemene classicale vergadering (3) 29.Indeling/ 29a. Wijziging overgangsbepalingen:  Ord. 2-20-1 “regio’s” i.p.v. “regionale verbanden”  Ovb. 147a: predikant in algemene dienst bij ACV is voortaan verbonden aan de kerk (GS)  Ovb. 199: Brede moderamina van CV kunnen vragen aan Kleine Synode om RACV te benoemen, waarna GS beroept als predikant in algemen dienst  Ovb. 245 en 246: Overleg van GS over besteding uit voormalige hervormde en gereformeerde regionale reserves geschiedt voortaan met brede moderamina CV’s uit betreffende regio

19 Generale synode, kleine synode en moderamen 30.Afvaardiging van CV naar GS wordt 1 afgevaardigde per classis voor een periode van 5 jaar; elk jaar treedt een vijfde deel van het aantal leden van de GS af – ord. 4-25-1 31./32. Hierdoor is ord. 4-21-6 (Waalse classis ) overbodig; en wordt ord. 4-25-5 (eventuele correctie van samenstelling GS) dien- overeenkomstig aangepast

20 Generale synode, kleine synode en moderamen (2) 33.Versoepeling van ambtelijke samenstelling GS: afwijking van rooster door kleine synode is mogelijk, mits van de GS tenminste 18 predikanten, 12 ouderlingen, 12 ouderlingen-kerkrentmeester en 18 diakenen deel uitmaken – ord. 4-25-3 – nieuw 34.Kleine synode gaat van 30 naar 20 leden – ord. 4-27-4 35.Assessor I en II worden gekozen voor 2 jaar

21 Gemeenten 36. Nieuw: inschrijving in (wijk)gemeente van bijzondere aard geschiedt uitsluitend op eigen verzoek van gemeenteleden. – ord. 2-16-8 en 2-13-5 Tevens nieuw: Besluit tot vorming van gemeente van bijzondere aard behoeft goedkeuring van de generale synode – ord. 2- 13-5

22 Gemeenten (2) 37.Nieuw: mogelijkheid tot tijdelijke vrijstelling van werkzaamheden ook voor andere ambtsdragers dan predikant bij spanningen in gemeente – ord. 4-12a nieuw 38./ 39 Nieuw: artikel over een z.g. missionaire gemeente = een gemeente in oprichting in een missionaire situatie, gericht op niet- christenen, waarin voorlopig van bestaande kerkordelijke bepalingen kan worden afgeweken – ord. 2-18a - nieuw

23 Gemeenten (3) 40.Nieuw: kerkelijke werkers bij missionaire organisaties kunnen ook in bediening worden gesteld – ord. 3-13-6 (nieuw) 41.Nieuw: bij vorming of opheffing van missionaire gemeente is advies van RCBB vereist – ord. 2-19-1 42.Nieuw: taak van classis om missionaire arbeid van gemeenten te bevorderen – ord. 4-15-1

24 Predikanten 43.t/m 46 Nieuw: predikanten van de kerk zijn dienstdoende predikanten (a) en predikanten buiten vaste bediening (b) Onder a: alle soorten predikanten in actieve dienst Onder b: emeritus-predikanten, beroepbare predikanten (= eervol ontheven predikanten) en overige van werkzaamheden ontheven predikanten - ord. 3-15- 2 t/m 5; 3-18-4; 3-20-; 3-22-2; 3- 23-4; 3-25-1

25 Predikanten (2) 47./ 47a Nieuw: bepalingen inzake ontheffing op eigen verzoek: - verzoek om eervolle ontheffing uit ambt waarna geen bevoegdheden - verzoek om ontheffing van werkzaamheden, met behoud van bevoegdheden en – indien mogelijk – beroepbaar predikant – ord. 3-26 en ord. 3- 20-2 48.Bevoegdheden predikanten buiten vaste bediening duidelijker geregeld – ord. 3-27

26 Predikanten (3) 48. - vervolg: Nieuw: proponent ouder dan 65 kan dienstwerk in kleine gemeenten verrichten en ontvangt – na bevestiging in het ambt – gelijke bevoegdheden als emeritus – ord. 3-27-5 nieuw 49.Nieuw: college voor ambtsontheffing hoort voor zover nodig college van visitatoren – ord. 3-20-1

27 Predikanten (4) 50.51, 52 en 54 Nieuw: beroepbare predikanten en emeriti (predikanten van de kerk) mogelijk ook: - lid van kerkenraad van woongemeente - dan eventueel afgevaardigde naar classis - consulent - uiteraard: bevoegd om voor gaan – resp. ord. 4-6-7, 4-12-1 en 2; 5-5-1 53.Alleen dienstdoende predikanten afgevaardigde naar synode – ord. 4-25-3

28 Werkgemeenschap predikanten 55.Verplichting tot deelname van actieve predikanten aan werkgemeenschappen duidelijker geregeld; kerkelijke werkers worden genodigd – ord. 4-18-1 56.t/m 58 Aanwijzing consulent voortaan door werkgemeenschap i.p.v. BM classis (behalve bij ringverband) – ord 4-16-6 geschrapt; ord. 4-18-2; ord. 4-17-2

29 Werkgemeenschap predikanten (2) 59.In uitzonderlijke gevallen wordt consulent op verzoek aangewezen door (BM) CV, ook in gemeenten van ringverband - ord. 4-12-2 59a Consulent verkiesbaar als preses kerkenraad – ord. 4-12-3

30 Rechtspositieregelingen 60.Kleine synode (i.p.v. generale synode) voortaan bevoegd tot vaststelling van generale regelingen voor - predikantstraktementen – predikantspensioenen – rechtspositie medewerkers – rechtspositie kerkmusici – ord. 4-27-5

31 Eredienst 61.Nieuw: kerkenraad kan incidenteel bijzondere kerkdienst houden met een niet-bevoegde voorganger – ord. 5-2-4 nieuw 62.Alleen huwelijk naar burgerlijk recht kan worden ingezegend – ord. 5-3-8 Nota bene: Preekconsenten en sacramentsbevoegdheden worden later gewijzigd (Hand a/d ploeg)

32 Overige wijzigingen 63.Gravamen: classis kan voortaan beslissen om gravamen al of niet door te zenden aan synode – ord. 1-5-5 64.In kerkorde voortaan: ouderling(en) kerkrentmeester – diverse artikelen 65.Bij vorming combinatie wijkgemeenten stelt AK regelingen vast in overleg met WK – O. 2-16-7

33 Overige wijzigingen (2) 66.Verkiezingen: Kerkenraad kan besluiten of naast belijdende leden ook doopleden stemgerechtigd zijn – ord. 3-2-3 (stijl) 67.Beroepingswerk: Nieuw: Predikant tegen wie opzichtprocedure loopt, is niet beroepbaar tot eindoordeel – ord. 3-4-3a nieuw 68.Idem: Ondertekening akte van losmaking door classis vervalt – ord. 3-5-5

34 Overige wijzigingen (3) 69.Inclusief taalgebruik: in ord. 3-21-1 wordt ‘hij’ gewijzigd in ‘deze’ – (stijl) 70.Ambtsdragers handelen in ambtelijke vergaderingen (incl. AK) zonder last of ruggespraak – ord. 4-3-2 71.Regelingen in strijd met kerkorde/ordinanties zijn nietig – ord. 4-4-2 (stijl)

35 Overige wijzigingen (4) 72.Opleiding predikanten: in ord. 4-28-1: RvT voor theologisch wetenschappelijk onderwijs wordt “RvT Protestantse Theologische Universiteit – (stijl)

36 Toegezonden documenten •Voorstel kerkordewijzigingen (ordinantie 1 t/m 5 EERSTE LEZING) – nov 2010 – indeling als in presentatie •Toelichting voor generale synode •Wijzigingsvoorstellen oud-nieuw  Verkrijgbaar bij scriba kr  Te downloaden van www.pkn.nl>>bestuur en organisatie>>kerkorde>>consideratieswww.pkn.nl


Download ppt "Evaluatie kerkorde Consideratieronde (1) voorstellen eerste lezing ordinantie 1 t/m 5 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google