De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie  Kerngegevens BWD  Missie en visie, waar staan we voor?  Activiteiten  Waar staat de organisatie nu?  Locatiebeleid  Vrijwilligersbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie  Kerngegevens BWD  Missie en visie, waar staan we voor?  Activiteiten  Waar staat de organisatie nu?  Locatiebeleid  Vrijwilligersbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud presentatie  Kerngegevens BWD  Missie en visie, waar staan we voor?  Activiteiten  Waar staat de organisatie nu?  Locatiebeleid  Vrijwilligersbeleid  Ambities voor de toekomst

2 Kerngegevens BWD  Stichting met stichtingsbestuur  Circa 65 fte in dienst in 2010  Beheerders gedetacheerd door Combiwerk  350 vrijwilligers (wv. 100 incidenteel)  17 welzijnsaccommodaties, 26 voorzieningen  Gemeente Delft grootste opdrachtgever  Fondsen en andere inkomsten

3 Missie en visie BWD  Doel BWD: Vergroten participatie bewoners Bijdragen aan empowerment, weerbaarheid  Voor wie is BWD? E en ieder die anderen wil ontmoeten En mee wil doen in wijk- of buurtverband Met aandacht voor hen die uit zichzelf niet makkelijk meedoen in sociaal en economisch opzicht

4 Waar staat BWD voor  Producten op het gebied van welzijn en leefbaarheid  Bijdrage aan sociale stijging en binding  Vraaggestuurde programmering  Signalering en doorverwijzing  Ondersteuning en facilitering  Organisatie van diversiteit activiteiten

5 Activiteiten BWD Activiteiten en diensten liggen op het gebied van:  Ontmoeting  Activering  Ontspanning  Gezond leven  Persoonlijke ontwikkeling  Integratie

6 Buurthuis Wijkcentrum Jongerencentrum Activiteitencentrum 55+ Voordijkshoorn Buitenhof Tanthof Voorhof Vrijenban Wippolder Hof van Delft SECOS VKC Technica 10 Brede School Conversatielessen Vrijwilligerswerk Inpandig jongerencentrum

7 Waar staat BWD nu  Tussen 2005 en 2009 fors gegroeid  Meeste accommodaties verbouwd  Producten toegespitst op vernieuwde beleidskaders gemeente  Groeiende samenhang en professionalisering  Externe profilering  2008: Modern welzijnswerk  Welzijn Nieuwe Stijl: WMO

8 Naar een wijkgerichte organisatiestructuur voor BWD:  Dichter bij de klant  Nauwere samenwerking met partners op wijkniveau  Meer samenhang in de producten en de dienstverlening Reorganisatie 2008

9 Wijkgericht werken  Wijkplannen, op basis van analyse, met doelstellingen en aandachtspunten  Deelgebieden: Opgroeien in de wijk Wonen en woonomgeving Samenleven en betrokkenheid  Nadere uitwerking op activiteitenniveau

10 Prestatieafspraken met gemeente  26 Producten  Cyclus van Vraagboek tot Productboek  Prestaties geformuleerd in doelstellingen, doelgroepen en randvoorwaarden, w.o. rapportage  Inhoudelijke en financiele verantwoording  Budgetten per product

11 Capaciteit producten  Wijkopbouwwerk: 2.6 fte = 13 uur bruto gem. per wijk  Sociaal Cultureel werk: 3.7 fte = 19 uur bruto gem. per wijk  Jongeren en tienerwerk: 13.2 fte

12 Financiën 1  Basissubsidie  Projectfinanciering  Inkomsten van derden  Fondsen en andere inkomsten

13 Financiën 2  Accres en CAO stijging houden geen gelijke tred  Beheren en exploiteren locaties: kosten overstijgen subsidie  Begroting 2010 niet sluitend  Maatregelen die BWD genomen heeft

14 CAO- impact 2007 – 2010 BWD 2007200820092010 Totaal6,00%6,50%8,18%7,65% Cumulatief (2006 =100) 106%113%122%133%

15 De Wending

16 Het Buitenhuis

17 Vrijwilligers in wijkaccommodaties WijkInzet structureelInzet incidenteel Hof van DelftOlof : 2010 Wending: van 10 naar 2810 Vrijenban 2814 WippolderWippolder: 1450 Wipmolen: 322 Voorhof 3910 BuitenhofBuitenhuis: 285 TanthofHofstee: 205 Voordijkshoorn 3610 Totaal 250111

18  Verantwoordelijk gedrag genereert vertrouwen  Diversiteitsbeleid d.w.z. afspraken zijn afgestemd op ieder’s talenten en competenties  Aansluiten bij huisbeleid  Spanningsvolle situaties voor professionals Vrijwilligers

19 Taken vrijwilligers  Ontmoeting voor ouderen  Organisatie van activiteiten  Activiteiten begeleiden, verzorgen  Cursussen geven  Bedienen aan bar  Openstelling verzorgen  Optreden als gastheer of -vrouw  Speelgoeduitleen

20  Beleid en huisregels  Administratie en verantwoording  Wet- en regelgeving  Veiligheid  Vergunningen  Alcoholmatiging  Laagdrempeligheid, toegankelijkheid Huisbeleid

21 Alcoholmatigingsbeleid  In samenwerking met Brijder effectief voorlichten over alcohol en drugs aan bezoekers: volwassenen, jongeren én tieners.  Verdere training van personeel in het signaleren van (overmatig) gebruik; vrijwilligers ook trainen.  Indien nodig bezoekers toeleiden naar hulpverlening.  Alle wijk- en buurtaccommodaties hanteren dezelfde prijslijst voor consumpties.  De prijs voor alcoholhoudende dranken wordt opgetrokken.  Samen met partners in de stad organiseren van Frisse Feesten voor tieners en jongeren.

22  Instrument voor betrokkenheid en inspraak ex-bestuurders, bezoekers, wijkbewoners, vrijwilligers  Vertaalslag van ontwikkelingen en vraag in de wijk naar programma in wijkcentrum  Programmaraad is klankbord voor sociaal cultureel werker  Besluitvorming op basis van consensus, BWD eindverantwoordelijk Programmaraden 2005

23 Inspraak programmering 2009  Ooievaarsnest, Vleugel, VKC, Buitenhuis: actieve programmaraad  Wipmolen, Hofstee, Voorhof: klankbordgroep  Hofstee en Voorhof: programmaraad wacht nadere werkafspraken af  Wippolder, Olof, Parel en Bras: geen programmaraad ontstaan  Wending en Onder de Schie: programmaraad opgestapt

24 Conclusies  Veel andere overlegstructuren ontstaan  Verschil in belangen  Programmaraad is middel geen doel  Actieve programmaraad leidt niet 1 op 1 tot tevredenheid onder alle gebruikers  Geen actieve programmaraad leidt niet 1 op 1 tot onaantrekkelijke programmering  Programmaraad toe aan vernieuwing

25 Vraagsturing en Inspraak  Nieuwe overlegvormen  BWD-breed overleggezelschap  Rekening houden met verschillen in belangen van vrijwilligers, gebruikers, bezoekers, wijkbewoners  Koppeling met andere overleggen op wijkniveau  Bevoegdheden en budget

26 Ambities 1.Versterken participatie Kwetsbare ouderen Mensen met een GGZ-achtergrond Mensen met een verstandelijke beperking Vrijwilligers Overleggezelschap BWD-breed

27 Ambities 2.Sociaal ondernemen Eigen beleidsruimte Evenwicht tussen locaties en menskracht Begeleidingscapaciteit Gezonde exploitatie Goede afspraken met gebruikers Voorbereiding op HKZ certificering

28 Ambities voor de toekomst  Versterken participatie  Sociaal ondernemen  Vormgeven welzijn 2.0


Download ppt "Inhoud presentatie  Kerngegevens BWD  Missie en visie, waar staan we voor?  Activiteiten  Waar staat de organisatie nu?  Locatiebeleid  Vrijwilligersbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google