De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische planning Werkgroep vrije tijd, 17 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische planning Werkgroep vrije tijd, 17 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische planning Werkgroep vrije tijd, 17 oktober 2013

2 Definities Hoe werkt strategische planning?: –Missie >waarvoor bestaan we –Visie >waar willen we naartoe –Strategische doelstellingen >In BBC jargon: beleidsdoelstellingen. >Gericht op effecten. >Meetbaar, in de mate van het mogelijke. –Actieplannen >Een samenhorend pakket aan acties om de beleidsdoelstelling te realiseren. –Acties

3 Definities ② Strategische Planning  Wat en hoe? Hoe werkt strategische planning?: Missie = waarvoor bestaan we Visie = waar willen we naartoe Strategische doelstellingen In BBC jargon: beleidsdoelstellingen. Gericht op effecten. Meetbaar, in de mate van het mogelijke. Actieplannen Een samenhorend pakket aan acties om de beleidsdoelstelling te realiseren. Acties

4 Definities De beleids- en beheerscyclus (BBC):  zorgt voor nieuwe en uniforme regels voor de opmaak van beleidsrapporten in lokale en provinciale besturen.  Besturen zijn verplicht om hun beleidsvoornemens en doelstellingen te expliciteren en die ook financieel te vertalen in de nieuwe BBC-rapporten.  Ook de boekhouding en de wijze van rapportering en evaluatie zijn vernieuwd.

5 Strategische planning Ambtelijke input Strategische seminaries Sectorale werkgroepen Besluitvorming Visie en beleids- doelstellingen (ontwerp) Violen gelijkstemmen op de grote lijnen Acties en actieplannen; Inspraak en overleg Acties en actieplannen; Inspraak en overleg Voorstellen van acties en actieplannen Politieke besluitvorming Meerjarig beleidsplan Ambtelijk memorandum Gegevens verzamelen, discussie aanreiken DOELDOEL !! Financiële afstemming !! Okt 2012 Feb-Mrt 2013 Jun-Okt 2013 Okt-Nov 2013 RESULTRESULT

6 Strategische planning ② Strategische Planning  Wat en hoe? input Strategische seminaries Sectorale werkgroepen Besluit- vorming Visie en beleids- doelstellingen (ontwerp) Violen gelijkstemmen op de grote lijnen Acties en actieplannen; Inspraak en overleg Acties en actieplannen; Inspraak en overleg Voorstellen van acties en actieplannen Politieke besluitvorming Meerjarig beleidsplan - Bestuurs akkoord - Ambtelijk memorandum - Bestuurs akkoord - Ambtelijk memorandum Gegevens verzamelen, discussie aanreiken DOELDOEL !! Financiële afstemming !!  AUTOFINANCIERINGSMARGE najaar 2012 Feb-Mrt 2013 Jun-Okt 2013 Nov-Dec 2013 RESULTRESULT

7 Sectorale werkgroepen Wonen en ruimtelijke ordening Groen en milieu Zich verplaatsen, mobiliteit, veiligheid, lokale economie, tewerkstelling Onderwijs en kinderopvang Zorg en opvang Vrije tijd (sport, jeugd, senioren, cultuur, toerisme, erfgoed)

8 Beleidsdoelstellingen 1.Meerhout wil de leefbaarheid van de kernen vergroten door in te zetten op drie pijlers: Het ontwikkelen van een lange termijn visie op ruimtelijke ordening, met onder andere aandacht voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woonprojecten. Verbetering van de kwaliteit van de woningen. Garanderen van groen in de nabijheid van iedere woonkern. 2.Meerhout zet in op een matiging van het verkeer. We proberen doorgaande verkeersassen in wooncentra te weren of ze minimaal veilig in te richten. We zetten in op veilige schoolomgevingen, fietspaden langs invalswegen én fietsverbindingen tussen de woonkernen en het centrum doorheen het groen.

9 Beleidsdoelstellingen 3.De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek. 4.Meerhout zet in op handhaving. Samenleven veronderstelt afspraken, en vooral het respecteren van die afspraken. We willen: bij de opmaak van regels beter nadenken over hoe we deze het best opstellen met het oog op handhaving beter informeren en sensibiliseren, mensen uitleggen welke regels er zijn en waarom die er zijn beter bewaken van regels en optreden bij inbreuken op de regels.

10 Beleidsdoelstellingen 5.Meerhout blijft groen, en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten. 6.Meerhout verbindt haar inwoners. Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie. We hebben hierbij veel aandacht voor alle initiatieven die burgers opzetten om die betrokkenheid op elkaar te versterken, in het bijzonder willen we verenigingen sterk blijven ondersteunen.

11 Beleidsdoelstellingen 7.Meerhout blijft inzetten op zorg, en zeker op de vermaatschappelijking van deze zorg. Dit betekent dat niet alleen de betrokkenheid van zorg op de samenleving versterkt moet worden, maar ook dat we ieders verantwoordelijkheid aanspreken. Wat ons eigen aanbod betreft willen we bovengemiddeld blijven investeren, maar moet ook gezocht worden naar een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Alleen zo kunnen we toekomstige uitdagingen aan. 8.Wat economische aspecten betreft hebben we aandacht voor voldoende ruimte voor ambachten en industrie, maar we willen wel zo veel als mogelijk bedrijven aantrekken die ook tewerkstelling kunnen garanderen. Verder willen we ook onze middenstand, in het centrum en elders, groeikansen bieden.

12 Beleidsdoelstellingen 9. Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ontwikkeling als rode draad hanteren.

13 9 beleidsdoelstellingen  strategische planning Missie = waarvoor bestaan we Visie = waar willen we naartoe 9 Strategische doelstellingen SD1 actieplan actie …… actieplan actie …… ………. x9x9 Budget ‘14 -’15 - … - ’19 …€ - …€ - … - …€ !! AUTOFINANCIERINGSMARGE !!

14 Beleidsdoelstellingen Uitgangspunt meerjarenplan: De geformuleerde beleidsdoelstellingen geven weer waar de gemeente de focus op wil leggen tijdens de komende 6 jaar. Alle actieplannen en acties die op één of andere manier bijdragen aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen zijn dus gekoppeld aan deze doelstellingen. Dit is het prioritaire beleid. Alle andere acties werden opgenomen onder het overig beleid.

15 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid sector vrije tijd: Beleidsdoelstelling 5: Meerhout blijft groen, en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten. Invulling aan deze beleidsdoelstelling door de formulering van 5 actieplannen met daaraan verbonden acties.

16 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 1: De gemeente meerhout zet in op groene ruimten met het oog op vrije tijdsbeleving (opgesplitst in 6 deelacties). Vrije tijdsbeleving/groenbeleving: Actie 1.1Wandeltochten (toerisme) Actie 1.2Inwandelen nieuwe bruggen over de Nete (toerisme) Actie 1.3Dag van de Trage Weg (toerisme) Actie 1.4Uitgave trage wegenkaart en evenement (toerisme) Actie 1.5Stabbel (toerisme) Actie 1.6Uitbouw ruimte rond kiosk (toerisme)

17 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 2: De gemeente Meerhout zorgt voor aangename verpozingruimten in het groen (opgesplitst in 2 deelacties). Actie 2.1Inrichting picknickplaatsen (toerisme) Actie 2.2Inrichting rustbanken (toerisme) Actieplan 3: De gemeente Meerhout zet kinderen aan tot spelen in de natuur (opgesplitst in 4 deelacties). Actie 3.1Opkuis speelbossen (jeugd) Actie 3.2Opkuis speelpleinen (jeugd) Actie 3.3Keuring speelpleinen (jeugd) Actie 3.4Evenement (jeugd)

18 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 4: De gemeente Meerhout houdt zijn recreatieve netwerken in stand, evalueert ze en stuurt bij en promoot ze (opgesplitst in 6 deelacties). Actie 4.1Onderhoud van de netwerken door de routedokters (toerisme) Actie 4.2Ontwikkelen van een rolwagenpad (toerisme) Actie 4.3Promotie van de recreatieve netwerken (toerisme) Actie 4.4Onderhoud wandelpaden (toerisme) Actie 4.5Promoten van trage wegen zodat ze frequent gebruikt worden (= minder onderhoud). (toerisme) Actie 4.6Onderhoud mountainbikeroute (sport)

19 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 5: Aanleg van wandel- en fietsbruggen (opgesplitst in 2 deelacties). Actie 5.1Aanleg van twee wandel- en fietsbruggen over de Nete – Leaderdossier (toerisme) Actie 5.2Subsidies Leader aanleg twee wandel- en fietsbruggen over de Nete – ontvangsten (toerisme)

20 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid sector vrije tijd: Beleidsdoelstelling 6: Meerhout verbindt haar inwoners. Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie. We hebben hierbij veel aandacht voor alle initiatieven die burgers opzetten om die betrokkenheid op elkaar te versterken, in het bijzonder willen we verenigingen sterk blijven ondersteunen. Invulling aan deze beleidsdoelstelling door de formulering van 6 actieplannen met daaraan verbonden acties.

21 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 1: De gemeente Meerhout actualiseert haar beleid rond verenigingen (opgesplitst in 4 deelacties). Actie 1.1Aanpassen en afstemmen van de subsidiereglementen voor financiële ondersteuning van verenigingen (vrije tijd) Actie 1.2Aanpassen, afstemmen en eventueel opmaken van nieuwe reglementen voor logistieke ondersteuning voor verenigingen (vrije tijd) Actie 1.3Aanpassen en afstemmen van reglementen voor verhuur/ter beschikkingstelling van infrastructuur aan verenigingen (vrije tijd) Actie 1.4Aanpassen, afstemmen en eventueel opmaken van nieuwe reglementen voor promotionele ondersteuning voor verenigingen (vrije tijd)

22 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 2: De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven via een goed, onderbouwd en toegankelijk subsidiesysteem (opgesplitst in 13 deelacties). Actie 2.1Subsidies aan jeugdverenigingen (jeugd) Actie 2.2Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (ontwikkelingssamenwerking) Actie 2.3Subsidies aan seniorenverenigingen (senioren) Actie 2.4Subsidies aan socio-culturele verenigingen (cultuur) Actie 2.5Subsidies aan sportverenigingen (sport) Actie 2.6Subsidies aan sportverenigingen voor het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (sport) Actie 2.7Subsidies voor wijk- en buurtfeesten (feesten)

23 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actie 2.8Toelage aan speeltuin Kinderweelde (jeugd) Actie 2.9Toelage aan heemkundige kring Meerhouts patrimonium (cultuur) Actie 2.10Toelage aan VVV-Meerhout (toerisme) Actie 2.11Toelagen voor jubilerende verenigingen (feesten) Actie 2.12Toelagen aan vaderlandslievende verenigingen (cultuur) Actie 2.13Toelage aan Gilderaad (cultuur)

24 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 3: De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven logistiek (opgesplitst in 4 deelacties). Actie 3.1Huur vrachtwagens (vrije tijd) Actie 3.2Herstellingen en aankoop feestmateriaal (feesten) Actie 3.3Herstellingen en aankoop sport- en spelmateriaal (sport) Actie 3.4Aankoop muziekpartituren (cultuur)

25 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 4: De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op het vlak van infrastructuur door de infrastructuur laagdrempelig aan te bieden, optimaal te bezetten, het goed te beheren en te onderhouden (opgesplitst in 14 deelacties). Actie 4.1De verhuur van gemeentelijke infrastructuur wordt opengetrokken (vrije tijd) Actie 4.2De gemeentelijke infrastructuur wordt actief gepromoot (vrije tijd) Actie 4.3Er wordt werk gemaakt van een gebruiksvriendelijk en centraal reservatiesysteem voor de verhuur van gemeentelijke accommodatie en materiaal (vrije tijd)

26 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actie 4.4Renteloze leningen aan jeugdhuizen, jeugdverenigingen en jeugdharmonies (jeugd) Actie 4.5Jeugdwerkinfrastructuur keuren op brandveiligheid (jeugd/veiligheid) Actie 4.6Ter beschikking stellen van het jeugdcentrum De Kater (jeugd) Actie 4.7Ter beschikking stellen van het gemeenschapscentrum (cultuur) Actie 4.8Ter beschikking stellen van de pastorij aan het Pastoor van Haechtplein (cultuur) Actie 4.9Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur Bevrijdingslaan (sport) Actie 4.10Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur schoolstraat (sport) Actie 4.11Opmaken sportconvenant, kattenstadion in Meerhoutse handen (sport)

27 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actie 4.12Renovatie kattenstadion (sport) Actie 4.13Verkoop terreinen en kantine Berg en Dal (sport) Actie 4.14Ter beschikking stelling van de wasserij (toerisme) Actieplan 5: De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op promotioneel vlak (opgesplitst in 1 deelactie). Actie 5.1Opmaak en verdeling vrijetijdskalender (vrije tijd)

28 Actieplannen en acties vrije tijd – prioritair beleid Actieplan 6: De gemeente Meerhout neemt initiatieven om de vereenzaming van senioren tegen te gaan (opgesplitst in 2 deelacties). Actie 6.1Senioren zijn mee in het digitale tijdperk: tablets, hotspots, skype, … (senioren) Actie 6.2Organisatie projecten en evenementen (senioren)

29 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Het overig beleid werd voor de sector vrije tijd ingevuld door het formuleren van een 15-tal actieplannen met daaraan verbonden acties. Dit zijn acties die geen invulling geven aan de beleidsdoelstellingen maar die om één of andere reden toch goed opgevolgd moeten kunnen worden (bvb. voor het verkrijgen van subsidies). Tot slot werd er per beleidsdomein een ‘restcategorie’ voorzien om een aantal lopende zaken te voorzien van budget zonder ze expliciet te vermelden.

30 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 1: De gemeente Meerhout optimaliseert de werking van het team vrije tijd met oog op een evenwichtige inzet over de verschillende beleidsdomeinen (opgesplitst in 3 deelacties). Actie 1.1Uitbreiding van het team vrije tijd (vrije tijd) Actie 1.2Organisatie/uitbouw van een structureel vrijetijdsoverleg (vrije tijd) Actie 1.3Bestaand personeel vrije tijd (vrije tijd)

31 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 2: De gemeente zet een geïntegreerde vrijetijdswerking op (opgesplitst in 3 deelacties). Actie 2.1De participatie van de burgers wordt structureel ingebouwd via de adviesraden (vrije tijd) Actie 2.2We informeren en vragen advies aan de adviesraden over zaken die hen aanbelangen (vrije tijd) Actie 2.3Vanuit de administratie slaan we een brug tussen de verschillende adviesraden om tot een betere samenwerking en afstemming te komen (vrije tijd)

32 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 3: De gemeente Meerhout organiseert een vrijetijdsaanbod in Meerhout (opgesplitst in 26 deelacties). We zorgen voor een kwalitatief cultuuraanbod: (cultuur) Actie 3.1Organisatie van een nieuwjaarsconcert en uitreiking van de cultuurprijzen Actie 3.2Organisatie van evenementen voor amateurkunsten: MAK, … Actie 3.3Organisatie van de kattenfeesten Actie 3.4 Organisatie van de kioskconcerten Actie 3.5Onderzoek naar invoeren cultuurpas Actie 3.6We ontvangen inkomsten cultuuraanbod

33 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid We zorgen voor een kwalitatief sportaanbod: (sport) Actie 3.7 Organisatie van een sportkamp voor kinderen. Actie 3.8Organisatie sportacademie voor kinderen. Actie 3.9Organisatie scholenveldloop – scholensportdag Actie 3.10Organisatie Ronde van Meerhout Actie 3.11Organisatie peanuts basketbal Actie 3.12Organisatie sportinitiatie voor senioren Actie 3.13Organisatie sportlaureatenviering. Actie 3.14Organisatie personeelssportdag Actie 3.15BMX-vakantiepas Actie 3.16Onderzoek naar invoeren van sportpas Actie 3.17SNS-pas (sport na school) Actie 3.18Ontvangsten sportkamp. Actie 3.19 Ontvangsten peanuts basketbal Actie 3.20Ontvangsten BMX-vakantiepas

34 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid We zorgen voor een kwalitatief jeugdaanbod: (jeugd) Actie 3.21 Organisatie dag van de jeugd. Actie 3.22Organisatie Nieuwjaarszingen. Actie 3.23Organisatie Roefel Actie 3.24Inkomsten jeugdaanbod We zorgen voor een kwalitatief seniorenaanbod: (senioren) Actie 3.25Organisatie griffelrock. Actie 3.26 Inkomsten seniorenaanbod

35 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 4: De gemeente Meerhout ondersteunt in samenwerking met de verenigingen een vrijetijdsaanbod in Meerhout (opgesplitst in 20 deelacties). We ondersteunen initiatieven van verenigingen: Actie 4.1 Vrieje Vruuters viering (jeugd) Actie 4.2De sint komt! (jeugd) Actie 4.3Viering Drieprovincienroute (toerisme) Actie 4.4De Schakel (toerisme) Actie 4.5Joggen voor beginners en joggen voor gevorderden (sport) Actie 4.6Ontvangsten joggen voor beginners en gevorderden (sport) Actie 4.7Boccia voor personen met een handicap (sport) Actie 4.8Ski- en snowboarddag (sport) Actie 4.8Ontvangsten ski- en snowborddag (sport)

36 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actie 4.9Engstraatjogging (sport) Actie 4.10Fitmix (sport) Actie 4.11Wandelmee (sport/toerisme) Actie 4.12Groez Rock (cultuur/jeugd) Actie 4.13Seniorennamiddag (cultuur/senioren) Actie 4.14Plustival (cultuur/senioren) Actie 4.15Erfgoeddag (cultuur) Actie 4.16Onthaaldag niet-Belgen (ontwikkelings.) Actie 4.17Actie Noord-Zuid (ontwikkelings.) Actie 4.18MOS-dag (ontwikkelings.) Actie 4.19Percussie-evenement (cultuur) Actie 4.20We stimuleren samenwerking tussen de verschillende verenigingen (vrije tijd)

37 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 5: De gemeente Meerhout maakt werk van een modern vrijwilligersbeleid (opgesplitst in 3 deelacties). Actie 5.1We streven een projectmatige aanpak na in het werken met vrijwilligers (vrije tijd) Actie 5.2We zetten in op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (vrije tijd) Actie 5.3We uiten onze waardering t.a.v. van vrijwilligers: Vrijwilligersviering (vrije tijd)

38 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 6: De gemeente Meerhout kiest voor een laagdrempelige bibliotheek die fungeert als volwaardige ontmoetingsplaats voor de burger (opgesplitst in 4 deelacties). Actie 6.1De bibliotheek wordt voorzien van een gezellig leescafé en een aantrekkelijke buitenruimte (bibliotheek) Actie 6.2De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een ontmoetingscentrum waar culturele activiteiten in een breder samenwerkingsverband worden georganiseerd (bibliotheek) Actie 6.3De bibliotheek volgt de verschillende mogelijkheden op ICT op de voet: hotspots, wifi, tablets, …(bibliotheek) Actie 6.4Ontwikkeling van een AVM-afdeling (bibliotheek)

39 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 7: De gemeente Meerhout werkt intergemeentelijk samen op gebied van vrije tijd (opgesplitst in 8 deelacties). We blijven inzetten op bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Actie 7.1VVJ (jeugd) Actie 7.2TPA (toerisme) Actie 7.3TPA promotie (toerisme) Actie 7.4Sportregio Zuiderkempen (sport) Actie 7.5Sportregio Zuiderkempen – bijdrage G- sportcoördinator (sport) Actie 7.6k.ERF (erfgoed/cultuur) Actie 7.7We investeren in nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als er zich nuttige kansen voordoen. Actie 7.8We blijven inzetten op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond toerisme (toerisme)

40 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 8: De gemeente Meerhout voorziet in muziekonderwijs (opgesplitst in 4 deelacties). Actie 8.1Bijdrage in de Academie voor Muziek, woord en dans (cultuur) Actie 8.2Huuraankoop en onderhoud instrumenten (cultuur) Actie 8.3Stemmen instrumenten (cultuur) Actie 8.4Uitrusting en technisch onderhoud lokalen (cultuur)

41 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 9: Ontvangsten hogere overheden (opgesplitst in 7 deelacties). Actie 9.1Ontvangsten cultuurbeleid (cultuur) Actie 9.2Ontvangsten jeugdbeleid – ondersteuning jeugdwerk (jeugd) Actie 9.3Ontvangsten jeugdbeleid – jongeren in maatschap. kwetsbare situaties (jeugd) Actie 9.4Ontvangsten jeugdbeleid – jeugdcultuur Actie 9.5 Ontvangsten sportbeleid (sport) Actie 9.6Ontvangsten bibliotheek (bibliotheek) Actie 9.7Ontvangsten ontwikkelingssamenwerking (ontwikkelingss.)

42 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 10: Cultuuraanbod (opgesplitst in 6 deelacties). Actie 10.1Omvormen agora tot tentoonstellingsruimte en ontvangstruimte + uitrusting (cultuur) Actie 10.2Tentoonstellingen in Agora(cultuur) Actie 10.3Fotowedstrijd (cultuur) Actie 10.4Project rond WOI (cultuur) Actie 10.5Jeugdboekenweek (bibliotheek) Actie 10.6Cinema in Meerhout (cultuur) Actieplan 11: Ontwikkelingssamenwerking (opgesplitst in 1 deelactie). Actie 11.1Taalbad voor niet-belgen (ontwikkelingss.)

43 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 12: Omgaan met kunsten en beschermd patrimonium (opgesplitst in 7 deelacties). Actie 12.1Aankoop kunstwerken (cultuur) Actie 12.2Restauratie klein cultureel roerend erfgoed (cultuur) Actie 12.3Behoud van kapelletjes (cultuur) Actie 12.4Behoud van het molenpatrimonium: onder andere herstel aan Prinkensmolen van hekwerk e.d. Ontvangsten onderhoudspremie (cultuur) Actie 12.5Overname Haenvense molen (cultuur) Actie 12.6Molenfonds (cultuur) Actie 12.7Kunst in de wijk (cultuur)

44 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 13: De gemeente Meerhout biedt toeristische informatie op alle mogelijke manieren aan (opgesplitst in 3 deelacties). Actie 13.1Aankoop standen (toerisme) Actie 13.2Oprichting van digitale infokiosk (toerisme) Actie 13.3Inspelen op nieuwe tendensen op vlak van communicatie (toerisme) Actieplan 14: De gemeente Meerhout voorziet in infrastructuur voor joggers en lopers (opgesplitst in 1 deelactie). Actie 14.1Onderzoek naar de ontwikkeling van een Finse piste of een verlicht loopparcours door de Engstraten (sport)

45 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid Actieplan 15: De gemeente Meerhout voorziet in infrastructuur in de Sint-Jozefkerk van de Berg in het kader van het organiseren van culturele voorstellingen (opgesplitst in 1 deelactie). Actie 14.1Voorzien van infrastructuur; verlichting, … (cultuur)

46 Actieplannen en acties vrije tijd – overig beleid ‘Restcategorie’ per beleidsdomein: - Bibliotheek - Cultuur - Jeugd - Ontwikkelingsamenwerking - Senioren - Sport - Toerisme


Download ppt "Strategische planning Werkgroep vrije tijd, 17 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google