De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infomoment IJH voor MDT’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infomoment IJH voor MDT’s"— Transcript van de presentatie:

1 Infomoment IJH voor MDT’s
Gent 26 juni 2013 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Overzicht Het nieuwe jeugdhulplandschap
De intersectorale toegangspoort Het hulpaanbod in modules Overgangsmodaliteiten pilootregio Vragenronde Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Integrale Jeugdhulp 2.0 Wat betekent dit voor de verschillende spelers in het nieuwe landschap? Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin In het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp is er sprake van zes kernopdrachten. Samen vormen die de ‘missie’ van Integrale Jeugdhulp. We gaan die nu één voor één overlopen.

4 BREDE INSTAP Hulpvrager Probleem gebonden hulp MDT
Minderjarige-ouders-context Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp MDT Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Gemand. voorz. Gerecht. jeugdhulp Parket OCJ SDJ MDT Het nieuwe jeugdhulplandschap START De start is een vraag naar hulp – komt in het veld van de RTJ terecht BREDE INSTAP: De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit heel veel verschillende modules of hulpvormen. Op alle modules kan rechtstreeks beroep gedaan worden, maar in nogal wat situaties zal de cliënt niet meteen weten waar hij moet aankloppen met zijn hulpvraag. Het is daarom dat de RTJ zich organiseert via een brede instap. Die brede instap bestaat uit een aantal diensten van drie sectoren: de CLB, K&G, AWW. Cliënten kunnen daar terecht met al hun hulpvragen rond jeugdhulp, los van enige probleemkenmerken - hier kun je maw als cliënt niet het antwoord krijgen dat ze je niet kunnen helpen. De brede instap zal samen met de cliënt de vraag verhelderen, informatie, advies en korte hulp bieden, het aanbod verhelderen en gericht doorverwijzen indien nodig. De reden om dit zo te organiseren is duidelijk: de toegankelijkheid tot de hulp moet verbeteren, cliënten moeten niet meer de complexe sociale kaart kennen om tot bij de juiste hulp te komen. Als ze bij de brede instap aankloppen krijgen ze de garantie dat ze in zo weinig mogelijk stappen bij de juiste hulp terecht komen. PROBLEEMGEBONDEN HULP: Is er nood aan een specifiek aanbod dat zich richt op bepaalde problematiek, dan kan de cliënt terecht in de probleemgebonden hulp. vb. aanbod van CGG, CKG (Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning), vluchthuizen CAW,… De cliënt kan hier terecht komen op verwijzing van de brede instap maar kan hier ook zelf vrij binnenstappen. MDT: In geval van onduidelijkheid over de juiste aard van de problematiek of van de in te zetten hulp, kan je terecht bij een MDT. Zo’n MD-samengesteld team zal diagnostiek aanleveren, via objectiveerbaar onderzoek de problematiek verder beschrijven en een voorstel van hulp indiceren tav de toegangspoort.. MDT’s zijn er binnen de RTJ-hulp, maar verder in het landschap zullen we nog MDT’s zien opduiken. JEUGDHULP BUITEN TOEPASSINGSGEBIED: Integrale Jeugdhulp is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren. Niet alle jeugdhulp valt hier onder, bv. kinder- en jeugdpsychiatrie, drughulp, mutualiteiten, paramedicus, OCMW, huisartsen, private hulp, …Deze diensten zijn niet onmiddellijk in de hervorming betrokken maar uiteraard zullen ook zij zich opnieuw moeten positioneren en afstemming zoeken met de nieuwe spelers. CRISISJEUGDHULP, BEMIDDELING, CLIËNTOVERLEG: Loopt doorheen het jeugdhulpveld, is een aanbod dat inzetbaar op elk moment van een traject indien nodig, kunnen op diverse momenten ingezet worden. TOEGANGSPOORT: Wanneer zet je dan de stap naar de toegangspoort? Als hulpverlener stel je samen met je cliënt vast dat er nood is aan ingrijpende hulp, vb. verblijf in een MPI, begeleidingstehuis,…Maw: hulp binnen RTJ is niet toereikend en de context van de cliënt kan onvoldoende ondersteuning bieden (cfr. methodieken vermaatschappelijking). Wie? Aanmelden kan door elke jeugdhulpaanbieder, ook buiten gebied van IJH: enige (technische) voorwaarde: registratie op e-health: A-document invullen en overmaken aan de toegangspoort. Cliënten kunnen niet of slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zelf de stap zetten naar de toegangspoort. Dit moet steeds samen met een hulpverlener gebeuren. Dit lijkt een bureaucratische tussenstap maar is het niet. Nu is het vaak zo dat cliënt zonder de rechtstreeks toegankelijke hulp te verkennen een beroep doet op ingrijpende nrtj-hulp. Zo wordt soms te snel te zware hulp ingezet. Dit is niet goed voor de cliënt in kwestie noch voor de cliënten die er wel nood aan hebben. Door steeds een hulpverlener te betrekken bij een aanvraag wil men de garantie inbouwen dat hulpvragen die bij de toegangspoort terechtkomen zeer zorgvuldig overwogen zijn en dat dus zeker ook goed is nagedacht over andere pistes, over de mogelijkheid om via de context van de cliënt en/ of minder ingrijpende hulp tot een oplossing te komen. Een belangrijk principe binnen de TP is de scheiding tussen IS en jeugdhulpregie - Indicatiestelling o onafhankelijk van het aanbod nagaan welke hulp meest aangewezen is – in termen van typemodules. Nieuw is de mogelijkheid om typemodules te combineren, wat als een doorbraak kan gezien worden in het kader van intersectorale samenwerking. o stelt een indicatiestellingsverslag op, in het IS-verslag zal aangegeven zijn vb. dagcentrum maar niet wie dit zal bieden o IS gaat anders om met een aanvraag van een gewone aanmelder of een MDT. Een gewone aanmelder vult het A-doc in in vrije bewoordingen -> het team IS staat in voor de indicatiestelling. Een MDT zal reeds een specifiek indicatievoorstel aanleveren in typemoduletaal. - Jeugdhulpregie o Jeugdhulpregie: gaat aan de slag om deze hulp ook effectief te realiseren: omzetten van typemodules naar modules; o 3 fasen: eerste fase is de matching van vraag & aanbod; lijst opstellen van voorzieningen, cliënt duidt voorkeurvoorziening aan. Duurt het ongewoon lang vooraleer een voorziening de hulpvraag opneemt dan zullen de jeugdhulpaanbieders samengeroepen worden voor een bespreking en wordt er bemiddeld. (jeugdhulpregiebespreking); wanneer de hulp niet gevonden wordt, in zeer moeilijke situaties, zal de jeugdhulpregisseur een ronde tafel organiseren met alle mogelijke aanbieders en een toewijzing verplichten, eventueel met steun van een extra budget (fase van prioritair toe te wijzen hulpvragen -toewijzingsmandaat), o IRPC: wanneer een indicatiestelling wordt afgeleverd met een typemodule handicap gebeurt er een aparte prioritering door een intersectorale regionale prioriteitencommissie; deze commissie van gebruikers en voorzieningen kijkt welke vragen het meest urgent zijn. Deze maatschappelijke toetsing is nodig vanuit de schaarste van het aanbod van het VAPH. Pas als dit gebeurd is kan de jeugdhulpregisseur met die dossiers aan de slag voor het zoeken naar hulp; NRTJ: Als de NRTJ opstart stopt de rol van de toegangspoort. in de NRTJ zit de zwaarder gewogen hulp vanuit BJB, VAPH en K&G vb. internaat, langdurige thuisbegeleiding,… Het kan ook dat er vanuit NRTJ-diensten een vraag naar de TP vertrekt vb. ifv herindicatiestelling ,hernieuwing jeugdhulpbeslissing, verlenging van IS, … VIST? Voor diagnostiek achter de toegangspoort (OBC, OOOC) kun je een VIST aanvragen bij de toegangspoort. Ook vanuit crisishulp en voor time-out-vragen zal er een vorm van versnelde indicatie en toewijzing mogelijk zijn. Gemandateerde voorziening: Ook in het nieuwe jeugdhulplandschap zit de werking voor situaties van verontrusting en MANO. Uitgangspunt is dat van elke jeugdhulpverlener verwacht wordt dat hij kan omgaan met verontrustende situaties. Als hij, noch zijn team, noch zijn organisatie een antwoord kunnen vinden op de verontrusting kunnen ze vanaf 2014 een beroep doen op de gemandateerde voorziening. Deze heeft een specifiek mandaat om om te gaan met verontrustende situaties + wanneer geen vrijwilligheid mogelijk is de stap te zetten naar het parket. - Belangrijk: deze werking is losgekoppeld van de toegang tot de NRTJ; het is niet omdat er verontrusting is dat er noodzakelijk NRTJ nodig is - Concreet: als er verontrusting is kan men: - Een consult vragen bij het OCJ of VK - Officieel een aanmelding doen bij het OCJ of VK: dan start er een onderzoek - Indien uit dit onderzoek blijkt dat er NRTJ nodig is: dan samen met VK en OCJ een aanvraag doen aan de TP; VK en OCJ zijn MDT en kunnen een IS aanleveren Gerechtelijke jeugdhulp: Als de GV geen vrijwillige hulp kan bekomen én er is sprake van verontrusting: de GV kan melding doen bij het parket. Er kunnen ook via politie situaties bij het parket terecht komen, of via gewone burgers of in bepaalde gevallen ook hulpverleners (hoogdringendheid). Het parket kan dan als ze dit nodig acht de JR vorderen die op zijn beurt een vonnis kan uitspreken. Voor de uitvoering van het vonnis werkt de SDJ, die ook werkt volgens de kwaliteitseisen van een MDT rechtstreeks samen met de JHR. Sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp stelt ISV op Gaan voor plaatsing in gemeenschapsinstelling niet via ITP, maar via centraal informatie en aanmeldpunt (CAP). VK Jeugd rechter Gemeens. instelling Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT CAP Politie Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg

5 BREDE INSTAP SAM Probleem gebonden hulp MDT
Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp MDT Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie MPI Gemand. voorz. Gerecht. jeugdhulp Parket OCJ SDJ MDT CLB Proces naar niet rechtstreeks toegankelijke hulp, VAPH-typemodule, geen verontrusting Sam is 5 jaar en zit in de tweede kleuterklas van een school voor buitengewoon kleuteronderwijs wegens zijn visuele handicap (type 6).   Tijdens de kleuterklas merkt de juf dat er sprake is van een meervoudige problematiek: naast zijn visuele handicap is er ook sprake van een motorische en mentale beperking.  Tijdens het oudercontact geven de ouders ook aan dat ze de opvoeding niet aankunnen.  Het betrokken CLB organiseert een gesprek met de ouders en de school, observeert Sam en stelt voor om aan de hand van een diagnostisch onderzoek te achterhalen waar het fout loopt. Het onderzoek bevestigt dat Sam een matig mentale handicap en een motorische beperking heeft. Er is nood aan aangepaste ondersteuning. Het MDT (multidisciplinair team) maakt een A-doc op ten aanzien van de toegangspoort en formuleert meteen een voorstel van indicatiestelling: verblijf in een MPI, gecombineerd met aangepast onderwijs. Omdat de aanmelding van een MDT komt kan het team indicatiestelling deze aanvraag snel behandelen en komt het indicatiestellingsverslag snel bij het team jeugdhulpregie terecht. De ouders van Sam zijn immers nauw betrokken geweest bij het diagnostisch onderzoek en kennen het voorstel dat het MDT overgemaakt heeft aan de toegangspoort. Bij het team Jeugdhulpregie wordt voor dit dossier een bijzondere procedure gevolgd gezien er een module handicap is geïndiceerd: de jeugdhulpregisseur bereidt het dossier voor, voor de Intersectorale Regionale Prioriteitencommisie, die beslist of er prioriteit kan worden toegekend aan het dossier van Sam. Daarna kan de jeugdhulpregisseur opnieuw aan de slag: hij maakt een lijst (shortlist) op van voorzieningen in aanmerking komen om de hulp te bieden. De ouders kunnen nu de voorzieningen bezoeken en een keuze maken. Van zodra zij hun keuze gemaakt hebben en de voorkeurvoorziening geeft haar akkoord, kan de hulp opgestart worden van zodra er een plaats vrijkomt voor Sam. VK Jeugd rechter Gemeens. instelling Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT CAP Politie Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg

6 De intersectorale toegangspoort (ITP)

7 Intersectorale toegangspoort
Waarvoor staat de ITP? Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 2 stappen in de beoordeling van een aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

8 Aanmelden bij de toegangspoort WIE?
Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen voorwaarde = registratie in E-Health-kadaster MDT aanmelders tijdens de piloot : diensten die nu al erkend zijn als MDT door het VAPH gemandateerde voorzieningen (GV): Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)

9 Contactpersoon-aanmelder
Wie? de hulpverlener die aanmeldt bij de toegangspoort erkend MDT: indien betrokken bij de aanvraag Basisprincipe de contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen de aanspreekpersoon tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort

10 Contactpersoon-aanmelder
HOE? Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes: coördinatie van de opmaak van het A-document (het “MDV”) contact houden met de cliënt tijdens periode van behandeling aanvraag antwoorden op bijkomende vragen de cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie positie van ‘best geïnformeerde’ – zowel t.a.v. cliënt als t.a.v. de toegangspoort wordt steeds (eerst) geïnformeerd door de toegangspoort Jeugdhulpregie

11 Contactpersoon-aanmelder
HOE? Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes: inhoud en intensiteit van de acties zijn afhankelijk van cliënt tot cliënt instaan voor hulpcoördinatie is niet hetzelfde als zelf de hulp aanbieden (bv. opstart van RTJ, verwijzen waar nodig.. ) bij crisissituaties: aanmelden bij het meldpunt crisis bij verontrustende situaties – maatschappelijke noodzaak: via consultfunctie of aanmelding bij een gemandateerde voorziening bij noodsituaties: melding bij politie en parket Jeugdhulpregie

12 Aanmelden bij de toegangspoort
WAT? ALLE niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp OVER sectoren heen VAPH: Zorg in natura PAB IMB

13 Aanmelden bij de toegangspoort
HOE? Standaard aanmeldingsdocument: A-document (VAPH: het “MDV”) Identificatiegegevens minderjarige, wettelijk vertegenwoordiger, gezinsleden … Identificatiegegevens aanmelder / MDT Vraagverheldering Diagnostiek Voorstel van indicatiestelling Bijlagen: o.a. IMB adviesrapport, PAB inschalingsverslag … Digitaal, elektronisch instrument: applicatie INSISTO (VAPH: “Griffoen” )

14 Team Indicatiestelling
Toegangspoort IRPC Aanmelder NRT hulp Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie

15 Team indicatiestelling
Bestaat uit min. 1 psycholoog en 1 sociale discipline Kunnen externe expertise inschakelen (bv. arts) Voert een ontvankelijkheidstoets uit Opmaak van een indicatiestellingsverslag in termen van typemodules Onderscheid bespreking- en consensusdossiers

16 Team indicatiestelling: taken bij vraag naar PAB
HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag naar PAB Indicatiestelling: persoon met een handicap? Zo ja: Uitvoeren van wenselijkheidstoets Bepalen van grootteorde van het bedrag (Tijdens de piloot: samenwerking met Deskundigencommissie van het VAPH) *** Spoedprocedure PAB blijft bestaan ***

17 Team indicatiestelling: taken bij vraag naar IMB
HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag naar IMB Indicatiestelling: persoon met een handicap? Zo ja: Toekennen van een typemodule IMB Dossier (A-document + ISV) wordt doorgestuurd naar het VAPH die de aanvraag verder behandeld

18 Team Indicatiestelling
Team jeugdhulpregie Toegangspoort IRPC Aanmelder NRT hulp Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie

19 Team jeugdhulpregie Inschrijven van het indicatiestellingsverslag op de intersectorale registratielijst Prioriteren Ingeval typemodule handicap: voorbereiding prioritering door team jeugdhulpregie, beslissing door intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) Matching vraag en aanbod Lijst met mogelijke voorzieningen opstellen – aanduiding voorkeurvoorziening door cliënt

20 Team jeugdhulpregie Collectieve verantwoordelijkheid van het hulpaanbod Mogelijkheid tot jeugdhulpregiebespreking (bemiddeling) als opstart hulp ongewoon lang duurt of bij complexe dossiers Toewijzing door jeugdhulpregie in geval van Intersectorale Prioritaire Hulpvragen (IPH) (“knelpuntdossiers”)

21 En de jeugdrechtbank? Jeugdrechtbank: dient ISV in bij team jeugdhulpregie Team JHR behandelt deze aanvragen zoals een ISV van het team indicatiestelling Bij vraag naar module handicap: team JHR behandelt deze aanvragen zelfstandig, zonder tussenkomst IRPC Aanvraag indien jeugdrechter gevat is door procedure hoogdringendheid: de aanvraag kan telefonisch gebeuren door jeugdrechtbank bij het team JHR de hulpvraag komt meteen terecht in de fase ‘prioritair toe te wijzen hulpvragen’ – de jeugdhulpregisseur heeft dus een toewijzingsmandaat

22 Versnelde Indicatiestelling en Toewijzingsprocedure (VIST)
Vraag naar een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing, is een urgente vraag naar: diagnostiek achter de toegangspoort time-out noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit crisisjeugdhulp telkens met akkoord van de cliënt

23 Het hulpaanbod in modules

24 2013: Modulering 2.0 Eén instrument over de sectoren heen  transparant, eenvoudig en werkbaar Flexibel aanbod en intersectorale samenwerking Mogelijke koppeling met erkenning en subsidiering binnen alle sectoren

25 2013: Modulering 2.0 Maar… Opnieuw moduleren
Moeilijke autorisatieprocedure (eHealth) Afstemming tussen sectoren is nodig

26 2013: Modulering 2.0 Aanbod inhoudelijk beschrijven aan de hand van typemodules door sectorale administraties Moduleren van het aanbod op basis van de typemodules door de voorzieningen Goedkeuren van modules vanuit de voorzieningen door sectorale administraties: Bieden organisaties de hulp waarvoor ze erkend zijn? Volgen ze de combinatiecriteria? Volgen ze de sectorale spelregels?

27 2013: Modulering 2.0 Impact voor hulpverleners, aanmelders en MDT’s
Paradigmawissel Intersectorale hulptrajecten organiseren en begeleiden Impact voor cliënten: Het hulpaanbod wordt transparanter Door flexibel en intersectoraal in te zetten efficiëntie bestaande aanbod vergroten

28 Basisprincipes modulering
Functie: Brede Instap Info & Advies Diagnostiek Begeleiding Behandeling Bemiddeling Training Hulpcontinuïteit Verblijf Dagopvang Typemodule: Inhoudelijke eenheid Module: Praktische eenheid Locaties: Waar? FID (onderscheid) Leeftijd AmbulantMobiel Probleemgebied Acties (Contra)Indicaties Combinatieregels Gerechtelijk? Randvoorw. + acties + indicaties + contra-indic + leeftijd Vrije infofiches

29 Voorbeeld uit het VAPH Functie: Verblijf Typemodule: Module: Locaties:
Verblijf voor minderjarigen met een handicap [langdurig] Module: O.C. St-Jozef Locaties: Stropkaai 38, Gent Ebergiste De Deynestraat 1, Gent Laurierstraat 36-52, Gent Rerum Novarumplein 184, Gent + Indicaties: Algemene ontwikkelings-stoornis van de intellectuele functies (licht, matig, ernstig, diep) Acties: Toezicht houden (ortho)pedagogische begeleiding in groep Bed – bad – brood Lichamelijke basisbehoeften FID volledige week buiten de schooluren voor langer dan 2 jaar Leeftijd 0 tot 21 Residentieel Probleemgebied Altijd handicap Gerechtelijk is mogelijk Randvoorwaarde: Kwetsbare jong-volwassenen tot 25j Altijd met mobiele of ambulante begeleiding Website St Jozef ( Inspraakorganen

30 Overgangsmodaliteiten in de pilootfase

31 Algemeen Pilootregio Oost-Vlaanderen
Start op 16 september 2013 tot … ? Bevoegdheid toegangspoort = domicilie minderjarige in Oost-Vlaanderen

32 MDT’s in de pilootfase Wie wordt MDT?
Overgangsmaatregel voor de pilootregio: wie op heden is erkend als MDT door het VAPH is dat ook in de pilootfase. Erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen in ontwikkeling voor na de pilootfase

33 MDT’s in de pilootfase Financiering MDT’s
VAPH betaalt tijdens de pilootfase alle aangeleverde verslagen Lijsten van te betalen verslagen door team Indicatiestelling aangeleverd aan afdeling IDB - VAPH Bedragen blijven behouden

34 MDT’s in de pilootfase Zorgzwaarte-Instrument
Niet van toepassing tijdens de pilootfase Verplicht uit te voeren door erkende MDT’s na de piloot Nog in ontwikkeling voor minderjarigen

35 Afstemming pilootregio en andere provincies
Aanvragen van de wenselijke hulp gebeurt in regio domicilie minderjarige: - domicilie Oost-Vlaanderen: aanvraag via A-doc en intersectorale toegangspoort - domicilie andere provincie: aanvraag via MDV en VAPH (PA/PEC)

36 Afstemming pilootregio en andere provincies
Matching vraag en aanbod gebeurt in regio waar hulp gevraagd wordt: - Hulp gevraagd in Oost-Vlaanderen: via intersectorale toegangspoort (JHR) - Hulp gevraagd in andere provincie: via zorgregie VAPH

37 Overdracht dossiers op 16/9
Tot en met 15/9 kan bij het VAPH een vraag voor ondersteuning ingediend worden: ten laatste op 15/9 A001 + verslag(en) ontvangen op het VAPH = de aanvraag wordt behandeld door het VAPH Vanaf 16/9 moeten alle aanvragen ingediend worden bij de ITP via het A-doc

38 Overdracht dossiers op 16/9
Aanvraag lopende bij het VAPH (A001 + verslag binnen voor 16/9): PA/PEC werkt dit af na 16 september PEC-ticket wordt omgezet in indicatiestelling (typemodules) Dossier wordt overdragen aan jeugdhulpregie ITP

39 Overdracht dossiers op 16/9
PEC ticket en een actieve vraag VAPH geeft alle info door aan JHR Geen PEC ticket en een actieve vraag Er wordt geen info doorgegeven PEC ticket en geen actieve vraag VAPH geeft alle info door aan JHR eenmaal de vraag ‘geactiveerd’ wordt bij de ITP

40 Inter-provinciale dossiers
Jongeren met domicilie in OVL; er is een PEC-ticket maar er is enkel een vraag naar hulp buiten OVL: De hulpvraag wordt behandeld in de context van de bestaande zorgregie VAPH, binnen de regio waar de vraag zich voordoet.

41 Inter-provinciale dossiers
Jongeren met domicilie in OVL; er is geen PEC-ticket maar er is enkel een vraag naar hulp buiten OVL Bevoegdheid voor indicatiestelling ligt bij de toegangspoort, dus daar een aanvraag indienen. Zorgregie buiten OVL door VAPH

42 Inter-provinciale dossiers
Jongeren met domicilie buiten Oost-Vlaanderen; er is een PEC-ticket en er is een vraag naar hulp in Oost-Vlaanderen: VAPH zal Indicatiestelling ‘reconstrueren’: Eerst info uit VAPH-databanken Aanvullend: info van contactpersoon (gerichte bevraging) Overdragen aan jeugdhulpregie.

43 Inter-provinciale dossiers
Jongeren met domicilie buiten Oost-Vlaanderen; er is geen PEC-ticket en er is een vraag naar hulp in Oost-Vlaanderen: Aanvraag indienen bij het VAPH (PEC van de betreffende regio is bevoegd) Daarna zal VAPH PEC-ticket omzetten in indicatiestelling en overdragen aan jeugdhulpregie

44 VRAGEN ????? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "Infomoment IJH voor MDT’s"

Verwante presentaties


Ads door Google