De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten"— Transcript van de presentatie:

1 Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten
Per (1e ronde) Per (2e ronde)

2 Wie komt in aanmerking:
Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een vaste benoeming/uitbreiding vaste benoeming op of , moet zich uiterlijk op kandidaat stellen via het vereiste aanvraagformulier. (ook de kandidaten voor art. 40 ter §2 en §3 via het specifieke aanvraagformulier hiervoor). OPGELET: - een aanvraagformulier dat niet ondertekend is door de kandidaat op alle plaatsen, waar dat vereist is, wordt als ongeldig beschouwd. - indien er fouten bij het invullen van het aanvraagformulier worden gemaakt (bv: fout bij het aankruisen van een personeelsbeweging,…), wordt de aanvraag als ongeldig beschouwd.

3 De scholengroep zal de ontvangen kandidaturen in
2 groepen sorteren : enerzijds diegenen die nu reeds TADD zijn en dus voldoen aan de decretale voorwaarden voor benoeming op ; anderzijds de groep kandidaten die pas TADD worden op en dus enkel kunnen worden benoemd op , voor zover: - de betrekking nog vacant is op ; - de betrokken kandidaat voldoet aan de decretale voorwaarden.

4 Wat is vaste benoeming (VB)?
Soorten vaste benoeming: - 1. Vaste benoeming volgens art. 40 ter§2 en §3 van het DRP. - 2. Uitbreiding vaste benoeming. - 3. Eerste vaste benoeming.

5 1. Vaste benoeming volgens art
1. Vaste benoeming volgens art. 40 ter 2 van het DRP (zonder afweging) van toepassing in alle onderwijsniveaus Voorwaarden voor vaste benoeming volgens art. 40 ter §2 van het DRP: § 2. Het personeelslid dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt op zijn verzoek vast benoemd in een vacante betrekking in een wervingsambt, op voorwaarde dat: de voorwaarden voor vaste benoeming vervuld zijn; de vaste benoeming aangevraagd wordt via de geijkte aanvraagformulieren (uiterlijk op ); het personeelslid voorafgaand aan de datum van vaste benoeming in hetzelfde ambt in de instelling in dienst is ; het personeelslid een tijdelijk personeelslid is of voor een onvolledige betrekking vast benoemd is. De ingangsdatum van vaste benoeming is 1/07 of 1/10.

6 1. Vaste benoeming volgens art
1. Vaste benoeming volgens art. 40 ter 3 van het DRP (zonder afweging) van toepassing in alle onderwijsniveaus Art. 40 ter §3 van het DRP: De RVB heeft de mogelijkheid om het personeelslid dat in de Scholengroep werd gereaffecteerd of wedertewerk-gesteld in een vacante betrekking, op zijn verzoek vast te benoemen in die betrekking (het personeelslid moet minstens 360 dagen ambtsanciënniteit verworven hebben en voldoen aan de decretale voorwaarden).

7 2. Uitbreiding van benoeming (UVB)
Personeelsleden die een betrekking met onvolledige prestaties in hoofdambt uitoefenen, hebben onder voorwaarden voorrang op andere tijdelijken. Vereist bekwaamheidsbewijs + VB in hetzelfde ambt (binnen de breedte van het diploma). Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs + VB in het ambt waarvoor de benoeming wordt aangevraagd (voor leraren: dezelfde vakken of specialiteiten). Voor een benoeming in een VO moet men reeds benoemd zijn in het betrokken ambt in de instelling en aangesteld zijn op de vooravond voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming of TADD-gerechtigd zijn voor het betreffende vak of specialiteit.

8 Opgelet: Een personeelslid dat VB is onder een VE diploma (breedte van het diploma) en een VB vraagt in een VO diploma kan hiervoor geen UVB aanvragen.

9 Eerste vaste benoeming voor alle onderwijsniveaus
Personeelsleden die op TADD-gerechtigd waren én voldoen aan de decretale voorwaarden, kunnen deelnemen aan de 1e ronde voor VB per Kandidaten TADD die 720 dagen dienstanciënniteit in GO! op , waarvan 360 dagen in het betrokken ambt, kunnen deelnemen aan de 2e ronde voor VB per In het bezit zijn van het VE of VO bekwaamheidsbewijs. De laatste beoordeling of evaluatie mag geen “onvoldoende” zijn.

10 Uitzondering op TADD-gerechtigd zijn:
Mutatie. Nieuwe Affectatie. Reaffectatie. Wedertewerkstelling. TAO van VB personeelslid (Deze personeelsleden moeten wel d. dienstanciënniteit hebben in het GO! Let op: voor leraar in het betrokken vak of specialiteit).

11 Voorwaarden voor TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur):
Een personeelslid heeft recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indien het in één of meer instellingen van dezelfde scholengroep: 1° gespreid over ten minste drie schooljaren een dienstanciënniteit heeft van ten minste 720 dagen, waarvan 600 effectief gepresteerd, waarbij eveneens worden beschouwd als effectief gepresteerde dagen: zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties, voor zover deze binnen de aanstellingsperiode vallen; Bevallingsverlof, de periode van verwijdering uit een risico in het kader van de bedreiging door een beroepsziekte, de periode van moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode kunnen worden meegerekend als effectief gepresteerde diensten, dit echter tot een maximum van 210 dagen. Andere afwezigheden worden niet meegerekend.

12 Voorwaarden voor TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur):
2° als laatste evaluatie geen beoordeling of evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" heeft verkregen. Indien het personeelslid niet werd beoordeeld of geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 3° niet werd ontslagen.

13 Men is TADD-gerechtigd voor het ambt van leraar SO:
Voor alle vakken waarvoor men het VE bekwaamheidsbewijs heeft (mits 720 dagen als leraar gespreid over een periode van ten minste 3 schooljaren) Voor een vak waarvoor men het VO bekwaamheidsbewijs heeft (mits 720 dagen in dat specifieke vak gespreid over ten minste 3 schooljaren) Als een personeelslid TADD gerechtigd wordt voor een VO-vak, is dit personeelslid automatisch TADD-gerechtigd voor de VE-vakken binnen de breedte van het diploma.

14 Afweging kandidaten voor vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming
1. Het dossier 2. Het interview

15 Voor alle wervingsambten Nieuwe richtlijnen 2016
1. Het dossier Voor alle wervingsambten Nieuwe richtlijnen 2016

16 Alle informatie, de criteria en de invulformulieren voor het opmaken van het DOSSIER voor vaste benoeming/uitbreiding vaste benoeming op en kan u vinden op de website  via de knop ‘personeelsinfo’  criteria en invulformulieren (per ambt)

17 Loopbaanfiche Toe te voegen in het dossier ter staving van ‘dienstanciënniteit’: een recente loopbaanfiche van AGODI. Deze loopbaanfiche kan u opvragen bij uw werkstation. Informatie over de contactgegevens kan u verkrijgen bij het personeelssecretariaat van uw school. Opgelet: Omwille van de wet op de privacy kan deze fiche enkel door het personeelslid zelf worden opgevraagd. Vraag dit document op tijd aan!

18 VORMVEREISTEN: Raadpleeg de juiste criteria en kies het juiste invulformulier voor uw ambt (zie website SGR 16). Op het invulformulier komen enkel een korte beschrijving en de vermelding van het bijlagenummer. Het invulformulier vermeldt duidelijk aan welke criteria de toegevoegde bijlagen moeten voldoen. Plaats enkel relevante bijlagen in uw dossier. U bent zelf verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van uw dossier! Voor meer informatie kan u zich tot het secretariaat van uw school of uw directie wenden.

19 VORMVEREISTEN: Iedere pagina van de genummerde bijlagen in uw dossier moet beantwoorden aan onderstaande voorwaarden: Al de stukken die U bijvoegt, dienen: - Kopieën van officiële stukken te zijn ondertekend “voor éénsluidend verklaard” (door een gemeente- bestuur of een centrum- of schooldirecteur). - of verklaringen op eer te zijn (ook ondertekend door een overheid of een centrum- of schooldirecteur).

20 VORMVEREISTEN: Personeelsleden die voor een 1e deelname een dossier opmaken gebruiken enkel wit papier in hun dossier. Personeelsleden die voor een 2e keer of meer deelnemen, werken verder op een volledige kopie van hun vorig dossier op wit papier. Toevoegingen moeten op geel gekleurd papier gekopieerd worden. De kleur voor toevoegingen voor 2016 = “lichtgeel” papier. Vanaf 2016 bepaalt scholengroep 16 elk jaar een andere kleur van papier voor de toevoegingen op het bestaand dossier.

21 VORMVEREISTEN: U gebruikt een ringmap, zonder plastieken hoesjes.
Op het dossier (rugzijde van de map) vermeldt u uw naam en voornaam en alle nummers van de betrekkingen waarvoor u zich kandidaat stelt. Vergeet geen tabbladen tussen de verschillende onderdelen van het dossier te steken.

22 Kandideren voor meerdere betrekkingen
U dient slechts 1 dossier in  stel uw dossier dan ook zo samen dat het voor al de betrekkingen waarvoor u kandideert kan dienen. Opgelet: U dient voor elke school waarvoor u kandideert wel een aparte visie te schrijven.

23 Validatie van de stukken
Indien een bijlage niet aan het juiste criterium wordt toegevoegd, zal de jury de inhoud onder het juiste criterium beoordelen. Niet relevante bijlagen worden niet in aanmerking genomen (geen score). Als einddatum voor nascholingsattesten geldt Alle nadien behaalde attesten worden niet in aanmerking genomen voor deze benoemingsronde. Een bijlage kan max. 1 keer per dossier gevalideerd worden.

24 Kopiëren van het dossier:
ENKEL indien u nog geen volledige kopie heeft van uw vorig origineel dossier, maakt u een afspraak op het tel. 011/ om uw origineel dossier op de hoofdzetel te kopiëren (tegen betaling van 0,05 cent/kopie). Indien u reeds een kopie heeft van de laatste versie van uw volledig origineel dossier, mag u daaraan verder bijlagen toevoegen. Na deelname aan de VB-procedure is er dus een origineel dossier of een kopie van uw dossier in de archieven van SGR16.

25 UVB: Wel of geen afweging?
Indien u een uitbreiding vaste benoeming heeft aangevraagd en u bent de enige kandidaat UVB voor een betrekking (d.w.z. er is geen andere kandidaat die UVB of nieuwe affectatie of mutatie aanvraagt), dan wordt u verwittigd via Smartschool (SO) of via uw directie(BaO/BSBO/BUSO/CLB/CVO). In dit geval zal er dan geen afweging plaatsvinden. De decretale voorwaarden moeten worden vervuld. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een betrekking heeft u twee mogelijkheden: - u behoudt de punten die bij de vorige vaste benoemingsronde toegekend werden of - u voegt stukken toe aan uw vorig dossier (op lichtgeel papier) zodat u bijkomende punten kan genereren bovenop uw reeds toegekende punten bij een vorige vaste benoemingsronde.

26 Indiening dossier : Vooraleer u het dossier indient, neemt u een kopie van het volledige dossier, zodat u bij een volgende oproep niet meer op de centrale diensten moet kopiëren. U dient het dossier samen met het invulformulier : - aangetekend te versturen naar: Dhr. A. De Mari, Algemeen Directeur, Armand Hertzstraat 2 te 3500 Hasselt, datum poststempel geldt als bewijs (uiterlijk ) OF tegen ontvangstbewijs af te geven op de administratieve zetel van de Scholengroep (onthaal), uiterlijk vrijdag vóór 16u00. Openingsuren onthaal SGR alle dagen van: 8u tot 16u00 (woensdag van 8u tot 12u).

27 Terugtrekking kandidatuur
Indien u beslist uw kandidatuur in te trekken, dient u dit schriftelijk te melden aan: Dhr. Alex De Mari, Algemeen Directeur Scholengroep 16, A. Hertzstraat 2 te 3500 Hasselt. Dit met het oog op de correcte stopzetting van de procedure.

28 Informatie over ‘code P’
Nieuw 2016: - BaO/BuBaO/CLB/CVO  geen hantering P-code - SO/BuSO  de code wijst op specifieke vereisten voor bepaalde betrekkingen Betrekking met Code P: Bij de vermelding “code P” in de lijst van vacante betrekkingen worden specifieke functievereisten gevraagd. In dit geval informeert de kandidaat zich over het profiel bij de desbetreffende directie van de school waar de betrekking vacant is. Specifieke geschiktheid moet uit het dossier én het interview blijken.

29 Informatie over ‘code R’
Zie aanduiding met de ‘code R’ in de lijst van vacante betrekkingen. Deze betrekkingen zijn voorbehouden voor de personeelsleden die in deze uren gereaffecteerd zijn.

30 2. Het interview Maximaal 30 punten.

31 Het interview De interviews gaan door tussen 2 mei en 3 juni 2016.
De uitnodiging voor het interview: U krijgt uw uitnodiging met de dag en het uur voor het interview en tekent voor ontvangst af (bij uw directie). U ontvangt de vragen ter plaatse en u krijgt 15 minuten tijd om ze schriftelijk voor te bereiden, daarna volgt het interview.

32 Afwezigheid van een kandidaat tijdens het interview
Enkel in geval van overmacht of omwille van uitzonderlijke omstandigheden is er een mogelijkheid tot het verplaatsen van de datum van het interview. Een afwezigheid wegens medische redenen dient geattesteerd te worden door een arts. In deze gevallen kan een nieuwe datum voor het interview worden vastgelegd. Het interview dient uiterlijk 3 juni 2016 te hebben plaatsgevonden.

33 De jury De jury is als volgt samengesteld voor het interview:
Het instellingshoofd. De voorzitter van de schoolraad of zijn afgevaardigde aangeduid door en uit de schoolraad (geen personeelslid). 2 directeurs van het basisonderwijs / secundair onderwijs volgens vacature. Opmerking: tot in de 3de graad mag geen jurylid verwant zijn aan één der kandidaten. Scholengroep 16 kan leden van de Raad van Bestuur en de vakbondsorganisatie uitnodigen om het interview bij te wonen op vraag van een betrokken directie of de betrokken kandidaat. De inspecteurs van de levensbeschouwelijke vakken worden uitgenodigd om bij de interviews aanwezig te zijn.

34 3. Verder verloop

35 Afweging van kandidaten
Na alle interviews (per betrekking) worden de kandidaten afgewogen en de punten voor het interview per kandidaat vastgelegd. De punten voor het interview en het dossier worden samengeteld. Een rangschikking van de kandidaten wordt opgemaakt. Indien er slechts één kandidaat is, wordt deze automatisch voorgedragen zonder afweging, mits aan de decretale voorwaarden is voldaan.

36 Afstand van benoemingsuren
Toepassing van het cascadesysteem: Bij afstand van uren of verdeling resturen ‘vaste benoeming’ wordt het cascadesysteem toegepast.

37 Afhandeling van de procedure
Eventuele overheden (gods/zed.) en directies dragen kandidaten voor vaste benoeming voor. De Raad van Bestuur benoemt. = verzending van de officiële benoemingsbrieven aan de kandidaten door SGR 16. De secretariaten geven binnen de drie maanden (na benoemingsdatum) de benoeming van de kandidaten door aan het Departement Onderwijs.

38 Inzage van de score Mogelijkheid tot inzage van de persoonlijke scores door de kandidaten van de: - 1e ronde vanaf tot e ronde vanaf tot Enkel na telefonische afspraak op SGR 16: SO SGEM 011/ BaO/BuBaO/CLB/CVO/BuSO 011/

39 SUCCES!


Download ppt "Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten"

Verwante presentaties


Ads door Google