De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Decentraal wat kan, centraal wat moet”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Decentraal wat kan, centraal wat moet”"— Transcript van de presentatie:

1 “Decentraal wat kan, centraal wat moet”
Van WRO naar Wro “Decentraal wat kan, centraal wat moet” donderdag 24 januari 2008

2 Inhoud Toelichting Wetswijziging Voorgeschiedenis Doelstellingen
Essentie nieuwe Wro Ontwikkelingsplanologie / Grondexploitatiewet Actiepunten

3 Toelichting Doel van deze presentatie Toelichten van:
de belangrijkste wijzigingen de gevolgen de keuzemogelijkheden

4 Wetswijziging Eind jaren 90
Evaluatie van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) . De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR): De ruimtelijke ontwikkelingspolitiek moet zijn basis vinden in een nationaal strategisch beleid op hoofdlijnen met meer ruimte voor een integratie van beleid op regionaal niveau

5 Wetswijziging Uit memorie van toelichting (2002) voor herziene Wro:
Hoewel de ruimtelijke samenhang een van de belangrijkste kenmerken van de ruimtelijke ordening zou behoren te zijn, blijkt dat het vermogen om ontwikkelingen in hun ruimtelijke samenhang af te wegen in het gedrang is gekomen

6 Wetswijziging Sturing en samenhang werd onvoldoende geacht.

7 Wetswijziging De nieuwe Wro stelde vanaf het eerste ontwerp in 2002 het bestemmingsplan centraal.

8 Doelstellingen Bevorderen van een duurzame toekomst
Versterken van ruimtelijk samenhangende besluitvorming én ontwikkelingsbeleid Effectievere en efficiëntere (lees: kortere) besluitvorming

9 Doelstellingen De handhaving van de gestelde normen en de organisatie daarvan Toereikende bevoegdheden Vereenvoudiging van het stelsel en de procedures maar ook een efficiënte rechtsbescherming

10 Doelstellingen Betere afstemming ruimtelijk beleid en grondbeleid
Betere afstemming met ruimtelijk relevante regelgeving Gebruik maken van nieuwe technische ontwikkelingen

11 Wijzigingen tijdens behandeling
2004: Toevoeging van projectbesluit 2005: Verplichte structuurvisie

12 Wijzigingen tijdens behandeling
2005: Vereenvoudiging van verlengingsprocedure bestemmingsplan Reactieve aanwijzingsmogelijkheid door provincie en rijk Handhaving-interventie hogere overheden

13 Essentie nieuwe Wro Structuurvisie wordt verplicht

14 Essentie nieuwe Wro Verplichting tot vaststelling bestemmingsplan of beheersverordening voor gehele grondgebied

15 Essentie nieuwe Wro Artikel 19-procedures verdwijnen

16 Essentie nieuwe Wro Sanctie op niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen of het niet tijdig vastleggen van projectbesluiten in bestemmingsplannen

17 Essentie nieuwe Wro Handhavingsplicht

18 Essentie nieuwe Wro Snellere procedure voor bestemmingsplan

19 Essentie nieuwe Wro Inpassingsplannen mogelijk voor rijk en provincie.

20 Essentie nieuwe Wro Planschade- vergoeding wordt planschade-tegemoetkoming

21 Essentie nieuwe Wro Digitalisering verplicht (één jaar uitgesteld)

22 Ontwikkelingsplanologie / Grondexploitatiewet
Situatie nu: Drie mogelijkheden om de kosten van een ruimtelijke ontwikkeling te verhalen: Via gronduitgifte Via exploitatieverordening Via de baatbelasting

23 Ontwikkelingsplanologie / Grondexploitatiewet
Situatie per 1 juli 2008: Grondexploitatiewet wordt in nieuwe Wro gevoegd als hoofdstuk 6 Kostenverhaal wordt in principe mogelijk tot 100% Vrijwilligheid staat voorop: wet wordt stok achter de deur.

24 Ontwikkelingsplanologie / Grondexploitatiewet
Situatie per 1 juli 2008: Exploitatieplan moet bij vaststelling bestemmingsplan worden overwogen Ook bovenplanse kosten kunnen via fondsvorming worden verhaald Woningdifferentiatie kan worden afgedwongen

25 Ontwikkelingsplanologie / Grondexploitatiewet
Situatie per 1 juli 2008: (Nieuw)Bouwplannen moeten getoetst worden aan exploitatieplan Exploitatieplan moet jaarlijks worden vastgesteld.

26 Actiepunten Voor 1 juli a.s. worden de volgende actiepunten uitgevoerd: Scholing voor ambtelijke organisatie Voorlichting aan bestuur en raad Advisering omtrent keuzes Aanpassing werkprocessen Aanpassing legesverordening Mandaat en delegatie regelen Aanpak digitalisering (verplichting is uitgesteld tot 1 juli 2009) Maken van formats Voorlichting aan publiek

27 Vragen

28 “Decentraal wat kan, centraal wat moet”
Van WRO naar Wro “Decentraal wat kan, centraal wat moet” donderdag 24 januari 2008


Download ppt "“Decentraal wat kan, centraal wat moet”"

Verwante presentaties


Ads door Google