De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Medezeggenschapsraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Medezeggenschapsraad"— Transcript van de presentatie:

1 De Medezeggenschapsraad
Woensdag 17 september KBS De Ark KBS De Ark van Noach Presentatie De Medezeggenschapsraad Harmen/Susan/Jurgen

2 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
Samenstelling Wat is de taak en rol van de MR? Wat is de relatie met de Ouderraad (OR)? Waar vind je informatie over de MR? Verkiezingen?

3 Wat is de MR? De MR is het beleidstoetsend orgaan van de school. De MR heeft wettelijk instemmings- dan wel adviesrecht ten aanzien van belangrijke besluiten welke een schoolbestuur wil nemen. De MR kan deze adviezen zowel gevraagd als ongevraagd geven.

4 Wettelijk verplichte raad binnen de school waarin evenveel ouders als leerkrachten zitting hebben.
De MR denkt mee over het beleid van de school en treedt op als toezichthoudend orgaan.

5 Samenstelling Ouders Personeel 50% 50%

6 Waarvoor dient de MR? Belangrijke beslissingen
Onderwijs: b.v. de keuze van een methode of over de groepsindeling. School als geheel: b.v. verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of fuseren met een andere school. Directie is belast is met de dagelijkse leiding op school Noach: Pauline van der Zwet Ark: Hans Veltman Schoolbestuur: Stichting Lek en IJssel eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen luistert naar de argumenten van de MR Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. De MR oefent dus invloed uit op de gang van zaken op school.

7 Wanneer welke bevoegdheden?
INSTEMMING Onderwijskundige doelstellingen van de school; Schoolplan, leerplan en het zorgplan; Schoolreglement; Beleid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders; Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; Aanvaarding van bepaalde materiële bijdragen of geldelijke bijdragen; Klachtenregeling; Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan (als fusie etc).

8 Wanneer welke bevoegdheden?
ADVIES Meerjarig financieel beleid voor de school; Inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school; Wijzigen van duurzame samenwerking met een andere instelling; Onderwijskundige projecten of experimenten; Beleid met betrekking tot de organisatie van de school; Bepaalde regelingen op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid Aanstelling of ontslag van de schoolleiding; Concrete taakverdeling binnen de schoolleiding/Managementstatuut; Toelating en verwijdering van leerlingen; Regeling van de vakantie; Het oprichten van een centrale dienst; Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; Onderhoud van de school; Voor- en naschoolse opvang.

9 Waarover praat de MR? Over alles wat met de school te maken heeft Voorbeeld laatste notulen: • Gymzaal • Personeel • Managementrapportage • Overlast skateplein Noach • GMR: compensatieverlof, luchtkwaliteit scholen, bestuursformatieplan • Overblijven: hygiëne toiletten, factureringssysteem • Verkiezingen • Sportdag Elk belangrijk besluit moet het bestuur voorleggen aan de MR. MR kan elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, gevraagd of ongevraagd. Ongevraagd voorstel: bestuur moet binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren Eén keer per jaar schriftelijk verslag MR (sociaal jaarverslag): openbaar Tussentijds informeren achterban: Arktueel Goedgekeurde notulen op website school

10 Blijft het bij praten alleen?
Adviesrecht: schoolbestuur moet serieus reageren op elk MR-advies, maar hoeft niet elk advies zonder meer over te nemen Instemmingsrecht: zonder instemming MR kan bestuur bepaalde besluiten niet nemen Eén gemeenschappelijk belang: de school. Meestal treedt MR als geheel op. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

11 Wat is de relatie met de OR?
OR MR Aard Vereniging van ouders Beleidstoetsend orgaan Samenstelling Ouders Ouders & leerkrachten Bevoegdheden Adviserend naar MR Wettelijk gesprekspartner Activiteiten Daadwerkelijk organiseren van activiteiten Beleidstoetsing & Advies Er vindt regelmatig overleg plaats tussen OR en MR Het een goed gebruik dat ook een aantal leerkrachten de vergaderingen van de OR bijwonen

12 Het verschil met de OR? In de MR zitten zowel leer- krachten als ouders; in de OR zitten alleen ouders. De OR is een vereniging van ouders. De OR organiseert daadwerkelijk activiteiten; vaak samen met school. De MR richt zich voornamelijk op het beleid van school. De MR is de “formele” gesprekspartner van school die wettelijk is ingesteld. Wettelijk gezien heeft de OR alleen een adviesrecht richting de MR.

13 Waar vind je informatie over de MR?
Arkschool.nl Arktueel Vergaderingen….OPENBAAR!!!

14 Verkiezingen!! Vacature voor één ouderlid van de Ark - Twee kandidaten - Stembriefjes Arktueel

15 Vragen?

16 Hartelijk dank voor de aandacht!


Download ppt "De Medezeggenschapsraad"

Verwante presentaties


Ads door Google