De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de zorg: Wmo 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de zorg: Wmo 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de zorg: Wmo 2015
Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout Gabie Conradi 7 oktober 2014

2 Maatschappelijke trends
Van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving participatiemaatschappij Beperking overheidsuitgaven en heroriëntatie op kerntaken > decentralisatie Nadruk op eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en participatie (meedoen!) Vermaatschappelijking zorg (‘normaliseren’) Programma Aandacht voor iedereen

3 Maatschappelijke trends
Professionals kunnen niet meer alles doen > informele zorg en afbouwen instellingen Langer thuis blijven wonen De wijk/buurt centraal Ratificatie VN-verdrag (inclusieve samenleving) Programma Aandacht voor iedereen

4 Programma Aandacht voor iedereen
Transitie Programma Aandacht voor iedereen

5 Wet langdurige zorg (Wlz)
Behandeld in Tweede Kamer. Gezien de nauwe samenhang met WMO 2015 naar verwachting nog steeds invoeringsdatum 1 januari 2015 Vervangt AWBZ Voor mensen die vanwege een aandoening, beperking of handicap een blijvende behoefte hebben aan 24-uurs nabije zorg en toezicht Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) vervangen door zorgprofielen Indicatie door CIZ Programma Aandacht voor iedereen

6 Wet langdurige zorg (Wlz)
Verzekerd recht op plek in een instelling wanneer thuis wonen niet langer gaat Thuis blijven wonen kan ook: met pgb of volledig pakket thuis (in natura) > alleen als zorg niet duurder is dan in een instelling Wie nu in een instelling woont, behoudt recht op verblijf > maar waar? Ook hier uitgangspunt: zo thuisnabij mogelijk Programma Aandacht voor iedereen

7

8 Besluit Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wordt aangepast per 1 januari 2015 Regelt medische zorg gericht op genezing Extramurale verpleging (uit AWBZ) Extramurale persoonlijke verzorging (minus 5% ADL-ondersteuning) (uit AWBZ) Intensieve GGz gericht op behandeling korter dan 3 jaar (nu: 1 jaar) Wordt verzekerd recht op thuisverpleging/wijkverpleging (nieuw) Programma Aandacht voor iedereen

9 Programma Aandacht voor iedereen
Wijkverpleegkundige Kerntaken (toewijsbare zorg) Helpen bij lichamelijke verzorging, geven van injecties, aanleggen infuus, toedienen van medicijnen en wondverzorging Diagnose stellen en zorgplannen opstellen Stimuleren van zelfredzaamheid (daarvoor kent de wijkverpleegkundige de situatie en omstandigheden van de cliënt). Advies geven, bijvoorbeeld als intensieve zorg (in een instelling) vereist is (indicatiestelling door CIZ) Programma Aandacht voor iedereen

10 Programma Aandacht voor iedereen
Wijkverpleegkundige Andere taken (niet-toewijsbare zorg) Omgevingsfactoren en omstandigheden signaleren en meenemen in het zorgplan Als spin in het web tussen andere zorgverleners optreden Verbinding met sociale wijkteams Programma Aandacht voor iedereen

11 Programma Aandacht voor iedereen
Wmo 2015: stand van zaken 8 juli: plenaire behandeling in Eerste Kamer en aangenomen. Dus nu status van wet. Invoeringsdatum: 1 januari 2015 Programma Aandacht voor iedereen

12 Nieuwe taken voor gemeenten
Begeleiding (groep en individueel) ADL-ondersteuning (algemene dagelijkse levensverrichtingen) Beschermd wonen en opvang Anonieme hulp op afstand (nu: kindertelefoon en Sensoor) Advies/meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld Blijk van waardering mantelzorgers (i.p.v. mantelzorgcompliment) Cliëntondersteuning Programma Aandacht voor iedereen

13 Programma Aandacht voor iedereen
Opdracht gemeente Het gemeentebestuur draagt zorg voor: maatschappelijke ondersteuning kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen Programma Aandacht voor iedereen

14 Maatschappelijke ondersteuning
Bevordering Sociale samenhang Toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking (Inclusief beleid) Veiligheid en leefbaarheid Ondersteuning Mantelzorg en vrijwilligerswerk Zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking (zoveel mogelijk in eigen leefomgeving) Voorkomen/bestrijden huiselijk geweld Bieden van beschermd wonen en opvang Programma Aandacht voor iedereen

15 cliëntondersteuning mantelzorger periodieke evaluatie verslag

16 Persoonlijke ondersteuningsplan
Nieuw Niet verplicht, gemeente moet wijzen op mogelijkheid Opgesteld door de cliënt zelf, eventueel m.b.v. eigen netwerk en/of cliëntondersteuner (eigen regie) Beschrijft welke maatschappelijke ondersteuning cliënt zelf het meest aangewezen vindt Plan wordt meegenomen in onderzoek/ keukentafelgesprek Programma Aandacht voor iedereen

17 Onderzoek/keukentafelgesprek
Inhoud in wet vastgelegd: behoefte, persoonskenmerken en voorkeuren (persoonlijk ondersteuningsplan) mogelijkheden eigen kracht en gebruikelijke hulp mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften mantelzorger Programma Aandacht voor iedereen

18 Programma Aandacht voor iedereen
Eigen bijdrage Gemeente heeft de mogelijkheid om deze te heffen Niet voor cliëntondersteuning Voor algemene voorzieningen: tarief per voorziening > korting mogelijk Voor alle maatwerkvoorzieningen: afhankelijk van inkomen en vermogen zolang iemand van de voorziening gebruik maakt tot maximaal de kostprijs hoogte vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (dus niet door gemeente) geïnd door CAK Programma Aandacht voor iedereen

19 Programma Aandacht voor iedereen
Overgangsrecht Huidige AWBZ-cliënten behouden zorg tot uiterlijk 1 januari 2016 (tenzij indicatie eerder afloopt) Gemeente mag eerder in gesprek over nieuw ondersteuningsarrangement (op basis van vrijwilligheid) Beschermd wonen: overgangstermijn van 5 jaar (wordt nader uitgewerkt) CIZ en zorgkantoren leveren gegevens aan gemeenten CIZ indiceert tot 1 januari 2015 (beperkte geldigheidsduur) Huidige Wmo-beschikkingen blijven van kracht > gemeente stelt zelf overgangsregeling vast Programma Aandacht voor iedereen

20 Wat is cliëntondersteuning?
Ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning Kortdurende ondersteuning bij het maken van keuzes Wegwijs maken Hulpvraag verduidelijken Sociale netwerk in kaart brengen Kan worden ingezet voor, tijdens en na het onderzoek/keukentafelgesprek Kosteloos Programma Aandacht voor iedereen

21 Gegevens adviseur/ nog vragen?
Gabie Conradi Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen


Download ppt "Ontwikkelingen in de zorg: Wmo 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google