De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhaalslag 2009-2014. start Het onderwijssysteem is goed! Maar....... er is zorg over het reken- en taalonderwijs. Achtergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhaalslag 2009-2014. start Het onderwijssysteem is goed! Maar....... er is zorg over het reken- en taalonderwijs. Achtergrond."— Transcript van de presentatie:

1 inhaalslag 2009-2014

2 start

3 Het onderwijssysteem is goed! Maar....... er is zorg over het reken- en taalonderwijs. Achtergrond

4 Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  de samenleving vraagt meer basiskennis taal en rekenen  bij internationale onderzoeken is een voorzichtige neerwaartse tendens zichtbaar  er is verlies van kennis en vaardigheden tijdens de (leer)loopbaan

5

6 start

7 Achtergrond het behoud en de uitbouw van kwaliteit het aansluiten van onderwijssectoren het onvoldoende beheersen basiskennis en – vaardigheden taal en rekenen er is weinig (taal en) rekenen na de basisschool na de basisschool hebben taal en rekenen een andere inhoud er is te weining onderhoud er zitten discontinuïteiten in het systeem Waar gaat die zorg over?

8 Achtergrond Ja, omdat.... de maatschappelijke eisen zijn verhoogd er politieke nadruk ligt op basiskennis van kernvakken er discontinuïteit in het systeem bestaat MAAR,... dit kan niemand worden verweten Is die zorg terecht?

9 Achtergrond Wat kan beter voor taal en rekenen? De eisen variëren nu nog per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan Er is onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden De onderwijsprogramma’s zijn niet doorlopend Er is onvoldoende aansluiting tussen lesmethoden Er is onvoldoende aansluiting van toetsen en examens Er is onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling Referentieniveaus taal en rekenen eenduidige ijkpunten taal en rekenen

10 Achtergrond onderzoek de huidige situatie adviseer over de gewenste situatie  niveau moet omhoog drempels geslecht referentiekader taal en rekenen Expertgroep  veldraadpleging naar gevoelige onderdelen uit het advies  op basis daarvan is het referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld

11 fundamentele niveaus en streefniveaus hoe onderdelen aansluiten te onderhouden kennis en vaardigheden te verdiepen kennis en vaardigheden Referentiekader

12 Vertaling naar onderwijstypen Referentieniveaus

13 Referentiekader efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma's –de inhouden sluiten beter aan –het is duidelijker wat leerlingen moeten kennen en kunnen –er is één taal voor alle sectoren handvat voor taal- en rekenbeleid houvast vervolgonderwijs –remediëring? –onderhoud? –uitbouw? Voordelen referentiekader

14 Opbouw referentieniveaus taal de vier fundamentele niveaus zijn cumulatief met een opklimmende moeilijkheidsgraad elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau voor het behaalde fundamentele niveau is het volgende niveau het streefniveau

15 Taaldomeinen Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Begrippenlijst en taalverzorging.

16 een algemene omschrijving taken die op dat niveau uitgevoerd moeten worden kenmerken van de taakuitvoering (aan welke karakteristieken moet een taak voldoen). Het vierde domein kent een eigen structuur Opbouw taaldomeinen

17

18 Taal opgave 1 A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker.

19 beheersing A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker. Groep 81% Vmbo 4 gl/tl1% Havo 45% Vwo 437%

20 Taal opgave 2 a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant.

21 beheersing a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant. Groep 873% Vmbo 4 gl/tl88% Havo 494% Vwo 499%

22 Referentieniveaus rekenen Opbouw referentieniveaus rekenen twee kwaliteiten –fundamentele kwaliteiten (meer toepassingsgericht) –streefkwaliteiten (voorbereiding abstracte wiskunde) elke kwaliteit (fundamenteel en streef) heeft drie niveaus geen 4 e niveau rekenen: dat is wiskunde.

23 Rekendomeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

24 notatie, taal en betekenis met elkaar in verband brengen gebruiken Elk onderdeel is opgebouwd uit 3 typen kennis en vaardigheden. paraat hebben functioneel gebruiken weten waarom Opbouw rekendomeinen

25

26 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

27 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

28 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

29 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

30 Beheersing... Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000 Groep 874% Vmbo 4 gl/tl89% Havo 494% Vwo 499%

31 rekenen opgave 2 Op bijgevoegde landkaart staat een wandelroute van 30 km Op de kaart is deze route 15 cm Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50D. 1: 200000

32 Beheersing Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50 D. 1: 200000 Groep 89% Vmbo 4 gl/tl13% Havo 421% Vwo 453%

33 Referentiekader aanpassing van het schoolbeleid kwaliteit van docenten ijking van bestaand materiaal: leerlijnen, toetsen etc. nieuw additioneel materiaal en leeswijzers in vo: alle leerlingen moeten een rekentoets afleggen (onderdeel van eindexamen) Wat gaat u merken van het referentiekader?

34 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 POvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht VODiagn. toets Test rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Examens Mbo1Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Besluit voortgang Mbo2/3Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens Mbo 4Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens SOvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht PABOOntwikkeling kennisbasis Invoering kennisbasis Kennisbasis Landelijke examens

35 DE WET augustus 2010 wet referentieniveaus vervolgens uitwerking in sectorale regelgeving schooljaar 2013-2014 eerste afname rekentoets en nieuw examen Nederlands

36 De Inhaalslag 2009 - 2014

37 Wat staat u te doen? Bewust te worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken;

38 Wat staat u te doen? Bewust te worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken; Belang inzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement;

39 Wat staat u te doen? Bewust te worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken; Belang inzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement; Betrokken raken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen;

40 Wat staat u te doen? Bewust te worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken; Belang inzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement; Betrokken raken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen; Bekwaam te worden om bewust en met kennis van zaken verantwoorde interventies te plegen ten behoeve van het vernieuwen van het taal-en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie.

41 De vier B’s op drie niveaus  strategisch niveau  tactisch niveau  operationeel niveau

42 Waar moet u over nadenken en wat moet u weten? Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. taal- en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie? Welke relatie bestaat er tussen de leeropbrengsten van uw leerlingen/studenten en hun taal- en rekenvaardigheid? Op welke wijze wordt er binnen uw schoolorganisatie expliciet of impliciet aandacht besteed aan taalgerichte vakdidactiek of rekenvaardigheid en door wie? Welke ambitie t.a.v. taal-en rekenbeleid past binnen uw schoolplan en hoe kan die ambitie vorm krijgen? Wie binnen uw organisatie is de aangewezen persoon / zijn de aangewezen personen om het taal- en rekenbeleid vorm te geven?

43 Welke concrete keuzes moet u maken? Rekenaanbod alle ‘reken’ vakken betrokken? alleen wiskunde? apart vak rekenen? Taalaanbod alleen docenten Nederlands of ook andere docenten? alle leerlingen? alle achterstandsleerlingen RT? alle leerjaren? alleen onderbouw?

44 Wat is eventueel nodig? extra formatie stuurgroep reken en/of taal overleg voorafgaand en vervolg onderwijs reken- of taalcoördinator (bij)scholing docenten diagnose- en toetsinstrumenten aanpassing leerlingvolgsysteem nieuwe methoden

45 Wat gaat er veranderen in het eindexamen? Rekenen aparte rekentoets als onderdeel van eindexamen per 2013-2014 cijfer telt mee voor slaag/zak regeling Taal examen Nederlands per 2013-2014 gebaseerd op de referentiekaders waarschijnlijk meer aandacht voor taalverzorging (grammatica en spelling)

46 Vooronderstellingen rol inspectie. Taal en rekenbeleid zal in het PKO een rol spelen. Nagegaan zal worden of de betrokkenen binnen de school bekend zijn met de referentiekaders. Tijdens de lesobservaties zal nog meer aandacht zijn voor het taalgebruik in de les dat moet aansluiten bij de leerlingen en de uitvoering van het rekenprogramma.

47 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 POvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht VODiagn. toets Test rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Examens Mbo1Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Besluit voortgang Mbo2/3Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens Mbo 4Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens SOvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht PABOOntwikkeling kennisbasis Invoering kennisbasis Kennisbasis Landelijke examens

48

49 Referentiekader www.taalenrekenen.nl: actuele informatie voor alle sectoren over het referentiekader. U kunt zich daar abonneren op nieuwsberichten.www.taalenrekenen.nl www.schoolaanzet.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor primair onderwijs.www.schoolaanzet.nl/ www.mbosteunpunttaalenrekenen.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor middelbaar beroepsonderwjis.www.mbosteunpunttaalenrekenen.nl/ i.o. www.vosteunpunttaalenrekenen.nl: specifieke informatie taal en rekenen voor voortgezetonderwijs.www.vosteunpunttaalenrekenen.nl www.vo-raad.nl Meer informatie ?


Download ppt "Inhaalslag 2009-2014. start Het onderwijssysteem is goed! Maar....... er is zorg over het reken- en taalonderwijs. Achtergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google