De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER"— Transcript van de presentatie:

1 Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER
Presentatie commissie GROM Stadsregio Rotterdam 19 april 2007 Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER Guus van de Hoef, projectdirecteur Maasvlakte 2

2 Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam
10 okt. en 20 nov. 2006: instemming Tweede en Eerste Kamer met PKB PMR 20 december 2006: PKB PMR in werking bekrachtiging Bestuursakkoord PMR bekrachtiging Uitwerkingsovereenkomsten: Landaanwinning (RWS) 750 ha natuur en recreatie (provincie) Bestaand Rotterdams Gebied (Rotterdam) Met de bekrachtiging van het bestuursakkoord in de inzet van middelen vanuit het rijk geaccordeerd. Projecten 750 ha: Landschapspark Buytenland (Albrandswaard 600 ha) Schiezone en Vlinderstrik (150 ha) Groene verbinding tussen groen en stad over de A15 BRG (Bestaand Rotterdams Gebied) is een leefbaarheidsproject. Het is eigenlijk een programma en bestaat uit 15 projecten: intensiveringsprojecten in het bestaand havengebied voor oplossen ruimtetekort leefbaarheidsprojecten voor verbeteren milieukwaliteit, kwaliteit natuur- en recreatiegebied en ruimtelijke kwaliteit Projecten BRG zijn o.a.: Landtong Rozenburg Geluidsreductie Calandspoorbrug Geluidsschermen Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Rivierparken Pernis, Schiedam, Delfshaven, etc Is belangrijk in dit kader om aan te geven dat bepaalde projecten al lopen (Oostvoornse Meer, geluidsscherm in Vlaardingen, rivierparken, aanpassing Calandbrug door Prorail) of zelfs al zijn afgerond.

3 Samenwerking en regie op totale proces MV2
Accent nu: afstemmen inhoud en procedures Concessie/vergunningen landaanwinning Natuurcompensatie/zeereservaat Duincompensatie Geluidscontour Overeenkomst lucht MER A en MER B Rotterdam nu aan zet: bestemmingsplan! Samenwerking diverse partijen op samenhangende onderdelen MV2 Rotterdamse procedures belangrijk onderdeel: Bestemmingsplan Maasvlakte 2 wordt nu het eerste voor beroep bij Raad van State vatbare besluit, waardoor de bewijslast zwaarder is nu de PKB volgens de gewijzigde herstelroute niet voor beroep vatbaar was bij de Raad van State

4 B&W: vrijgegeven op 6 maart 2007 Gemeenteraad: aanvaard op 5 april 2007
1. Milieu Effect Rapport (MER) Bestemming Maasvlakte 2, met als bijlage het MER Aanleg Maasvlakte 2 2. Voorontwerp bestemmingsplan “Maasvlakte 2” 3. Voorontwerp tweede partiële herziening bestemmingsplan “Maasvlakte ’81” (geluidszone) 4. Concept vrijstellingsplan ex artikel 19 WRO “Kuststrook Maasvlakte 1 (aanlegfase)” 5. Vrijstellingsplan ex artikel 17 WRO “Werkterrein Maasvlakte 1 t.b.v. aanleg Maasvlakte 2”

5 Programma Maasvlakte 2 Max ha deepsea gebonden industrieterrein: - max. 720 ha containers - max. 470 ha chemie - max. 230 ha distributie Gehele programma Maasvlakte 2 is bestemd Nu integrale afweging Ingebruikname gefaseerd tot 2033 Monitoring & evaluatieprogramma Geheel programma bestemd: nu

6 Voorontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2
De plankaart: Programma flexibel vastgelegd Kadezone Harde/zachte zeewering Recreatiestrand.

7 Globale procedureplanning
maart 2007 Najaar 2007 Voorjaar 2008 VO BP/MER-B Ontwerp BP Goedkeuring BP Beroep Vaststelling BP VO Art.17/19 Ontwerp Artikel 17/19 Beroep Vrijstelling Concessie/ Mer-A Concessie Beroep Slaan KB Aanbesteding Start Medio 2008

8 Nu eerst: voorontwerpfase
MER Bestemming Ter inzage legging + inspraakbijeenkomsten Toetsingsadvies van commissie m.e.r. Bestemmingsplannen Art. 10 overleg Inspraakprocedures lopen gelijk op Advies van cie M.e.r. wordt gegeven 5 weken na de ter inzage legging, ter inzage legging eindigt 1 juni, dus 6 juli toetsingsadvies.

9 www.rotterdam.nl/pmr Voorontwerpfase 5 april gemeenteraad
20 april t/m 31 mei liggen alle stukken ter inzage één inspraakpunt ( i.s.m. PMR) Procedurewijzer


Download ppt "Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER"

Verwante presentaties


Ads door Google