De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

2 Onderdelen van het decreet Participatie op school.Participatie op school. Expertisecentrum.Expertisecentrum. De Vlaamse Onderwijsraad.De Vlaamse Onderwijsraad. Subsidiëring van ouderkoepelverenigingen.Subsidiëring van ouderkoepelverenigingen.

3 Toepassingsgebied Gewoon en buitengewoon –Basisonderwijs –Secundair onderwijs met uitzondering van de ziekenhuisscholen.

4 Beginselen participatief bestuur Maatschappelijke opdracht van de schoolgemeenschap: -De organisatie en de werking van de participatieorganen bevorderen en ondersteunen. -Bijdragen aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat.

5 Beginselen participatief bestuur -Participatierechten versterken het draagvlak van de scholen. -Participatierechten garanderen de samenwerking tussen alle onderwijsbetrokkenen bij het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de scholen. -Te allen tijde moet rekening gehouden worden met de draagkracht en de mogelijkheden van de leerlingen.

6 Beginselen participatief bestuur De uitoefening van de participatierechten -Doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht, respectievelijk directeur voor genomen beslissingen. -Kan niet raken aan de vrijheid van de inrichtende macht om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen. -Heeft geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het LOC zich uitspreekt.

7 Participatieorganen LeerlingenraadLeerlingenraad OuderraadOuderraad Pedagogische raadPedagogische raad SchoolraadSchoolraad Medezeggenschapscollege (scholengemeenschap)Medezeggenschapscollege (scholengemeenschap)

8 Participatiestructuur Inrichtende machtDirecteur CPBW LOC

9 Leerlingenraad in het secundair onderwijs (1) Verplicht vanaf 1 september 2004 in elke school.Verplicht vanaf 1 september 2004 in elke school. (mogelijkheid voor de inrichtende macht om ook in vestigingsplaatsen een leerlingenraad op te richten) Uitzondering: Niet verplicht wanneerUitzondering: Niet verplicht wanneer –het schoolreglement de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolbeleid op andere wijzen verzekert EN –Minder dan 10% van de leerlingen vraagt om de oprichting van een leerlingenraad.

10 Leerlingenraad in het secundair onderwijs (2) Samenstelling: via verkiezing door en onder de leerlingen.via verkiezing door en onder de leerlingen. Iedere leerling kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd.Iedere leerling kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. De stemming is geheim en verplicht.De stemming is geheim en verplicht. Om de vier jaar een nieuwe samenstelling.Om de vier jaar een nieuwe samenstelling. Bij het verlaten van de school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.Bij het verlaten van de school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.

11 Leerlingenraad in het basisonderwijs In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden.In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. Verplicht in elke lagere school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen het vragen, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.Verplicht in elke lagere school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen het vragen, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft. (mogelijkheid voor de inrichtende macht om ook in vestigingsplaatsen een leerlingenraad op te richten) Samenstelling: bepaald in schoolreglement.Samenstelling: bepaald in schoolreglement.

12 Leerlingenraad (1) Bevoegdheden: Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is.Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is. Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op leerlingen en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is.Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op leerlingen en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is. Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle leerlingen.Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle leerlingen.

13 Leerlingenraad (2) Werking: De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. De aanwezigheid van de directeur en/of één of meer personeelsleden kan gevraagd worden.De aanwezigheid van de directeur en/of één of meer personeelsleden kan gevraagd worden. De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.

14 Ouderraad (1) In elke school kan een ouderraad opgericht worden.In elke school kan een ouderraad opgericht worden. Verplicht in elke school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de ouders er om vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft.Verplicht in elke school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de ouders er om vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. (mogelijkheid voor de inrichtende macht om ook in vestigingsplaatsen een ouderraad op te richten)

15 Ouderraad (2) Bevoegdheden Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is.Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is. Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op ouders en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is.Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op ouders en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is. Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle ouders.Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle ouders.

16 Ouderraad (3) Werking: De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. De aanwezigheid van de directeur en/of één of meer personeelsleden kan gevraagd worden.De aanwezigheid van de directeur en/of één of meer personeelsleden kan gevraagd worden. De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.

17 Ouderraad (4) Samenstelling: via verkiezing door en uit de ouders.via verkiezing door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen.Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.De stemming is geheim. Om de vier jaar een nieuwe samenstelling.Om de vier jaar een nieuwe samenstelling. Wanneer hun kinderen de school verlaten hebben school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.Wanneer hun kinderen de school verlaten hebben school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.

18 Pedagogische raad (1) In elke school kan een pedagogische raad opgericht worden.In elke school kan een pedagogische raad opgericht worden. Verplicht in elke school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de personeelsleden er om vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie personeelsleden betreft.Verplicht in elke school vanaf 1 september 2004 als ten minste 10% van de personeelsleden er om vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie personeelsleden betreft. (mogelijkheid voor de inrichtende macht om ook in vestigingsplaatsen een pedagogische raad op te richten) (mogelijkheid voor de inrichtende macht om ook in vestigingsplaatsen een pedagogische raad op te richten)

19 Pedagogische raad (2) Bevoegdheden Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is.Brengt advies uit op vraag en ten behoeve van de schoolraad over aangelegenheden waarvoor de schoolraad bevoegd is. Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op personeel en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is.Brengt advies uit op eigen initiatief over aangelegenheden die enkel betrekking hebben op personeel en waarvoor de schoolraad niet bevoegd is. Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle personeelsleden.Informatie- en communicatieplicht m.b.t. standpunten en activiteiten ten behoeve van alle personeelsleden.

20 Pedagogische raad (3) Werking: De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.De werking wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. De aanwezigheid van de directeur kan gevraagd worden.De aanwezigheid van de directeur kan gevraagd worden. De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.De inrichtende macht verstrekt de nodige infrastructurele ondersteuning.

21 Pedagogische raad (4) Samenstelling: via verkiezing door en uit het personeel dat effectief tewerkgesteld is op school.via verkiezing door en uit het personeel dat effectief tewerkgesteld is op school. Ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd.Ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. De stemming is geheim en verplicht.De stemming is geheim en verplicht. Om de vier jaar een nieuwe samenstelling.Om de vier jaar een nieuwe samenstelling. Wanneer niet langer effectief tewerkgesteld in de school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.Wanneer niet langer effectief tewerkgesteld in de school wordt een mandaat van rechtswege beëindigd.

22 SCHOOLRAAD (1) PRINCIPE Vanaf 1 april 2005 verplicht in elke school. UITZONDERING Op voorwaarde dat alle betrokken scholen behoren ofwel tot het basisonderwijs ofwel tot het secundair onderwijs, kunnen inrichtende machten - voor de duur van het mandaat van de schoolraad - één schoolraad oprichten voor verscheidene scholen waarvan de vestigingsplaatsen gelegen zijn in dezelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer. Op voorwaarde dat alle betrokken scholen behoren ofwel tot het basisonderwijs ofwel tot het secundair onderwijs, kunnen inrichtende machten - voor de duur van het mandaat van de schoolraad - één schoolraad oprichten voor verscheidene scholen waarvan de vestigingsplaatsen gelegen zijn in dezelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer. In de afzonderlijke scholen moet in dit geval geen schoolraad opgericht worden.

23 SCHOOLRAAD (2) AFWIJKING op de verplichting De oprichting van een schoolraad is niet verplicht wanneer –de inrichtende macht voor ten minste twee derden is samengesteld uit rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van personeel en ouders EN voor het secundair onderwijs –bovendien dat vertegenwoordigers van de leerlingenraad met raadgevende stem betrokken worden bij de beslissingen inzake aangelegenheden m.b.t. decretale bevoegdheden van een schoolraad.

24 Geledingen van de schoolraad (1) Ouders personeelsleden Leerlingen SO Lokale gemeenschap Gelijk aantal leden per geleding (2 tot 5 leden) (Bij opstart 3 per geleding) GEEN GELEDING LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS

25 Geledingen van de schoolraad (2) Geleding leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs De inrichtende macht oordeelt in overleg met de pedagogische raad over de opportuniteit van de opname van één of meer leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden en draagkracht. Wanneer de school de opleidingsvorm 4 aanbiedt is evenwel de opname van één of meer leerlingen verplicht. De inrichtende macht duidt in overleg met de pedagogische raad de leerlingengeleding in de schoolraad aan. –Geledingen van de schoolraad »De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus gecoöpteerd door de vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de ouders. »De inrichtende macht kan waarborgen uitwerken opdat geledingen uit verschillende vestigingsplaatsen/scholen in de schoolraad zouden vertegenwoordigd worden. »Het huishoudelijk reglement van de schoolraad bepaalt de wijze van beëindiging van een mandaat. »De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school. »De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem.

26 Wijze van samenstelling schoolraad (1) I ndien geen leerlingenraad en/of ouderraad en/of pedagogische raad bestaat RECHTSTREEKSE VERKIEZING In voorkomend geval, van vertegenwoordigers van Het personeel door en uit alle effectief tewerkgestelde personeelsleden. (Verplicht)Het personeel door en uit alle effectief tewerkgestelde personeelsleden. (Verplicht) De ouders door en uit de ouders van de leerlingen.De ouders door en uit de ouders van de leerlingen. De leerlingen door en uit alle regelmatige leerlingen. (Enkel in sec. Onderwijs)De leerlingen door en uit alle regelmatige leerlingen. (Enkel in sec. Onderwijs)

27 Wijze van samenstelling schoolraad (2) I ndien wel een leerlingenraad en/of ouderraad en/of pedagogische raad bestaat AANDUIDING van afgevaardigden door en uit de respectievelijke raden.AANDUIDING van afgevaardigden door en uit de respectievelijke raden. De betrokken raad kan hier van afzien. Dan vindt er toch een rechtstreekse verkiezing plaats.De betrokken raad kan hier van afzien. Dan vindt er toch een rechtstreekse verkiezing plaats. De pedagogische raad, ouderraad of leerlingenraad kan bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd.De pedagogische raad, ouderraad of leerlingenraad kan bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd.

28 Wijze van samenstelling schoolraad (3) De inrichtende macht bepaalt de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedures.De inrichtende macht bepaalt de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedures. Wanneer na de beëindiging van de decretaal voorziene procedure een geleding geen of onvoldoende leden telt is de schoolraad regelmatig samengesteld.Wanneer na de beëindiging van de decretaal voorziene procedure een geleding geen of onvoldoende leden telt is de schoolraad regelmatig samengesteld. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. Bij fusie of opslorping wordt een nieuwe schoolraad samengesteld door en uit de betrokken schoolraden. De nieuwe schoolraad voltooit de lopende termijn van vier jaar.Bij fusie of opslorping wordt een nieuwe schoolraad samengesteld door en uit de betrokken schoolraden. De nieuwe schoolraad voltooit de lopende termijn van vier jaar.

29 Bevoegdheden schoolraad (1) AdviesbevoegdheidAdviesbevoegdheid –Facultatief advies –Verplicht advies OverlegbevoegdheidOverlegbevoegdheid

30 Bevoegdheden schoolraad (2) Adviesbevoegdheid: facultatief advies Uit eigen beweging en schriftelijk  Aan de inrichtende macht over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen Indien betrekking op een verplichte adviesmaterie of overlegmaterie brengt de inrichtende macht binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.  Aan de directeur Over de algemene werking en organisatie van de school. De directeur brengt binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

31 Bevoegdheden schoolraad (3) Adviesbevoegdheid: Verplicht advies Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake: de bepaling van het profiel van de directeur. het studieaanbod. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties. de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van de door het schoolbestuur aangeboden vervoer. de vaststelling van het nascholingsbeleid. het beleid inzake experimenten en projecten.

32 Bevoegdheden schoolraad (4) Adviesbevoegdheid: Verplicht advies Het advies wordt binnen een termijn van 21 kalenderdagen schriftelijk of mondeling uitgebracht en is GEMOTIVEERD. Wanneer een advies niet wordt gegeven binnen een termijn van 21 kalenderdagen, die ingaat op de dag na die van de adviesaanvraag, wordt het advies geacht gegeven te zijn. Deze termijn wordt evenwel geschorst tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en tijdens de periode van 6 juli tot en met 15 augustus. De inrichtende macht kan slechts op GEMOTIVEERDE wijze afwijken van het advies van de schoolraad. Deze motivering wordt binnen een termijn van 30 dagen meegedeeld aan de schoolraad.

33 Bevoegdheden schoolraad (5) Overlegbevoegdheid Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over: 1. het opstellen of wijzigen van: Het schoolreglement. De lijst van de bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement. Het schoolwerkplan. Het beleidsplan of beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB.

34 Bevoegdheden schoolraad (6) Overlegbevoegdheid Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over: 2. elk ontwerp van beslissing inzake: De jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten. De infrastructuurwerken. De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten. Het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school. De duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

35 Bevoegdheden schoolraad (7) Overlegbevoegdheid  Het overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad.  Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad.  Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht.  In geval van niet akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

36 SCHOOLRAAD (1) Communicatie- en informatierecht De leden van de schoolraad hebben m.b.t. de materies waarvoor de schoolraad bevoegd is: –een algemeen informatierecht. –het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.

37 SCHOOLRAAD (2) Communicatie- en informatieplicht ten behoeve van alle personeelsleden,leerlingen en ouders over de wijze waarop zij haar bevoegdheden uitoefent.

38 SCHOOLRAAD (3) Werking De werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat ten minste bepaalt: – –De wijze van bijeenroeping; – –De wijze van besluitvorming, inzonderheid de aanwezigheidsquota en de stemverhoudingen; – –Het aantal mandaten per geleding; – –De wijze waarop de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt. De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan. De directeur noch een lid van de inrichtende macht kunnen als voorzitter aangeduid worden. Indien bij het vastleggen van het huishoudelijk reglement geen consensus wordt bereikt, wordt beslist bij gewone meerderheid.

39 Relatie schoolraad – inrichtende macht - directeur Verplichte overeeenkomst tussen schoolraad – IM en directeur:Verplichte overeeenkomst tussen schoolraad – IM en directeur: Procedureregels bij de uitoefening van de participatierechten Het vergaderritmeHet vergaderritme Wijze van mededeling van de verslagen van de diverse radenWijze van mededeling van de verslagen van de diverse raden Eventueel bijkomende rechten en bevoegdheden voor de schoolraad. Adviesbevoegdheid kan in overlegbevoegdheid omgezet worden.Eventueel bijkomende rechten en bevoegdheden voor de schoolraad. Adviesbevoegdheid kan in overlegbevoegdheid omgezet worden. Indien de inrichtende macht bevoegdheden opdraagt aan de directeur moet deze autonoom kunnen optreden in verhouding tot de schoolraad.Indien de inrichtende macht bevoegdheden opdraagt aan de directeur moet deze autonoom kunnen optreden in verhouding tot de schoolraad. Infrastructurele ondersteuning. ( IM verplicht)Infrastructurele ondersteuning. ( IM verplicht) Administratieve ondersteuning. ( op vraag schoolraad)Administratieve ondersteuning. ( op vraag schoolraad)

40 Relatie Schoolraad - LOC De uitoefening van de participatierechten heeft geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het LOC zich uitspreekt.De uitoefening van de participatierechten heeft geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het LOC zich uitspreekt. Bij andere overlappende materies :Bij andere overlappende materies : –Eerst al naargelang advies, overleg in de schoolraad –Vervolgens onderhandelingen in het LOC

41 Geschillen BemiddelingscommissieBemiddelingscommissie –Tijdens besluitvormingsprocedure –Op vraag van de I.M. hetzij de schoolraad –Drie personen Commissie Zorgvuldig bestuurCommissie Zorgvuldig bestuur –Bij niet naleving van de bepalingen omtrent bevoegdheden en besluitvormingsprocedures –Schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende

42 MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE Verplicht per scholengemeenschap.Verplicht per scholengemeenschap. (basis en secundair) (basis en secundair) Oprichting via overeenkomst tussen de schoolraden van alle scholen van de scholengemeenschap.Oprichting via overeenkomst tussen de schoolraden van alle scholen van de scholengemeenschap. Overeenkomst geldt voor de duur van het mandaat van de betrokken schoolraden.Overeenkomst geldt voor de duur van het mandaat van de betrokken schoolraden. Ten minste overlegbevoegdheid over:Ten minste overlegbevoegdheid over: –De ordening van een rationeel onderwijsaanbod. –Afspraken over een objectieve leerlingenoriëntatie en –begeleiding.


Download ppt "Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad."

Verwante presentaties


Ads door Google