De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep 2013 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 12 en 19 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep 2013 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 12 en 19 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep 2013 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 12 en 19 september 2013

2 Welkom Bernard De Potter Administrateur-generaal Agentschap Ondernemen

3 Programma Actieplan OVG en algemene voorwaarden Begunstigden en Partners van project prioritaire topics Toerisme Vlaanderen

4 Programma Aandachtspunten voor opmaak en indienen projectvoorstel Selectie: procedure en voorwaarden Gesubsidieerd Lunch

5 Nieuw -Geen mogelijkheid tot herwerking -Focus oproep -Aandacht gevraagd voor samenwerking tussen diensten gemeente en tussen overheidsniveaus -Kwaliteitscharter

6 Waarom oproep ? Actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente –Sensibiliseren van gemeenten –Ondersteunen van gemeenten Innovatieve ideeën stimuleren Samenwerking stimuleren Kennis – en ervaringsdeling stimuleren

7 Aandachtspunt Geen wedstrijd voor meest ondernemingsvriendelijke gemeente Wel zoektocht naar innovatief project dat met minste middelen grootste resultaat boekt in zoveel mogelijk gemeenten

8 Cruciaal Betrokkenheid van lokale besturen Wisselwerking met en betrokkenheid van ondernemersorganisaties Inspeelt op prioriteiten

9 Besteed in aanvraag nodige aandacht aan Samenwerking en afstemming overheid tussen diensten gemeenten tussen bestuursniveaus Geen specifieke vragen die hiernaar polsen Samenwerking gemeente/ondernemers

10 Let op de algemene voorwaarden Doel : het beleid en de dienstverlening van gemeenten beter afstemmen op ondernemingen zo het ondernemerschap en de economische ontwikkeling te stimuleren

11 Let op de algemene voorwaarden Aanpak Er worden concrete acties ondernomen en /of methodieken ontwikkeld. Lokale besturen hebben een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van de methodiek of het verloop van de acties. Output gericht op lokale besturen en hun rol in economisch beleid/ dienstverlening naar ondernemingen.

12 Let op de algemene voorwaarden Multiplicatoreffect Wat ontwikkeld wordt, moet ook toepasbaar zijn in andere lokale besturen Aan dit multiplicatoraspect moet de nodige aandacht geschonken worden –bij de uitvoering van het project –Bij de ontwikkeling van een methodiek Nodige aandacht aan verspreiding resultaten

13 Geen individuele actie van individuele gemeente Project waarbij één gemeente alleen begunstigde is = uitgesloten Project dat focust op één gemeente = uitgesloten – Belangrijk struikelblok eerst oproep –Onderscheid met testcase, (p 5 en 6 handleiding)

14 Focus op 1 gemeente of testcase ? Bundelen ervaringen en kennis Oog voor kostenefficiënte toepassing Draagvlak bij gemeenten Stuurgroep met andere gemeenten Veel aandacht naar verspreiding en verdere implementeerbaarheid Aandacht voor verspreiding ook weerspiegeld in kostenstructuur

15 Ook uitgesloten Onderzoeksprojecten –> uitz. onderdeeltje van ontwikkeling methodiek die geïmplementeerd wordt –vraag naar onderzoek wel doorgeven aan Agentschap – los van oproep Projecten voor organisatie van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten

16 Vlaams economisch beleid als kader Niet tegen indruisen maar versterken Afstemming tussen bestuursniveaus – streven naar geïntegreerde benadering van ondernemers Let op instrumentarium en dienstverlening naar ondernemers

17 Begunstigde - Partner Begunstigde: Projectkosten gemaakt door begunstigde komen in aanmerking voor subsidie Meerdere begunstigden per project mogelijk Rechtspersoonlijkheid vereist Aanduiden initiatiefnemer

18 Begunstigde - Partner Partner Neemt actieve rol op Kosten niet in aanmerking Meerwaarde voor project wel invloed op beoordeling

19 Mogelijke begunstigden Mogelijke begunstigde voorwaardeBetrokkenheid gemeenten Betrokkenheid ondernemersorgani satie Een gemeenteNiet enige begunstigde (x)x Ondernemers- organisatie x Autonoom gemeentebedrijf Niet enige begunstigde (x)x Vereniging / SWV van gemeenten -Geen advies of overlegorgaan -focus gemeenten xx Privaatrechtelijke entiteiten/ ondernemingen -Focus gemeenten -exploitatiezetel xx

20 Wie kan begunstigde /partner zijn? Let ook op Beoordelingscriteria Bereid mee te werken aan overlegplatform Ondernemingsvriendelijke gemeente

21 Waarom focus toerisme /horeca binnen OVG? Economisch potentieel / werkgelegenheidspotentieel Ook effect op aantrekkelijkheid voor andere sectoren Rendabiliteit aandachtspunt Regelgevende overheid Faciliterende / stimulerende rol nog onvoldoende benut Nabijheid lokale overheid troef -> vinger aan de pols Detecteren positieve en negatieve externe effecten Maximaliseren economisch potentieel Focus op onderneming

22 Prioriteit -Toerisme Gemeentelijk beleid en dienstverlening Stimulator economische groei en werkgelegenheid Focus op de onderneming Ondernemingen zeer divers –Meer dan typisch toeristische ondernemingen –Aandacht voor niet benut potentieel Draagvlak /ondersteuning voor positionering

23 Prioriteit -Toerisme Afstemming en samenwerking Binnen gemeente (sub)Regio Vlaams beleid … Niet subsidiëren wat subsidieerbaar is bij Toerisme Vlaanderen Vernieuwende praktijken /sensibiliseren gemeenten

24 Prioriteit - Horeca Gemeentelijk beleid en dienstverlening Stimulator economische groei en werkgelegenheid Focus op de onderneming Wisselwerking andere sectoren / wederzijdse versterking Vernieuwende praktijken /sensibiliseren gemeenten

25 Waarom citymarketing binnen OVG Link met economisch beleid beter benut Ook relevant voor andere sectoren dan horeca, toerisme Link met ondernemingen beter benut Zet aan tot reflectie, keuze, visie Dwingt tot bredere kijk

26 Prioriteit citymarketing Potentieel voor economisch beleid Impact op economisch beleid Focus op onderneming Vestigingsplaats Draagvlak /ondersteuning Afstemming en samenwerking Aandacht voor tendensen / ontwikkelingen buiten gemeente

27 Toerisme Vlaanderen www.toerismevlaanderen.be

28 Project -Planning Start binnen 6 maanden na beslissing –Ga uit van maart 2014 –Indien later -> aanpassing mogelijk Duur maximum 3 jaar Enkel kosten gemaakt tijdens de subsidieperiode in aanmerking

29 Project Subsidie Max. 80% van het netto te financieren saldo (NTFS) NTFS = Reële projectuitgaven – reële projectinkomsten Nooit meer dan 500.000 euro Hou rekening met beoordelingscriteria

30 Voorbeeld NTFS Reële projectuitgaven= 100.000 Reële projectinkomsten: –Sponsoring XYZ = 5.000 –Subsidie provincie:=10.000 –Deelnemersbijdragen= 5.000 NTFS= 80.000 Subsidie: max. 80% van 80.000= 64.000

31 Aanvaardbaarheid kosten Lees zeer grondig de rubriek over de aanvaardbaarheid van de kosten Enkele principes: –Enkel kosten begunstigden – Let op bij uitbesteding Of wet overheidsopdrachten Of voldoende concurrentie raadplegen –Bewijsbaar aan hand facturen/ loonstaten + betalingsbewijs; uitgezonderd overhead

32 Aandachtspunten Verschil begroting en effectieve uitgaven en inkomsten Finaal uitbetaald bedrag kan nooit hoger zijn dan subsidiebedrag in subsidiebesluit Finaal uitbetaald subsidiepercentage kan nooit hoger zijn dan percentage vermeld in subsidiebesluit

33 Aandachtspunten Kwaliteitscharter Eigendoms- en gebruikersrecht Communicatieverplichtingen

34 Ik heb een idee Wat is er vernieuwend aan mijn voorstel? focus op vernieuwende en werk van daar uit Voor hoeveel gemeenten kan dit een meerwaarde betekenen ? Direct Na afloop – denk aan kosten Wat kan dit betekenen voor ondernemers, economie en werkgelegenheid?

35 Ik heb een idee Kan en wil u begunstigde zijn ? – Samenwerking met wie? – Wie wordt initiatiefnemer ? –Hoe staat idee t.o.v. andere initiatieven? –Bekijk uw idee vanuit beoordelingscriteria. –Is een klankbordgroep nodig? Kan of wil u geen begunstigde zijn ? stimuleer anderen om uw idee te realiseren Breng anderen samen Word partner

36 Ik heb voorstel en partners Stel uw aanvraag op: –Gebruik specifiek aanvraagformulier !!! –Initiatiefnemer ondertekent ! Dien ondertekende aanvraag tijdig in –voor 10 december 2013, 12uur (papieren versie) –of poststempel 10/12/2013 Dien verklaringen andere betrokkenen tijdig in –Voor 21 januari 2014 –verklaringen medebegunstigden/ partijen die minimaal betrokken moeten zijn voor 21 januari 2014.

37 Ingediend, wat nu? Het Agentschap Ondernemen beoordeelt uw aanvraag –Ontvankelijkheidsbeoordeling –Inhoudelijke beoordeling Mogelijk consultatiefase op 21 -23 januari Nieuw : geen mogelijkheid voorstellen bij te werken Wel mogelijk: slechts deel of opleggen specifieke voorwaarden

38 Selectiecriteria Criteria: Inspelen op doelstelling en prioriteiten: /30 Kwaliteit /30 Hefboomeffect /30 Efficiënte inzet van middelen/20 Vereist : 50% per criterium + 60% totaal

39 Aanvullende criteria Streven naar diversiteit en complementariteit Geografische spreiding Streven naar voldoende aanbod afgestemd op kleinere steden of niet steden in totale aanbod projecten

40 Consultatiefase Jury kan initiatiefnemers vragen voorstel toe te lichten Doel: –Verduidelijken –Detecteren overlappingen –Afstemmen van projectvoorstellen Eventueel op basis short list Nieuw: geen mogelijkheid beperkt bij te werken

41 Ingediend - wat nu? Reserveer 21 en 23 januari voor eventuele consultatie –Verwacht uitnodiging niet voor 17 januari

42 Ingediend – wat nu ? Agentschap stelt rangschikking projecten op + voorstellen MB Advies van Inspecteur van Financiën Minister kent subsidie toe aan best gerangschikte Vastlegging middelen per project Meedelen beslissing aan de indieners Beslissing verwacht maart 2014

43 Gesubsidieerd - wat nu ? Voer uw projectvoorstel uit Houd rekening met eventuele bijkomende voorwaarden en communicatieverplichtingen Onderteken kwaliteitscharter Werk mee aan het overlegplatform Stel jaarlijks werkingsverslag op Stel kennis en ervaring beschikbaar voor kenniscentrum Ondernemingsvriendelijke gemeente

44

45

46 Relatiebeheerders lokale besturen In provinciale diensten Agentschap Ondernemen Gericht naar lokale besturen Wegwijs Mogelijkheden samenwerking /afstemming Contactgegevens achteraan in handleiding

47 Overlegtafels Economie Volgende sessie - In dialoog met ondernemers: waarom en hoe? ” 16/9 – Oost-Vlaanderen 24/9 - Limburg 24/9 – West-Vlaanderen 27/9 – Vlaams-Brabant 1/10 – Kempen 15/10 – Antwerpen Meer info: http://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/overlegtafels/Pages/overl egtafels.aspx http://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/overlegtafels/Pages/overl egtafels.aspx

48 0800 20 555 Contactcenter met gratis telefoonnummer Agentschap Ondernemen, het aanspreek punt voor ondernemers - Samen met onze partners info@agentschapondernemen.be

49


Download ppt "Oproep 2013 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 12 en 19 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google