De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:"— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenbegroting 2013-2016

2 Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP: € 7 mln structureel  Financiële soliditeit vraagt om nieuwe maatregelen: € 2 mln  In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd  Totaal begroting 2013: € 224 mln 2

3 Focus  Stappen gezet in uitvoering CWP  Noodzaak om ambities bij te stellen en keuzes te maken  Focus op thema's en accenten: –Sterke Greenport –Sociale kracht –Eigentijdse dienstverlening –Aantrekkelijk Westland Rode draad: Verbindend Westland 3

4 Uitgangspunten  Woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met inflatiepercentage  Meer kostendekkende tarieven  Blijvende inzet voor Sterke Greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland en Eigentijdse dienstverlening  Meest kwetsbare groepen worden zoveel als mogelijk ontzien  Geen grote inbreuken op voorzieningenniveau  Geen kaasschaaf maar duidelijke keuzes 4

5 Financieel vertrekpunt 5

6 Mutaties op genomen besluiten raad 6

7 Mutaties op voorgesteld dekkingsplan Voortgangsrapportage CWP 2012-2016 7 Aanvullend € 0,4 miljoen in voorziening ten behoeve van de implementatie van het jeugdbeleid

8 Nieuwe ontwikkelingen (onontkoombaar) 8

9 Bezuiniging ambtelijke organisatie € 6,8 mjln 9

10 Nieuwe ontwikkelingen (overige) 10

11 Aanvullend te dekken saldo 11

12 12 Dekkingsvoorstellen Voortgangsrapportage opgenomen in de begroting 2013-2016 Onderwerp2013201420152016 1. Internationalisering / gebiedsmarketing50100500 2. Jongerenwerk100200300 3. Kwaliteit buitenruimte2.500 3.000 4. Inzet BOA’s7893 5. Indexering reserves700 6. Maatschappelijk domein150 7. Eigentijdse tarifering en multifunctioneel gebruik accommodaties 100200300400 8. Inzet middelen herijking subsidies462360362 9. Doorschuiven investeringen50225288334 10. Vrijval stelpost doelgroepenstrook200 115 11. Inzet reserves700 600 Totaal 4.3125.4136.5086.554

13  OZB/Overige belastingen –Ozb –Betaald parkeren –Reclamebelasting –Precario –Lijkbezorgingsrechten  Inzet reserves  Inflatie niet volledig toekennen 13 Afwegingen aanvullende dekking (1)

14  Post onvoorzien verminderen  Terughoudend omgaan met investeringen  Renteconversie 14 Afwegingen aanvullende dekking (2)

15 Aanvullende dekkingsvoorstellen 15

16 Totaal financieel beeld 16

17 Ter afsluiting  Crisis duurt nog altijd voort  Extra bezuinigingen onontkoombaar om een sluitende (meerjaren)begroting te krijgen  Blijven bouwen aan Sterke greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijke leefomgeving en Eigentijdse dienstverlening  Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Westland verder versterken 17

18 Meerjarenbegroting 2013-2016


Download ppt "Meerjarenbegroting 2013-2016. Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:"

Verwante presentaties


Ads door Google