De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor bewoners in de regio Gelderland/Overijssel en bewoners van Flevoland 13, 15 en 23 januari 2014

2 2 Opdracht Alderstafel Lelystad Advies Schiphol (2008): 510.000 Schiphol + 70.000 Eindhoven en Lelystad Verzoek Kamer tot voortvarende uitvoering (februari 2009) Opdracht tot instelling regionale Tafel + verzoek om advies over ontwikkeling Lelystad in relatie tot nationale capaciteitsvraag (2009)  Ingegaan dient te worden op: “de consequenties met betrekking tot de indeling van het luchtruim (waaronder de interferentie met het luchtruim van Schiphol)”  Respectering van vliegveiligheid en netwerkkwaliteit Schiphol

3 3 Randvoorwaarden + aanpak Motie Kamer (november 2009) om onder “voorwaarde dat de afwikkeling van het Schiphol verkeer niet wordt belemmerd duidelijkheid te verschaffen over het feit dat de uitbreiding van de luchthaven Lelystad op de huidige locatie plaats zal vinden indien de interferentie met Schiphol dat toestaat” Hierop is door de Tafel met NLR een inventarisatie opgesteld van mogelijke oplossingsrichtingen gericht op de luchtzijdige inpassing van Lelystad binnen de door het Rijk meegegeven randvoorwaarden (3 scenario’s)

4 4 Scenario Delta & Bravo (NLR) Doel Verkenning oplossingsrichtingen Inventarisatie resterende knelpunten Uitgangspunten m.b.t. routes Vermijden Schiphol TMA  scenario Delta Respecteren Regio kader  scenario Bravo Openstaande (knel)punten Aandachtspunten m.b.t. veiligheid door interferentie met Buitenveldertbaan (Delta en Bravo) Delta scenario voldoet niet aan regiokader Bravo scenario interfereert met netwerkkwaliteit Schiphol Militaire luchtruim wordt geraakt (Delta én Bravo) (Bravo baan 23) (Delta baan 23)

5 5 Tussenconclusie Tafel 2010 Tussenconclusie Tafel augustus 2010: “Uit de uitgevoerde scenario’s blijkt dat van een eenvoudige inpassing van het vliegveld Lelystad geen sprake kan zijn” Aan de randvoorwaarden van kabinet en Kamer kan niet worden voldaan zonder belangrijke knelpunten te veroorzaken in de regio en in de uitoefening van militaire functies (of in de netwerkkwaliteit van Schiphol)

6 6 Beperkingen ontwerpruimte Oosterwold Militair laagvlieggebied (GLV VII) Militair luchtruim (CBA Land) Schietgebied Oldebroek Schiphol Wachtgebied (ARTIP) Schiphol TMA Schiphol verkeersstroom Oostvaarders- plassen Oude land

7 7 Tussenconclusie Vervolgstap aan Tafel geconcludeerd: Expliciet betrekken van LVNL en Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) aan Tafel Uitwerken van ‘extra scenario’ c.q. start luchtruimvisie (mede vanwege andere lopende nationale en Europese trajecten) Start luchtruimvisie maart 2011

8 8 Luchtruimvisie Aangekondigd in de actualisatie Luchtvaartnota (januari 2011) waarin prioriteit wordt aangegeven o.a. voor Lelystad Startnota luchtruimvisie in maart 2011 Rijksbrief luchtruim juni 2011 (eerste inzichten vanuit Luchtruimvisie): Inpassing van Lelystad met 45.000 bewegingen vergt een wijziging van het luchtruim Op weg naar 2020 vinden belangrijke wijzigingen in het luchtruim plaats en verdergaande civiel-militaire samenwerking Deze ontwikkelingen brengen de mogelijkheid van inpassing van Lelystad dichterbij

9 9 Advies Tafel 2012 Routestructuur kon “ten behoeve van dit advies niet worden vastgesteld, omdat daarvoor de wijze van inpassing in het luchtruim eerst uitgewerkt moet zijn”. Definitieve uitspraken waren destijds niet mogelijk, derhalve zijn de scenario’s van NLR gehanteerd. Op basis hiervan is ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming een indicatief beeld gegeven van hinderprofiel c.q. geluidscontouren.

10 10 Advies Tafel 2012 48 L den contouren Delta bij 45.000 vliegtuigbewegingen

11 11 Advies Tafel 2012 48 L den contouren Bravo bij 45.000 vliegtuigbewegingen

12 12 Advies Tafel 2012 Advies: indicatieve routestructuur wordt uitgewerkt (2013/2014), met inachtneming van de in het advies omschreven punten ten aanzien van inpassing luchtruim: 1. Natura 2000: vliegen boven de 3000ft boven Natura 2000-gebieden 2. Interferentieproblematiek Buitenveldertbaan – Lelystad 3. Afstemming met laagvliegroutes militairen en militaire oefengebieden

13 13 Advies Tafel 2012 Expliciet aandacht gevraagd in advies voor hinderbeperking: Vermijden van woonkernen Toepassing PRNAV 6000ft boven oude land (m.u.v. nadering vanuit het zuiden) Interceptiepunt Dronten op 3000ft ipv 2000ft CDA’s (afhankelijk van operationeel afhandelingsconcept Schiphol) En verder: Beperken ‘thrust reverse’; Zogenaamde ‘reduced flaps landing’; Verbod vliegtuigtypen ACI Noise Index Rating D/E/F (‘lawaaibakken’); Tariefdifferentiatie op basis van ACI Noise Index Rating.

14 14 Voorstudie/kabinetsstandpunt (september 2012) Gezamenlijk uitgevoerd door Rijk, LVNL, CLSK en luchthaven Met als opdracht en conclusie dat “de nieuwe luchtruimhoofdstructuur een luchtzijdige inpassing van de luchthaven Lelystad binnen de kaders uit de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en het Aldersadvies Lelystad mogelijk [maakt]”. Daarbij gelden een aantal voorwaarden zoals in de luchtruimvisie omschreven: - Eén gezamenlijke civiel-militaire luchtverkeersdienstverlening - Realisatie luchtruimvisie (4e IAF + TMA Holland regional) - PRNAV verplichting - Gefaseerde ingebruikname conform Aldersadvies

15 15 Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Doel Routeontwerp tbv invoerset MER met internationale eisen m.b.t. vliegprocedureontwerp (ICAO PANS-OPS) als leidraad Uitgangspunten m.b.t. routes Detaillering van indicatieve routestructuur uit Voorstudie  tussenresultaat vooruitlopend op een definitief integraal ontwerp voor routes, luchtruim en luchtverkeersleidingsconcept Optimalisatievarianten voor hinderbeperking Openstaande (knel)punten Voorbehoud voor routes met noordelijke uitvliegrichting i.v.m. interferentie Schiphol c.q. betrouwbaarheid Lelystadoperatie Daarnaast in NRD Parallel studietraject (CONOPS) om integraal route en luchtruim ontwerp te maken. (Vanwege parallelle uitvoering kan dit nog tot wijzigingen leiden)

16 16 Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Baan 23

17 17 Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) In het studietraject van LVNL/CLSK wordt in brede zin gekeken naar mogelijkheden om interferentieproblematiek te mitigeren. Een alternatieve routevariant wordt onderzocht die het verkeer vanaf baanrichting 23 naar het noorden en het westen accommodeert zonder interferentie met Schiphol. Deze optie was eerst niet mogelijk in voorstudie, maar wordt in het lopende studietraject (CONOPS) mede mogelijk gemaakt door de verdere integratie civiel-militair luchtruim

18 18 Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Baan 23

19 19 DEEL 2: Focus op MER-routevarianten Baan 23 en baan 05 MER routevariant A MER routevariant A+ MER routevariant B MER routevariant B+ Routestructuur kleine luchtvaart (VFR) Sub-varianten Baan 23: Gedraaide eindnadering (‘offset approach’) Baan 23: Aangepaste vertrekroute (‘één graad verlegging’) Baan 05: 1.500 ft versus 1.700 ft interceptie hoogte eindnadering

20 20 MER routevariant A (baan 23) 6000 ft 3000 ft indien route beschikbaar 2000 ft indien laag Schipholverkeer 3000 ft indien geen laag Schipholverkeer 6000 ft Uitwerking van indicatieve routes Voorstudie Conform ontwerp-standaarden vliegprocedures Opgenomen in Notitie Reikwijdte en Detailniveau 6000 ft 3000 ft 6000 ft

21 21 MER routevariant A+ (baan 23) 6000 ft 2000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft Luchtverkeersleidingstechnisch haalbaar maken van routevariant A Vertrekroutes op voldoende afstand Schiphol TMA 6000 ft 3000 ft 3000 ft indien route beschikbaar

22 22 MER routevariant B (baan 23) 3000 ft Optimalisatie op bereikbaarheid Faciliteren van bestemmingen in het noordwesten / noorden / noordoosten 6000 ft 2000 ft 3000 ft

23 23 MER routevariant B+ (baan 23) Optimalisatie op omgeving Vertrekroutes voor deze baan verlegd ter hoogte van Zeewolde, Biddinghuizen en Kampen 6000 ft 3000 ft 6000 ft 2000 ft 3000 ft

24 24 MER routevariant A (baan 05) 2000 ft 1700 ft Vlieghoogte afhankelijke van verkeersleidingsoplossing voor conflict op kruising naderend en stijgend verkeer bij Biddinghuizen 6000 ft 3000 ft 6000 ft Uitwerking van indicatieve routes Voorstudie Conform ontwerp-standaarden vliegprocedures Eindnadering 1.700 ft onder voorbehoud door Inspectie geaccepteerde veiligheidsstudie Opgenomen in Notitie Reikwijdte en Detailniveau 6000 ft

25 25 MER routevariant A+ (baan 05) 6000 ft 3000 ft 6000 ft Luchtverkeersleidingstechnisch haalbaar maken van routevariant A Vertrekroutes op voldoende afstand Schiphol TMA 6000 ft 2000 ft 1700 ft

26 26 MER routevariant B (baan 05) Optimalisatie op bereikbaarheid Faciliteren van bestemmingen in het noordwesten / noorden / noordoosten 6000 ft 3000 ft 6000 ft 2000 ft 1700 ft 6000 ft

27 27 MER routevariant B+ (baan 05) 3000 ft Optimalisatie op omgeving Naderingsroutes verlegd ter hoogte van Biddinghuizen en Kampen 2000 ft 1700 ft 6000 ft

28 28 Routestructuur kleine luchtvaart (VFR)

29 29 Optimalisaties op MER varianten baan 23: gedraaide eindnadering Gedraaide eindnadering onderzocht Afname geluidsniveau in Dronten Negatief effect op voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Negatief effect op veiligheid nader te onderzoeken Afwijkend van ICAO en NL standaard Vervolg Meenemen in MER Interviews met luchtvaartmaatschappijen Voorleggen aan IL&T

30 30 Optimalisaties op MER varianten baan 23: aangepaste vertrekroute Eén graad verlegging naar het zuiden Afname geluidsniveau nabij Biddinghuizen Aandachtspunten: ‘Veluwemeer’ (Natura 2000) en 6.000 voet bij Oude land’ Vervolg Meenemen in MER

31 31 Optimalisaties MER varianten baan 05: aanvlieghoogte Aanvlieghoogte 1.500 ft in plaats van 1.700 ft Vliegroute boven Oosterwold verschuift circa 1 kilometer op richting luchthaven Vlieghoogte 200 ft lager Negatief effect op veiligheid nader te onderzoeken Milieueffect (geluidbelasting) nog niet bekend Vervolg Meenemen in MER Interviews met luchtvaartmaatschappijen Voorleggen aan IL&T

32 32 DEEL 3: Indicatieve geluidniveaus Kaartbeelden aan de hand van MER routevariant B+ en invoerset Aldersadvies met 45.000 vliegtuigbewegingen Intensiteiten routegebruik door ‘Groot’ vliegverkeer Geluidsvisualisaties voor routevariant B+ Naderingsroute baan 23 voor zuidelijke herkomst Vertrekroute baan 23 met zuidelijke bestemming Naderingsroute baan 05 voor zuidelijke herkomst Vertrekroute baan 05 met zuidelijke bestemming Naderingsroute baan 23 voor noordelijke herkomst Vertrekroute baan 23 met noordelijke bestemming Naderingsroute baan 05 voor noordelijke herkomst Vertrekroute baan 05 met noordelijke bestemming

33 = 60 = 50 = 10 = 50 = 10 33 MER routevariant B+ (verkeersintensiteiten per route baan 23) Gemiddeld aantal vluchten per dag (‘Groot’ verkeer) bij gebruik baan 23 (circa 60% van de tijd) (aantallen afgerond op 10-tallen) 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar komt overeen met circa 120 bewegingen per dag, (60 starts + 60 landingen)

34 34 MER routevariant B+ (verkeersintensiteiten per route baan 05) = 60 = 50 = 10 = 50 = 10 Gemiddeld aantal vluchten per dag (‘Groot’ verkeer) bij gebruik baan 05 (circa 40% van de tijd) (aantallen afgerond op 10-tallen) 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar komt overeen met circa 120 bewegingen per dag, (60 starts + 60 landingen)

35 35 MER routevariant B+ Indicatieve geluidniveaus (piekwaaren) Biddinghuizen Swifterbant Lelystad Dronten, Zeewolde

36 36 Hoe hard klinkt een decibel? Geluidmeet-apps voor smart-phones Zoektermen voor APP store: “Sound meter”, “Decibel meter”, “Noise meter”

37 37 Animaties MER variant B+ (Animaties)

38 38 - -

39 39 Kwaliteit leefomgeving Geurhinder Geurhinder van kerosine alleen in de directe omgeving van de luchthaven. Bij Schiphol is geur tot vijfenhalve kilometer waarneembaar. (bron GGD studie 2010) Een vliegoperatie die qua omvang vergelijkbaar is met Schiphol zou daarmee waarneembaar zijn in de woonkernen Dronten en Swifterbant De maximale vliegoperatie op Lelystad (45.000 vtb) is qua aantallen een factor 10 kleiner dan de vliegoperatie op Schiphol. Daarnaast zullen op Lelystad de allergrootste vliegtuigtypen als Boeing 747 / Boeing 777 / Airbus 380 etc niet komen.

40 40 Kwaliteit leefomgeving Luchtkwaliteit Het wereldwijde vliegverkeer draagt rond 3 procent bij aan totale CO2 uitstoot. In de directe omgeving van Schiphol is de bijdrage aan de luchtverontreiniging, afhankelijk van de stof, 2 tot 10 procent. In de omgeving van een luchthaven heeft het wegverkeer (b.v. een snelweg) het grootste aandeel in de luchtverontreiniging Luchtkwaliteit in de omgeving van Schiphol is vergelijkbaar met stedelijk gebied Taxiën, eindnadering, begin van start draagt het meeste bij. Vanaf een vlieghoogte van circa 3.000 ft is lokale neerslag verwaarloosbaar.


Download ppt "1 Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor."

Verwante presentaties


Ads door Google