De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen
Integrale jeugdhulp is een beleidsprogramma van de Vlaamse Overheid om in de jeugdhulp via intersectorale samenwerking en afstemming beter te kunnen inspelen op vragen en behoeften van kinderen, jongeren, en hun gezinnen. Momenteel is Vlaanderen zich aan het organiseren om dit veranderingsproces te implementeren. In OVl hebben we en voorstartfase. In het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp is er sprake van zes kernopdrachten. Samen vormen ze de missie van Integrale Jeugdhulp. Eerste vijf dia’s: nice to know. Daarna: need to know.

2 Een nieuw decreet Jeugdhulp
Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Algemeen Welzijnswerk Kind en Gezin Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams Agentschap Personen met een Handicap Agentschap Jongerenwelzijn Vermaatschappelijking van de jeugdhulp dit is duidelijk een nieuw accent in vergelijking met het huidige decreet. Het is een appèl om verder te kijken dan de reguliere, professionele hulpverlening. Het is een pleidooi om de buurt, het sociale netwerk, de familie, vrijwilligers, ed. een volwaardige plek te geven in het verlenen van de hulp. Hoe kunnen zij een sterkere rol spelen in de ondersteuning van de hulpvrager? Hulpcontinuïteit waarborgen Grenzen tussen voorzieningen mogen niet als effect hebben dat het traject van een cliënt verbrokkeld verloopt. Het is een aandachtspunt voor alle hulpverleners om er voor te zorgen dat de hulp naadloos of toch tenminste met zo weinig mogelijk breuken verloopt. De belangrijkste manier om aan de continuïteit te werken is er voor te zorgen dat men zo min mogelijk moet verwijzen. Men kan dit waarmaken door zo veel mogelijk expertise binnen te brengen in de voorziening. Indien men niet anders kan, is het belangrijk om de verwijzing met de grootste zorg op maat van de jongere aan te pakken. Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Elke jongere in crisis heeft recht op een gepast hulpaanbod. De voorbije jaren is er een intersectoraal crisisnetwerk uitgeschreven en geïmplementeerd. Door die intersectorale crisisaanbod hebben we heel wat crisissen kunnen aanpakken. Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Participatie is een fundamenteel recht van iedere hulpvrager. Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks een dient een aanbod te zijn van laagdrempelige hulp die bij iedere hulpvrager bekend is, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar en betaalbaar is. Deze hulp moet de cliënt op een minder ingrijpende manier verder helpen. De cliënt moet er met zijn vraag terecht kunnen en ook verder geholpen worden. niet – rechtstreeks er moet gekomen worden tot een meer vraaggerichte hulp met flexibele combinatiemogelijkheden waarbij men niet meer tegen gehouden wordt door de grenzen van de sectoren. Gepast omgaan met verontrusting het betreft het brede domein van situaties waarin betrokkenen rond een cliënt zich zorgen maken omdat de ontwikkelingskansen van de jongere op een of meerdere vlakken in het gedrang komen. Er dient een gedeelde zorg gecreëerd te worden vanuit een intersectorale benadering. Ook en misschien meer nog in deze situaties moet de continuïteit van de hulp voor de jongere gewaarborgd worden. Er zijn 2 instanties, het ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, die van de overheid het expliciete mandaat krijgen om in verontrustende situaties te werken. Om samen te werken met de hulpverlening om te komen tot verandering en als het niet meer lukt, om door te verwijzen naar de gerechtelijke instanties.

3 Een nieuw decreet Jeugdhulp
Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet – rechtstreeks Gepast omgaan met verontrusting Zie ook brochure decreet op de website Vermaatschappelijking van de jeugdhulp dit is duidelijk een nieuw accent in vergelijking met het huidige decreet. Het is een appèl om verder te kijken dan de reguliere, professionele hulpverlening. Het is een pleidooi om de buurt, het sociale netwerk, de familie, vrijwilligers, ed. een volwaardige plek te geven in het verlenen van de hulp. Hoe kunnen zij een sterkere rol spelen in de ondersteuning van de hulpvrager? Hulpcontinuïteit waarborgen Grenzen tussen voorzieningen mogen niet als effect hebben dat het traject van een cliënt verbrokkeld verloopt. Het is een aandachtspunt voor alle hulpverleners om er voor te zorgen dat de hulp naadloos of toch tenminste met zo weinig mogelijk breuken verloopt. De belangrijkste manier om aan de continuïteit te werken is er voor te zorgen dat men zo min mogelijk moet verwijzen. Men kan dit waarmaken door zo veel mogelijk expertise binnen te brengen in de voorziening. Indien men niet anders kan, is het belangrijk om de verwijzing met de grootste zorg op maat van de jongere aan te pakken. Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Elke jongere in crisis heeft recht op een gepast hulpaanbod. De voorbije jaren is er een intersectoraal crisisnetwerk uitgeschreven en geïmplementeerd. Door die intersectorale crisisaanbod hebben we heel wat crisissen kunnen aanpakken. Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Participatie is een fundamenteel recht van iedere hulpvrager. Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks een dient een aanbod te zijn van laagdrempelige hulp die bij iedere hulpvrager bekend is, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar en betaalbaar is. Deze hulp moet de cliënt op een minder ingrijpende manier verder helpen. De cliënt moet er met zijn vraag terecht kunnen en ook verder geholpen worden. niet – rechtstreeks er moet gekomen worden tot een meer vraaggerichte hulp met flexibele combinatiemogelijkheden waarbij men niet meer tegen gehouden wordt door de grenzen van de sectoren. Gepast omgaan met verontrusting het betreft het brede domein van situaties waarin betrokkenen rond een cliënt zich zorgen maken omdat de ontwikkelingskansen van de jongere op een of meerdere vlakken in het gedrang komen. Er dient een gedeelde zorg gecreëerd te worden vanuit een intersectorale benadering. Ook en misschien meer nog in deze situaties moet de continuïteit van de hulp voor de jongere gewaarborgd worden. Er zijn 2 instanties, het ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, die van de overheid het expliciete mandaat krijgen om in verontrustende situaties te werken. Om samen te werken met de hulpverlening om te komen tot verandering en als het niet meer lukt, om door te verwijzen naar de gerechtelijke instanties.

4 Gefaseerd invoeren Decreet is in werking in Oost-Vlaanderen sinds Decreet gaat in werking in heel Vlaanderen en Brussel op

5 De organisatie van de hulpverlening
3 grote categorieën: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp niet gevat onder het decreet Integrale Jeugdhulp

6 BREDE INSTAP Hulpvrager MDT Toegangspoort Probleem gebonden hulp
Minderjarige-ouders-context Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp MDT Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Gemand. voorz. Gerecht. jeugdhulp Parket OCJ SDJ MDT Jeugd rechter VK Gemeenschaps- instelling Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT CAP Politie Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg

7 Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Enkele afspraken. Bereidheid bij de cliënt om mee te werken! Aanmelden telefonisch meldpunt Crisismeldpunt voor Oost-Vlaanderen zijn er momenteel nog 3 meldpunten 13-17j en 1 meldpunt 0-12j we evolueren in de richting van één meldpunt. Deze omschakeling zal zich realiseren tijdens de pilootfase. 24/24 bereikbaar verkent samen met de aanmelder het probleem Informeert de aanmelder over de werking van het netwerk Beslist of crisishulp ingeschakeld wordt Kiest voor de meest gepaste werkvorm, met maximale garantie van de veiligheid Crisisconsult Geeft advies Ondersteunt de aanmelder Crisisinterventie Komt aan huis op de dienst Schat de crisis in Korte intensieve hulp Crisisbegeleiding Intensieve begeleiding (maximaal 4 weken) 3 tot 5x per week In het gezin Crisisopvang Opvang voor maximaal 7 dagen In een voorziening Altijd in combinatie met begeleiding Enkele afspraken De aanmelder informeert de jongere en zijn gezin over de aard van de crisishulp De aanmelder, reeds betrokken hulpverlener, blijft binnen de grenzen van zijn eigen werkopdracht mee aan oplossingen werken Bij crisisopvang wordt de aanmelder gevraagd om vervoer naar het opgegeven adres te organiseren Jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven kunnen geen beroep doen op het crisisnetwerk Bereidheid tot gesprek van de jongere en zijn gezinsleden is een voorwaarde om te starten

8 Wat bij crisis? Samengevat: Werking blijft volgens zelfde principes lopen. Pas op: Vanaf 01/01/14 één meldpunt voor heel Oost-Vlaanderen in de plaats van vier meldpunten! Telefoonnummer zullen we vooraf bekendmaken. Crisismeldpunt voor Oost-Vlaanderen zijn er momenteel nog 3 meldpunten 13-17j en 1 meldpunt 0-12j we evolueren in de richting van één meldpunt. Deze omschakeling zal zich realiseren tijdens de pilootfase. 24/24 bereikbaar verkent samen met de aanmelder het probleem Informeert de aanmelder over de werking van het netwerk Beslist of crisishulp ingeschakeld wordt Kiest voor de meest gepaste werkvorm, met maximale garantie van de veiligheid Crisisconsult Geeft advies Ondersteunt de aanmelder Crisisinterventie Komt aan huis op de dienst Schat de crisis in Korte intensieve hulp Crisisbegeleiding Intensieve begeleiding (maximaal 4 weken) 3 tot 5x per week In het gezin Crisisopvang Opvang voor maximaal 7 dagen In een voorziening Altijd in combinatie met begeleiding Enkele afspraken De aanmelder informeert de jongere en zijn gezin over de aard van de crisishulp De aanmelder, reeds betrokken hulpverlener, blijft binnen de grenzen van zijn eigen werkopdracht mee aan oplossingen werken Bij crisisopvang wordt de aanmelder gevraagd om vervoer naar het opgegeven adres te organiseren Jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven kunnen geen beroep doen op het crisisnetwerk Bereidheid tot gesprek van de jongere en zijn gezinsleden is een voorwaarde om te starten

9 Wat bij een situatie van verontrusting?
“verontrustende situatie: een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn”

10 Wat bij een situatie van verontrusting?
Via parket naar een gemandateerde voorziening. Focus op (vermoeden van) kindermishandeling: VK Problematische leefsituatie algemeen: OCJ Alle verdere afspraken m.b.t. informatie-uitwisseling en opvolging situeren zich tussen parket en gemandateerde voorziening.

11 Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening?
Geen crisis! Niet verontrustend! De burger/hulpvrager doorverwijzen naar de brede instap Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk De hulpvrager meldt zich zelf aan bij deze diensten.

12 Samengevat Acute noodsituatie, bereidheid om mee te werken? Zelf bellen naar crisismeldpunt(en). Verontrustend, bedreigend, ingrijpen nodig? Signaleren aan parket. Parket stapt naar gemandateerde voorziening. Algemene vraag, niet acuut en ook niet verontrustend? De hulpvrager doorverwijzen naar de brede instap.

13 Uw eerste aanspreekpunt: Achtergrondinfo:
Crisismeldpunt(en) Achtergrondinfo: oostvlaanderen.jeugdhulp.be


Download ppt "Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google