De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Wat verandert er?

2 Huidige situatie Het gemeentelijk bestemmingsplan vormt hét toetsingskader voor ruimtelijke projecten De provincie keurt een bestemmingsplan goed of keurt af (reactief)

3 Nieuwe situatie Provincies mogen bestemmingsplannen niet langer goed- of afkeuren Provincies krijgen andere, ingrijpende bevoegdheden

4 Provinciale bevoegdheden
Bestemmingsplanbevoegdheid Bevoegdheid stellen algemene regels (prov. verordening) met rechtstreekse werking Aanwijzingsbevoegdheid Reactieve aanwijzingsbevoegdheid Legessanctie (= géén prov. bevoegheid!)

5 Gevolgen Bestuurlijke Verhoudingen?
-

6 Gemeentelijk Instrumentarium
Structuurvisie Bestemmingsplan-nieuwe-stijl Projectbesluit Beheersverordening (binnenkort: VNG-model)

7 Merkwaardig... Het gemeentelijk bestemmingsplan vormt niet langer het enige toetsingskader voor vergunningverlening; hiernaast bestaan nu ook het rijks- en provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan) en de provinciale verordening ! Hogere regelingen moeten wél geïncorporeerd worden in het gemeentelijk bestemmingsplan (doorgaans binnen één jaar)

8 Gigantische klus... nieuwe wet met nieuwe instrumenten (beheersverordening, verlengingsbesluit bestemmingsplan, projectbesluit, structuurvisies, nieuwe bp-procedure, etc.) de operatie DURP (digitalisering bestemmingsplannen) ingrijpende gevolgen overgangs- en invoeringswetgeving doordat: a gebieden zonder bestemmingsplan snel van een plan moeten worden voorzien; b oude uitbreidingsplannen e.d. snel omgezet moeten worden in een plan- nieuwe-stijl

9 Vragen over de Wro quiz

10 Structuurvisies Wat is een structuurvisie in het kader van de nieuwe Wro?

11 Structuurvisies Wat moet er gebeuren als een gemeente een structuurvisie vaststelt die (op onderdelen) strijdigheid vertoont met een structuurvisie van de provincie of het Rijk?

12 structuurvisies Welke (sanctie)gevolgen bestaan er indien een gemeente (voor een deel van zijn grondgebied) geen structuurvisie opstelt?

13 Structuurvisies Wat zegt de Wro over de procedure voor de totstandkoming van de structuurvisie? Met welke andere wetten moet bij de vaststellingsprocedure rekening worden gehouden?

14 Hoe komt een projectbesluit tot stand?
Wat is het fundamentele verschil met de vrijstelling?

15 Projectbesluit Draagt het projectbesluit bij aan een administratieve lastenverlichting voor gemeenten?

16 Beheersverordening wanneer een beheersverordening, wanneer een bestemmingsplan? (afweging!)

17 Beheersverordening Kunnen hogere overheden nadere regels stellen over de aanwending van de gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen van een beheersverordening?

18 Procedure vaststelling/totstandkoming?
beheersverordening Welke flexbiliteit kent de beheersverordening t.a.v. het bestaande gebruik van gronden en opstallen? Procedure vaststelling/totstandkoming?

19 beheersverordening (Hoe) is voorbereidingsbescherming geregeld bij de totstandkoming van de beheersverordening?

20 Toezicht en Handhaving
Mag en/of kan de provincie bij de toetsing van bestemmingsplannen blijven toezien op de juridische kwaliteit van de plannen?

21 Toezicht en handhaving
Kunnen medewerkers van de provincie worden belast met het opsporen van overtredingen van een provinciaal inpassingsplan of een provinciale verordening? En welke bevoegdheden hebben zij dan?

22 DURP Hoe zal DURP worden verankerd in de wetgeving?

23 Moeten deze oude plannen worden gescand?
DURP Hoe zal in de praktijk moeten worden omgegaan met 30/40-jaar oude plannen en digitalisering? Moeten deze oude plannen worden gescand?


Download ppt "Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)"

Verwante presentaties


Ads door Google