De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) Donderdag 7 mei 2015 Oolderhof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) Donderdag 7 mei 2015 Oolderhof."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) Donderdag 7 mei 2015 Oolderhof

2 Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juli 2014 (bijgevoegd bij de uitnodiging) 3. Ledenbestand en contributie 4. Stand van zaken financiën, jaaroverzicht 2013/14 en verslag van de kascommissie. Boekjaar. 5. Vaststelling leden kascommissie 2015 en 2016 6. Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement (bijgevoegd bij de uitnodiging), Aftreedrooster. 7. Aanpassing van de Statuten (bijgevoegd bij de uitnodiging) 8. Nieuw Financieel Toetsingskader (Pensioenwet) en de gevolgen voor onze leden: toelichting door Guido Monsieur 9. Status dekkingsgraad en vooruitzichten : toelichting door Henk Jansen 10. Rapportage over de periode sedert de vorige algemene vergadering en toelichting op de lopende acties 11. Rondvraag 12. Datum volgende ledenvergadering 13. Sluiting

3 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool ● 22 juli 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond ● De vergadering wordt geleid door Jan Hovens. Notulist is Ko Eisinger ● Aanwezig: 40 leden. ● Jan Hovens verwelkomt de aanwezige leden onder de mededeling dat het bestuur zich bewust was van de relatieve lage opkomst i.v.m. de vakantieperiode maar dat de recente ontwikkelingen de aanleiding zijn voor deze nieuwe bijeenkomst. ● Uit de zaal komt al de opmerking dat de vergadering onmiddellijk na de dreiging met een kort geding had moeten plaats vinden. Verschillende leden vinden dat Riekus Wolzak door de leden in de steek is gelaten.

4 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool (vervolg) ● Jan Hovens begint met een uitleg over het hoe en waarom van het kortgeding en het daarop volgende aftreden van onze voorzitter. Riekus Wolzak neemt hierop het woord en legt uit wat precies gebeurd is: - De gewraakte brief welke naar de directie van Rockwool is gestuurd met de dreiging de genodigden van de Rockwooldag ‘Maatschappelijk Ondernemen’ te benaderen en dat de gekozen woorden achteraf niet gelukkig geformuleerd waren. - Dat Rockwool de stok heeft gegrepen om te slaan; naar de Vereniging en persoonlijk naar Riekus Wolzak. - Dat het voor Riekus toen duidelijk was dat hij nooit meer namens onze Vereniging met Rockwool aan tafel zou kunnen zitten en hij zodoende zijn functie als voorzitter ter beschikking heeft gesteld.

5 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool (vervolg) ● Na diverse over- en weer discussies wordt over gegaan op de agenda en gestart met de presentatie. 1. Notulen vergadering 18 maart 2014: Een opmerking wordt door Ton Ettema verduidelijkt waarna de notulen goedgekeurd zijn. 2. Kiezen van de strategie voor de toekomst: Een van de opties is om, via de rechtsbijstand verzekeringen van een 7-tal van onze leden, een case op te starten welke zich toespitst op het arbeidsrechtelijke gedeelte. Hiervoor dient een arbeidsrecht advocaat in de hand te worden genomen. Ton Ettema geeft via een presentatie verduidelijking. - De aanwezige leden stemmen in met de opstart van deze case. - Diverse potentiële namen van deskundigen op dit gebied passeren de revue.

6 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool (vervolg) 3. Mr. Blom heeft de laatste in ons bezit gekomen stukken nog niet gezien maar wel toegezegd deze te willen bekijken. We sturen deze snel op en houden de leden op de hoogte van de voortgang. Mr. Blom beoordeelt de stukken op de bestaande pensioenwet. De afspraak wordt gemaakt dat eerst het ‘Blom’ traject gelopen wordt en daarna het arbeidsrechtelijke verhaal. Dit moet beide snel kunnen. Als beide geen soelaas bieden zullen we moeten stoppen met het verleden en alleen toekomstgericht met het Pensioenfonds praten. Diverse aanwezige leden spreken hun teleurstelling uit over het pensioenfonds van Rockwool i.v.m. de verwachtingen en voorstellingen welke gedaan zijn maar nu niet uitkomen. De huidige aangeboden appel is zeer zuur!

7 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool (vervolg) Bestuur Vereniging van Gepensioneerden: Zittende leden: Ko Eisinger (nu herkiesbaar welk met algemene stemmen wordt aangenomen) als penningmeester, Ton Ettema als bestuurslid en Jan Hovens als secretaris. Chris Hamans heeft zich, na de dreiging met een kort geding, bedankt als bestuurslid. Inmiddels is de aanmelding binnen gekomen van Guido Monsieur als (gewoon) bestuurslid. Staande de vergadering meldt Cees de Raadt zich aan als (gewoon) bestuurslid. Beide laatsten worden aangenomen. Omdat er geen voorzitter meer is, wordt door de vergadering besloten dat Jan Hovens tevens als interim voorzitter zal fungeren tot er weer een voorzitter benoemd gaat worden.

8 Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool (vervolg) Rondvraag: - Is Henk Jansen nog lid van onze vereniging? Antwoord: neen; hij heeft begin vorig jaar zijn lidmaatschap opgezegd na de publicaties in de Limburger. Een vreemde situatie omdat hij de vertegenwoordiger is van de gepensioneerden in het Pensioenfonds van Rockwool. - Zijn er afmeldingen van leden gekomen na de recente ontwikkelingen? Antwoord: ja, 1. De volgende keer dat we elkaar gaan zien zal op 27 november zijn als de Algemene bijeenkomst voor Gepensioneerden, georganiseerd door Rockwool, plaats vindt. Hierop wordt de vergadering gesloten onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden.

9 Ledenbestand en contributie: Aantal leden: 137 Contributie betaald: 112 Contributie onbetaald: 25

10 Financiën, jaaroverzicht 2013/2014: aantal ledeninkomstenuitgaven Transport 2012-20133088,90 Inschrijfgeld5018900,00 Contributie 201392780,00 Schenking/giften 20+3050,00 17-12-2013 Advies kosten, advocaten kantoor Onno Blom.1628,27 1-1-2014 Bank kosten, periode 1 okt2013 t/m 31 dec 2013 kwartaal 4 ; 201333,05 7-2-2014 Contributie 2014, KNVG, 142 leden142,00 14-2-2014 Verzendkosten, correspondentie lidmaatschap VGR, via Rockwool.326,12 27-3-2014 Webkosten : registratie kosten + webhosting.48,34

11 Financiën, jaaroverzicht 2013/2014: (vervolg) inkomstenuitgaven Bank kosten, periode 1 /1/2014 t/m 31/3/ 2014 kwartaal 1 ; 201421,26 23-4-2014 Advertentie kosten Deense media.500,00 1-7-2014 Bank kosten, periode 1 apr 2014 t/m 30/6/ 2014 kwartaal 2 ; 201415,62 1-10-2014 Bank kosten, periode 1 juli 2014 t/m 30/9/ 2014 kwartaal 3 ; 201413,79

12 Financiën, jaaroverzicht 2013/2014: (vervolg) Saldo 2013 / 2014 € 4090,45 Saldo 30 april 2015 € 4693,42

13 Verslag van de kascommissie : zie bijgevoegd pdf

14

15 Vaststelling leden kascommissie JaarNaam 2012 / 2013 Jacques Korsten Ton Ettema 2013 / 2014Ton Peters Jacques Korsten 2014 / 2015Cor BoekemaTon Peters

16 Goedkeuring huishoudelijk reglement Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement dient – ter aanvulling op de statuten van de vereniging – als leidraad voor het dagelijks functioneren van het bestuur en van de vereniging. 1. Het Bestuur 1.1. Voor de functies van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kunnen uit de groep van bestuursleden plaatsvervangers worden aangewezen. 1.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter en de secretaris dit noodzakelijk achten, of als twee bestuursleden daarom verzoeken. 1.3. Plaats en tijdstip van de vergaderingen worden door de voorzitter vastgesteld.

17 Goedkeuring huishoudelijk reglement (vervolg) Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement dient – ter aanvulling op de statuten van de vereniging – als leidraad voor het dagelijks functioneren van het bestuur en van de vereniging. 1.4. In de bestuursvergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd. 1.5. Alle stukken waarbij de vereniging verplichtingen aangaat of op enigerlei wijze wordt verbonden, dienen door voorzitter (c.q. diens vervanger) en secretaris of door voorzitter (c.q. diens vervanger) en één ander bestuurslid gezamenlijk te worden ondertekend. 1.6. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte (reis)kosten m.u.v. de reguliere ledenvergaderingen. Waar enigszins mogelijk zullen de leden steeds gebruik maken van carpooling. 1.7. De Km-vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en aan de leden bekendgemaakt in het verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

18 2. Taakverdeling 2.1. Voorzitter - leidt de algemene vergadering en de bestuursvergadering; - leidt het bestuur d.w.z. draagt zorg voor de nodige initiatieven, coördineert de bestuurswerkzaamheden en draagt zorg voor de uitvoering ervan; - is verantwoordelijk voor de externe contacten. 2.2. Secretaris - maakt verslagen of notulen van de diverse vergaderingen; - voert de benodigde correspondentie naar de leden; - is verantwoordelijk voor het archief beheer; - is verantwoordelijk voor de ledenadministratie; - onderhoudt, of laat onderhouden, de website van de vereniging.

19 2.3. Penningmeester - beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging; - doet en ontvangt betalingen; - draagt zorg voor de inning van de contributie van de leden en neemt contact op met leden in geval van betalingsachterstand; - voert een overzichtelijke administratie en draagt zorg voor een duidelijke verantwoording van de inkomsten en uitgaven; - maakt het financieel verslag; -nodigt de kascommissie uit voor kascontrole. 3. Algemeen 3.1. Het financiële jaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 3.2. De verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris. 3.3. Communicatie tussen bestuur en leden dient zoveel mogelijk te lopen via e-mail en de website. 3.4. Dit Huishoudelijk Reglement wordt samen met de statuten opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

20 Voorstel Statutenwijziging aan de Algemene Ledenvergadering 7 mei 2015 Het bestuur van de vereniging stelt aan de leden voor om artikel 2.2. van de Statuten als volgt aan te passen ( paars gemarkeerde tekst) : 1. De vereniging tracht haar doelen te bereiken door: a. Het, waar nodig, verstrekken van advies aan haar leden; b. Het (bevorderen van het) verstrekken van informatie aan haar leden betreffende pensioenzaken; c. Het beleggen van vergaderingen; d. Het onderhouden van contacten met de directie van het Rockwool bedrijf; e. Het realiseren van medezeggenschap in het pensioenfonds voor de door de vereniging vertegenwoordigde groepen van belanghebbenden en het op de geëigende manier invulling geven hieraan ; f. Het onderhouden van contacten met (daartoe aangewezen vertegenwoordigers van) het pensioenfonds; g. Het uitbrengen van advies aan de leiding van het pensioenfonds; h. Alle andere activiteiten welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van de doelstellingen.

21 Het nieuwe F(inanciële) T(oetsings) K(ader): Het nFTK bevat de rekenregels die pensioenfondsen per 1 januari 2015 moeten hanteren voor de berekening van hun financiële positie. ( waardering bezittingen en verplichtingen )

22 Het nieuwe FTK: waarom ? Betere borging van pensioenvermogen voor alle deelnemers op korte en lange termijn: meer zekerheid op nominale aanspraken voor alle deelnemers. Pensioenen minder gevoelig maken voor grote schokken op de financiële markten. Demping van korting over langere termijn. Hogere drempels voor (inhaal)indexatie.

23 Wat is nieuw? Enkele belangrijke punten: Hogere buffereisen door nieuwe en strengere uitgangspunten voor de berekening van het Vereist Eigen Vermogen. Beleidsdekkingsgraad (= BDG, voortschrijdend 12-mnd-gemiddelde en later een andere UFR, aangepaste rekenrente), dit is lager dan de dekkingsgraden voorheen. Indexatie pas boven BDG van 110%, en dan max. 1% per 10 punten Indien BDG onder 105%, korten, maar dan wel uitsmeren over 10 jaar; 2015 is overgangsjaar.

24 Samengevat: Voor de langere termijn betekenen de nieuwe regels dat de pensioenfondsen financiële tegenvallers beter kunnen opvangen. Voor de korte termijn betekent het dat pensioenen minder snel omhoog gaan.

25 PF Rockwool : Dekkingsgraad en Vooruitzichten  Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2015 (peildatum Toezichthouder) 106,9%  Strategische mix Beleggingen (PF Rockwool): Vastrentende waarden75% Aandelen 25% Vastgoed 5%  Verplicht Eigen Vermogen op basis van nieuwe solvabiliteitseisen en Beleggingsresultaten scenario Toezichthouder 114,0% Dit betekent dat er een herstelplan moet ingediend worden uiterlijk 1 juli 2015!

26 PF Rockwool : Dekkingsgraad De maximale hersteltermijn is op 12 jaar gesteld.  Minimaal Vereist Eigen Vermogen 104,3% Als de beleidsdekkingsgraad niet onder dit percentage komt is er geen directe aanleiding tot het korten van de rechten.

27 PF Rockwool : Vooruitzichten ALM studie (komende 15 jaar) in relatie tot het Herstelplan. Op basis van het Toezichtscenario betreffende de te behalen rendementen en handhaving van onze strategische beleggingsmix, komt men tot de volgende resultaten: Premie Gemiddelde feitelijke premie32,6% Gemiddelde zuivere kostendekkende premie28,2% Kans op toereikendheid premie51,0% Kans op opbouwkorting34,0%

28 PF Rockwool : Vooruitzichten (vervolg) Rechten Kans op rechtenkorting 8,0% Kans op dekkingstekort beleidsdekkingsgraad 16,0% Kans op beleidsdekkingsgraad < 100% 7,5% Kans op reservetekort beleidsdekkingsgraad 45,0% Koopkracht Koopkracht actieven 91,0% Koopkracht niet-actieven 88,0%

29 Rapportage van het bestuur over de periode sedert de vorige algemene vergadering en toelichting op de lopende acties Uit het vorige jaarverslag: De afspraak wordt gemaakt dat eerst het ‘Blom’ traject gelopen wordt en daarna het arbeidsrechtelijke verhaal. Dit moet beide snel kunnen.

30 Rondvraag

31 Datum volgende vergadering


Download ppt "Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) Donderdag 7 mei 2015 Oolderhof."

Verwante presentaties


Ads door Google