De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’"— Transcript van de presentatie:

1 Hof van Cranendonck Presentatie bestemmingsplan 16 januari 2014 de heer ing. E. van Dijk

2 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Collegebesluit d.d. 20 december 2013: Instemmen met voorontwerp bestemmingsplan (VO); Het VO voor wettelijk vooroverleg ex artikel Bro toezenden aan betreffende instanties; Het VO vrijgeven voor inspraak (7 weken); Publicatie in Grenskoerier en op website gemeente; Alternatieve locatie rotonde onderzoeken tijdens periode ter inzage legging.

3 Wat regelt een bestemmingsplan? (1)
Planologisch-juridische kaders in de planregels en verbeelding Wat mag waar gebouwd worden en hoe mogen de gronden en gebouwen gebruikt worden Koppeling met plan-MER

4 Wat regelt een bestemmingsplan? (2)
Ruimtelijke onderbouwing initiatief in de toelichting Toets aan bestaand beleid (nationaal/provinciaal/regionaal/gemeentelijk) Toets aan milieu-hygiënische aspecten (bodemkwaliteit/archeologie/geluid/flora en fauna/enz) Beschrijving ontwikkeling Maatschappelijke haalbaarheid (inspraakreacties/vooroverlegreacties/zienswijzen) Financiële haalbaarheid

5 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’

6 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 1 – Inleiding Hoofdstuk 2 – Bestaande situatie Hoofdstuk 3 – Planbeschrijving Hoofdstuk 4 – Beleidskader Hoofdstuk 5 – Milieuhygiënische en planologische aspecten Hoofdstuk 6 – Juridische regeling Hoofdstuk 7 – Uitvoerbaarheid

7 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 1 – Inleiding Waarom een bestemmingsplan? Globale beschrijving ruimtelijke ontwikkeling Vergelijking met bestaande bestemmingsplannen

8 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 2 – Bestaande situatie Beschrijving huidige toestand plangebied Historie Gebruik Structuur

9 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 3 - Planbeschrijving 4 programma’s: Activiteitenprogramma (binnenplein / evenemententerrein / landschapspark) Verbindend programma (recreatieve poort functie) Sociaal-educatief programma Ruimtelijk programma (fysieke invulling plangebied)

10 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 3 - Planbeschrijving

11 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 3 - Planbeschrijving

12 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 3 - Planbeschrijving

13 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 4 - Beleidskader Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid

14 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 4 - Beleidskader Provinciaal beleid Verordening ruimte 2012 Proactieve aanwijzing, afwijken verordening (ontwerp) Verordening ruimte 2014 Zienswijze ontwerp verordening, opnemen als gebied ‘Integratie stad-land’

15 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 4 - Beleidskader Provinciaal beleid (ontwerp) Verordening ruimte 2014 Zienswijze ontwerp verordening, opnemen als gebied ‘Integratie stad-land’ Behandeling in gecombineerde vergadering van de commissie Ecologie en Ruimte (ER) en de themacommissie voor Stad en Platteland (TSP) 17 januari 2014

16 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 4 - Beleidskader Gemeentelijk beleid Gebiedsvisie ‘Baronie van Cranendonck’ Aanpassing van de visie op onderdelen

17 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’

18 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 5 – Milieuhygiënische en planologische aspecten MER Procedure koppeling vanaf ontwerp bestemmingsplan Advies notitie Reikwijdte en detailniveau (onderzoeksopzet) d.d. 14 januari 2014

19 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 5 – Milieuhygiënische en planologische aspecten Ontsluiting en parkeren

20 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 5 – Milieuhygiënische en planologische aspecten Flora en fauna (natuur) Fauna: mitigerende maatregelen en ontheffing Flora- en faunawet Flora: compensatie (ontwikkeling landschapspark, compensatie EHS, natuur, Boswet, Bomenbeleid, Flora- en faunawet, Verordening ruimte)

21 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 6 – Juridische regeling Bestemmingen: Agrarisch (met waarden) Bos Gemengd Groen Groen – landschapspark Natuur Verkeer Water Wonen

22 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 6 – Juridische regeling (1) Dubbel bestemmingen: Leiding – Olie, Riool en Water Waarde - Archeologie Waterstaat – Waterbergingsgebied, Waterlopen

23 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Hoofdstuk 6 – Juridische regeling (2) Algemene aanduidingen Veiligheidszone – leidingen Overige zone – in Verordening ruimte te verwijderen ecologische hoofdstructuur Overige zone – in Verordening ruimte toe te voegen ecologische hoofdstructuur Waardevolle boom Wetgevingszone – wijziging beekherstel Evenemententerrein

24 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Planregels Zoveel mogelijk vertalen bestaande bestemmingen en regels Toevoeging bestemming ‘Gemengd’ en ‘Groen – Landschapspark’ om ontwikkelingen te faciliteren

25 Inhoud bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’
Planregels Gemengd: Juridisch borgen van gebouwde ontwikkelingen inclusief daarbij behorende functies en activiteiten Groen – Landschapspark: Juridisch borgen van landschapsontwikkeling inclusief daarbij behorende functies en ontwikkelingen

26 Procedure bestemmingsplan (1)
Voorontwerp Ter inzage legging voor inspraak (27 december 2013 t/m 13 februari 2014) wettelijk vooroverleg met betrokken overheden (art Bro) Ontwerp Collegebesluit 4 maart 2014 Ter inzage legging voor zienswijzen (medio maart 2014 t/m eind april 2014)

27 Procedure bestemmingsplan (2)
Definitief vaststelling definitief bestemmingsplan door de gemeenteraad oktober 2014 inwerkingtreding 6 weken na afloop beroepstermijn

28 Procedure bestemmingsplan
20 december Collegebesluit VO vrijgeven voor inspraak 27 december Ter inzage legging VO 16 januari 2014 Informatieavond VO 13 februari 2014 Laatste dag ter inzage legging VO 4 maart 2014 Collegebesluit ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging, inclusief behandeling inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan Collegebesluit Milieu Effect Rapportage vrijgeven voor ter inzage legging 28 oktober 2014 Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad november 2014 Start bouwwerkzaamheden


Download ppt "Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’"

Verwante presentaties


Ads door Google