De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan vrijkomende schoollocaties in Waalwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan vrijkomende schoollocaties in Waalwijk"— Transcript van de presentatie:

1 Aan vrijkomende schoollocaties in Waalwijk
Presentatie 2 oktober 2007 Aan vrijkomende schoollocaties in Waalwijk

2 Samarja Walewyc Dr. Mollercollege Willem van Oranjecollege
Buurthuis Besoyen en omgeving Samarja Walewyc Dr. Mollercollege Willem van Oranjecollege

3 Inhoud Besluit B&W 25 september 2007 Plan van aanpak
Besluit gemeenteraad 8 november 2007

4 Besluit B&W 25-9-07 B&W willen bereiken
een haalbare herontwikkeling van de schoollocaties door middel van een integrale aanpak; De realisering van 30% sociale woningbouw op genoemde drie schoollocaties conform de doelstelling uit het collegeprogramma; Behoud monumentale waarden van de gebouwen op de locaties “t Willem en ’t Moller; Gedeeltelijke sloop ’t Willem omdat dit gebouw al geruime tijd leegstaat en regelmatig getroffen wordt door vandalisme. een goede communicatie en interactie met omwonenden en overige belanghebbende partijen.

5 Besluit B&W 25-9-07 -B&W hebben ingestemd met het Plan van
Aanpak herontwikkeling 3 schoollocaties -B&W hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen: 1. een kaderstellende uitspraak te doen over de thema’s/dilemma’s:

6 Besluit B&W Hoe ziet u in grote lijnen de verdeling van sociale woningbouw over de locaties (verdeeld over alle drie of geconcentreerd op één of twee), Welke, ten opzichte van het plan aanvullende, architectonische en/of stedenbouwkundige randvoorwaarden wenst u nog mee te geven aan herontwikkeling van de locaties (afgezet tegen de mogelijke beperkingen door sociale woningbouw op die locaties), Moet de herontwikkeling van de drie schoollocaties (gezamenlijk) wel of niet budgettair neutraal plaatsvinden;

7 Besluit B&W 25-9-07 -B&W hebben besloten de gemeenteraad
voor te stellen: 2. het voornemen tot de sloop van de ‘niet waardevolle’ delen van het Willem van Oranjecollege om verdergaande verpaupering te voorkomen, voor kennisgeving aan te nemen;

8 Besluit B&W 25-9-07 -B&W hebben besloten de gemeenteraad
voor te stellen: 3. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € om met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen aanvangen.

9 Plan van aanpak Inleiding Beschrijving ontwikkelingslocaties
Organisatorisch kader Financiële paragraaf

10 3.1 Organisatiestructuur
Bestuur gemeente Waalwijk Projectleider Projectgroep (in de eerste fasen) Vakafdelingen gemeente Wethouder Wonen GEMEENTE WAALWIJK Achterban BETROKKEN EXTERNE PARTIJEN Provincie RKc Klankbordgroepen Locatie 1 (het Willem): WOP-werkgroep Besoyen Buurtvereniging/omwonenden Locatie 2 (het Moller): Locatie 3 (de Walewyc): WOP-werkgroep Centrum

11 3.2 Stappenplan Stap 1. Besluit herontwikkeling en interactie
met omgeving Stap 2. Stedenbouwkundig ontwerp Stap 3. Planologische procedures

12 Stap 1. Besluit tot herontwikkeling
Met het besluit tot herontwikkeling worden alle voorafgaande werkzaamheden afgerond: het locatieonderzoek Croonen de cultuurhistorische waardestellingen Integrale weging van ruimtelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische aspecten

13 Stap 1. Interactie met omgeving
Per locatie afstemming met de omwonenden, eventuele buurtverenigingen en vertegenwoordigers van het WOP via de klankbordgroepen bottum-up (beleving burgers) top-down (beleid/kaders gemeente)

14 Stap 1. Interactie met omgeving
Gemeentelijk beleid/kaders: Financiële kaders Volkshuisvestelijke kaders Behouden en versterken cultuurhistorische waarden Met woningbouw op de 3 locaties blijven we binnen deze kaders

15 Stap 1. Interactie met omgeving
Ten aanzien van het stedenbouwkundig ontwerp kunnen de klankbordgroepen invloed uitoefenen. Mocht dit leiden tot aanpassingen, dan zullen die in de herontwikkeling worden verwerkt.

16 4. Financiële paragraaf Locatie 1 (’t Willem):
- 18 grondgebonden woningen - 9 appartementen (oudbouw)

17 4. Financiële paragraaf Locatie 2 (’t Moller):
- 12 appartementen (oudbouw) 18 appartementen (nieuwbouw)

18 4. Financiële paragraaf Locatie 2 (’t Moller) extra ontwikkelingsmodel : - 16 appartementen (oudbouw) - 8 appartementen (nieuwbouw in 2 bouwlagen)

19 4. Financiële paragraaf Locatie 3 (de Walewyc) - 84 appartementen
Uitgangspunt: hoogwaardige invulling qua architectonische en/of stedenbouwkundige kwaliteit

20 4. Financiële paragraaf 9 versies doorgerekend:
-3 versies met sociale woningbouw op de locatie Walewyc -2 versies met sociale woningbouw op de locaties Walewyc en ‘t Moller -2 versies met sociale woningbouw op de locatie Walewyc en ‘t Willem -2 versies met sociale woningbouw op de locatie Walewyc, ‘t Moller en ‘t Willem

21 4. Financiële paragraaf Resultaat varieert van: € 223.703 positief tot
€ negatief

22 Besluit gemeenteraad 8 november 2007
Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 11 oktober 2007. U kunt als toehoorder aanwezig zijn.

23 Besluit gemeenteraad 8 november 2007
Bijeenkomst Cluster Ruimte op 18 oktober 2007. U kunt als toehoorder aanwezig zijn en u kunt inspreken.

24 Besluit gemeenteraad 8 november 2007
Vergadering van de gemeenteraad op 8 november 2007. U kunt als toehoorder aanwezig zijn.

25 Besluit gemeenteraad 8 november 2007
Na besluitvorming door de raad zal het college de relevante variant(en) uitwerken en voorleggen aan de buurtbewoners/omwonenden, zoals eerder omschreven.

26 vragen


Download ppt "Aan vrijkomende schoollocaties in Waalwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google