De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang CJG 2010/Transitie Jeugdzorg. Een korte terugblik 2007: Ministerie Jeugd en Gezin Doel: 2011 Landelijk dekkend netwerk CJG ’ s ‘Laagdrempelige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang CJG 2010/Transitie Jeugdzorg. Een korte terugblik 2007: Ministerie Jeugd en Gezin Doel: 2011 Landelijk dekkend netwerk CJG ’ s ‘Laagdrempelige."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang CJG 2010/Transitie Jeugdzorg

2 Een korte terugblik 2007: Ministerie Jeugd en Gezin Doel: 2011 Landelijk dekkend netwerk CJG ’ s ‘Laagdrempelige plek in de buurt/- wijk waar alle opvoed- en gezinsondersteuning voor kinderen van 0 tot 23 jaar gebundeld (Afstemming en samenwerking instanties) wordt aangeboden. Landelijk basismodel: 1.Taken jeugdgezondheidszorg 0 – 19 2.Signalering/- verwijzing naar lokaal/- regionaal hulpaanbod 3.Licht Pedagogische Hulp (LPH) 4.Coördinatie van zorg (1 gezin/-Één plan) 5.Aansluiting CJG – onderwijs – Bureau Jeugdzorg Financiering: BDU - CJG 2008 – 2011 + provinciale CJG subsidie

3 Aanpak CJG Gemeente Son en Breugel (Groeimodel) 2008: Evaluatie van alle bestaande overlegvormen rondom jeugd Resultaat: ‘Lokale aanpak ‘Vormgeving CJG’ met aanbevelingen voor 2009 2009: Voortgangsrapportage 2009 met acties doorontwikkeling 2010 Belevingsonderzoek jeugd (K2). Uitvoeringsplan CJG 2010 Voortgang CJG 2010 met acties doorontwikkeling 2011: 1.Versterking en verbetering van de lokale zorgstructuur 2. Aanbod specifiek gericht op jeugd (zorg/-algemeen preventief jeugdbeleid) 3.Communicatie met en naar de burgers

4 Wat hebben we gerealiseerd? 1. Lokale zorgstructuur (Via front en BackOffice CJG) a) Opvoedingsondersteuning Fysiek spreekuur via het consultatiebureau en de peuterspeelzalen/kinderopvang ( 0 – 4) Inlooppunt via WZC – Wmo loket Telefonisch/ digitaal (GGD) Via IZAT’s (Primair en VO) Aanspreekpunt vrijwilligers werkend met en/-of voor de jeugd b) Interne ZorgAdviesTeams basisonderwijs (IZAT’s) Wettelijke borging 2011: CJG – Onderwijswetten Deelnemers: Intern Begeleider, Schoolmaatschappelijk werker, Jeugdverpleegkundige/- indien nodig jeugdarts. Hoofdtaken: 1. Bespreken van kinderen met extra zorgbehoeften (casuïstiek) 2. Bieden van laagdrempelige opvoedondersteuning (Advies, verwijzing, LPH) 3. Deskundigheidsbevordering leerkrachten

5 C. Signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ Lokaal en landelijk via ‘Verwijsindex Risicojeugd ’

6 D. Signaleringsoverleg ‘Jeugd en Gezin’ (Een gezin, Een plan) ‘Één multidisciplinair overleg voor het bespreken van complexe en risicovolle opvoed en opgroei situaties’ Hoofdtaken 1.Komen tot een gedeelde probleemanalyse 2.Opstellen van handelingsplannen 3.Afspraken over coördinatie van zorg (regiehouder) Doelgroep Jeugdigen en hun ouders/opvoeders met problemen die binnen de interne zorgstructuur van de vindplaatsen (school, kinderopvang etc.) niet tot een adequate oplossing kan worden gebracht.

7 Deelnemers Signaleringsoverleg jeugd en gezin Vast Op verzoek Consulent SoZa Vertegenwoordiger van vindplaats Leerplichtambtenaar B.v. een pedagogisch leidster/leerkracht etc. Jeugd GGZ/GGZE Maatschappelijk werk Ouders/ opvoeders Consultatiebureau MEE Peuter/kinderopvang NEOS (Opvang dak en thuislozen) Politie JPP/- Halt Woningbouw Jongerenwerk Consulent Wmo loket Bureau Jeugdzorg (BJZ) Aansluiting huisartsen IZAT’s en Signaleringsoverleg: Loopt vooralsnog via het 1 e lijnsoverleg van de huisartsen (via maatschappelijk werk) Huisartsen wensen geen structurele deelname)

8 E. Samenwerkingsafspraken aansluiting Centrum voor jeugd en gezin met Bureau jeugdzorg Deskundigheidsbevordering CJG medewerkers 1 e lijn door medewerkers BJZ (signaleren, kennis over wanneer en hoe vervolgstappen te nemen richting BJZ, 1 contactpersoon per gemeente) Warme overdracht van cliënten CJG naar BJZ - Standaard overdrachtsformulier - Terugkoppeling tussen BJZ, cliënt en CJG – medewerker Goede/ afgestemde zorg indien cliënt zowel geïndiceerde als 1 e lijns zorg krijgt - Blijvend contact tussen BJZ en 1 e lijn Link: www.sre.nl/web/show/id=190879www.sre.nl/web/show/id=190879

9 2. Aanbod specifiek gericht op jeugd (zorg/algemeen jeugdbeleid) A. Digitale ontmoetingsplaats jeugd www.sebwep.nl - Ontmoetingsfunctie -Vraagbaak voor jongeren via de site, samenwerking met het team ‘Uit de Shit’ en professionals (jongerenwerk, maatschappelijk werk) - Informatie voor en door jongeren B. Outreachend werken - Fix It/- Clean It/- team ‘Uit de shit’ 15 jongeren hebben zich ingezet voor in totaal 24 klussen (Naast klussen ook voorlichtingsbijeenkomsten) 14 jongeren hebben deelgenomen aan de landelijke opschoondag Plannen voor integratie clean it in structurele aanpak zwerfafval ‘Blijvend Schoon’. C. Maatschappelijke Stages (MaS) 2010: 51 leerlingen (o.a. bij de Vloed, de klussendienst Fix It, de landelijke opschoondag en SEBWEP)

10 3. Communicatie met en naar de burgers a. Via de Brede Ouderraad (BOR) Meedenken, Adviseren, Signaleren B. Digitale ontmoetingsplaats Jeugd (SEBWEP) C. Virtueel CJG ouders/-opvoeders (centrale toegangspoort CJG) - Informatie - Advies (email, telefoon) - Interactief (chatfunctie, poll, forum etc.) (Homepage en invulling site ontwikkeld samen met de brede ouderraad, uniek in Nederland)

11

12

13 AFSTEMMING ENTERUGKOPPELINGAFSTEMMING ENTERUGKOPPELING BURGEMEESTER (Hoogste in rang bij escalatie co ö rdinatie van zorg) BELEIDSOVERLEG CJG STRUCTUUR CJG 2011 UITVOERING SIGNALERINGSOVERLEG ‘ JEUGD EN GEZIN ’ Multidisciplinair overleg gericht op het bespreken van multiproblematieken (casu ï stiek) INTERNE ZORGADVIESTEAMS (IZATS) 1.Opvoedingsondersteuning (Informatie/- advies en Licht Pedagogische Hulpverlening (LPH) 2.Casuïstiek/ eerste zorgsignalen bespreken 3.Deskundigheidsbevordering (IB – ers/ Leerkrachten) VINDPLAATSEN Via de rechtstreeks voor de burger toegankelijke digitale en telefonische CJG kanalen Via professionals in de 1 e lijn, vrijwilligers werkend met en of voor de jeugd en de adviesraden Virtueel CJG ouders opvoeders Digitale ontmoetingsplaats jeugd (SEBWEP) Onderwijs, huisartsen, leerplicht, peuterspeelzaal/kinderopvang, politie, jongerenwerk, consulent Wmo, Consultatiebureau, GGD Vrijwilligers verenigingsleven, team ‘ Uit de shit ’ Wmo adviesraad/- Brede Ouderraad/- Jeugd en Jongerenraad (gericht op verenigingen) Kwetsbare kind/- ouder/opvoeders met mogelijke info en/-of (reeds erkende of verborgen) hulpvraag SYSTEM ZORGVOORJEUGDSYSTEM ZORGVOORJEUGD REGIE IN DE JEUGDKETEN (Bestuurlijk beleidsmatig)

14 Vooruitblik CJG 2011 e.v. in relatie tot transitie jeugdzorg Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (Wettelijke borging middels wijziging wet op de jeugdzorg) Organisatie CJG Iedere gemeente moet verplicht een CJG hebben. Het college van B&W is verantwoordelijk voor totstandkoming en organisatie Afspraken volle breedte jeugdketen College van B&W krijgt regie over de jeugdketen. Plicht om sluitende afspraken te maken over de volle breedte van de jeugdketen: JGZ, onderwijs, jeugdzorg, welzijn, werk en inkomen, politie en justitie. Aanjager jeugdketen Gemeente formeel aanjager om ervoor te zorgen dat organisaties uit de keten hun verantwoordelijkheid waarmaken. Onder regie gemeente worden niet vrijblijvende afspraken gemaakt over minimaal de volgende onderwerpen: -Taakverdeling -Coordinatie zorg inclusief oplossen knelpunten (Interventie: escalatiemodel) - de VerwijsIndex Risicojeugd (VIR) - Deelname casusoverleg (signaleringsoverleg).

15 Landelijke situatie (Evaluatie wet op de jeugdzorg, kabinetsvisie perspectief CJG en rapport parlementaire werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg) 1. Complexiteit binnen het bestaande systeem van jeugdzorg Veel actoren verschillende financieringsstromen verschillende indicatiestellingen diverse verantwoordingssystemen verscheidenheid in problematiek bij jongeren en gezinnen 2. De eerstelijns jeugdzorg is zwak Adequate laagdrempelige zorg en ondersteuning in de eerste lijn ontbreekt Onvoldoende aanbod van lichte hulp. Te snel wordt dure gespecialiseerde hulp geboden. 3. De specialistische 2 e lijns jeugdzorg is sterk verkokerd Provinciale jeugdzorg (BJZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorg voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) zijn sterk gescheiden. Een integraal aanbod ontbreekt. Het stelsel schiet ernstig tekort voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek.

16

17 Regeerakkoord kabinet Rutte bevat ingrijpende maatregelen Eén financieringssysteem Er moet één financieringssysteem komen voor het huidige preventieve beleid, de vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVG en de jeugd-GGZ. Decentralisatie naar gemeenten Gefaseerde overdracht naar de gemeente van alle taken op het gebied van jeugdzorg: jeugd-GGZ (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet) provinciale jeugdzorg gesloten jeugdzorg jeugdreclassering Jeugdbescherming LVG jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening worden in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten (Naar voorbeeld GGD regio’s). Centra voor Jeugd en Gezin als front office De CJG’s gaan, bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten, dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten.

18

19

20 Vragen waar de gemeenten de komende jaren mee worden geconfronteerd Hoe kan een goede uitvoering van de huidige taken gewaarborgd worden? Wat betekent de komende transitie voor het huidige CJG? Wat betekent de komende transitie voor de totale eerstelijns jeugdzorg? Wat betekent de verlaging van de IQ-grens (lager dan 70) in de AWBZ-aanspraak voor het jeugdbeleid? Hoe moeten wij ons voorbereiden op de decentralisatie? Welke taken komen er op ons af en hoe geven we hier invulling aan (ambitieniveau)? Wat doen we als gemeente zelf en wat in de regio of met ketenpartners? Hoe richten we het overleg met belangenhebbende partijen in? Hoe combineren we overname van taken met aangekondigde bezuinigingen? (efficiencykorting van 300 miljoen euro)? Hoe richten we de financiering van de gemeentelijke jeugdzorg/ CJG in? Hoe organiseren we het transitieproces? Wat betekent de transitie voor de betrokken partijen? Welke stappen zetten we om de transitie efficiënt en effectief door te voeren?

21 KANSEN Regie en sturing vanuit de gemeente Doorzettingsmacht gemeente Alle professionele partner worden verplicht tot samenwerking Adequate en versnelde aanpak hulpverlening (eigen kracht van het gezin centraal en hulpverleners concentreren zich op hun kerntaak)

22 Voorbereidingen gemeente Son en Breugel op transitie Uitgangspunten voorbereidingen Stapsgewijs (transitie is complex, onduidelijk en aan veranderingen onderhevig) Samenwerken met gemeenten in de regio met ruimte voor lokale invulling. Samenwerking met overige bij de transitie betrokken partijen Concrete voorlopige aanpak ‘Stap voor stap naar de transitie jeugd) In SRE verband wordt een voorstel voorbereid gericht om een aanpak voor het komende half jaar. Het voorstel wordt in februari 2011 voorgelegd aan het SRE portefeuillehoudersoverleg jeugd. Provinciale subsidieregeling ‘Intensivering lokaal hulpaanbod 2010 - 2012’ Beschikbaar S&B: € 79.737. Inzet middelen: Triple P, gezinscoaching, Praktische Gespecialiseerde Gezinsbegeleiding (PGTB) en JPP. Doel: 5% minder instroom in de jeugdzorg en versterking eigen kracht (zowel het binnen het gezin als van het voorliggend veld) Provinciaal experiment met het ‘Naar voren organiseren van de jeugdzorg’ (€ 250.000) Versnelde inzet ambulante hulpverlening zonder indicatie doormiddel van intensieve samenwerking tussen de CJG’s en de jeugdzorg (zonder tussenkomst van BJZ).

23


Download ppt "Voortgang CJG 2010/Transitie Jeugdzorg. Een korte terugblik 2007: Ministerie Jeugd en Gezin Doel: 2011 Landelijk dekkend netwerk CJG ’ s ‘Laagdrempelige."

Verwante presentaties


Ads door Google