De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013

2 Inhoud ·Van kaderstelling naar begroting ·Ombuigingsvoorstellen ·Nieuwe ontwikkelingen

3 Van kaderstelling naar begroting Bestuurlijk perspectief staat voor groot deel in teken van komende transities in het sociale domein. Daarnaast aandacht voor toekomstige stedelijke vernieuwing. Laatste begroting van deze collegeperiode. Korte terugblik op aantal belangrijke ontwikkelingen in deze periode. Financieel perspectief in voorjaar diverse keren gepresenteerd aan de hand van dynamisch spreadsheet. Meerjarenbeeld in begroting is in grote lijnen gelijk gebleven.

4 Van kaderstelling naar begroting Tekort bij ongewijzigd beleid komt op langere termijn uit op € 4,2 mln. Oorzaken in voorjaarsnota o.a. door toenemend aantal uitkeringsontvangers. Ook grote gevolgen rijksbeleid op algemene uitkering. Daarnaast ruimte van € 1,9 mln. gewenst voor nieuw beleid (investeringen in de stad en opvangen tegenvallers). Begroting 2014: tekort € 500.000. Voor € 1 mln. aan maatregelen gepresenteerd.

5 Van kaderstelling naar begroting Voor meerjarenperspectief mandjes verder uitgewerkt tot pakket maatregelen voor de komende jaren. Opbrengst daarvan oplopend tot € 4,0 mln. in 2017. Met overige nog te onderzoeken maatregelen en inzet stelpost bedrag ombuigingsmaatregelen opbrengst oplopend tot € 6,8 mln. in 2017. Voorgesteld pakket maatregelen is nog niet verwerkt in de programma’s en in de paragrafen van de begroting.

6 Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen Uitgangspunt: meer ruimte bieden aan inwoners en organisaties en een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid. Gemeente zorgt voor vangnet voor inwoners die dat nodig hebben. 20142015 2017 Directe maatregelen618.500 Nader uit te werken01.317.5001.935.000 Totaal mandje 1618.5001.936.0002.553.500

7 Ombuigingsvoorstellen Mandje 1: Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen Voorstellen o.a. op het gebied van sport (subsidies, stimulering, BTW), subsidies (nader uit te werken in overleg met verenigingen en instellingen), niet wettelijke milieutaken, MEC, kinderboerderij, handhaving (inzet BOA’s, stadstoezicht), openbaar groen en straatverlichting. Verlaging storting onderhoudsvoorzieningen.

8 Ombuigingsvoorstellen Mandje 2: Transities Uitgangspunt: de drie transities worden uitgevoerd met de middelen die daarvoor van het Rijk beschikbaar komen en nu in het sociaal domein beschikbaar zijn. Deze budgetten zijn dan ook niet in het ombuigingspakket betrokken.

9 Ombuigingsvoorstellen Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten Voorstel verhoging gemeentelijke lasten in 2014 met 1,75%. Daarnaast onderzoek naar invoering brug- en liggelden en reclamebelasting. 20142015 2017 Directe maatregelen150.000 Nader uit te werken0050.000 Totaal mandje 3150.000 200.000

10 Ombuigingsvoorstellen Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar Directie krijgt opdracht voorstellen te doen voor efficiënte en flexibele organisatie met lagere overhead en voor versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ideeën van personeel voor innovatie. NB. Voorstellen in andere mandjes hebben deels ook gevolgen voor ambtelijke organisatie. 20142015 2017 Directe maatregelen50.000 Nader uit te werken0100.000680.000 Totaal mandje 450.000150.000730.000

11 Ombuigingsvoorstellen Mandje 5: Overige maatregelen Diverse voorstellen op basis ambtelijke inventarisatie en efficiencymaatregelen. Onder meer beperking kosten B&W, verkiezingen, flexibel cameratoezicht, efficiency doelgroepen- en leerlingvervoer en maatregelen openbare ruimte. 20142015 2017 Directe maatregelen211.500230.500240.500 Nader uit te werken0132.000272.000 Totaal mandje 5211.500362.000512.500

12 Ombuigingsvoorstellen Nader te onderzoeken en overige maatregelen Maatregelen die nader worden onderzocht: - Gemeentelijk vastgoed - Gemeenschappelijke regelingen - Efficiencyvoordelen inkoop - Dialoog met de stad Daarnaast inzet stelpost opvangen gevolgen rijksbeleid 20142015 2017 Nader te onderzoeken0575.0001.150.0001.500.000 Inzet stelpost ontwikkelingen01.320.000 Totaal nader te onderzoeken01.895.0002.470.000

13 Nieuwe ontwikkelingen ·Omvang transitie AWBZ-begeleiding nog in discussie. Beschikbare bedragen voor groot deel nog steeds onbekend. ·In septembercirculaire 2013 gevolgen rijksbezuinigingen van € 6 mld. verwerkt. Leidt tot verlaging algemene uitkering die grotendeels kan worden opgevangen binnen begroting. Wijzigingen in pakket bezuinigingen van het rijk kunnen gevolgen hebben voor de gemeente. ·Onzekerheden blijven groot. Voorjaarsnota 2014 wordt van groot belang. Vormt ook de basis voor de plannen van het nieuwe college.


Download ppt "Presentatie Begroting 2014 Raadsinformatieavond 2 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google