De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhulp bij gemeenten Stand van zaken en ervaringen 11 september 2015 Gert van den Berg Nederlands Jeugdinstituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhulp bij gemeenten Stand van zaken en ervaringen 11 september 2015 Gert van den Berg Nederlands Jeugdinstituut."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhulp bij gemeenten Stand van zaken en ervaringen 11 september 2015 Gert van den Berg Nederlands Jeugdinstituut

2 Wat gaan we doen? Kennis maken In het kort: de Jeugdwet Inrichting nieuwe structuur Stand van zaken Ervaringen

3 Informatie bij het NJi www.nji.nl Nieuwsbrief Jeugd Dossiers (Transformatie & Wijkteams Congressen (27 november) Trainingen Opdrachten

4 De Jeugdwet -alle hulp en zorg naar de gemeente -plicht -geen indicaties meer -integrale hulp -nadruk op eigen kracht

5 Maar ook -WMO -Participatiewet -Passend onderwijs Gemeenschappelijke gedachte

6 Wat is er allemaal gaande? Hervorming van -financiering -verantwoordelijkheden -inrichting van sociaal domein -verhoudingen tussen burgers en hun overheid

7 Waarom een nieuwe Jeugdwet? -Groeiend beroep op gespecialiseerde zorg -Ontbreken van lichte hulp -Kloof met preventie -Indicatiebureaucratie -Weinig cliëntgericht -Versnippering

8 Thuisz Sport BJZ SchoolBSO (S)MW GGD CB 8 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Nazorg? Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Jeugdstelsel tot 1-1-2015

9 Wat verandert er? | | 9 |

10 Opzet Monitor, issie en ambities jeugdbeleid: jeugdigen groeien gezond en veilig op Maatschappelijk resultaat in beeld met jeugdmonitor, o.a.: Meer participatie versport Minder problemen Minder zorggebruik Kwaliteit programma’s en uitvoeders Kwaliteit resultaten Bereik Tevredenheid Uitval Afname probleem Kwaliteitsbeleid voorzieningen Jeugdige naar speciale zorg (excluderend) Speciale zorg naar jeugdige (includerend) Wijkteams, generalisten, huisartsen, SMW, CB’s, CJG’s Algemene (jeugd)voor- zieningen Pedagogische civil society 80% 15% 5%

11 Kernbegrippen Verantwoordelijkheid Eigen kracht Vraaggericht Integraal Dichtbij Professionele ruimte

12 Vanaf 1 januari 2015 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle -preventie, -jeugdhulp, -kinderbescherming, -jeugdreclassering. Ze hebben een jeugdhulpplicht

13

14 Wettelijke taken voor de gemeente De gemeente moet zorgen voor een toereikend aanbod, dat herkenbaar en toegankelijk is. Waarin er deskundig advies is voor beroepskrachten, gratis en anoniem advies is voor jeugdigen.

15 Maar ook Voor minder geld

16 Transformatie Verandering van -inhoud en -uitvoering -benadering/attitude -competenties -verwachtingen

17 Uitvoering en opleiding Generalist - specialist T-shaped professional

18 Belangrijke zaken Vormgeven aan preventie Eerste lijn Afstemming met 0 e en 2 e lijn Toegang tot hulp Beslissen over hulp Relatie met drang en dwang Cliëntparticipatie

19 Belangrijke zaken voor gemeente Preventie en wijkontwikkeling Toegang tot passende hulp Beslissen over hulp Borging perspectief jeugd en gezin Inkoop hulp (capaciteit) Sturing geven Opdrachtgeveraschap en toezicht

20 Eerste lijn -Direct bereikbaar -Toegankelijk -Vertrouwd -Effectief -Kosteneffectief

21 Wat moet die eerste lijn doen? -Contact met nulde en tweede lijn -Werken aan preventie -Eropaf gaan -Begeleidingen hulp -Eigen kracht stimuleren -Samenwerken -Beslissen over hulp -En nog meer …

22 Inrichting eerste lijn -Wijkteams -Uitbreiding CJG -Integratie in WMO-teams - Anders

23 Wijkteams -Breed of alleen voor jeugd & gezin -Voor alle gezinnen of voor mpg -Hulpverlenend of regisserend -Samenstelling

24 24 Zijn binnen uw gemeente een/meerdere sociaal team(s) actief?

25 Hoe is de jeugd- en gezinsexpertise belegd? 25

26 Belangrijkste zorgpunten Top 5ZorgpuntVoorbeelden 1.BudgetOnvoldoende budget jeugdhulp Hogere kosten dan beraamd Kosten door zorgcontinuïteit Bezuiniging 2.Capaciteit/werkdrukWachtlijsten Onvoldoende expertise Grote toeloop Omvang casuïstiek 3.Informatie/DataNiet alle cliënten in beeld Geen actuele gegevens Geen inzicht aantal indicaties 4.Beslissen over hulpVerwijsrecht andere verwijzers Veel doorverwijzen ipv zelf hulp kunnen bieden 5.BureaucratieTeveel registratie Administratie vs flexibele hulp Toename overhead 26

27 Quickscan Verwey-Jonker Instituut -Literatuur -Interviews met desskundigen -Interviews met praktijkmensen

28 Aandachtspunten gemeenten Preventie en wijkontwikkeling Toegang tot passende hulp Afspraken maken over toegang Borging perspectief jeugd en gezin Inkoop hulp Sturing geven Opdrachtgeverschap en toezicht 28

29 Samenwerken in nieuwe stelsel Binnen team 0 – 1 – 2 Scholen Huisartsen Burgers Cliënten Regio Veilig Thuis 29

30 Het nieuwe werken Op de handen zitten Maar ook stimuleren Methodisch werken Aansturing teams Ontwikkeling en borging Bijblijven 30

31 Monitoring Hoe staat het ervoor Hoe ontwikkelt het zich Effectiviteit Vernieuwing 31

32 Randvoorwaarden & risico’s Goede informatiestromen Privacy-kwesties Regionaal en bovenregionaal aanbod Ruimte of regels Termijndenken 32

33 1. Staat van de jeugd: Hoe gaat het met ze? (in beeld met jeugdmonitor) Ambities beleid: jeugd groeit gezond en veilig op 2. Maatschappelijk resultaat Jeugdmonitor: Meer participatie sportvereniging Minder gezinnen in problemen Minder zorggebruik … et cetera Algemeen kader 33

34 1.Monitoring en ambities jeugdbeleid 2. Maatschappelijke resultaten 3. Activiteiten burgers en voorzieningen Scholen, opvang CJG en wijkteams Speciale jeugdzorg Etc Algemeen kader 34

35 3. Activiteiten burgers en voorzieningen o.a. wijkteams 4. Kwaliteit input: programma’s en werkers 1.Monitoring en ambities jeugdbeleid 2. Maatschappelijke resultaten 5. Outcome voorzieningen o.a. > Tevredenheid > Afhakers > Doelrealisatie > Afname problemen Algemeen kader 35

36 4. Kwaliteit input o.a. werkers 6. Verbeteracties 1.Monitoring en ambities jeugdbeleid 2. Maatschappelijke resultaten 3. Activiteiten burgers en voorzieningen o.a. wijkteams 5. Outcome voorzieningen o.a. -Tevredenheid -Uitval -Afname problemen Algemeen kader 36

37 Toegang Moet zijn: -herkenbaar en laagdrempelig -voldoende deskundig Toegang tot: -algemene voorzieningen -individuele voorzieningen

38 38

39 39

40 Vragen? Nederlands Jeugdinstituut www.nji.nl


Download ppt "Jeugdhulp bij gemeenten Stand van zaken en ervaringen 11 september 2015 Gert van den Berg Nederlands Jeugdinstituut."

Verwante presentaties


Ads door Google