De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal- en rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal- en rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom."— Transcript van de presentatie:

1 Taal- en rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Wat gebeurt al op je school? in kaart brengen Wie gaat wat doen? NL, wiskunde of schoolbreed Waarom? de aanleiding Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Doelgroepen, ook taalzwakke/ rekenzwakke leerlingen Voorbeelden van taalbeleid/rekenbeleid op scholen Rol van de docent Wat is je didactiek?

2 Taal- en rekenbeleid - Taal/rekenen schoolbeleid Taalbewustzijn rekenbewustzijn Doorlopende leerlijnen taal en rekenen Voortgang & toetsing Taal – en/of rekenproblemen Taal/rekengericht vakonderwijs

3 Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren Waarom? de aanleiding terug Kwaliteitskaarten inspectierapport Interne redenen binnen school Trouw rapport Elsevier Rapport Meijerink

4 Kenmerken taalvaardigheid /rekenvaardigheid van leerlingen: Beperkte woordenschat Moeite met tekstbegrip Slordig lezen Slordige formuleringen, Onvolledige antwoorden Ze beheersen geen breuken Kunnen niet rekenen met procenten …

5 Doel taal- en rekenbeleid ‘De school ontwikkelt een schoolbreed taal- en rekenbeleid om de taalvaardigheid en de rekenvaardigheid van alle leerlingen te verbeteren.’

6 Schoolbreed taal- rekenonderwijs: kenmerken Betekenisvol: taal- of rekentaak is nodig voor vak/praktijkopdracht Taal- en rekentaken bij vakopdrachten worden expliciet benoemd Oefening en feedback Heldere beoordeling Samenwerking taal(-reken)docent (Nederlands) en vakdocent

7 Geïntegreerd taal- en rekenonderwijs …begint met een visie op taal- en rekenonderwijs

8 Visie en concepten? past aanpak bij de school terug Scenario 1, 2, 3, 4? Vakken, leergebieden? Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid Cijferen  strategieën Rol docent Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

9 Visie-uitspraken Taalbeleid 1)Taal is cruciaal bij het leren. 2)Taal geeft het denken vorm. 3)Taal omvat alle taalvaardigheden. 4)Taalbeleid is gericht op de voortgezette taalverwerving van alle leerlingen 5)Taalbeleid richt zich op de voertaal Nederlands. Uitgangspunten 1)Een betere taalvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties bij alle vakken. 2) Om de schoolprestaties te verbeteren is aandacht voor taal bij alle vakken onontbeerlijk.

10 Taal en rekenen zijn geïntegreerd in het culturele, maatschappelijke, persoonlijke en emotionele handelen Begrijpend lezen Spelling Basisbewerkingen rekenen Taal in de vakken en in het dagelijks leven Rekenen in contexten uit het dagelijks leven Visies op Geletterdheid en Gecijferdheid (Literacy en Numeracy)

11 Wie gaat wat doen? Werkgroep klein of groot Uit alle secties, leergebieden Vanuit de wiskunde vanuit Nederlands schoolbreed Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren NL, wiskunde of schoolbreed? terug

12 Wat gebeurt al op school? in kaart brengen terug Enquête afnemen? Zelf uitvoeren, door anderen laten doen Interviewen of gesprekken Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden? Relatie met referentie niveaus Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

13 Rol van de docent/didactiek De expert en deskundige Vraagbaak? Verantwoordelijk voor taal/rekenen Taalbewuste vakdocent Rekenbewuste vakdocent Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren terug

14 Oefenen, hoe? Wat is je taal en rekendidactiek? Welke plaats heeft zakrekenmachine, spellingchecker Rol en gebruik modellen (PO) In context of kaal - (aan) leren - onderhouden - gebruiken Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

15 Een taal/rekenbewuste docent: … werkt vanzelfsprekend aan vergroten van taal/rekenvaardigheid van leerlingen … heeft aandacht voor vaktaalwoorden en schooltaalwoorden, leesvaardigheid en rekenkennis en vaardigheden … ziet rekenen in zijn vak … legt relaties met wat in voorgaande lessen en andere vakken is gebeurd (voorkennis activeren) … laat leerlingen zelf verwoorden wat een opdracht van hen vraagt of wat de leerstof inhoudt … past eigen taalgebruik aan, aan niveau leerlingen (N+1) … bekijkt toetsen kritisch op formuleringen …

16 Wat ga je inzetten? materialen, ook ict terug Oefenen met ICT en op papier? www.rekenweb.nl School of thuiswerk RT, Deficiënties wegwerken www.math4all.nl Extra materiaal bij methode Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

17 Toetsen, welke en waarom terug Doel van toets: - beoordelen (voor een cijfer) - diagnostisch (voor ll, docent) - evalueren (onderwijs) Instaptoetsen - Dia-taal, Cito-toets - methodegebonden toets - HU, brugklas Eindexamens Eigen toets of gekocht CITO ref toets Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend Voortgangstoetsen Reken-taalbeleid belangrijke factoren

18 terug Dyslexie, rekenproblemen of dyscalculie Remediëren? protocol Meer of anders? Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren

19 Aansluiting: Instroom, doorstroom uitstroom terug Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO- scholen. Leg contact met MBO/HO in de buurt. Wat zijn de verwachtingen? Bestudeer reken- programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in Wat zijn drempels binnen je school? Reken-taalbeleid belangrijke factoren

20 Wie gaat het betalen? taakuren geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 57 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang kwaliteitsslag Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren terug

21 Plaats binnen school? steun directie, langdurig terug Ondersteunt directie het initiatief Reken-taalbeleid? Hoe informeer en betrek je collega’s? Ga voor een meerjarig traject Taal- en rekenbeleid belangrijke factoren


Download ppt "Taal- en rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? Materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google