De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenbeleid Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenbeleid Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed"— Transcript van de presentatie:

1 Rekenbeleid Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed
Waarom? de aanleiding Rol van de docent Wat gebeurt al op je school? rekenen in kaart brengen Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Rekenbeleid Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Voorbeelden van rekenbeleid op scholen Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Visie en concepten? past aanpak bij de school Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Wat is je reken- didactiek?

2

3

4 Kunnen we nog wel rekenen?
ppon pisa en timms vocl (gion), cito HU Pabo-toetsen HBO-raad ……

5 Rekenbeleid belangrijke factoren
Waarom? de aanleiding Kwaliteitskaarten Rapport Meijerink Elsevier Rekenbeleid belangrijke factoren inspectierapport Interne redenen binnen school Trouw rapport terug

6 Rekenbeleid belangrijke factoren
Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Werkgroep klein of groot Rekenbeleid belangrijke factoren Uit alle secties, leergebieden Vanuit de wiskunde schoolbreed terug

7 Rekenbeleid belangrijke factoren
Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Rekenproblemen of dyscalculie Rekenbeleid belangrijke factoren Remedieren? protocol Meer of anders? terug

8 Rekenbeleid belangrijke factoren
Rol van de wiskundedocent De expert en deskundige Vraagbaak? Rekenbeleid belangrijke factoren meer wordt nu onderzocht … Verantwoordelijk voor het rekenen terug

9 Rekenbeleid belangrijke factoren
SLO-netwerk met 10 scholen Enquete, andere vakken Da Vinci Roosendaal Stedelijk College Eindhoven, groep Rekenbeleid belangrijke factoren Nova College Amsterdam Inventarisatie middels enquete Voorbeelden van rekenbeleid op scholen terug

10 Rekenbeleid belangrijke factoren
Welke plaats heeft zakrekenmachine (aan) leren onderhouden - gebruiken Oefenen, hoe? Rekenbeleid belangrijke factoren In context of kaal Rol en gebruik modellen (PO) Wat is je reken-didactiek? terug

11 Rekenbeleid belangrijke factoren
Wat gebeurt al op school? rekenen in kaart brengen Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden? Relatie met referentie-niveaus Rekenbeleid belangrijke factoren Enquete afnemen? (Da Vinci, Pius X) Zelf uitvoeren, door anderen laten doen Interviewen of gesprekken terug

12 Rekenbeleid belangrijke factoren
Wat ga je inzetten? materialen, ook ict School of thuiswerk RT, Deficienties wegwerken Extra materiaal bij methode Rekenbeleid belangrijke factoren Oefenen met ICT en op papier? terug

13 Rekenbeleid belangrijke factoren
Leg contact met HO in de buurt. Wat zijn de verwachtingen? Aansluiting: Instroom, doorstroomuitstroom Wat zijn drempels binnen je school? Rekenbeleid belangrijke factoren Bestudeer reken-programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO-scholen. terug

14 Rekenbeleid belangrijke factoren
geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 56 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang Rekenbeleid belangrijke factoren kwaliteitsslag taakuren Wie gaat het betalen? terug

15 Rekenbeleid belangrijke factoren
Toetsen, welke en waarom Instaptoetsen - DLE-toets, Cito-toets - methodegebonden toets - HU, brugklas Eindexamens Eigen toets of gekocht CITO ref toets Voortgangstoetsen Rekenbeleid belangrijke factoren Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend Doel van toets: - beoordelen (voor een cijfer) - diagnostisch (voor ll, docent) - evalueren (onderwijs) terug

16 Rekenbeleid belangrijke factoren
Vakken, leergebieden? Scenario 1, 2, 3, 4? Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid Rekenbeleid belangrijke factoren Cijferen  strategieen Rol docent Visie en concepten? past aanpak bij de school terug

17 Rekenbeleid belangrijke factoren
Ondersteunt directie het initiatief Rekenbeleid? Hoe informeer en betrek je collega’s? Ga voor een meerjarig traject Rekenbeleid belangrijke factoren Plaats binnen school? steun directie, langdurig terug

18 Een reken(beleids)plan
Aanpak Logical Framework approach: Doelen (waarom, visie) Problemen en vragen Voor wie Resultaten en opbrengsten Activiteiten terug

19 Logical Framework approach
Aanpak Logical Framework approach: Doelen (waarom, visie) Problemen en vragen Voor wie Resultaten en opbrengsten Activiteiten terug

20 1 algemeen doel Wat is je algemene doel met rekenen? Gerelateerd aan visie/missie school? Waar gaat het om? Wat vind je belangrijk? Het waarom. terug

21 Specifieke doelen 2 problemen en vragen Wat zijn de vragen en problemen bij jullie op school over rekenen? Waar liggen beperkingen? Waar loop je tegen aan? Zijn oorzaak-gevolg relaties aan te geven? terug

22 3 voor wie Wie zijn de belanghebbenden? (stakeholders)
Specifieke doelen 3 voor wie Wie zijn de belanghebbenden? (stakeholders) Wie zijn er allemaal bij rekenen betrokken? En hoe. Welke partijen spelen welke rol? Denk aan: docenten, ouders, leerlingen, directie, APS, andere scholen, … terug

23 4 resultaten Wat gaan we opleveren?
Wat zijn de gewenste resultaten; producten en diensten. Wat zijn de oplossingen, hoe hangen die samen met de doelen (vragen en problemen). Wat zijn veronderstellingen achter de opbrengsten, welke aannames doe je? terug

24 5 activiteiten Wat gaan we doen om de resultaten te halen?
Welke acties gaan we ondernemen? Welke activiteiten? Wat is de te volgen strategie? Prioriteren, plannen, taken verdelen Wat zijn veronderstellingen achter de activiteiten, welke aannames doe je? terug

25 Onderzoeksgegevens naar Rekenen
Minne B. (2007). Excellence for productivity. CPB Met o.a. overzicht 40 jaar niveaumetingen over onderwijsniveau. Rapport Over de drempels met taal en rekenen (Commissie Meijerink) Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen: P.Vos / E.Harskamp Parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem). Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen (SCP) PPON onderzoek Maak onderscheid tussen onderzoek leerlingresultaten en deskundigen-onderzoek Onderzoek op details: Groenestijn M. (2007) Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Kun je daar op rekenen?. HvU Putten, C. van e.a. (2006). Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden vaan deelopgaven in de periodieke peilingen aan het eind van de basisschool van 2004 en 1997, FSW, ULeiden Wel het onderzoek, niet de publieksconclusies


Download ppt "Rekenbeleid Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed"

Verwante presentaties


Ads door Google