De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat verandert in de tweede visitatieronde? Björn Mallants – VVH Wim Guillemyn – Wonen-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat verandert in de tweede visitatieronde? Björn Mallants – VVH Wim Guillemyn – Wonen-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Wat verandert in de tweede visitatieronde? Björn Mallants – VVH Wim Guillemyn – Wonen-Vlaanderen

2

3 Agenda Context Aanpak Plan Doel en voorwaarden Wijzigingen in het visitatieproces Wijzigingen in de samenstelling van visitatiecommissies Wijzigingen en verduidelijkingen in de doelstellingen voor SHM’s Vragen

4 Context 2007 – Onderzoeksopdracht 2010 – nieuw Erkenningenbesluit (BVR 22/10/2010): Duidelijke doelstellingen, nadien uitgewerkt in draaiboek prestatiebeoordeling (2012) Responsabilisering van de sector: nadruk op autonomie Visitaties als instrument tot prestatieverbetering 2012 – start 1ste visitatieronde (tot einde 2016) 2014 – Regeerakkoord en Beleidsnota Wonen: Visitatiesysteem wordt voortgezet Evaluatie van het prestatiemeetsysteem Minder administratieve lasten voor SHM’s met goede prestaties Prioritair aandacht voor SHM’s met veel verbeterpotentieel

5 Aanpak Evaluatie door VVH, VLEM, VIVAS, VHP, VVSG, Visitatieraad, Inspectie RWO, VMSW, Wonen-Vlaanderen: mei-juni 2015 Evaluatierapport van 25/08/2015 over het prestatiemeetsysteem van sociale huisvestingsmaatschappijen: doeltreffend instrument voor beoogde doelen beperkt aantal gewijzigde inzichten noodzaken tot wijziging draaiboek prestatiebeoordeling 4 gemengde werkgroepen (sector en administratie) bereiden wijzigingen aan draaiboek voor (september 15 – maart 16) Opm.: specifieke sectorbetrokkenheid op 3 momenten: Alle SHM’s bevraagd en verwerkt in evaluatie sector Voorbereiding en terugkoppeling in diverse interne werkgroepen binnen de sector Regelmatige terugkoppeling traject op DC, RvB, provinciale vergaderingen VVH

6 Plan draaiboek geeft uitvoering aan ErkenningenBVR  dus eerst werd ErkenningenBVR gewijzigd (BVR van 26/02/2016) maart - augustus 2016: uitwerking resultaten 4 werkgroepen en klankbordgroep in nieuw draaiboek januari 2017: inwerkingtreding wijzigingen ErkenningenBVR en nieuw draaiboek najaar 2017: start 2de visitatieronde op basis van nieuw draaiboek Regelmatiger overleg tussen sector, administratie en Visitatieraad tijdens 2 de visitatieronde i.f.v. evaluatie en bijsturing

7

8 Doel en voorwaarden Doel: start 2 de visitatieronde in 2017 Randvoorwaarden: prioritering visitaties geen ‘overlap’ met toezicht draaiboek actualiseren (o.a. op basis van evaluatie) draagvlak behouden/versterken redelijke overgangstermijn voorzien indien doelstellingen fundamenteel zouden wijzigen

9 Wijzigingen in het visitatieproces Visitatie in principe elke 6 i.p.v. elke 4 jaar Geen oordeel meer per prestatieveld, wel nog per OD Oordeel “uitstekend” wordt vervangen door “zeer goed” (voorbeeldfunctie niet langer vereist) Beoordeling op koopactiviteiten: afhankelijk van regelmatigheid en activiteit (niet langer op basis van historische erkenning) Extra versie conceptrapport voor raad van bestuur Samenvatting van het rapport Visitatieraadsvoorzitter beslist bij twijfel welk oordeel gegeven wordt Beroepsprocedure bij Visitatieraadsvoorzitter bij een oordeel ‘onvoldoende’ Geen rol meer voor Toezicht bij verplichte verbeterplannen

10 Nieuwe visitatieraadsvoorzitter aangeduid op 7 maart 2016: Tom RAES Open oproep: 3 kandidaatstellingen Selectiecommissie: VVH/VLEM, VIVAS en Wonen-Vlaanderen: 2 geschikte kandidaten Minister beslist uit lijst geschikte kandidaten Nieuwe selectieronde in najaar 2016 (ook voor huidige visitatoren) Aanstelling op basis van advies Wonen-Vlaanderen én advies sector Geen “ontluizingsperiode” meer “wrakingsprocedure” bij samenstelling visitatiecommissie Samenstelling commissie 2 de visitatie: max. 1 dezelfde visitator, en niet de voorzitter van de vorige commissie Wijzigingen samenstelling visitatiecommissies

11 Wijzigingen en verduidelijkingen in de doelstellingen voor SHM’s Prestatieveld 1: beschikbaarheid van woningen Prestatieveld 2: kwaliteit van woningen en woonomgeving Prestatieveld 3: betaalbaarheid Prestatieveld 4: sociaal beleid Prestatieveld 5: financiële leefbaarheid en interne werking Prestatieveld 6: klantvriendelijkheid

12 VOORAF: organisatiebeheersing Nu soms doel op zich: Prestatieveld 5: Interne werking en financiële leefbaarheid: OD5.5: streven naar een echte woonmaatschappij OD5.6: interne controle OD5.7: bereid zijn tot verandering en verbetering Vanaf de 2 de visitatieronde: Streven naar effectiviteit en efficiëntie bij elke doelstelling Focus blijft op prestaties liggen Organisatiebeheersing is afhankelijk van de SHM het patrimonium Context Sector voorziet in aanzet organisatiebeheersing/doelstelling (bv. opvolgingsinstrument)

13 Prestatieveld 1: beschikbaarheid van woningen OD1.1: nieuwe sociale huurwoningen realiseren OD1.2: nieuwe sociale koopwoningen realiseren OD1.3: sociale kavels op de markt brengen OD1.4: gronden en panden verwerven om sociale woonprojecten te realiseren OD1.5 aanbod afstemmen op^noden van verschillende groepen

14 Prestatieveld 1: beschikbaarheid van woningen OD1.1: nieuwe sociale huurwoningen realiseren OD1.2: nieuwe sociale koopwoningen realiseren  vormen van sociale eigendomsverwerving aanbieden OD1.3: sociale kavels op de markt brengen OD1.4: gronden en panden verwerven om sociale woonprojecten te realiseren OD1.5 aanbod afstemmen op^noden van verschillende groepen (incl. vereisten rond aanpasbaar bouwen - OD2.3)

15 Prestatieveld 1: beschikbaarheid van woningen OD1.5 aanbod afstemmen op^noden van verschillende groepen Voorwaarden inzicht in patrimoniumbezetting inzicht in huurdersprofiel inzicht in noden van niet-sociale huurders aanbodvisie van gemeente kennen Vereisten: actief meewerken aan lokaal woonbeleid aanbod afstemmen op inzichten uit “voorwaarden”, in het bijzonder: patrimonium flexibel inzetten voor bijzondere noden van huurders en kandidaat-huurders en inspelen op specifieke woonbehoeften van kwetsbare doelgroepen Inspanningen doen om een rationele bezetting na te streven

16 Prestatieveld 2: kwaliteit van woningen en woonomgeving OD2.1: instaan voor renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woonpatrimonium OD2.2: milieuvriendelijk zijn in functie van de betaalbaarheid OD2.3: aanpasbaar bouwen

17 Prestatieveld 2: kwaliteit van woningen en woonomgeving OD2.1: instaan voor onderhoud en herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woonpatrimonium OD2.2: milieuvriendelijk zijn in functie van de betaalbaarheid kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving realiseren OD2.3: aanpasbaar bouwen

18 Prestatieveld 2: kwaliteit van woningen en woonomgeving OD2.1: instaan voor het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woonpatrimonium Inzicht in kwaliteit van patrimonium (zie art. 5 § 1 VWC) Visie om het bestaande patrimonium milieuvriendelijker te maken Goede renovatieplanning (zie bestaande vereisten) Afwegingskader voor renovatie en vervangingsbouw Onderhoud en herstel: geen vereiste om werken ten laste van huurder uit te voeren verantwoorde keuzes maken over wat in eigen beheer gebeurt evalueren van de kostprijs van de werken registreren van meldingen en wachttijd goed communiceren (wat is ten laste van wie en wanneer wordt het opgelost) tevredenheid meten over de dienstverlening eigen doelstellingen en meetbare streefnormen stellen om de dienstverlening te optimaliseren

19 Prestatieveld 3: betaalbaarheid OD3.1: prijsbewust bouwen milieuvriendelijkheid in functie van betaalbaarheid voor nieuwe woningen ook betrekking op prijsbewust aankopen van gronden en panden beheersen van meerwerken OD3.2: prijsbewust verhuren

20 Prestatieveld 4: sociaal beleid OD4.1: zich inzetten voor de woonzekerheid OD4.2: leefbaarheidsproblemen voorkomen en aanpakken OD4.3: bewonersgroepen betrekken OD4.4: huisvestingsondersteuning aanbieden

21 Prestatieveld 4: sociaal beleid OD4.1: zich inzetten voor de woonzekerheid Uniforme registratie van huurcontracten die beëindigd worden op initiatief van de SHM Inzicht in evolutie van de huurdersachterstallen doorheen het jaar Inzicht in onderscheid huurdersachterstallen tussen zittende en vertrokken huurders

22 Prestatieveld 4: sociaal beleid OD4.4: huisvestingsondersteuning aanbieden Inspanningen om EGW-factuur van huurders te doen dalen Inspanningen m.b.t. milieuvriendelijkheid t.a.v. huurders Inspanningen rond sensibilisering en begeleiding van huurders bij het nastreven van rationele bezetting

23 Prestatieveld 5: interne controle en financiële leefbaarheid OD5.1: financieel leefbaar zijn OD5.2: goed kosten beheersen OD5.3: huurdersachterstal en fraude voorkomen en bestrijden OD5.4: goed financieel plannen OD5.5: streven naar een echte woonmaatschappij OD5.6: interne controle OD5.7: bereid zijn tot verandering en verbetering

24 Prestatieveld 5: interne controle en financiële leefbaarheid OD5.1: financieel leefbaar zijn OD5.2: kosten goed beheersen OD5.3: huurdersachterstal en fraude bestrijden OD5.4: goed financieel plannen OD5.5: streven naar een echte woonmaatschappij OD5.6: interne controle OD5.7: bereid zijn tot verandering en verbetering

25 Prestatieveld 5: financiële leefbaarheid OD5.1: financieel leefbaar zijn FIGI vervangt huidige 4 indicatoren Ook toekomstprognose en contextfactoren SHM moet inzicht hebben in risico’s factoren met impact of financiële leefbaarheid de wijze waarop ze de financiële leefbaarheid kan sturen

26 Prestatieveld 5: financiële leefbaarheid OD5.2: kosten goed beheersen Kostprijsbewustzijn in algemene werking (geen meerwerken) Uitgaven worden bekeken in verhouding tot prestaties Voorkomen en aanpakken van leegstand wordt vereiste

27 Prestatieveld 5: financiële leefbaarheid OD5.3: huurdersachterstal en fraude voorkomen en bestrijden Vereisten verduidelijkt: iedereen binnen de SHM speelt hierin een rol gegevens uitwisselen met KSZ contact opnemen met huurder contact opnemen met politionele diensten anticiperen en mee op de kar springen wanneer politionele diensten een procedure aanhangig maken (zich burgerlijke partij stellen) (intern) rapporteren over de acties en resultaten om huurdersachterstal en fraude te bestrijden

28 Prestatieveld 5: financiële leefbaarheid OD5.4: goed financieel plannen Vereisten verduidelijkt: Minstens prognose van 10 jaar Geïntegreerd of in overeenstemming met nieuwbouw-, renovatie- én onderhoudsplanning (onderhoudsplanning indien voorhanden; alternatief: provisies moeten tot een aantoonbare uitgave leiden) Niet noodzakelijk zelf op te maken; gebruik en interpretatie wel vereist Maatregelen om een minder gunstige financiële leefbaarheid te remediëren Noodzaak tot aanpassen van de financiële planning is afhankelijk van grootorde van de uitgaven

29 Prestatieveld 6: klantvriendelijkheid OD6.1: burgers snel en duidelijk informeren OD6.2: beleidsinstanties en andere belanghebbenden snel en duidelijk informeren OD6.3: tevredenheid van klanten meten

30 Prestatieveld 6: klantvriendelijkheid klantgerichtheid OD6.1: burgers snel en duidelijk informeren OD6.2: beleidsinstanties en andere belanghebbenden snel en duidelijk informeren OD6.3: tevredenheid van klanten meten

31 Prestatieveld 6: klantgerichtheid OD6.1: burgers snel en duidelijk informeren Integreren van vereisten uit OD 5.5 (brede dienstverlening) Communiceren over resultaten visitaties Inschrijving van kandidaat-huurders en –kopers Klachtenmanagement OD6.2: beleidsinstanties en andere belanghebbenden snel en duidelijk informeren Communiceren over resultaten visitaties

32

33 Heeft u vragen?

34 Meer weten? www.visitatieraad.be

35 Meer weten?


Download ppt "Wat verandert in de tweede visitatieronde? Björn Mallants – VVH Wim Guillemyn – Wonen-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google