De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven

2 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20122 Inleiding 1.Waar staan we nu? 2.Vervolgproces 3.Uitgangspunten 4.Externe ontwikkelingen 5.Dilemma’s en opgaven (per thema) 6.Tot slot….

3 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20123 1. Waar staan we nu? Besloten in Voorjaarsnota 2011 (blz 56: Actualisering VVP) Startnotitie in juni door college behandeld en ter informatie naar de raad gestuurd Eerste stap: consultatie college, raad, belangenorganisaties. Dilemma’s en opgaven voor de herijking ‘visie en ambitie’; Wens van het college om (in oktober) een brainstormsessie te houden met de commissie OG. Over dilemma’s en vragen bij een herijkt VVP.

4 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20124 2. Vervolgproces Oktober: indien mogelijk een brainstormavond met de commissie over vragen en dilemma’s VVP; November: inhoudelijke discussie in commissie OG Voorjaar 2013: ‘visie en ambitie’ doorvertalen naar ‘doelen en oplossingsrichtingen’ Rondom de zomer 2013: definitief plan.

5 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20125 3. Uitgangspunten Wettelijke taak verkeers- en vervoersbeleid te voeren Aansluiten bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen Het herijkte VVP moet sober, robuust en kaderstellend worden Nauw aansluiten bij Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012

6 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20126 4. Externe ontwikkelingen Rijk blijft uitgaan van GE - scenario groei van verkeer, 2% per jaar en aanleg van extra wegen en openbaar vervoer; Tegelijkertijd financiële en economische crisis die aanhoudt; Enerzijds een kader voor (verdere) bezuinigingen Anderzijds een ‘kompas’ dat de gemeente kan gebruiken zodra er vanuit het Rijk of de Regio wél geld beschikbaar komt

7 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20127 5. Dilemma’s en opgaven

8 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20128 5.1 Autobereikbaarheid a.Toekomstige bereikbaarheid: - hoe definiëren we de bereikbaarheid? - hoe verhoudt een verbetering daarvan zich met de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit? b. Regionale doorstroming versus lokale ontsluiting c. Extra oeververbinding bij Mebin versus aanpakken kruispunten N14

9 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20129 5.2 Openbaar Vervoer Driehoek: lijnennet/loopafstand – frequentie – tarieven: waarop inzetten bij Haaglanden?

10 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201210 5.3 Parkeren Parkeren op lange termijn Moet het parkeerregime kostendekkend worden of inzetten op de beste mix voor bewoners, bezoekers en ondernemers?

11 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201211 5.4 Duurzaam Verkeer en Vervoer a.Wel of niet actief stimuleren van elektrisch vervoer? b.Wel of niet parkeerplaatsen reserveren voor elektrisch rijden bij hoge parkeerdruk?

12 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201212 5.5 Verbeteren fietsinfrastructuur Verbeteren van fietsinfrastructuur en andere fietsvoorzieningen versus ruimte en wachttijd van het autoverkeer.

13 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201213 5.6 Verkeersveiligheid Verder verbeteren verkeersveiligheid: Maatregelen aan infrastructuur of inzetten op handhaving en gedragsverandering?

14 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201214 5.7 Tractorverkeer en bevoorrading met vrachtwagens Tractorverkeer: economisch belang versus hinder en overlast Bevoorrading: aan de markt over laten versus inzetten op regionaal distributiesysteem

15 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201215 5.8 Ketenmobiliteit P+R functie van de RR-stations stimuleren of aan banden leggen?

16 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 201216 6. Tot slot…. Mist u bepaalde thema’s of heeft u opmerkingen bij de genoemde thema’s, dan kunt u dit aan ons doorgeven (e-mail via de griffie) Streven is: Een brainstormsessie met u te houden over dilemma’s en vragen in een herijkt VVP; In de Commissie openbaar gebied op 27 november de inhoudelijke behandeling van de kaders.


Download ppt "Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven."

Verwante presentaties


Ads door Google