De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het werken met en gebruiken van het A-document. Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) Twee stappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het werken met en gebruiken van het A-document. Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) Twee stappen."— Transcript van de presentatie:

1 Het werken met en gebruiken van het A-document

2 Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag IndicatiestellingJeugdhulpregie

3 Inhoud Wie kan aanmelden? Hoe aanmelden? Opbouw van het A-document Uitgangsprincipes IJH Welke hulp kan gevraagd worden? Aanmelder Indicatiestelling VIST

4 Wie kan aanmelden? Elke jeugdhulpverlener in Vlaanderen kan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanvragen bij de intersectorale toegangspoort Voorwaarde: geregistreerd zijn in eHealth kadaster

5 Wie kan aanmelden? Erkende multidisciplinaire teams Jeugdhulp aanbieders uit de rechtstreeks of niet- rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp aanbieders buiten het toepassingsgebied van Integrale jeugdhulp Type aanmelders intersectorale toegangspoort

6 Wie kan aanmelden? 1.1. Jeugdhulpaanbieders uit RTJ Brede instap Probleemgebonden hulpverlening Jongerenonthaal (JAC) Onthaal voor ouders (K&G) Telefonisch en online onthaal (JAC) Onthaal voor gezinnen met jonge ouders Onthaal voor minderjarigen, ouders, opvoedings- verantwoordelijken en school (CLB) - …. Begeleiding van jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag (CGGZ – CAW) Begeleiding voor aanstaande gezinnen Integrale gezinsbegeleiding (CKG kort) Mobiele begeleiding van minderjarigen met een handicap ….

7 Wie kan aanmelden? 1.2. Jeugdhulpaanbieders uit de NRTJ -De geboden jeugdhulp blijkt niet geschikt (wijziging aanvragen) -De periode loopt af (verlenging aanvragen) -Er zijn bijkomende problemen Voorbeelden van aanmelders uit NRTJ -Dagbegeleiding -Contextbegeleiding -Langdurig verblijf van minderjarigen met een handicap -Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen -Pleegzorg -….

8 Wie kan aanmelden? 2. Jeugdhulpaanbieders buiten Integrale Jeugdhulp Voorbeelden: Huisarts Arts-specialist Kinderpsychiatrische dienst Drughulpverlening Zelfstandig paramedicus (logopedist, kinesist, ergotherapeut, psycholoog, pedagoog…) Privaat paramedisch team …. Zelfde kwaliteitsvoorwaarden

9 Wie kan aanmelden? 3. Voorzieningen erkend als multidisciplinair team Diensten die in aanmerking kunnen komen voor een erkenning als MDT Diensten die georganiseerd worden door de overheid Voorzieningen binnen IJH die reeds gesubsidieerd worden als MDT - Vertrouwenscentra - OOOC - OBC - CGGZ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) Voorzieningen binnen IJH die een erkenning kunnen aanvragen - CLB Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp Voorzieningen buiten IJH die erkenning kunnen aanvragen - Kinderpsychiatrische dienst - Privaat team van paramedici - Revalidatiecentra

10 Wie kan aanmelden? Onderscheid tussen gewone aanmelders en erkende MDT’s Gewone aanmelders – zijn niet verplicht een voorstel tot IS te formuleren in termen van typemodulering – moeten geen zorgintensiteit aangeven. MDT’s wel

11 Wie kan aanmelden?  Kwaliteitsvoorwaarden Geen momentopname maar aanvraag naar aanleiding van verschillende contacten Gebeurt in samenwerking met andere partners, intercollegiaal Gebeurt in samenwerking met cliënt Gemotiveerd vanuit een interactioneel perspectief Gemotiveerd op basis van uitgeschreven inzichten, kennis en expertise

12 Wie kan aanmelden? Wat te doen bij aanmelding buitenlandse niet-begeleide minderjarige? – De voogd doet een beroep op RTJ om een A-doc in te vullen. – In voorstartperiode stelt Agentschap Jongerenwelzijn een medewerker vrij die A-doc mee helpt opstellen en die de rol opneemt van aanmelder contactpersoon. – Aanvraag indienen in de regio van de woonplaats van de voogd

13 Wie kan aanmelden? Cliënt kan niet zelf aanmelden tenzij: – Aantoonbaar vraag gesteld aan hulpverlener en – Aantoonbaar dat vraag niet werd beantwoord (niet omwille van tekort in aanbod) en – Er werd initiatief genomen tot bemiddeling en (geïnformeerd zijn over bemiddeling is voldoende) – Er is geen procedure lopende bij een gemandateerde voorziening

14 Hoe aanmelden? Via het A-document Dit is een digitaal aanmeldingsinstrument. Invullen en doorsturen gebeurt digitaal via INSISTO (web applicatie) www.insisto.vlaanderen.be Alleen die gegevens invullen die relevant en noodzakelijk zijn voor het schetsen en motiveren van de vraag naar NRTJ

15 Opbouw A-document Bij openen Insisto – Tabblad dossiers: hier verschijnen de dossiers van de voorziening Je kan filteren op aanmelder – Tabblad contactgegevens: aan te vullen met e-mail en telefoon

16 Opbouw A-document

17

18 7 tabbladen: 1. Identificatie: essentieel 2. Vraagverheldering: essentieel 3. Diagnostiek: vooral voor MDT’s 4. Bijkomende gegevens: na vraag van MDT of IS-team 5. Voorstel van indicatiestelling: beknopt voor gewone aanmelder, uitgebreid voor MDT 6. Jeugdhulpregie: NIET voor aanmelder 7. Historiek: verloop van het dossier, NIET voor aanmelder

19 Opbouw A-document 1. Identificatie – De minderjarige – Betrokkenen (gezinsleden en andere betrokkenen) NIET: alle partijen opsporen en bevragen WEL: zoveel mogelijk visie en beleving weergeven van de personen die de jongere goed kennen. Voor -12jarigen minstens één wettelijke vertegenwoordiger aanmaken (om akkoord met hulpverlening te kunnen aanduiden) gegevens over pleeggezin bij 'andere betrokkenen' – De aanmelder – De jeugdhulpverleners die hebben bijgedragen aan de samenstelling van het A-document

20

21 Opbouw A-document 2. Vraagverheldering -Cliëntperspectief -Klachten en problemen -Wat loopt goed? -Wat willen ze veranderd zien?(doelstellingen) -Gewenste hulp? -Al verkregen en actuele hulp? -Wenst contact met ISTeam? Letterlijke bewoordingen cliënt -De aanmelder

22

23

24 Opbouw A-document 3. Diagnostiek – Belangrijk dat je goed documenteert waarom een bepaalde diagnose werd weerhouden: welke disciplines werden ingezet, welke instrumenten of processen?

25

26

27 Opbouw A-document 4. Bijkomende gegevens – Enkel invullen op vraag van MDT of op vraag van IS-team  Jeugdhulpverlener krijgt via email een link naar het A- doc in Insisto (ook aangegeven in het dossier  )  kan in het document informatie aanvullen of een document opladen  kan alleen info invullen in het tekstveld onder de vraag die aan hem wordt gesteld.

28

29 Opbouw A-document 5. Voorstel indicatiestelling – Urgentie van de vraag (prior) – Waarom vraag NRTJ – Gemeten zorgintensiteit (MDT’s) – Voorstel indicatiestelling – Bekomen van instemming van de cliënt – Datum teambeslissing

30

31

32 Opbouw A-document Medische informatie Aanvinken bij ‘diagnostiek’ en bij ‘bijkomende informatie ‘ Alleen door medicus Alleen leesbaar door medici Agogische exceptie Aanvinken bij ‘gesprekken’ (met Isteam) Info wordt niet mee afgedrukt, bijstandspersoon krijgt wel toegang

33 Uitgangsprincipes IJH 1. Krachtgericht -Verslag doen over welke hulp reeds werd uitgeprobeerd? -Zowel risicofactoren als protectieve factoren -Vanuit een interactioneel perspectief kijken: verschillende actoren betrekken -de minderjarige -de ouders en het gezin -brede context en leefomgeving

34 Uitgangsprincipes IJH 2. Continuïteit Aanmelder blijft verantwoordelijk tot opstart NRTJ. 3. Participatief - Invullen samen met cliënt - Cliënt kan contact vragen met IS-team

35 Welke hulp? Typemodules door alle jeugdhulpverleners Bijkomend voor mensen met handicap – Individiduele materiële bijstand Voor een eerste aanvraag Door MDT erkend door VAPH. De inhoudelijke beoordeling gebeurt door iemand van VPH. – Persoonlijk assistentiebudget (PAB) Door MDT met PAB-inschalingsverslag – Spoedprocedure PAB Bij snel degeneratieve aandoeningen Kan aangevraagd worden door neuroloog of pediater – VIST SA (specifieke acties)

36 Aanmelder Opdrachten en principes:  coördinatie van de opmaak van het A-document  contact houden met de cliënt tijdens periode van behandeling aanvraag  antwoorden op bijkomende vragen  de cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het team indicatiestellingen en het team jeugdhulpregie  heeft de positie van ‘best geïnformeerde’ – zowel t.a.v. cliënt als t.a.v. de toegangspoort  wordt steeds (eerst) geïnformeerd door de toegangspoort

37 Aanmelder Opdrachten en principes:  hulpcoördinatie o Opstart RTJ o Verwijzen waar nodig o Lopende HV verder zetten (evt. via cliëntoverleg)  evt aanmelden bij crisismeldpunt  evt aanmelden bij gemandateerde voorziening  evt melding bij politie of parket  evt bemiddeling aanvragen als de cliënt en de aanmelder niet meer op dezelfde lijn zitten en er is geen sprake van verontrusting.

38 Aanmelder Einde van de rol als contactpersoon-aanmelder: -Bij opstarten NRTJ. De hulpverlener van de NRTJ neemt het initiatief om contactpersoon-aanmelder te worden en informeert hierover de toegangspoort en de minderjarige -Bij verhuis, vanaf het moment dat er door indicatiesteller of Jeugdhulpregisseur iemand anders is aangesteld.

39 Aanmelder Verhouding tot vertrouwenspersoon – Vertrouwenspersoon heeft mandaat om: jeugdhulpverleners aan te spreken bemiddeling en overleg te initiëren de situatie op te volgen – Deze persoon moet telkens vermeld worden bij en op de hoogte worden gebracht van de beslissingen over de jeugdhulpverlening.

40 Indicatiestelling De aanvraag wordt behandeld door 1. het team indicatiestelling 2. het team jeugdhulpregie onafhankelijk van elkaar

41 Indicatiestelling Aanvraag A-document Ontvangst A-document door team indicatiestelling Aanduiding dossierbehandelaar Communiceren contactgegevens dossierbehandelaar (binnen vijf dagen) ontvankelijkheidstoets Door MDTDoor gewone aanmelder

42 Indicatiestelling Ontvankelijkheidstoets – Voldoende identificatiegegevens en vraagverheldering om de indicatiestelling te kunnen starten – Instemming van minderjarige en zijn ouders bevat (of de vermelding waarom niet) – Bijkomende vereisten voor MDT of GV Zorgintensiteit Typemodules diagnostiek

43 Indicatiestelling Cliënt en aanmelder worden geïnformeerd over resultaat door – brief en/of e-mail naar cliënt – e-mail naar aanmelder met kopie van brief of e-mail aan cliënt

44 Indicatiestelling Besprekings- en consensusdossiers Stap 1: wil cliënt gesprek met IS-team? zo ja: besprekingsdossier zo neen: stap 2 Stap 2: MDT of gewone aanmelder? Gewone aanmelder ---------------- > besprekingsdossier MDT maar bijkomende info nodig > besprekingsdossier MDT ------------------------------------ > consensusdossier

45 Indicatiestelling

46 Team IS kan bijkomende info opvragen (binnen de 10 dagen) – Bij aanmelder – Bij cliënt – Bij andere hulpverlener (na instemming cliënt)

47 Indicatiestelling Indicatiestellingsverslag – binnen de 30 werkdagen(verlenging mogelijk voor bijkomende info) – bevat de geïndiceerde typemodules – bevat geldigheidsduur (in einddatum of in eindleeftijd) Of kennisgeving met motivatie – ingeval er geen niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp wordt geïndiceerd.

48 VIST Type VIST vermelden bij indicatiestelling (opmerkingen) Time-out Verblijf na crisisopname Bijkomende diagnostiek Vist-SA Vist-PAB

49 VIST Time-out – vermelden waarom time-out – data en voorziening vermelden Crisis – aanvraag door crisisnetwerk voor jongere in verblijf – maximaal 120 dagen > zoniet gewoon A-doc – is niet gelijk aan prior

50 VIST Diagnostiek – nood aan bijkomende diagnostiek vanuit NRTJ of versnelde uitvoering (RTJ) – is niet gelijk aan prior SA – voor hulpverlening die niet onder het ‘normale aanbod’ valt (bv. schoolinternaat, warme maaltijden op school) – financiële situatie van het gezin omschrijven – duidelijk termijn en geschatte dagprijs vermelden

51 VIST PAB (spoed) – enkel bij degeneratieve aandoeningen

52 M-document

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Links Handleiding Insisto (A-doc) https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket- jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/a-doc_handleiding.pdf Handleiding Domino-OCJ (M-doc): https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket- jeugdhulp/assets/docs/toepassingen/m-doc_handleiding.pdf FAQ: oostvlaanderen.jeugdhulp.be Helpdesk: insisto@jongerenwelzijn.be


Download ppt "Het werken met en gebruiken van het A-document. Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) Twee stappen."

Verwante presentaties


Ads door Google