De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIO decentralisatie begeleiding 9 oktober 2012. Programma Concept visie Drechtsteden, door Marjan v.d. Hoek Regionale klankbordgroep, door Rolf de Folter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIO decentralisatie begeleiding 9 oktober 2012. Programma Concept visie Drechtsteden, door Marjan v.d. Hoek Regionale klankbordgroep, door Rolf de Folter."— Transcript van de presentatie:

1 BIO decentralisatie begeleiding 9 oktober 2012

2 Programma Concept visie Drechtsteden, door Marjan v.d. Hoek Regionale klankbordgroep, door Rolf de Folter Casusbespreking, door Mariëlle Verhoeve en Dagmar Ambachtsheer (MEE) Vragen / discussie

3 Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Alblasserdam 9 oktober 2012, Marjan v.d. Hoek

4 4 STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING  Ontwikkelingen: Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) Controversieel verklaring decentralisatie AWBZ (mei 2012) Lente akkoord: schrappen IQ maatregel, verzachten PGBmaatregel, scheiden wonen en zorg (zzp 1 t/m3), bezuiniging op vervoer (naar dagbesteding) Verkiezingen september 2012: nieuwe coalitie bepaalt wetgevingstraject  Vervolg: Gemeenten gaan door met voorbereidingen! Voorsorteren op invoering per 1 januari 2014 Ontwikkeling van Innovatieagenda 2013-2014

5 Drechtstedelijke aanpak Drechtstedelijke beleidsontwikkeling:regionaal transitieteam Bestuurlijke trekker: Harry Wagemakers Ambtelijke organisatie: regionaal beleidsteam Visie en beleid voorbereiden voor 1e kwartaal 2013: lokale besluitvorming Implementatietraject 2013 (uitgaande van invoering 1 januari 2014) Samenwerking in het gehele traject met betrokken zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, Wmo adviesraden, (klankbordgroep) cliëntenraden en gemeenteraden

6 Indeling Wat komt er op gemeenten af? Wat is onze concept visie? Ontwikkeling Innovatieagenda AWBZ

7 Wat komt er op gemeenten af? Wat is extramurale BEGELEIDING ? Één van de AWBZ-functies (incl. kortdurend verblijf/ vervoer), gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing Voor mensen met matige of ernstige beperkingen (lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychogeriatrische of psychiatrische stoornis) Praktische hulp, structuur en regie in persoonlijke levenssfeer

8 HOE WORDT BEGELEIDING NU AANGEBODEN? Zorgaanbieders (Verzorging & verpleging, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg) Individuele begeleiding (BGI) of als groepsbegeleiding (BGG) Zorg in natura (ZIN) of als PGB Wat komt er op gemeenten af?

9 Cijfers Drechtsteden extramurale begeleiding Inschatting budget (peiljaar 2010): € 41 mln. (excl. vervoer) Aantal cliënten (regionaal): 3.523 (incl. 18- groep BJZ) Grootste doelgroepen (aandeel 69%) : GGZ (1.067) en VG (973) Grootste aanbieders: Rivas, Aafje, Gemiva, ASVZ, Syndion, Yulius Gemiddeld 30% PGB en 70% ZIN

10 De kern van onze visie op begeleiding Wij staan voor een inclusieve samenleving, waar een ieder ongeacht zijn beperking als volwaardig burger mee kan doen, mee mag doen en mee wil doen (participatie). Wij verwachten dat mensen, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun naasten (zelfredzaamheid). Wij zetten in op een kwalitatief goed en betaalbaar ondersteuningsaanbod, georganiseerd in de nabijheid van de burger en mantelzorger (burgernabij, in wijken en buurten).

11 Visie: perspectief van gemeenten (I) Van verzekerd recht (AWBZ) naar compensatiebeginsel / participatie (WMO) De nadere uitwerking van het compensatiebeginsel in de Wmo is een belangrijk onderdeel in de nieuwe aanpak Het belang van lokale partners: innovatie in het kader van Maatschappelijke Ondersteuning (Welzijn Nieuwe Stijl) Dienstverlening van aanbieders dient in samenhang en in wijken en buurten te worden geboden De toegang (indicatie) moet eenvoudiger en integraler De huidige indicatiestelling is ingewikkeld en te smal georganiseerd, dit vraagt om een nieuwe manieren om de toegang tot zorg en ondersteuning te regelen

12 Visie: perspectief van gemeenten (II) – Keuzes in ondersteuningsaanbod  Wat is verantwoorde, kwalitatief goede ondersteuning voor welke doelgroep? – Zorg in Natura (ZIN) is voor gemeenten uitgangspunt.  Hoe gaan we in de toekomst om met PGB?  Onderzoek OCD in de regio Drechtsteden. – Evenwicht bereiken tussen kwaliteit aanbod en betaalbaarheid  Hoe gaan we om met de stijgende kosten in de zorg?

13 Visie: perspectief van gemeenten (III) Keuzevrijheid voor cliënten De cliënt moet kunnen kiezen op basis van persoonlijke voorkeur, signatuur of noodzakelijke specialisatie, daarom gaan we contracten aan met alle bestaande aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen -Samenhang realiseren tussen gemeentelijke beleidsvelden / 3 decentralisaties  AWBZ, WMO, Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen (bijvoorbeeld: samenloop HH en begeleiding, dagbesteding, vervoer)

14 Innovatieagenda AWBZ 2013 -2014 – Ontwikkel- en veranderopgaven in de zorg – Gezamenlijk proces met zorg- en welzijnsaanbieders – Samenwerking zorgkantoor/zorgverzekeraar VGZ: convenant – Co-financiering met zorgaanbieders en VGZ – Pilots/experimenten in alle Drechtsteden – Ontwikkeling sterke lokale aanpak op welzijn en zorg – Benutten schaalvoordelen van de regionale samenwerking

15 MEE Drechtsteden Ondersteuning bij leven met een beperking 9 oktober 2012, Mariëlle Verhoeve en Dagmar Ambachtsheer

16 Extramurale Begeleiding Drechtsteden AWBZ WMO Over wie hebben we het nou?

17 Wat doet MEE voor wie? MEE informeert, adviseert en ondersteunt mensen met een beperking en hun omgeving. IQ tot 85 Autisme Lichamelijke Beperking Chronisch zieken Niet aangeboren hersenletsel Wens voor de toekomst: afschaffen doelgroepenbeleid! Geen leverancier van functie begeleiding!

18 Doel en visie MEE Kwetsbare burgers ondersteunen in zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving, ofwel: ZELFSTANDIG MEEDOEN! Gericht op het bevorderen, behouden of compenseren zelfredzaamheid Uitgangspunt: eigen regie en verantwoordelijkheid ‘

19 Wat signaleert MEE? Toename multi-problem situaties: Dubbele diagnose Gezinsproblemen Problemen op meerdere levensgebieden Combinatie van bovenstaande factoren

20 Thema’s n.a.v. conceptvisie 1. Inclusie vergt maatwerk! 2. Begeleiding, voor wie toegankelijk? 3. Indicatiestelling: - PGB - zorg in natura

21 1. Inclusie vergt maatwerk! Algemene voorzieningen versus Specialistisch aanbod

22 Casus Jochem 10 jaar oud Diagnose PDD NOS Moeder kwetsbaar

23 2. Begeleiding, voor wie toegankelijk? Effect doelgroepenbeleid

24 Casus Jenny vrouw 21 jaar oud Dochtertje van 3 Licht verstandelijke beperking ADHD Vermoeden van ASS.

25

26 3. Indicatiestelling het keukentafelgesprek “Allemaal aan tafel! “ Het keukentafelgesprek en haar kenmerken

27 Casus Man 70 jaar Alleenstaand Verstandelijke beperking Alcohol verslaving

28 3. Indicatiestelling Zorg in Natura of PGB? NaturaPGB VerantwoordingGemeenteBurger Bepaling aanbodZorgaanbiederBurger

29 Uitnodiging “Begeleiding in Alblasserdam”

30 Einde Vragen / discussie

31


Download ppt "BIO decentralisatie begeleiding 9 oktober 2012. Programma Concept visie Drechtsteden, door Marjan v.d. Hoek Regionale klankbordgroep, door Rolf de Folter."

Verwante presentaties


Ads door Google