De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo 2015 stand van zaken VNG Bob van der Meijden 12 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo 2015 stand van zaken VNG Bob van der Meijden 12 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo 2015 stand van zaken VNG Bob van der Meijden 12 juni 2014

2 Inhoudsopgave Uitkomsten wetsbehandeling Tweede Kamer Hoofdlijnen wetsvoorstel Wmo2015 Transitie en ondersteuning

3 Stand van zaken behandeling Wmo 24 april aangenomen in Tweede Kamer 6 mei technische briefing Eerste Kamer 20 mei eerste schriftelijke vragenronde Eerste Kamer 7/8 juli behandeling plenaire behandeling Eerste Kamer Half juli publicatie Staatsblad

4 Amendementen Wmo 2015 33 amendementen en 6 moties aangenomen door TK. Belangrijkste in relatie tot de transitie: 158: Introduceert het ‘right to challenge’, wat betekent dat burgers de gemeente mogen ‘uitdagen’ als ze denken dat ze bepaalde zorg beter kunnen uitvoeren dan de gemeente. 63: Geeft gemeenten de mogelijkheid om het vaststellen van rechten en plichten te mandateren aan een aanbieder (belangrijk bij sociale wijkteams). 82: Beleidsplan gaat in op continuïteit van zorg rond het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) tussen Jeugdwet en Wmo.

5 Amendementen Wmo 2015 (vervolg) 83: Het amendement schrapt de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Tevens bepaalt de gemeente voor welke voorzieningen regelingen voor zeggenschap en klachtrecht aangewezen zijn, maar is het opstellen van die regelingen de verantwoordelijkheid van de aanbieders. 86: De plicht tot samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wordt wettelijk vastgelegd. 160: Betreft inspanningsverplichting voor overname betrokken personeel met behoud van sociale en cao-rechten.

6 Uitgangspunten Wmo 2015 Wat kunnen mensen zelf en wat is hun echte zorg- en ondersteuningsvraag Als ondersteuning door de overheid nodig is, wordt deze verstrekt Deze ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid en maatschappelijke particpatie (“zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen”) Bouwt voort op gedachtengoed Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl: maatwerk, eigen kracht, integrale benadering, vraag-achter-de-vraag, ruimte voor professional

7 Inhoud Wmo 2015 Geen prestatievelden meer. Specifieke voorzieningen worden niet meer genoemd. De Wet noemt wel: Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie aan mensen met een beperking, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk; Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld; Bieden van beschermd wonen en opvang

8 ‘Compensatieplicht’ wordt ‘maatwerkvoorziening’ De gemeente biedt een maatwerkvoorziening als iemand op eigen kracht, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen niet zelfredzaam is of kan participeren. De maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin iemand kan participeren of zelfredzaam kan zijn. T.o.v. compensatieplicht: Rechtszekerheid blijft gelijk; Mogelijkheden voor maatwerk groter; Beroep op eigen inzet groter

9 4-jaarlijks Beleidsplan Beleidsplan gaat in op: integrale benadering ondersteuningsvraag kwaliteitsborging keuzemogelijkheden voor cliënt vroegsignalering en preventie ondersteuning mantelzorgers en coördinatie vrijwilligers toegankelijkheid samenleving samenwerking met verzekeraars en aanbieders beoogde resultaten en de meting daarvan

10 Verordening Verordening gaat in op: kwaliteit van voorzieningen eisen m.b.t. deskundigheid beroepskrachten betrokkenheid ingezetenen bij uitvoering mogelijkheden van PGB misbruik en oneigenlijk gebruik eigen bijdragen blijk van waardering voor mantelzorgers tegemoetkoming aan mensen met beperking of chronische ziekte i.v.m. aannemelijke meerkosten.

11 Kwaliteit en toezicht Voorziening is: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht afgestemd op behoefte cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt “in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid” Kwaliteits systematiek: Gemeenten integraal verantwoordelijk voor kwaliteit, handhaving en toezicht Basisnorm in wet die aanbieders direct bindt. Gemeenten ontwikkelen met organisaties van cliënten en aanbieders daar waar gewenst landelijke standaarden Landelijke standaarden voor (voorzieningen voor) zeer kwetsbare groepen

12 Budget Meicirculaire + toetsing ARK: budget 2015: > 3,6 mld nieuwe taken > 4,4 mld bestaande taken Bedragen per gemeente: in 2015 nog 100% historisch September: objectief verdeelmodel en budget 2016. Geleidelijke ingroei vanaf 2016. Nieuw budget via tijdelijk deelfonds sociaal domein, samen met budgetten P-wet en J-wet

13 3D en HLZ 3D (Sociaal domein) = Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet HLZ = Wmo2015, Wlz, Zvw 3DHLZ

14 Transitie en transitieondersteuning Landelijk: T-bureau, OTD, In voor zorg, cockpit, Convenanten, inzet ZBO’s Regionaal: Regiotafels over: - Afspraken gemeenten en zorgverzekeraars (wijkverpleging, preventie, afbakening) - Transitieoverleg met alle betrokken partijen over scharnierpunten (o.a.vastgoed, arbeidsmarkt, ICT, zorgcontinuiteit) Lokaal: Hier gebeurt het: sociale wijkteams, inkoop, communicatie, verordening, etc

15 Speerpunten Transitiebureau Tweede helft 2014: Operatie Dossier-overdracht Overgangsafspraken Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars Inkoop + landelijke inkoopafspraken zintuiglijk gehandicapten Programma Sociale wijkteams Transitie cliëntondersteuning (MEE) Communicatie Monitoring voortgang (ogen & oren)

16 T-bureau: handreikingen rond inkoop

17

18

19 Dank voor uw aandacht !


Download ppt "Wmo 2015 stand van zaken VNG Bob van der Meijden 12 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google