De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële Commissie Samenwerking Emmaüskerkgemeente-Hoofdhofgemeente Samenvatting tussenrapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële Commissie Samenwerking Emmaüskerkgemeente-Hoofdhofgemeente Samenvatting tussenrapportage."— Transcript van de presentatie:

1 Financiële Commissie Samenwerking Emmaüskerkgemeente-Hoofdhofgemeente Samenvatting tussenrapportage

2 Samenvatting tussenrapportage Opdracht-onderzoek A. Financiële draagkracht beide gemeenten B. Wenselijkheid en realiseerbaarheid opties 1. Protestantse Gemeente Berkum binnen de PGZ zonder en met additionele afspraken (status aparte) 2. Protestantse Gemeente Berkum los van de PGZ C. Medewerking PGZ-belemmeringen/oplossingen -Op A en B gecontreerd -Onderzoek medewerking PGZ als meer bekend is over de inhoudelijke samenwerking

3 Samenvatting tussenrapportage werkzaamheden • Overleg met J.Bosch, adviseur van PKN • Notitie juridische afdeling landelijk dienstencentrum PKN van 19 oktober 2011 • Analyse begrotingen 2011 • Ontwikkeling ledenbestanden • Gegevens verzamelen: regeling/normen predikantsinzet, kostersinzet ed • Begroting 2015 na samenvoeging voor de twee opties • Rapportage inhoudelijke commissie bij financiële commissie niet bekend; naast elkaar gewerkt- geen beïnvloeding

4 Samenvatting tussenrapportage Financiële draagkracht -Emmaüskerkgemeente • Geen afzonderlijk financiëel overzicht per wijkgemeente in jaarrekening en begroting PGZ • Begrote baten en lasten 2011 benaderd uit begroting 2011 van PGZ met 0,8 fte predikantsplaats • Begroot nadelig tekort 2011 31.600 • Dalend aantal leden circa 4% per jaar; toenemende tekorten • Vrijwillige Bijdrage 113.000 bij 577 bijdragende adressen; gem. 196 per adres • Bedrag legaten circa 450.000; renteopbrengsten verwerkt in wijkkas en begrote cijfers

5 Samenvatting tussenrapportage Financiële draagkracht -Emmaüskerkgemeente • Toestemming tot 0,5 fte predikant; te weinig voor omvang gemeente (1199 leden;698 adressen) • Kosten Emmaüskerkgebouw, circa 45.000, na 1 juli 2013 ten laste van legaten; kan 8 tot 10 jaar • Rente-inkomsten nemen hierdoor af; minder geld in wijkkas- minder activiteiten Als zelfstandige wijkgemeente van PGZ te weinig pastorale inzet en financiën binnen 10 jaar uitgeput.

6 Samenvatting tussenrapportage Financiële draagkracht -Hoofdhofgemeente • Resultaten afgelopen jaren licht positief-licht negatief • 1 fte predikant; veel in verhouding omvang gemeente Op basis 639 leden-380 adressen– norm PKN circa 0,6 fte • Vrijwillige Bijdrage 155.000; bij 288 bijdragende adressen • Hoge Vrijwillige Bijdrage; 540 per adres • Daling aantal leden afgelopen jaren circa 3%; 2011 verwaarloosbaar

7 Samenvatting tussenrapportage Financiële draagkracht -Hoofdhofgemeente • In 2015 tekort 20.000 zonder maatregelen (als invoering 2 e collecte, verhoging Vrijwilllige Bijdrage en /of verminderen personele inzet) • Goede eigenvermogenspositie • Eigentijds, geheel gerenoveerd en multifunctioneel gebouw- behoorlijke overwaarde • Liquiditeiten- huisvestingsfonds 100.000 en erfenis 175.000 voor orgel en eredienst Een financieel gezonde gemeente met dalend aantal leden Na 2015 zelfstandigheid financieel onder druk Terugbrengen predikantsinzet noodzakelijk en hoelang nog zelfstandig?

8 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum binnen de PGZ (optie 1) • Begroting 2015 na samenvoeging sluitend • Veronderstelling in begroting - 5% leden Hoofdhof gaan niet mee - 20% leden Emmaüskerkgemeente haakt af • Financiële ruimte voor circa 1,5 fte predikant • Toewijzingsregels PGZ 1,0 fte predikant • Emmaüskerkgemeente (huidig 0,5-0,8 fte) en Hoofdhof (huidig 1 fte ) gaan dan belangrijk terug in predikantsinzet en geen zeggenschap meer over omvang inzet predikant. • Toewijzing omvang predikantsinzet niet afhankelijk van totale financiële bijdrage van een gemeente

9 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum binnen de PGZ • Inleveren belangrijke zeggenschap Hoofdhof over alle ontvangsten en uitgaven activiteiten, reserves, over omvang inzet predikant, over het gebouw en beheerder. Inspraak PGZ via AK en centraal College Kerkrentm. • In beperkte mate zeggenschap activiteiten terug via wijkkas • Minder inzet leden nodig op administratief/financieel en gebouw technisch terrein; professionaliteit binnen PGZ aanwezig • Meer vergaderingen en inzet ambtsdragers-/vrijwilligers voor overleg binnen PGZ

10 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum binnen de PGZ • Zwaarwegende bezwaren tegen samenvoeging binnen PGZ zonder meer • Daarom in ieder geval afzonderlijke afspraken met PGZ nodig gedurende overgangsperiode –status aparte

11 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum binnen de PGZ met “status aparte” • Fusieovereenkomst met voorwaarden voor de fusie, voor bepaalde periode- advies minimaal 10 jaar • Wijkgemeente Berkum afwijkende status binnen de PGZ gedurende overgangsperiode • Kerkorde voorziet hierin niet- samen overeenkomen met PGZ • Afspraken over: - predikantsinzet- gezien financiële ruimte 1,5 fte - zeggenschap in gebruik en onderhoud gebouw - reserves en legaten-erfenissen - collecterooster • Hiermee gedeeltelijk opheffen pijnpunten

12 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum binnen de PGZ met “status aparte” Pijnpunten die blijven: -Hoofdhof levert zeggenschap in: Volledige zeggenschap versus afspraken voor overgangsperiode. -Inspraak in beleid PGZ getrapt en gedeeld via AK en centraal College Kerkrentm. -Meer vergaderingen en inzet ambtsdragers-/vrijwilligers voor overleg binnen PGZ

13 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum los van de PGZ (optie 2) • Emmaüskerkgemeente maakt zich eerst los van de PGZ conform kerkorde- besluit kerkenraad en verzoek aan classis • Direct daarna-vrijwel gelijktijdig samenvoeging Hoofdhof met Emmaüskerkgemeente tot de nieuwe zelfstandige gemeente • Overleg met PGZ over boedelscheiding Emmaüskerkgemeente • Begroting 2015 na samenvoeging sluitend • Veronderstelling in begroting 2015 - geen leden verlies Hoofdhofgemeente - ledenverlies 1/3 deel Emmaüskerkgemeente

14 Samenvatting tussenrapportage Onderzoek Prot. Gemeente Berkum los van de PGZ • Ruimte voor 1,5 fte predikant; op basis leden aantal en norm PKN circa 1,25 fte • Volledige zeggenschap maar ook.... • Volledig verantwoordelijk voor voldoende financiële middelen voor gebouw, activiteiten en predikantsinzet • Na 2015 bij voortgaand dalend aantal leden druk op financiën, activiteiten, predikantsinzet • Verhoging Vrijwillige Bijdragen?- Betere exploitatie gebouw? • Vermindering druk door aanwezige middelen legaten-erfenis • Minder inzet voor vergaderingen met PGZ nodig

15 Samenvatting tussenrapportage Tussentijds voorlopig advies commissie Tussentijds voorlopig advies commissie is te kiezen voor een nieuwe zelfstandige Protestantse Gemeente Berkum: • Bij samenvoeging in 2015, vorming financieel gezien een levensvatbare, zelfstandige gemeente • 1,5 fte predikantsinzet zonder voorwaarden is mogelijk • Beschikking over eigen modern en goed te exploiteren zalencentrum, volledige zeggenschap over financiën met activiteiten, financiele reserves en collecterooster • Betrokkenheid gemeenteleden wordt bevorderd- zelf volledig verantwoordelijk- minder afstand • Bij voortgaande daling leden kan predikantsinzet worden aangepast • Minder overleg- vergaderen; geen AK en CKK • Minder ambtsdragers/vrijwilligers • Samenwerking met de PGZ intensiveren • Aansluiting bij de PGZ is op termijn mogelijk.

16 Samenvatting tussenrapportage Tussentijds voorlopig advies commissie Vorming vitale gemeente alleen mogelijk als de gemeenteleden het inhoudelijk willen


Download ppt "Financiële Commissie Samenwerking Emmaüskerkgemeente-Hoofdhofgemeente Samenvatting tussenrapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google