De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENHANG DOOR SAMENWERKING VOOR SAMENLEVING Wijnand van Lieshout, EGEM-i adviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENHANG DOOR SAMENWERKING VOOR SAMENLEVING Wijnand van Lieshout, EGEM-i adviseur."— Transcript van de presentatie:

1 SAMENHANG DOOR SAMENWERKING VOOR SAMENLEVING Wijnand van Lieshout, EGEM-i adviseur

2 2 De elektronische overheid Doel: twee effecten bereiken Burger en bedrijf kunnen de dienstverlening van de overheid langs elektronische weg afnemen De overheid gebruikt elektronische communicatie om anders te gaan werken. Niet alleen dienstverlening, ook handhaving, effectiviteit en efficiency, betere beleidsinformatie zijn doelen die worden nagestreefd.

3 3 Digitalisering processen Vindbaarheid Omgevings loket Digitale Aanvraag VOG Digitaal Klanten Dossier Basis Register Topografie Basisregister Adressen Nieuw Handels Register Basis Registratie Kadaster Webrichtlijnen Vergunningen Op internet Publicaties op internet Fraude bestrijding Verzuim Registratie Mobiel CRM Eenmalige Vastlegging Multi Channeling (De)centra- lisatie Shared Services Regionale Samen werking DIGID WOZ administratie Wet werk en Bijstand Betalings Mogelijkheden Smart Migration Keten Samenwerking GBA Terrorisme Bestrijding Call centra De brede School Ruimtelijke Inrichting Burger Participatie eProcurement Bedrijfs proces Optimalisatie Dienst verlening Aan burger Model Risicokaart Deregulering Onderwijs nummer Wet Puber Rampen bestrijding Digitale Duurzaam heid Open source PKI Veiligheids regio’s Kiezen op Afstand WOB Burgerservice Nummer Uitbesteding IT beheer Hergebruik Software Identificatie en Authenticatie Admini- stratieve Lasten verlichting Schaal vergroting Leefbaarheid Veiligheid Keten Samenwerking Register gevaarlijke Stoffen AWB PIP eFormuliereb Bedrijven loket Overheids Transactie poort BIN Stroomlijning Basis gegevens Bouw loket NORA Beveiliging ENIK Digitale Loketten DURP WKPB Omgevings loket Basis Register Gebouwen Ontsluiting overheidsinfo Samen werkende catalogi WMO Digitaal Kind Dossier © Het Expertise Centrum

4 4 Bestuurlijke Verklaring Afspraak tussen BZK, IPO, VNG en UvW over: Inzet van I-teams in gemeenten (provincies en waterschappen) ter invoering van de Andere Overheid. Nu NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) De afspraak is neergelegd in de zgn. Verklaring, die prioriteiten stelt in de ondersteuning door de I-teams.

5 5 KAN EN MOET MAKKELIJKER Burgers en bedrijven beschouwen overheid als één Geen onnodige last Taak overheid: makkelijker maken Ingrijpende modernisering informatiehuishouding héle overheid meer samenhang meer tempo gezamenlijk schouders er onder Dan …minder regels, meer kwaliteit Dus … makkelijker!

6 6 UITGANGSPUNTEN Overheid transparant Éénmalige gegevensverstrekking Niemand “van het kastje naar de muur” Minder administratieve lasten Alle kanalen open voor burgers en bedrijven Gemeenten: dé poort tot de totale overheid

7 7 VISIE-ONTWIKKELING Tempo maken met elektronische overheid Slim gebruik van technologische mogelijkheden Gezamenlijke visie: dienstverlening en burgercontact

8 8

9 9 … MAAR WEL EFFICIENT Ontwikkeling Realisatie Aansluiting →→→ ondersteuning door i-TEAMS

10 10 REALISATIE E-gemeente vraagt flinke investeringen en heeft grote impact (van aanbodgedreven naar vraaggericht) Business-case EGEM VALKUIL: schilder geen voordeur zonder ook de rest te doen

11 11 Intake gemeente Nuth (Propositie) De doelen zijn: Een doelgerichte aanpak e-overheid te realiseren Investeren in de e-overheid en vereenvoudig en vermindering van vergunningen en regelgeving Verplichting diverse basisvoorzieningen te realiseren en aan te sluiten Aangrijpen moment: informatie te verbeteren tbv maatschappelijke taken en lokale thema’s Dus: betere dienstverlening, minder administratieve lasten, transparantie en grotere doelmatigheid

12 12 Concreet betekent dit: Invoering van de wettelijke basisregistraties: personen (GBA), gebouwen en adressen (BAG). Deze drie registraties moeten door de gemeente worden beheerd Aansluiten op andere basisregistraties zoals: WOZ, NHR, Kadaster en Topografie Invoering van enkele landelijke registratienummers zoals BSN en BIN Realiseren van allerlei digitale loketten zoals voor de WMO, Wabo, Bedrijven De kwaliteit van de gemeentelijke website sterk verbeteren en toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden Realiseren van minimaal 10 digitale transacties voor P&D De start maken met de realisering van een gemeentelijke Klant Contact Centrum volgens concept ANTWOORD© Start maken met digitaliseren van documenten en dossiers

13 13 Achterliggend doel gemeente Nuth Een kans om de dienstverlening richting burgers en afnemers klantgerichter in te richten door de kwaliteit van de organisatie te verbeteren

14 14 Realisatie Gebruik Voorbereiding Inventarisatie Ontwerp Verwerving draagvlak Inrichting programma en vaststelling budget Inrichting programmaorganisatie Overgang programma naar beheerorganisatie Borging gebruik Inventarisatie huidige situatie gegevenshuishouding en processen Ontwerp toekomstige situatie Fit/gap-analyse Vaststelling ontwerp Opstelling realisatieplan Uitvoering realisatieplan Informatie & ICT Processen Aspectgebieden per fase: Personeel & Organisatie Regelgeving Verandermanagement & Communicatie Besturing Hoe pakken we dit aan?

15 15 Wat is hiervoor nodig? Betrokkenheid van het bestuur (gemeenteraad en college van B&W) Een goed opgeleide en gemotiveerde ‘crew’ van betrokkenen binnen en buiten de gemeente Nuth, die echt samenwerkt om te komen tot een vlotte implementatie van de projecten in het kader van de elektronische overheid Externe begeleiding door een Egem-i adviseur

16 SAMENHANG DOOR SAMENWERKING VOOR SAMENLEVING


Download ppt "SAMENHANG DOOR SAMENWERKING VOOR SAMENLEVING Wijnand van Lieshout, EGEM-i adviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google