De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
Ondertekening intentieverklaring 24 november 2008 Sprekersnotitie Dames en heren, ik wil kort met u de laatste stand van zaken rond de gebiedsontwikkeling Moerdijk Oost doornemen. Zoals u ziet heeft het project een nieuwe naam Moerdijk MeerMogelijk. Op alle kerncontactavonden gaan collega-wethouder Louis Koevoets en ik de meest actuele stand van zaken over dit project vertellen en dat spitsen we dan toe op de kern waar we zijn. Met de naam van het project willen we aangeven dat in Moerdijk economie en leefomgeving mogelijk is. Het lijkt tegenstrijdig, maar in Moerdijk kiezen we ervoor dat het ontwikkelen van de bedrijvigheid ten goede moet komen aan de leefomgeving. In dit project werken Provincie Noord-Brabant, Gemeente Moerdijk en het Rijk nauw samen. Eind 2007 tekenden wij een intentieovereenkomst waarin we die koppeling van bedrijvigheid en leefomgeving hebben afgesproken. Met andere woorden: economie en leefomgeving gaan hand in hand.

2 Inhoud presentatie Wat is Moerdijk MeerMogelijk?
De 9 plannen van Moerdijk MeerMogelijk Aanleiding deelproject Ontwikkelingsperspectief Visies op het gebied Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord Procedure Vragen?

3 Wat is Moerdijk MeerMogelijk?
Negen plannen, die gezamenlijk kansen bieden op het gebied van: Economie Meer werkgelegenheid Leefomgeving Veiligheid Recreatie Natuur Woningbouw Sprekersnotitie De deelplannen voor Moerdijk MeerMogelijk bieden kansen voor de economie én leefomgeving. De plannen zijn naast de inrichting van bedrijventerreinen nadrukkelijk gericht op de veiligheid van de inwoners, de mogelijkheid voor recreatie, de ontwikkeling van de natuur en de bouw van woningen. 3

4 De 9 plannen van Moerdijk MeerMogelijk
Sprekersnotitie: Hier ziet u waar de verschillende projecten in onze gemeente gelokaliseerd zijn. 4

5 Aanleiding deelproject
Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk, welke vorm krijgt in totale haalbaarheidsonderzoek Moerdijk MeerMogelijk Passage intentieovereenkomst: Artikel 4: De gemeente voert de regie voor de herontwikkeling Noordrand Zevenbergen waaronder de beoogde volledige bedrijfssaneringen (inclusief verwijderen van bedrijfsopstallen) conform de ….. Genoemde gebiedsvisie. Artikel 7: De provincie realiseert (het tracé van) de Noordelijke randweg, exclusief eventuele aansluitingen van gemeentelijke wegen op deze randweg. Gedetailleerde afspraken met betrekking tot realisatie van deze randweg zullen, vóór een nader te bepalen datum, worden vastgelegd in de (nog op te stellen) bestuursovereenkomst…. Onder voorbehoud van af te sluiten Bestuursakkoord Akkoord tussen Rijk, gemeente en provincie eind 2008

6 Ontwikkelingsperspectief
Lokale verkeerssituatie verbeteren Centrumfunctie Zevenbergen versterken Duurzame ruimtelijke ‘afronding’ door middel van randweg Zevenbergen Ontwikkelingsperspectief bieden voor gebiedsontwikkeling binnen de aan te leggen randweg voor functies: Wonen Werken Recreëren

7 Visies op het gebied Gemeente
Ontwikkelingsvisie Noordrand (maart 2003) Gebiedsvisie Moerdijk-Oost (december 2006) Herijking visie Noordkant (3 juli 2008) Strategische visie / Structuurvisie (2009) Provincie Interimstructuurvisie Noord-Brabant (27 juni 2008)

8 Visies op het gebied Gemeente Kaart gebiedsvisie, december 2006
Ontwikkelingsvisie Noordrand, maart 2003

9 Visies op het gebied Gemeente Herijking visie Noordkant, juli 2008

10 Visies op het gebied Provincie
Interimstructuurvisie Noord-Brabant, juni 2008

11 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord
Toekomstige ontsluitingsstructuur

12 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord
Milieueffectrapportage (m.e.r.) mogelijke tracés

13 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord
Van Herijking visie naar Structuurvisie Voorkeursmodel A: ‘Compacte stad’

14 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord
Mogelijke functies plangebied binnen randwegstructuur Toename wonen in plangebied Park in plangebied ‘Vloeivelden’ Omvang extra bedrijvigheid afhankelijk van lokale behoefte (thans in onderzoek)

15 Procedure Planning Ondertekening intentieverklaring (vanmiddag)
Planologische procedure: Plan-m.e.r. vanaf 1 februari 2009 na bestuursovereenkomst Bestemmingsplan vanaf 2de helft 2009 Aanleg weg: Na planologische titel Na verwerving benodigde percelen aanleg weg Na eventuele onteigeningen Aanleg start niet voor 2012 (verwachting)

16 Vragen?


Download ppt "Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen"

Verwante presentaties


Ads door Google