De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Jeugdhulplandschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Jeugdhulplandschap"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Jeugdhulplandschap

2 Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
Er zijn erg veel organisaties die hulp aanbieden  voor ouders is het moeilijk de juiste hulp te vinden! Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp wil hier iets aan veranderen!  Overzichtelijker en toegankelijker maken van hulpverlening  Voorkomen dat er gaten vallen in een hulpverleningstraject

3 Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
Zes bouwstenen: Versterken van eigen kracht: men vertrekt vanuit de krachten en mogelijkheden van de jongere en zijn ouders. Beter toegankelijk: door het herorganiseren zal de hulpverlening makkelijker toegankelijk zijn (Brede instap – toegangspoort) Continuïteit bevorderen: voorkomen dat er breuken ontstaan door goed door te verwijzen. Daarnaast ook mogelijkheid cliëntoverleg, vertrouwenspersoon en bemiddeling.

4 Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
Stimuleren van participatie: cliënten dienen mee te kunnen praten over de hulpverlening die ze ontvangen en over het beleid. Gericht omgaan met verontrusting: soms is een hulpverlener ongerust over een onveilige situatie  samen met ouders hulpplan trachten op te stellen en vrijwillig samen werken. Indien dit niet lukt, of in geval van twijfel kan de hulpverlener naar een ‘gemandateerde voorziening’ stappen (OCJ en VK). Crisishulp: gepaste hulp voor wie dringende hulp nodig heeft 24/7 een meldpunt (waar ouders/jongere ook zelf kunnen aanmelden)

5 Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Brede instap: iedereen die met een vraag zit, kan terecht bij de ‘brede instap’: CLB’s, Kind en gezin, CAW’s. Samen bekijken welke hulp nodig is, soms is doorverwijzing noodzakelijk (vb naar meer gespecialiseerde hulp zoals CCG).

6 Gemandateerde voorzieningen
Wie zijn deze gemandateerde voorzieningen? OCJ: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Als de ontwikkelingskansen van het kind bedreigd worden Bij problematische leefsituaties VK: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Bij situaties van kindermishandeling Wat doet een gemandateerde voorziening? Ondersteunen hulpverleners om situaties van verontrusting in te schatten Onderzoeken maatschappelijke noodzaak (met opvolging) Verwijzen door naar parket indien nodig.

7 De toegangspoort Voor het ontvangen van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) Wat is NRTJ? Bijzondere Jeugdbijstand Voorzieningen voor mindervaliden minderjarigen Bepaalde modules binnen Kind en Gezin Toegangspoort bestaat uit: Team Indicatiestelling: onderzoekt welke hulpverlening aangewezen is (in termen van typemodules) Team Jeugdhulpregie: zet deze module om in concrete modules  De consulenten van weleer gaan in deze teams werken!

8 De toegangspoort Wie kan aanmelden bij de toegangspoort?
Iedere jeugdhulpaanbieder Jeugdhulpaanbieders binnen de rechtstreekse en de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Jeugdhulpaanbieders die hier buiten vallen Diensten erkend als MDT (multidisciplinair team) Cliënten: in UITZONDERLIJKE gevallen (voldoen aan 4 voorwaarden) Aanmelder = contactpersoon voor alle partijen (cliënt en toegangspoort) tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort. NA opstart van NRTJ-hulp  wordt een hulpverlener van de voorziening contactpersoon-aanmelder.

9 De toegangspoort Team Indicatiestelling:
Opstellen van indicatiestellingsverslag (ISV) omvat welke hulp aangewezen is omvat een geldigheidstermijn wordt aan cliënt en de contactpersoon-aanmelder bezorgt binnen de 30 dagen na aanmelding

10 De toegangspoort Team Jeugdhulpregie
Opnemen van het indicatiestellingsverslag op de intersectorale registratielijst Toewijzen van een prioriteit Match tussen vraag en aanbod De cliënt krijgt een lijst met hulpaanbieders die in aanmerking komen cliënt aan zet. Voorziening kan al dan niet instemmen met vraag cliënt.

11 Gerechtelijke jeugdhulp
Wanneer gerechtelijke jeugdhulp? Bij strafbare feiten Bij problematische opvoedingssituatie waarbij geen vrijwillige medewerking is Bij acute crisissituaties die een bedreiging zijn Als ouders niet doen wat van hen verwacht wordt Jeugdrechter  Sociale Dienst gerechtelijke Jeugdhulp  opstellen indicatiestellingsverslag  Jeugdhulpregie

12 Bemiddeling Oplossen conflicten tussen jongere- ouders -opvoedingsverantwoordelijken-hulpverleners Om breuken in de hulpverlening te voorkomen. Geleid door een neutrale, derde persoon die daarvoor opgeleid werd. Steeds vrijwillig. Kan zowel door cliënt, gezin, vertrouwenspersoon als de betrokken hulpverlener aangevraagd worden. Bemiddeling kan bij rechtstreekse-, niet rechtstreeks toegankelijke hulp, tijdens aanmeldingsproces poort en bij gemandateerde vzn

13 Cliëntoverleg Overleg tussen cliënten en hun sociaal netwerk; geleid door een externe, onafhankelijke voorzitter Alleen met akkoord of op vraag van cliënt Doel: de hulpverlening coördineren en optimaal op elkaar afstemmen. De vraag en de behoeften van de cliënt staat centraal. Resultaat = werkplan op maat van cliënt. Opvolging door hulpcoördinator Wie zit er mee aan tafel? Alleen zij waarvan de cliënt expliciet heeft mee toegestemd! : vertrouwenspersonen van de cliënten, personen uit het sociaal netwerk, betrokken hulpverleners, evt niet betrokken deskundigen GEEN politie, parket, jeugdrechter Er geldt een gezamenlijke< geheimhoudingsplicht

14 Wat met lopende dossiers?
Wat gebeurt er met mijn lopend dossier? Je hebt een consulent: De consulent zal elk dossier screenen op maatschappelijke noodzaak (verontrusting en mate samenwerking/vrijwilligheid). Hierbij zal hij/zij het advies van de betrokken hulpverlener vragen. Er is geen maatschappelijke noodzaak: OCJ komt niet meer in beeld, de consulent valt weg. De betrokken hulpverlener is de contactpersoon. Er is wel maatschappelijke noodzaak: OCJ zal in beeld blijven, je blijft een ‘consulent’ behouden. VANAF 1 maart zal de cliënt op de hoogte gebracht worden omtrent de beslissing in zijn dossier.

15 Wat met lopende dossiers?
Wat gebeurt er met mijn lopend dossier? Je hebt een jeugdrechter: In dit geval veranderd er niets!


Download ppt "Het nieuwe Jeugdhulplandschap"

Verwante presentaties


Ads door Google