De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalscreening fase 2: opvolging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalscreening fase 2: opvolging"— Transcript van de presentatie:

1 Taalscreening fase 2: opvolging

2

3 Inleiding en situering
Vanaf 1 september 2014 verplichte screening taalvaardigheid

4 Regelgeving

5 Planmatig informatie verzamelen over de taalbeheersing en taalontwikkeling
“Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de studenten met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.” Uit: Bogaert, N. en Van den Branden, K. (2011) Handboek taalbeleid secundair onderwijs. Leuven: Acco, p.13)

6 Leerprestaties: de wat-maakt-het-verschil-top- 10 volgens John Hattie
Eigen verwachtingen over prestaties Afwezigheid van ‘storende’ leerlingen Werken aan goed gedrag in de klas Kwaliteit van lesgeven Verbeteren van het begrijpend lezen van teksten Eerdere prestaties van de leerling Goede relatie tussen leraar en leerling Feedback De leraar leert van evaluaties van resultaten Programma’s over creativiteit

7 Vlot lezen

8

9 Taalscreening en keuze van een instrument

10 Visie Katholiek Onderwijs Taalscreening als deel van proces

11 Algemene brede observatie
Vooraf Integratie in het talenbeleid Bepalen externe communicatiestrategie Creatie draagvlak op school Opstellen actieplan Algemene brede observatie

12 Impact Interpretatie op 3 niveaus Leerling Klas school
Algemene kwantitatieve screening (Leesvaardigheid, luistervaardigheid) Interpretatie op 3 niveaus Leerling Klas school Specifieke kwantitatieve screening (individueel knipperlicht) Kwalitatieve diagnose Zelf-, co-, peerassessment door observatie Actieplan op 3 niveaus Leerling Klas School Impact

13 Wat doe je met de bekomen gegevens
Toolkit Breed Evalueren

14 Visie Katholiek Onderwijs Na de screening?
Klassenraad aanpak Taalgericht vakonderwijs differentiatie, remediëring, verdieping werken aan taalbeleid Alle leraren samenwerken aan taalgericht vakonderwijs, uitwisseling, observatie …

15 Visie Katholiek Onderwijs Na de screening?
klassenraad – overleg zorgteam en klassenleraar: resultaten bespreken gegevensverzameling bespreken gegevens bijkomende informatie raadplegen bijsturing aanpak op school-, klas- en leerlingenniveau

16 Visietekst Katholiek Onderwijs: regelgeving bij taalachterstand
EXTRA TAALLESSEN NEDERLANDS maximaal drie uren per week bovenop het leerprogramma klassenraad beslist hierover school staat zelf in voor organisatie, samenwerking tussen verschillende scholen kan looptijd: afhankelijk van wat de klassenraad beslist

17 Visie Katholiek Onderwijs Na de screening?
Organisatie klasgroep opsplitsen in niveaugroepen twee leraren samen voor een klas: taalleraar tijdens zaakvak inhaallessen Nederlands Nederlands in keuze- of complementair gedeelte flexibel leertraject: aangepast programma voor leerlingen met taalachterstand School mag leerling verplichten tot extra taallessen Nederlands Engagementsverklaring ouders, leerling, school via schoolreglement

18 Visie Katholiek Onderwijs Na de screening?

19 Taalbeleid uitwerken: tips
Stappenplan = meerjarenplan

20 Taalgericht vakonderwijs = taalgericht vakonderwijs: kenmerken
Elke leraar een taalbewuste leraar! Taalgerichte vaklessen = contextrijk vakonderwijs met taalsteun en vol interactie (Maaike Hajer) Taal is een middel om tot leren te komen in plaats van een struikelblok!

21 Taalgericht vakonderwijs de leraar
Is taalgebruik van de leraar rijk, verzorgd en afgestemd op leerlingen? Geeft de leraar taalfeedback? Is er aandacht voor taalleerstrategieën?

22 Taalgericht vakonderwijs de les
Schept leraar gepaste context voor nieuwe leerinhoud die hij aanbrengt? Geeft de leraar diverse en betekenisvolle taaltaken? Bevat het lesmateriaal taalsteun, visuele ondersteuning?

23 Taalgericht vakonderwijs de leerlingen
Is er voldoende tijd voor taalproductie? Is er voldoende interactie tussen de leerlingen? Is er tijd voor reflectie op het taalgebeuren?

24 Belang van taaluitwisseling
Laat leerlingen luisteren naar EN spreken met elkaar

25 Geletterdheid vergroten

26 Overzicht remediëringsmaterialen
Woordenschat Nieuwsbegrip LEES>> en Diaplus Muiswerk Lezen! Wat na Diataal? Taal Troef Starttaal 3F Sesam en tatami Atlas Voor oudere leerlingen: Nodo+ (vdab) TIP: documentatiecentrum Atlas in Antwerpen WOORDVOER

27 Materiaal taalbeleid Link materiaal 2014-2015:
https://dpbbrugge-public.sharepoint.com/Nederlands/Talenbeleid.aspx

28 Begrijpend lezen remediëren met teksten uit de actualiteit
Denkcategorieën BL: model (De Paepe, Desoete, Van Vreckem & Van Hove, 2004)

29 Meertaligheid: een troef!

30 Meertaligheid: een troef!
‘Dat kinderen geboren worden in een gezin waar geen Nederlands gesproken wordt, hoeft geen probleem te zijn. Belangrijk is dat kinderen met een rijke taal opgroeien, welke die taal ook is. Beter een rijke thuistaal dan een arm Nederlands.’ Gielen, S. en İşçi, A. (2015). Meertaligheid: een troef! Abimo: Kalmthout, p. 41.

31 Een handelingsplan?

32 Talenbeleid: vragen Waarom wil je een talenbeleid (her)opstarten of nieuw leven inblazen in je school? Omschrijf de doelgroep. Wat doen jullie al voor talenbeleid in jullie school? Welke andere acties kunnen taalzwakke leerlingen in jullie school ondersteunen? Welke ideeën uit andere scholen zouden voor het talenbeleid in jullie school ook werken? Wat zijn de eerste stappen die je nu wil zetten voor talenbeleid in jouw school?

33 Effect?


Download ppt "Taalscreening fase 2: opvolging"

Verwante presentaties


Ads door Google