De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Het Huishoudelijk Regelement?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Het Huishoudelijk Regelement?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is Het Huishoudelijk Regelement?
Leerlingenraad Jacob van Liesveldt

2 Wat is het huishoudelijk reglement?
Het huishoudelijk reglement (HR) is een document dat de interne organisatie van de leerlingenraad regelt. Het is een aanvulling op het leerlingenstatuut.

3 Indeling Het HR is opgedeeld in negen hoofdstukken: Algemeen
Leerlingenraad Vergaderingen Leden van de Leerlingenraad Subgroepen Bestuur Vertegenwoordiging Stukken Administratieve Zaken

4 1 Algemeen In het eerste hoofdstuk is algemene informatie over het HR te vinden, zoals de geldigheidsduur, begripsbepaling en procedure. 1.4 Afwijking A Het bestuur kan niet van dit reglement afwijken. B De algemene vergadering kan met een tweederdemeerderheid afwijken van het huishoudelijk reglement. C Afwijking van dit reglement wordt expliciet gemeld.

5 2 Leerlingenraad Hoofdstuk 2 gaat over de doelen en verplichtingen van de leerlingenraad in het algemeen. 2.1 Algemeen A De leerlingenraad is het vertegenwoordigend orgaan van de school ten behoeve van leerlingen binnen de school. B De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle klassen.

6 3 Vergaderingen Het derde hoofdstuk leidt de verschillende vergaderingen in. Er wordt onder andere gesproken over wie er aanwezig zijn bij welke vergaderingen en wanneer deze vergaderingen gehouden worden. 3.3 Algemene vergadering A De algemene vergadering wordt bijgewoond door de algemene leden en eventuele andere genodigden. B De algemene vergadering wordt in de regel op de tweede dinsdag van de maand gehouden, met een minimum van negen keer per schooljaar. C Tijdens de laatste algemene vergadering van het schooljaar worden het jaarverslag en het financieel jaarverslag gepresenteerd en erover gestemd.

7 4 Leden van de leerlingenraad
Hoofdstuk 4 is toegespitst op de leden van de leerlingenraad, en hun onderverdeling in algemene leden, leerlingenparlementsleden en bestuursleden. Ook de selectieprocedure staat hier vastgelegd. 4.2 Algemene leden A De algemene leden wonen de algemene vergadering bij. B Algemene leden zitten in klas drie, vier, vijf of zes. C Er wordt gestreefd naar twee algemene leden per leerjaar per niveau.

8 5 Subgroepen Het vijfde hoofdstuk gaat over subgroepen. Er staat onder andere hoe nieuwe subgroepen tot stand komen, wat de taken van de subgroepleider zijn en iets over speciale subgroepen zoals de SollicitatieCommissie. 5.2 Subgroepleider A De subgroepleider is het hoofd en de eindverantwoordelijke van de subgroep. B De subgroepleider wordt verkozen in de algemene vergadering. C De subgroepleider draagt er zorg voor dat de voortgang binnen de subgroep bewaakt wordt. D De subgroepleider doet elke derde week van de maand een verslag aan het bestuur over de gang van zaken. Tevens doet de subgroepleider tijdens de algemene vergadering verslag aan de algemene leden.

9 6 Bestuur Hoofdstuk 6 gaat over het bestuur. Hier staan de taken van het bestuur in het algemeen en van de verschillende bestuursfuncties, zoals voorzitter. 6.5 Penningmeester A De penningmeester is het financieel hoofd van de leerlingenraad. B De penningmeester heeft de volgende taken: – Het beheren van de boekhouding. – Het opstellen van een financieel jaarverslag.

10 7 Vertegenwoordiging Hoofdstuk 7 gaat over hoe de leerlingenraad zichzelf vertegenwoordigt bij andere organen, zoals de directie, de VMR, het BRA, het LAKS, etc. 7.1 Algemeen De voornaamste taak van de leerlingenraad is het vertegenwoordigen van de belangen van de leerlingen. Dit doen zij door contact te onderhouden met zowel de leerlingen, de directie en andere organen binnen en buiten school.

11 8 Stukken Het achtste hoofdstuk gaat over de stukken. Hieronder worden niet alleen ingediende stukken gerekend, maar ook notulen, agenda’s, verslagen, etc. 8.1 Algemeen Leden van de leerlingenraad kunnen, evenals niet-leden, stukken indienen. Deze stukken worden ter instemming of ter informatie aangeboden.

12 9 Administratieve Zaken
Het negende hoofdstuk gaat over administratieve zaken, zoals de kast. 9.2 Kast De Leerlingenraad beschikt over een afsluitbare kast. Hierin worden uitsluitend dingen gerelateerd aan de leerlingenraad bewaard, waaronder de notulen, administratie, binnengekomen stukken, promotiemateriaal, etc. De secretaris is eindverantwoordelijk voor de inhoud (en organisatie) van de kast.

13 Vragen? Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "Wat is Het Huishoudelijk Regelement?"

Verwante presentaties


Ads door Google