De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen
Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – CAR ?

2 Vooraf Het PICOV-team maakt i.s.m. Oost-Vlaamse CLB-directies, het Pilootteam IJH en andere experten ondersteunend materiaal aan. Graag bij kopiëren je bron vermelden. Mochten er wijzigingen aangebracht moeten worden, deze graag aan ons laten weten. Check steeds op of je wel de laatste versie gebruikt. We verwachten nog heel wat wijzigingen.

3 Opdrachten PICOV PICOV staat voor Project Integrale Jeugdhulp (IJH) – CLB in de voorstartregio Oost-Vlaanderen. Financiering: departement WVG (Vlaamse overheid), afdeling Welzijn en Samenleving Opdrachten Ondersteunen van de CLB’s bij de uitrol van IJH in de voorstartregio Oost-Vlaanderen Verbindingsfunctie tussen de “bedenkers” van IJH en andere aansturende echelons in “Brussel” en de implementeerders in Oost-Vlaanderen.

4 Bedoeling van de voorstartregio Oost-Vlaanderen
Vervroegde installering van de ITP en GV De ervaringen in de voorstartregio moeten bijdragen tot een vlotte operationele opstart van de nieuwe instanties in Vlaanderen: Werkingsprocessen ITP en GV Stabiliteit en werking van de nieuwe ICT Noden voor communicatie en vorming van de IJH-actoren ITP: Intersectorale Toegangspoort GV: gemandateerde voorziening: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) ICT: b.v. elektronische formulieren en dossiers

5 Wat is nieuw en ook belangrijk om weten voor het CAR als partner van het CLB
IJH in een notendop

6 Grote lijnen van de IJH-veranderingen vanuit onderwijsstandpunt
IJH past binnen een maatschappelijke tendens van meer zorg dragen en inclusief werken. Het zorgcontinuüm van de school en het CLB doet er toe. (NIEUW) De HGSW-principes worden nu ook richtprincipes voor de andere IJH-partners. (NIEUW) Voor sommige IJH-hulp is er een “toegangsticket” nodig. NIEUW: voor hulp uit de bijzondere jeugdhulp kan het CLB dit nu ook. VAPH-hulp werd vroeger reeds geïndiceerd door CLB-teams. Als er geen medewerking komt van de cliënt, kan er besloten worden dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is. NIEUW: procedures en OCJ i.p.v. CBJ. VK blijft bestaan als gemandateerde voorziening.

7 HET IJH-landschap in de globaliteit van de jeugdzorg
Zien CLB-trajecten i.s.m. het CAR er nu anders uit ? HET IJH-landschap in de globaliteit van de jeugdzorg

8 Plaats van IJH binnen de globaliteit van jeugdzorg
De betrokken sectoren zijn de diensten die gefinancierd worden door de Vlaamse overheid: Kind & Gezin Centra voor leerlingenbegeleiding (= CLB) Algemeen Welzijnswerk (=CAW) Geestelijke gezondheidszorg Bijzondere Jeugdbijstand Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH). B.v. subsidiëring hulp van MPI’s uit het vrije net. Jeugdhulp buiten toepassingsgebied IJH B.v. COS, Revalidatiecentra, kinder- en jeugdpsychiatrie, … Kunnen ook multidisciplinair team zijn voor indicatiestelling niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

9 BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp MDT Hulpvrager
IRPC Rechtstreeks toegankelijke hulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp RTJ b.v. onthaal, informeren, diagnostiek, kortdurende begeleiding, schoolondersteuning, … MDT NRTJ De hulp heeft een hoge intensiteit, frequentie, duur. Toegangsticket Via MDT = sneller Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT

10 Positionering school – CLB binnen het ijh-landschap

11 Wat is de rol en positie van de sector onderwijs in IJH ? (1)
T.o.v. de IJH-actoren kunnen CLB’s via hun scholen alle kinderen en jongeren bereiken. CLB’s zijn voor onderwijs de concrete partners voor IJH. Het pakket van de CLB’s is ruimer dan IJH: preventief werken, samenwerken met andere partners dan IJH, schoolondersteunend werken.

12 Wat is de rol en positie van de sector onderwijs in IJH ? (2)
Het zorgcontinuüm doet er toe: het is niet enkel een keuze, maar nu ook een voorwaarde voor meer zorg. ( cfr. vermaatschappelijking van de zorg)

13 Voor welke hulp zal het CLB zich profileren binnen IJH ? (1)
De CLB-dienstverlening blijft onverminderd bestaan. (B.v. de 4 CLB-domeinen, de schoolondersteuning, de kernactiviteiten, …). De CLB’s blijven “brede instapdiensten” waarbij iedereen met algemene hulpvragen terecht kan. CLB’s hebben een 100% dekking Andere brede instapdiensten: Kind & Gezin, Centra Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra.

14 Voor welke hulp zal het CLB zich profileren binnen IJH ? (2)
Naar de IJH-gebruiker en de andere IJH-sectoren toe profileert het CLB zich in 4 modules of groepen van activiteiten: Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school Begeleiding van minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school Handelingsgerichte diagnostiek van onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen een continuüm van zorg en/of toekenning van extra onderwijsondersteuning.

15 Het nieuwe jeugdhulplandschap: de afkortingen
OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum OBC: observatie en behandelingscentrum A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie PVF: persoonsvolgende financiering IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen ITP: intersectorale toegangspoort VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt MaNo of MN: maatschappelijke noodzaak CO: cliëntoverleg GV: gemandateerde voorziening MDT: multidisciplinair team RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp IS: indicatiestelling ISV: indicatiestellingsverslag OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling JHR: jeugdhulpregie JHB: jeugdhulpbeslissing JRB: jeugdrechtbank SDJ: sociale dienst jeugdrechtbank IJH: integrale jeugdhulp AWW: algemeen welzijnswerk CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap CRZ: centrale registratie zorgvragen (VAPH) COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg

16 Dank voor de aandacht en de samenwerking !
Kick-off voor IJH van de Oost-Vlaamse CLB’s


Download ppt "Integrale Jeugdhulp in Oost-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google