De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). Nico Interview op school (e2). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). Nico Interview op school (e2). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van."— Transcript van de presentatie:

1 Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). Nico Interview op school (e2). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van school. Mario Eisen die de overheid stelt. Shafi 5 e lid: presentatie. Cyril

2 Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

3 schoolbreed aan taalgericht vakonderwijs werken -Aansluiten op overige ontwikkelingen in de school? -Docent-ontwikkelpunten versus gezamenlijk didactisch kader? - Welke rol speelt de schoolleiding, beleid?

4 Centraal: docent: Competentiegericht werken en openstaan vakinhoudelijke en didactische competentie Taalgericht Samenwerken, met collega’s over nieuwe inzichten. Uitwisselen met partnerdocent, Taalgerichte lessen plannen en observeren, Evalueren en Afspraken, Actieonderzoek,

5 Kader moet komen van schoolleiding en taalcoördinator Schoolleiding: Prioriteer, Initieer, Plan, Faciliteer, Informeer en Feliciteer Taalcoördinator: Veranderingsproces; Voorbereiden feitelijke invoering; Ondersteunen van docenten; Organiseren van de uitvoering; Onderhouden van externe contacten.

6 Goed Taalbeleid komt tot uiting: Expliciete lesdoelen, Voorkennis gebruiken, Denkvragen stellen Interactie tussen leerlingen stimuleren Expliciete werkwijzen Altijd voldoende taalsteun Rijke en gevarieerde hulpmiddelen Aanvullende bronnen gebruiken Samenhangend en gevarieerd toetsen Leerlingen formuleren zelf Samen beoordelen

7 Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

8 Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer leerlingen moeten aan het einde van het VMBO op een 2F niveau zitten. Het huidige niveau van de Prisma leerlingen is m.b.v. een CITO 0-meting getoetst: Taalvaardigheid67% <1F 25% 1F 6% 2F 2% 3F Lezen77% <1F 8% 1F 15% 2F Luisteren50% <1F 30% 1F 20% 2F

9 2011/2012 de volgende doelstellingen (Prisma): -Ontwikkelen van taal- en rekenmodules. - Verbeteren inzet digitale programma’s - Organisatie computerlokalen - Ontwikkeling leerlingvolgsysteem - Verbetering afname toetsen - Besluit nemen over eventuele gevolgen voor de lessentabel

10 Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

11 Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Het Taalbeleidsplan …… in gang gezet n.a.v. een rapport v.d. onderwijsinspectie. Er is geconstateerd dat de taalvaardigheid van de lln onder de maat is. Ook docenten besteden hier te weinig aandacht aan. Ze zijn zich wel bewust van het feit dat een goede taalvaardigheid belangrijk is……. Een aantal docenten zijn bang dat men de lesstof niet af krijgt als ook nog eens aandacht besteedt moet worden aan de taalvaardigheid. School vindt belangrijk genoeg om een verbeterslag te maken. Het implementeren van taal in de didactiek van de lessen wordt opgenomen in de POP-beoordeling. Concreet en aansprekend:

12 Speerpunten Bewustwording van taalvaardigheden van leerlingen en de verbetering daarvan. Alle medewerkers kennen de taalvaardigheideisen op 2F – niveau en handelen daarnaar. Twee keer per jaar taalreflectieformulier betreffende de docent (besproken tijdens het POP gesprek). Borging, Alle processen die binnen het taalbeleidsplan aan de orde komen, worden geregistreerd. Van alle documenten, worden statistieken en inhoudelijke gegevens bewaard en gebruikt voor publicatie in het taalbeleidsrapport.

13 Leesvaardigheidontwikkeling: diverse vormen van lezen woordenschat en grammaticale groei gestimuleerd. Cito-toetsen, 1x pj (info over LL). één uur extra Taal/Nederlands. Doorbreken eilandcultuur: Vakoverstijgend overleg over verbetering taalvaardigheid binnen alle sectoren, waarbij Nederlands als kapstok dient, 3x per jaar.

14 Feedback gemaakt werk: Alle door leerlingen gemaakte toetsen worden nabesproken, met aandacht voor zowel vakspecifieke als talige elementen in de antwoorden van de leerlingen. Scholing: Medewerker beheerst het Nederlands op tenminste 2F niveau. Toetsen en taalreflectieformulieren vormen de basis voor gesprek over de eigen taalsituatie van de medewerker. Daarnaast schoolbreed taalverbetertraject en training aan begin van het schooljaar voor alle medewerkers.

15 Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

16 Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Onderwijsinspectie jaarlijkse risico analyse bij elke school op niveau: VMBO, HAVO of VWO. Geen risico’s, school onder het zogenaamde basistoezicht. Wel risico’s, dan kwaliteitsonderzoek door onderwijsinspectie. Eén waarderingskader, meerdere indicatoren De belangrijkste indicatoren vormen het kernkader. Dit kernkader bestaat uit vijf domeinen: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

17 Taal(beleid) komt alleen expliciet voor in het tweede domein (onderwijsleerproces) van het kernkader. De indicator is als volgt geformuleerd: 2.3* De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Dit is een normindicator. Speelt een belangrijke rol in het beoordelen van een school.

18 Geen wettelijke vereisten gevonden om een taalbeleid in te voeren om er voor te zorgen, dat leerlingen het referentieniveau halen. Dit is een keus van de schoolleiding. Keuze voor geïntegreerde aanpak of extra taallessen aanbieden. Merendeel vd scholen kiest geïntegreerde aanpak. Op termijn worden referentieniveaus gebruikt bij de beoordeling van de prestaties van leerlingen en scholen door de onderwijsinspectie.


Download ppt "Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). Nico Interview op school (e2). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van."

Verwante presentaties


Ads door Google