De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wet van God en de wet van Christus

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wet van God en de wet van Christus"— Transcript van de presentatie:

1 De wet van God en de wet van Christus

2 Parlons-en “Wet van God” en “wet van Christus”: zie jij daar verschil tussen of is dat hetzelfde?

3 Jezus kwam om de wet te vervullen
« Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ont- binden, maar om te vervullen. Want voor- waar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. » (Mt 5,17-18) « VERVULLEN » vullen, vol maken, compleet maken, afmaken, tot rijpheid brengen

4 In het Oude testament is het niet altijd gemak-kelijk om te onderscheiden wat ‘Wet van God’ is, en wat menselijke interpretaties zijn. Helpen Jezus’ onderricht en voorbeeld om hierin klaarder te zien? Concrete voorbeelden?

5 Matteüs : « Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ »

6 “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben
met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand” -Deuteronomium 6:5 “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” -Leviticus 19:18.

7 Volgens Jezus zijn deze twee liefdesgeboden de
Volgens Jezus zijn deze twee liefdesgeboden de grootste en aan elkaar gelijk. Al de rest (de wet en de profeten) vloeit er uit voort en is daarvan afhankelijk. Begrijp en beleef jij de wet op deze manier? En hoe zit dat in jouw geloofsgemeenschap? Denk na over volgend citaat, en spreek er met elkaar over: “God liefhebben is leven als zijn kind. Leven als een kind van God is de ander behandelen zoals God ons behandelt.” (C.H. Dodd) Lees nog eens de commentaar van Gounelle… Hoe denk jij hierover? Spreken de twee betekenissen van dat ‘(zo)als’ elkaar tegen. Of kunnen ze elkaar ook aanvullen? In Gal 5:14 schrijft Paulus dat “de hele wet vervuld is in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’, en In Rom 13:10 : “de wet vindt zijn vervulling in de liefde”. Wat vind jij van die twee uitspraken? Wat betekent ‘liefhebben’ voor jou?

8 Joh 13 :34-35 - Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief
Joh 13 : Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Joh 15:9-12,17 - Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.  Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.  Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. (…) Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

9 ‘GEBOD’ : ‘woord’. (drukt uit wat God wil of verlangt)
‘NIEUW’ : In het Grieks, 2 woorden : ‘neos’ et ‘kainos’. => Hier wordt ‘kainos’ gebruikt: vernieuwing, restauratie ‘LIEFHEBBEN’ : in het Grieks 3 woorden om verschillende soorten liefde aan te duiden: ‘Eros’  / ‘Philia’  / ‘Agapè’  Hier‘agapaõ’ (‘Agapè’) => cf. 1 Kor 13

10 “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken”

11 Kun je liefde ‘bevelen’? Hoe zie jij dat ‘gebod’?
Een ‘nieuw’ gebod: waarin is dit gebod nieuw? Is het vandaag ook nog een nieuw gebod, of is het na 2000 jaar verouderd? Ja / nee… waarom? Iemand zei eens: “Het nieuwe gebod is geen super-eis, maar een gave van Christus.” Hoe reageer je hierop? Zie jij een verband tussen ‘het Nieuwe Verbond’ dat al was aangekondigd in Jeremia 31:31-34, en dat ‘nieuwe gebod’ van Jezus? Elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad: heb jij zo lief? Ontvang jij dergelijke liefde? Is dat realiteit in jouw gemeenschap (gezin, familie, kerk…)? Hoe? AGAPE – liefde… Wat is dat volgens jou? Er wordt wel eens gesproken over liefde als principe. Is dat een koude, ontmenselijkte liefde? Helpt Jezus om dit beter te verstaan?

12 « Liefde voor God is de theorie,
liefde voor de naaste is de praktijk. » “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.” (J Joh 4:20,21) “Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Joh 3:18


Download ppt "De wet van God en de wet van Christus"

Verwante presentaties


Ads door Google